Přihlášení

Zastupitelé nechtějí, aby se město staralo o vodu samo

3. 5. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Březnové zasedání zastupitelstva nám vneslo do politické kultury města nejen nové prvky komunikace vedení města se zastupiteli, obzvláště se zastupiteli opozičními, ale také několik nových poznatků o koalici, ať už z projevu v diskuzi nebo projeveným hlasováním. Na každý pád jsme se mohli ujistit o tom, že jsme si zvolili zastupitele bázlivé, nerozhodné, nadmíru opatrné, či snad neochotné trochu víc „pracovat“ pro rozhodování v důležitých záležitostech města. Jisté náznaky tu jsou už od podzimu, jistým potvrzením stavu se stal bod Model provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města.

   Naši zvolení měli v tomto bodě rozhodnout o tom, kdo se bude v příštích letech „starat“ o surovinu z nejdůležitějších, o vodu ve městě pro město. Už jen samotné zpracování materiálu předloženého k projednání je ukázkou toho, jak snadno lze obejít vše podstatné a nasměrovat zastupitele (ale i veřejnost, která si materiály přečte) k předem určenému postupu, jak vyplývá i z předloženého návrhu usnesení. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49569

Podle důvodové zprávy spravuje vodu ve městě: Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví Města Písek (dále též „Město“) je v současné době zajištěno provozovatelem – společností ČEVAK a.s.

   Zastupitelé měli rozhodnout, zda bude tato společnost ve správě provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města pokračovat, nebo bude zvolena jiná možnost správy vodohospodářské infrastruktury – ve vlastnictví města.

   Po citovaném úvodu důvodová zpráva přechází plynule v jakousi ANALÝZU, na základě které mají všichni čtenáři dospět k závěru, že nejlepší je nechat vodu ve městě ve správě současnému provozovateli. Analýza není přiložena v samostatné příloze, nedozvíme se tedy kdo a kdy ji zpracoval. Ještě horší je, že ačkoliv je zde uvedeno vážně hodně textu, tabulek, grafů, orientovat se v Analýze není snadné. Také zevšeobecnění některých údajů a dat tomu neprospívá. Naproti tomu konečné hodnocení rovněž neautorizované SWOT analýzy je už za hranou i tak nesrozumitelného textu. Kritéria u SWOT nejsou totiž kompletní pro tak závažné rozhodnutí o budoucnosti vody pro město a doporučení plynoucí ze SWOT tak nelze považovat za relevantní k posouzení faktu, jak budeme s vodou hospodařit ve městě v příštích letech.

 

   Chápu, že po přečtení neautorizované Analýzy se zdá SWOT analýza přehledná a rovnou určuje, co bych si měla myslet, ale není tomu tak. Jedině proto, že se na třiceti stránkách někdo anonymně vypisuje o tom, že nejlepší je nechat si spravovat provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související vodohospodářskou infrastrukturu jedině společností (ČEVAK?) se nezbavím další možnosti, dokonce v Analýzou posuzované, a to je spravování vody městem!

   Voda je natolik důležitá surovina, že by si hospodaření s ní mělo plnit město, podobně jako je tomu třeba u dodávek tepla. Pro občany je asi nejpodstatnější informace o ceně vody, ale i ta cena se správou vody souvisí.

   A rázem se od podivného materiálu k projednávanému bodu dostáváme k samotné diskuzi na zasedání ZM, která se tak nějak rozdělila na několik podtémat.

   Podtéma zřízení vlastní správy hospodařeni s vodou se projevilo především mlčením většiny členů koalice, a diskuzí převážně plné negativních hodnocení k vlastní správě vody od těch diskutujících členů, ke kterým se připojil i člen opozice. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49892

 

   Výbor majetkový naproti tomu pro tento bod přijal usnesení, ve kterém doporučuje založit vlastní organizaci na provozování vodohospodářské infrastruktury města (k mému překvapení, ale milému). https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49479

 

   Výbor finanční přijal stejné doporučení, tedy aby město provozovalo správu vody samo, ale hlasování se nepochopitelně zdrželo 5 členů https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49905

   Navzdory těmto doporučením výboru města byla po celou dobu diskuze na zasedání možnost založit vlastní organizaci „na vodu“ od počátku zavrhována z rozličných důvodů. Ponechme stranou možnou podjatost, protože nejvíce do diskuze přispěl člen koalice a autor koncesní smlouvy pro ČEVAK z roku 2010, který obhajoval výhodnost hospodaření s vodou prostřednictvím cizího správce.

   Já během diskuze dospěla k téměř jasnému názoru na zvolené zastupitele, co se jejich odvahy týče. Nejsou odvážní ani trochu, ba naopak! Naši zvolení se bojí založit vlastní organizaci na provozování vodohospodářské infrastruktury města protože například:

- zavedení městské firmy nebude tak jednoduché

- neznáme náklady

- vlastní podnik by v tuto chvíli byl velmi rizikový s ohledem na personální i vstupní náklady

- neseženeme tolik odborníků, kteří budou schopni pečovat i o infrastrukturu

- v současné době se těžko hledají personální zdroje

- pokud založíme společnost, musíme mít někoho, kdo to zařídí, obsadí kvalitními pracovníky, bude potřeba značná vstupní investice do zařízení a budov, mzdové náklady

   Ano, takové a další obavy zastupitelé zmiňovali. Prostě se sami bojí založit společnost vlastní organizaci na provozování vodohospodářské infrastruktury města a nacházeli další a další důvody, proč organizaci nezakládat.

  Zvláštní ovšem je, že se zastupitelé nebáli založit společnost ZEVO Písek, ačkoliv je to zcela nová firma se zcela novou technologií a je zde možné použít stejné negativní argumenty jaké byly použity u vody!

Zvláštní je také odvaha zastupitelů u založení zapsaného ústavu pro poskytování sociální služby v rámci zařízení Domov seniorů Sovova, takovou organizaci Písek ještě vůbec nemá a je zde možné použít stejné negativní argumenty, třeba personální obsazení bude čítat cca 50 lidí!

Založit tyto organizace, které nespravují pro život ve městě tak důležitou komoditu, jakou voda a kanalizace pro město rozhodně je, nebyl pro zastupitele žádný problém, bez větších diskuzí dali založení oněch dvou organizací zelenou.

   Čehopak se zastupitelé v tomto bodě o vodě zalekli? Opravdu ráda bych znala všechny důvody, proč město Písek nezaloží vlastní organizaci na provozování vodohospodářské infrastruktury, proč se nenechá inspirovat jinými městy jako u zapsaného ústavu třeba nebo proč se nenechá inspirovat jinými státy, jako tomu bylo u ZEVO třeba, pročpak zrovna v Písku nebude tuhle důležitou komoditu spravovat město samo…

   Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související vodohospodářskou infrastrukturu ve vlastnictví Města Písek má být v budoucnu, na dalších bůhví kolik let, zajištěno provozovatelem – společností, a to na základě „Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku“. Proč? Jen pro nedostatek odvahy našich zvolených rozhodnout o založení vlastní organizace?

 

Pro dokreslení postačí diskuze ze zápisu, i když videozáznam je obsažnější:

K bodu 10) Model provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Písek po ukončení koncesní smlouvy

Uvedla Ing. Trambová – jako 2 možné modely přichází v úvahu varianty A, D. Navrhujeme stávající model – variantu A.

Bc. Černý – finanční výbor doporučuje odložit a dopracovat o finanční stránku provozování vlastní společnosti. Souhlasí s tímto návrhem, na podporu odložení rozhodnutí předložil zastupitelům materiál. Varianta D oproti vlastnímu provozování umožňuje sáhnout si na dotace. Líbí se mu model, který zvolili ve Strakonicích.

Ing. Hladík – bude nové koncesní řízení a nastaveny nové podmínky vč. možnosti čerpání dotace. Zavedení městské firmy nebude tak jednoduché, jak je prezentováno.

Starosta – infrastruktura bude ve vlastnictví města, zadání koncesního řízení bude složité, ale nastavíme podmínky tak, aby bylo možné čerpání dotací.

K. Vodička – majetkový výbor projednával – většina členů se přiklonila pro vlastní společnost. V minulosti jsme neměli zkušenosti, byl to dlouhý proces, došlo k uzavření smlouvy, přišli jsme o možnost čerpání dotací. Smlouva byla udělána chybně, chtěli jsme za pomoci dotace rekonstruovat ČOV a Čevak si chtěl, pokud by došlo ke změně smlouvy, nárokovat ušlý zisk. Proto je snaha provozování vlastní organizací. Vklad cca 50 mil. Kč do nové společnosti by se nám za 2 roky vrátil. Takto odvádíme značné prostředky do Rakouska. Přiklání se k vlastní společnosti.

JUDr. Průša – pokud budeme rozhodnutí dále odkládat a zkoumat, bude to stejné jako u bazénu. Nemáme vlastní podnik, neznáme náklady, můžeme pouze predikovat. Názory na provozování se různí, čísla nic jednoznačně nedokazují. Vlastní podnik by v tuto chvíli byl velmi rizikový s ohledem na personální i vstupní náklady. Zaznívají zde nepřesné údaje, v minulosti prováděl koncesní řízení a připravoval smlouvu. Je fakt, že skutečně nešlo čerpat dotace, protože byla zvolena doba 15 let. Nepravdivé je, že forma koncesního provozování neumožňuje čerpat dotace. Smlouva byla moderní, nutila provozovatele chovat se co nejlépe. V minulosti byla infrastruktura převedena na město, a tudíž máme páky na provozovatele. Dotace čerpat v novém období lze, pokud bude smlouva splňovat určité podmínky. Někdy je čerpání zrádné, protože získané dotace se musí promítnout do ceny vody. Za uplynulých 12 let jsme uskutečňovali řadu investic, nemusíme se obávat, že nezvládneme rekonstrukci ČOV. Rada se zabývá vyhlášením VŘ na modernizaci ČOV. V současné době nedoporučuje zakládat vlastní podnik. Nastavíme takové nájemné, které nám pokryje náklady na investice, a budeme soutěžit o cenu vody.

Ing. Hladík – VSP je organizace, která úzce spolupracuje na akcích týkající se infrastruktury, nemáme připravenou společnost, která by od Čevaku převzala provozování, neseženeme tolik odborníků, kteří budou schopni pečovat i o infrastrukturu. V současné době se těžko hledají personální zdroje.

Bc. Černý – hájíme zájmy píseckých občanů. Teplo a voda jsou strategické suroviny a jsme rádi, že vlastníme Teplárnu. Chceme mít pro občany města vodu pod kontrolou. Založením vlastní firmy odpadají problémy s koncesní smlouvou. Personální obsazení nebude problém, do nové firmy přejdou stávající zaměstnanci.

JUDr. Průša – koncesní smlouvou neprivatizujeme majetek. Když do firmy vložíme infrastrukturu, máme malou možnost ovlivňovat její chod, rozhodování bude na vedení firmy a jednateli.

M. Anděl – Strakonice mohou vodu nyní zlevnit, když rozpustí dotace. Nechce přenechat provozování Čevaku. Lituje, že nemáme infrastrukturní komisi.

J. Soumar – pokud založíme společnost, musíme mít někoho, kdo to zařídí, obsadí kvalitními pracovníky, bude potřeba značná vstupní investice do zařízení a budov, mzdové náklady. Strategická surovina a infrastruktura je naše, až soutěž určí vítěze, nevíme, zda to bude Čevak. Soutěží zjistíme cenu, za kterou nám někdo bude tuto službu zajišťovat. Je třeba se rozhodnout smysluplně, dle studie založení společnosti přináší více rizik než příležitostí.

Bc. Černý – nebojí se vlastního provozování VHI. Ostatní města takto fungují.

JUDr. Průša – podpoří koncesi – v tomto modelu si nastavíme podmínky, určíme sankce za neplnění. Vlastní organizaci můžeme nastavit podmínky, ale nemůžeme je vynutit. Domnívá se, že založení vlastní společnosti je v současné době hazard.

Starosta ukončil diskuzi – základní návrh je varianta A.

Bc. Černý navrhuje usnesení odkládá dle návrhu finančního výboru.

Hlasování č. 23 o návrhu Bc. Černého pro: 3 proti: 14 zdržel se: 8

Hlasování č. 24 o původním návrhu pro: 22 proti: 2 zdržel se: 1

 

Jako vždy, některé diskuzní příspěvky v zápisu chybí, některá prohlášení také


 

 

0
0

Diskuze k článku +

5. 5. 2023 (14:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50388

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.