Přihlášení

Zákony se u nás dodržovat nemusí?

30. 4. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Poslední dobou se čím dál víc setkáváme s porušováním zákonů ve velkém. Nemyslím tím občany, ale ty, kteří svými nařízeními porušují zákony. Namátkou poslední známá věc, vyhlášení nouzového stavu v rozporu se zákonem na žádost hejtmanů, uzavření obchodů a služeb zákazem, nebo nařízení o nošení roušek a respirátorů, patří mezi nařízení vydaná v rozporu se zákony, jak již rozhodl Ústavní soud. Našlo by se toho víc, ale takové porušování ve velkém je všem na očích. U nás probíhá porušování v malém.

   Pár příkladů pro ilustraci. Rada města už rok nezveřejňuje v zápisech ze zasedání jména členů při hlasování u usnesení. Ono se to nesmí, ale u nás se to klidně děje. Rada města zasedá asi rok formou videokonference. Dobrá, bojí se sejít spolu, tak ať se sejdou přes monitory, dobrá, jsou zasedání, kde projednají přes 30 bodů a u všech jsou všichni jen PRO, povede se.

   Ale na posledním zasedání RM se sešlo 7 radních, projednali 33 bodů, ve 4 případech jich hlasovalo PRO 7. V ostatních případech jich hlasovalo šest Pro, nikdo PROTI, a nikdo se nezdržel, takže jeden se hlasování neúčastnil, ale není zaznamenáno, kdo to byl, nebo kteří to byli. Jen u jednoho bodu se rozdělili hlasy, 2 hlasy byly PRO a 5 se zdrželo. Správně by u všech bodů, kde hlasovalo jen 6 radních a u tohoto bodu s rozdělenými hlasy mělo být v zápisu jmenovitě rozepsáno, kdo jak hlasoval. Ale není. Nařizuje to zákon, Jednací řád, a stejně si to radní dělají tak, že jsou hlasování tajná!

 

   Pak tu máme výbory, finanční, kontrolní, pro IT a Smart a osadní. Všechny výbory se schází na zasedáních, jejich jednání u jednotlivých bodů mohou být uzavřena usneseními, které by mělo zastupitelstvo přinejmenším brát v potaz. Jenže výbory se nesmí scházet jen formou mailové korespondence, nebo po telefonu apod., prostě se musí sejít fyzicky. Přesto se nám do materiálů na zasedání ZM dostávají vyjádření z výborů, které se nesešly a o daných věcech nerozhodovaly. Do materiálů se dostávají i stanoviska výborů, které se sešly, ale nebyly usnášeníschopné a přesto je jejich vyjádření prezentováno jako stanovisko. Ovšem pozor, zastupitelé rozhodují o věcech, u kterých je přiloženo stanovisko výboru, i když výbor tu věc neprojednal. Dokonce se stalo už dvakrát, že místostarostka lhala o tom, že zná stanovisko nějakého výboru, a ten se přitom ani nesešel, danou věc ani neprojednal, a stanovisko nevydal!

   Nevěříte? Podívejte se do materiálů na zasedání ZM 6.5. u bodu 10. Zde se uvádí jako příloha č. 6) Vyjádření Osadního výboru Semice. Jenže OV Semice se podle Zápisů ze zasedání OV letos vůbec nesešel, v prohlášení schází podpis sekretáře, znění usnesení a jména těch, kteří se zasedání účastnili, prostě Vyjádření OV Semice s datem 11.3. 2021 není platným dokumentem a podkladem k projednávanému bodu. Najdete v příloze dole. (Minule místostarostka uvedla, že zná stanovisko OV Semice z hovoru telefonem, vloni v jisté projednávané věci prý souhlasili členové OV Purkratice, ale ti také o věci nevěděli, nejednali, stanovisko nevydali, přesto to bylo zastupitelům prezentováno jako fakt.)

 

   Mezi námi, tento bod byl už na ZM projednáván na minulém ZM (změnou v územním plánu by vzniklo ubytovací zařízení v Semicích s kapacitou 40 až 60 lůžek), je to bod č. 9 na videozáznamu na webu města – http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20210304/index.html   

   Když pominu fakt, že návrh zpracovatele je v rozporu s Vyjádřením zhotovitele ÚP Písek ing. arch. Petr Vávra – Studio KAPA, o které si město extra požádalo, aby mělo stanovisko odborníka, je tu evidentní snaha zvýhodnit developera i za cenu obejití některých zákonem daných pravidel. Je fakt, že pod žádostí je podepsán bývalý zastupitel města, je fakt, že zpracovatel (město) mu chce vyhovět i přes rozpor v Územním plánu města, je fakt, že se v materiálech objeví vyjádření OV Semice, které nevzniklo na zasedání OV, je to tedy účelový cár papíru, na který má být nahlíženo jako na dokument. A navzdory faktům se věc bude projednávat našimi zvolenými, znovu a s vědomím toho, že v Semicích ve středu obce může po schválení tohoto bodu klidně vzniknout i ubytovna.

   Skoro vše co popisuji už na ZM zaznělo, zastupitelé k tomuto bodu nepřijali žádné usnesení, a tak se tento bod vrací na ZM, „vylepšený“ vyjádření OV Semice, které je za hranou zákona. A to, že se tohle děje je možná také dáno tím, že dosud nebyl skoro žádný zastupitel za své rozhodnutí v takto sporných věcech předvolán k zodpovědnosti. Asi je potřeba prolomit ten mýtus nepostižitelnosti zvolených, protože těch obcházení pravidel je čím dál víc.

 

   A jako třešnička na dortu je v bodě 18) návrh na úpravu Jednacího řádu ZM. Podle materiálů si tuto změnu přeje samo zastupitelstvo města. Minule v úvodu zasedání starostka zmínila, že zasedání ZM mělo proběhnout on-line, ale prý se to časově nezvládlo. Změna je červeně, cituji:

Čl. 3 Svolání jednání ZM

ZM se schází na veřejných svých zasedáních podle potřeby, nejméně však 1 x za tři měsíce. Jednání ZM probíhá prezenční formou nebo videokonferencí v reálném čase (on-line). Zasedání svolává starostka písemnou pozvánkou nejpozději deset dnů přede dnem jednání a stanoví formu jednání.

Čl. 4 Příprava jednání ZMu článku jsou bez dalšího přeškrtány všechny jeho body.

 

   Podívejme, zákon určuje, že zasedání zastupitelstev musí být veřejná a veřejnosti přístupná, ale my si to vyškrtneme z jednacího řádu! Ačkoliv jsem zastánce otevřené samosprávy, zrovna u tohoto bodu si nejsem jistá, že je navržen jako přínos pro zastupitele a občany města. A i videokonference musí být veřejná, jak se starostka města přesvědčila vloni, když mělo proběhnout zasedání on-line, ale po obdržení informace z Ministerstva vnitra, že musí být on-line přístup i pro veřejnost, se zasedání konalo zase v Kulturním domě naživo, jen zastupitelé si nacvičili připojování.

   Ani v době nouzového stavu stavu se nestalo, že by chybělo tolik zastupitelů, aby muselo být zasedání odloženo, nemyslím si, že absence několika zastupitelů v sále je třeba nahradit videokonferencí. Napadá mě jedině, že zastupitelé, kteří jsou činí i jinde, by tím spláchli několik zasedání najednou – že by v jednu chvíli byli připojeni na jiné schůze a přitom by nemuseli být fyzicky přítomni.

No, neznám podrobnosti provedení celého nápadu, zůstanu u toho, že se v návrhu klidně a bezostyšně škrtne veřejné projednání a to prý na přání všech zastupitelů. Já si provedení tohoto návrhu představuji tak, že se sejdeme v Kulturním domě, a ti, kteří marodí nebo sedí na jiné schůzi se k nám připojí a uvidíme je někde na plátně, odkud k nám budou hovořit. Budu si muset počkat na to, co zazní na zasedání, protože z textu v důvodové zprávě to vypadá, že všichni naši zastupitelé nechtějí ani chodit na zasedání vůbec, nechtějí ta zasedání veřejná – s přítomností občanů a to mi přijde už hodně daleko za čárou.


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

17. 5. 2021 (15:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

I když se jedná většinou o maličkosti nebo podle někoho nevýznamné záležitosti, já jim význam přikládám.
Třeba u lhůt a jejich dodržení. Pokud na něco dostanu lhůtu deset dní, jedenáctý den se se mnou nikdo nebaví.

Pokud je lhůta na zveřejnění zápisu ze zasedání ZM deset dní, je nyní zveřejněna v pohodě den jedenáctý. Že desátý den vyšel na neděli? Nevadí, na úřední desce se i v neděli objevují zveřejněné dokumenty.
Další drobnost v porušení Jednacího řádu ZM anebo zákona o obcích.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.