Přihlášení

Zapracování územní studie Pražská brána do územního plánu Písek změna č. 5 ÚP

23. 2. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (8) | Vaše názory

Na prvním zasedání zastupitelstva byla projednána konečná verze studie kasárna. Jestliže jsem v roce 2019 přivítala aktivitu čerstvě zvolených zastupitelů na mimořádném zasedání k dořešení otázky umístění bazénu, bylo po radosti už v průběhu jeho konání. Na zasedání došlo k nátlaku na zastupitele k přijetí řešení již zveřejněných studií na kasárna. Marně někteří zastupitelé po právu o tomto bodě nechtěli rozhodovat, protože před chvílí poslali stavbu bazénu do kasáren, a předložené studie s touto možností nepočítali, přesto byli přemlouváni k rozhodnutí a nakonec jej učinili.

   Od té chvíle převzala za zastupitele plně iniciativu pracovní skupina ke kasárnám, resp. většina členů v pracovní skupině a začalo být jasné, že se protlačí jiné zájmy, než ty města nebo ty dané usnesením zastupitelů. Všechny územní studie města totiž neobsahují zároveň projekt. Rozdíl je patrný v rozpracovanosti, tato územní studie rovnou zpracovává i projekt, to znamená, že už přímo určuje, kde budou stát a jak budou vypadat jednotlivé stavby. Proč, když město stále neví, jestli výstavbu provede samo, jestli si pozemky ponechá nebo je prodá, proč byla tato studie zpracována jinak než ostatní? Proč je to jediná lokalita, kde město rovnou i plánuje jednotlivé stavby, když projekt nedělá pro sebe?

 

   Pracovní skupina je tím hybatelem, nad rámec usnesení zastupitelstva rozšířila plochu kasáren, přejmenovala projekt, vytlačila bazén na nejnemožnější místo ve městě – spolu s ním i všesportovní halu. Protesty a připomínky některých členů pracovní skupiny nebyly akceptovány. Byla to právě pracovní skupina, která zpracovateli studie kasáren svými požadavky určovala konečnou podobu kasáren. A přišlo představení HRUBOPISU studie veřejnosti, byl přeplněn sál v knihovně, veřejnost byla vyzvána k připomínkování studie s důrazem na to, že jde o hrubopis, později bude představena konečná verze studie. Zůstalo jen u slibů.

   Veřejnost byla ujišťována, že městu záleží na spolupráci s občany při tvorbě nové čtvrti města. Jak bylo naloženo s připomínkami? Slibovaný čistopis veřejnosti už představen nebyl a proč taky, veřejné projednání hrubopisu podle zákona nikdy totiž neproběhlo.

   Slib vedení města se nikdy nestal skutečností. Nic nebránilo tomu, aby byla finální podoba představena veřejnosti. Vedení města nám lhalo.

https://www.mesto-pisek.cz/studii-nove-pisecke-ctvrti-muzete-pripominkovat-do-konce-unora/d-31298

„… Petra Trambová dodává, jak bude plánování příští písecké čtvrti pokračovat. „Prezentovaný hrubopis studie může veřejnost připomínkovat do konce února. Zajímavé realizovatelné postřehy a připomínky budou zapracovány do čistopisu, který opět představíme veřejnosti. Pokud se nám podaří vytvořit kvalitní podklady, věřím tomu, že budoucí nová čtvrť, kterou jsme zatím neoficiálně pojmenovali Pražská Brána, nezůstane jenom na papíře.“

Ani věta … Do areálu jsou zakomponovány také podle požadavku samosprávy plavecký bazén a sportovní hala. … kterou říká Josef Zábranský, městský architekt a člen pracovní skupiny není pravdivá, pracovní skupina odstranila ze studie možnost postavit zde jak bazén, tak všesportovní halu.

 

   Studie byla záhy předložena zastupitelům na zasedání (jakože po těch úpravách podle připomínek), aby odkývali její postoupení k podnětu k pořízení územní studie lokality „Žižkova kasárna“ a zastupitelé to překvapivě udělali. Od té chvíle, červen 2020, se už nikdo s občany nebaví protože zastupitelé možnost spolupráce s veřejností tím rozhodnutím ukončili.

   Něco málo po roce je studie hotova, loni v listopadu odevzdána městu, vyvěšena na úřední desku, veřejnosti představena nebude, lze ji pouze písemně připomínkovat. Městu veřejnost nestála ani za to, aby se ke studii udělala alespoň beseda, jako se představila studie Jih například. Nelze se vymlouvat na žádná opatření, o pár dní později se konalo představení změny č.2 územního plánu veřejnosti, studii kasáren bylo možné veřejně představit také.

   A aby se to nepletlo, byla studie kasárna předložena zastupitelům hned na první letošní zasedání ZM, aby co nejrychleji vešla v platnost, tak se její pořízení podmiňuje zkráceným postupem. Ani jeden zastupitel se už nezeptal, proč se veřejnost neseznámila se studií na veřejném projednání. A tak:

Zastupitelstvo města

a) ukládá odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Písek, v jejímž rámci bude prověřeno zapracování územní studie Pražská brána do územního plánu Písek. Změna č. 5 ÚP Písek bude pořízena zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a za použití příslušných ustanovení §§ 55a a 55b stavebního zákona

 

   Vedení města nemělo v posledních letech zájem na tom, aby se na tvorbě nové podoby kasáren podílela veřejnost, vedení města pouze se zpožděním (kvůli volbám) prosadilo své zájmy, které byly zřejmé už v době schvalování navržených studií kasáren, jejichž vypracování bylo vedením města zadáno i přesto, že na kasárna už mělo jednu vypracovanou studii (s bazénem a halou). Tato první studie byla bez odůvodnění odložena, aby mohla být nakonec přijata ta současná, ze které je zřejmé její určení developerské výstavbě (bez bazénu a haly).

   Vzhledem k tomu, s jakým spěchem se studie kasárna má stát součástí územního plánu a jako jediná ze všech studií města má již zpracovaný projekt na zastavění kasáren, mě nenapadá jiný důvod pro tohle jednání, než že současné vedení města má v úmyslu začít rozprodávat pozemky v kasárnách developerům co nejdříve.

A jako bonus se přijetím studie v této podobě znemožní výstavba bazénu na jiném místě ve městě, aby se protlačila jeho stavba pod lesnickou školou, ať to stojí, co to stojí.

A tolik let sportovci požadovaná sportovní hala také ztratí šanci na svůj vznik ve městě, namísto toho se po městě postaví několik přílepků, jako ten za divadlem a sportovci utřou nos.

 

https://www.mesto-pisek.cz/navrh-uzemni-studie-prazska-brana-lokalita-zizkova-kasarna/d-42414/p1=30819

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje z https://www.facebook.com/prazskabrana/

 

Ve středu 22.1. od 15 h proběhne v Městské knihovně první představení rozpracované územní studie. Zadání se tvořilo v rámci pracovní skupiny více než půl roku, jednalo se o novém dopravním napojení i o umístění bazénu a sportovní haly. Přijďte se podívat, jak se nám to daří!

 

   Písek – Pražská brána

Prezentace z veřejného projednání bude v nejbližší době zveřejněna na webu města i na těchto stránkách. V klidu si tedy můžete zpětně přehrávat i videa z vizualizace studie. Zatím jsme nahráli několik obrázků modelu.. Všechny připomínky a komentáře, které budou do konce února zaslány nebo zveřejněny zde na FB, projednáme v rámci pracovní skupiny. Poté je zde i s odpovědí postupně zveřejníme.

 

   Přelet II.

Dovolujeme si vám představit variantu řešení jižního bloku. Umístěním sportovní haly a plaveckého bazénu s venkovním areálem je naplněno usnesení zastupitelstva města Písek o umístění sportovišť do jižní části areálu bývalých kasáren.

V diskusi pracovní skupiny dne 26.5.2020 zazněly tyto reakce:

_ jižní blok je využit velkými kompaktními objemy staveb, nedaří se dodržet původně navržené menší měřítko staveb a tím pádem i kvalitnější veřejné prostory

_ venkovní areál musí být uzavřený a tedy nepřístupný veřejnosti po většinu roku

_venkovní areál koupaliště nemá dostatečnou intimitu

_vstupní a rozptylová plocha (piazzetta) je v přímém kontaktu s intenzivní automobilovou dopravou

_sportovní objekty jsou příliš vzdálené živým městským trasám (centrum – sv. Václav)

_daří se umístit pouze malý počet bytových domů na východní straně, část bloku tak zůstává bez sociální kontroly 24/7 (včetně piazzetty)

Pracovní skupina závěrem většinově doporučila pokračovat v původním návrhu.

 

   Přelet I.

Dovolujeme si vám představit variantu řešení jižního bloku. Umístěním sportovní haly a plaveckého bazénu s venkovním areálem je naplněno usnesení zastupitelstva města Písek o umístění sportovišť do jižní části areálu bývalých kasáren.

V diskusi pracovní skupiny dne 26.5.2020 zazněly tyto reakce:

_ jižní blok je využit velkými kompaktními objemy staveb, nedaří se dodržet původně navržené menší měřítko staveb a tím pádem i kvalitnější veřejné prostory

_ venkovní areál musí být uzavřený a tedy nepřístupný veřejnosti po většinu roku

_venkovní areál koupaliště nemá dostatečnou intimitu

_vstupní a rozptylová plocha (piazzetta) je v přímém kontaktu s intenzivní automobilovou dopravou

_sportovní objekty jsou příliš vzdálené živým městským trasám (centrum – sv. Václav)

_daří se umístit pouze malý počet bytových domů na východní straně, část bloku tak zůstává bez sociální kontroly 24/7 (včetně piazzetty)

Pracovní skupina závěrem většinově doporučila pokračovat v původním návrhu.

 

HARMONOGRAM POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE:

21.08.2018 – SOUTĚŽNÍ NÁVRH LOKALITY

09.01.2020 - PREZENTACE URBANISTICKÉHO KONCEPTU VEDENÍ MĚSTA PÍSEK

15.01.2020 – PREZENTACE URBANISTICKÉHO KONCEPTU POLITICKÝM USKUPENÍM ANO, ODS

22.01.2020 – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ URBANISTICKÉHO KONCEPTU (HRUBOPIS ÚZEMNÍ STUDIE – DÁLE JEN HÚS)

12.02.2020 – PREZENTACE HÚS KOMISI PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU

12.02.2020 - PREZENTACE HÚS VÝBORU SVATÝ VÁCLAV

19.02.2020 - PREZENTACE HÚS DOPRAVNÍ KOMISI

19.02.2020 – PREZENTACE HÚS POLITICKÝM USKUPENÍM ANO, ODS

25.02.2020 – PREZENTACE HÚS NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ – ODBOR DOPRAVY V ČB

04.05.2020 – PREZENTACE HÚS KOMISI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

18.06.2020 – POKYN ZASTUPITELSTVA K POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE (pokyn formou usnesení č.116/20)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

23. 2. 2022 (15:13)  –  Pavel Šebelle

0
0

Návrh města, pro mne nepochopitelně, rozděluje velké cenné plochy v severní i jižní části kasáren středovou komunikací. Tím celý prostor rozbíjí na malé kousky. Navíc do jižní části kasáren svede veškerou dopravu z hlavního tahu, prodlouží tak do kasáren velký provoz z Kollárovy a Dvořákovu ulice, tím celý prostor, který mohl být klidný a mohl vytvářet větší celky, zcela znehodnocuje.

Odpovědět

23. 2. 2022 (18:22)  –  Michaela Šťastná

0
0

Chápu to stejně, od představení studie nesouhlasím s uspořádáním kasáren podle projektu. Upřímně, jedna z nejhorších "čtvrtí" města, resp. sídliště, a to vzniká ve 21.století. Přitom je čas, je spousta času promyslet, co jednou v kasárnách bude a přesto došlo k zapracování do ÚP.

– Pro ty, co nevěří, že zazněl slib představení ČISTOPISU veřejnosti:
Zápis ze zasedání ZM 18.06.2020
Ing. Hořánek se dotazuje, zda po dokončení studie bude veřejné projednání.
Ing. Trambová – územní studie nemusí být veřejně projednána, jedeme podle plánu, hrubopis byl již s veřejností projednán, počítáme ještě s veřejným projednáním čistopisu..

Odpovědět

24. 2. 2022 (08:59)  –  Pavel Šebelle

0
0

Jsem rád, že se shodujeme, ten návrh je úplně nejhorší varianta. Zajímalo by mne , jak se vám líbí můj návrh:

http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/jak-by-mohla-vypadat-druzstevni-vystavba-v-kasarnach-studie

Odpovědět

24. 2. 2022 (19:40)  –  Michaela Šťastná

0
0

Upřímně, nejvíc se mi líbila studie arch. Starčeviče, s připomínkou parkoviště.
A kdyby bylo možné kombinovat ty pozdější studie, vyšel by také pěkný prostor jak pro sport, tak pro bydlení.

U téhle asi ten uzavřený blok – nevím – ale jasně, že je to především co se parkování a zeleně týče úplně někde jinde, než to, co se nám tam chystá.

Odpovědět

25. 2. 2022 (11:47)  –  Pavel Šebelle

0
0

je někde na netu studie pana Arch. Starčeviče?

Odpovědět

25. 2. 2022 (12:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Asi tam někde uložená bude, ale neumím to najít, jestli postačí odkaz na tenhle materiál.
Rovnou upozorňuji, že ačkoliv byla tato studie hotová, představená, přesto došlo k zadání dalších čtyř, tam se prosadily dvě,které se měly ucházet o přízeň zastupitelů, ale v důsledku voleb k tomu nedošlo a všechny byly představeny i veřejnosti a z nich se měla vybrat jedna. Ta se vybrala i přes to, že neobsahuje bazén a halu, a zastupitelé usnesením jasně určili, že bazén bude v kasárnách.
Odkaz
Odbor rozvoje a investic Písek 18.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Architektonicko-urbanistická studie umístění všesportovní haly a nového plaveckého bazénu do areálu bývalých Žižkových kasáren, a to ve variantách využití pozemků jak v jižní části lokality, tak celého areálu

Odpovědět

28. 2. 2022 (07:48)  –  Martin Špírek

0
0

Dobrý den,
jestli Vás návrhy týmu pana arch.Starčeviče ještě zajímají = tak třeba tady:
http://www.piseckysvet.cz/docs/studie-kasarna-2016.pdf

Odpovědět

2. 3. 2022 (16:56)  –  Pavel Šebelle

0
0

Díky prostuduji

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.