Přihlášení

Zastupitelé penězi nešetřili

4. 2. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

Letošní první zasedání zastupitelů se neslo na vlně peněz, kdo jste neviděl, nezapomeňte si zasedání pustit na videozáznamu. Zastupitelé včera utráceli skoro v každém projednaném bodě, ačkoliv začátek zasedání se věnoval restu minulosti v podobě dokončení změny územního plánu číslo 1a. Už nyní na zastupitelstvu zaznívá, že v navrhovaných usneseních v některých bodech myslí současní navrhovatelé na dobro pro budoucí zastupitele, kteří po nich budou řešit to, co právě ti současní započali. No a tak se s těmito ohledy schválil návrh rekonstrukce internátu v Sovově ulici za 215.000.000,- Kč, jakožto nejvýše přípustnou hodnotu nabídkové ceny bez DPH!

   Zůstanu u tohoto bodu. Z původního nápadu za 80 milionů se po několikerém navýšení dostáváme na tuto sumu. Ale pozor, prý ta původní suma byla jakože za odhad ve fázi studie (tak to vlastně neplatí?) a tahle poslední je prý doopravdy konečná. Ti současní zastupitelé myslí na ty budoucí také v tom, že město potřebuje zařízení pro seniory, proto se tohoto projektu v Sovově ulici drží jako klíště. Pro necelých 60 vzniklých míst provede město nejdražší přestavbu ve srovnání s podobnými zařízeními otevřenými v loňském roce v republice a kdoví, třeba si prvenství nejdražší přestavby v republice udržíme i letos, jako dárek těm nově zvoleným zástupcům města! Pobytová zařízení pro seniory jistě potřeba jsou, ale pokud chce město postupovat takovým tempem, že vytvoří ani ne 60 míst za čtyři až pět let v ceně 200 milionů, přitom po celou dobu ani neví, kdo to zařízení bude vlastně provozovat, pak je to koncepce opravdu unikátní. Vloni se pohybovaly ceny za lůžko u provedených staveb v relaci 1,2 až 1,5 milionu, u nás se od počátku počítá s cenou o milion vyšší, což je zvláštní. Pomalu to vypadá jako nepřiměřeně navýšená cena stavby s navýšením ceny po každé přislíbené dotaci. Pokud totiž odečteme dotace, se kterými město počítá, dostaneme se na republikový průměr cen za lůžko … a dotace tak spolkne a zůstaneme na své, původně kalkulované ceně (kdo to teď počítá, připočtěte si stavbu kuchyně pro tisíc jídel, protože se doteď neřešila a dnes je pomalu pozdě, prý).

 

   U bodu změny územního plánu č. 1a se pozastavím jen u toho, že stačí uplynout dva tři roky a na vyřešení takového bodu na ZM je potřeba do materiálů zahrnout posudek právníka, a nakonec ani ten nevnese do složitosti problematiky jasno. Ba naopak, pomalu se zdá, že navržené usnesení (městem) chce změnit něco, co změněno být nemá a dokládá svá tvrzení rozsudky soudu, které si taky vykládá nějak jinak. A tak rozhodnutí minulých zastupitelů, kteří přijali návrh na změnu ÚP vyústilo v soudní při (také dárek), současní zastupitelé se z materiálů k věci dozvídají poněkud neúplné informace (jak se dalo vyrozumět z informací právní zástupkyně občanů i občanů žijících v místě zamýšlené změny ÚP), na základě kterých mají nyní rozhodnout. Nakonec se dohodli na tom, že běží ještě jedna soudní pře, tak zastupitelé počkají na rozhodnutí soudu a horký brambor přepinkli tím pádem na zastupitele budoucí. A pokud ti noví zastupitelé dostanou na stůl ještě víc upravené materiály k bodu, už se v tom co je správně a co špatně vůbec nevyznají. Já jsem jen překvapená tím, že občané musí pro komunikaci s městem využít služeb právního zástupce, aby je vůbec někdo vnímal.

 

   A velká událost na obzoru, zastupitelé včera pověřili třetího místostarostu tím, aby na valné hromadě společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o., která se bude konat v měsíci únoru 2022 a která bude rozhodovat o udělení předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání ve smyslu článku XIII. písm. o) společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2015, kterým bude založení dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o jako společnosti s ručením omezeným, hlasoval pro udělení předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání, kterým bude založení dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o jako společnosti s ručením omezeným. Tato společnost bude vytvořena proto, aby se naplnilo Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 měst Písek, Strakonice, Milevsko, Horažďovice, Vodňany a Blatná. Společnost bude založena pro vybudováním moderního zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu včetně některých energeticky využitelných průmyslových odpadů. Zastupitelé tomu zařízení říkají ZEVO, a protože v něm bude odpad spalován, a tak já tomu zařízení říkám spalovna. Spalováním dojde k tvorbě tepla, které by měla využívat naše teplárna. Na zasedání bylo zastupiteli schváleno jak pověření k založení společnosti, které bude provozovat spalovna, tak k podpisu memoranda, které je v rozporu s dokumentem města Plán odpadového hospodářství města Písku, přijatým usnesením bývalých zastupitelů, kteří spalovnu – ZEVO v r. 2017 s odůvodněním a na základě výsledku práce expertní pracovní skupiny k tomu účelu založené, zamítli. Jak jde čas, vedení města se podobnými dokumenty nebo jejich plněním nezabývá, vymyslí si nové řešení, ani se nesnaží si svůj nápad podložit novou koncepcí odpadového hospodářství a rovnou prosadí stavbu spalovny v Písku. Tak trochu se nedivím, zastupitelé tenhle postup akceptují skoro bez otázek. A pro budoucí zastupitele tak ti současní připravili nejedno horké rozhodování, kdy bez jakékoliv koncepce budou vázáni memorandem k výstavbě spalovny, současné vedení města si sice uvědomuje, že vybudování takovéhoto zařízení je finančně velmi nákladné, ale co už, miliony budou hledat v pokladně až ti budoucí zastupitelé.

   Výše uvedeným městům byla prezentována studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů včetně odhadu nákladů a byly jim poskytnuty informace o přípravě posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Veřejnosti se oficiálně o stavbě spalovny v Písku nesdělilo pro jistotu nic, ačkoliv o tom zastupitelé již rozhodli.

P.S. Plán odpadového hospodářství obce je zpracován na dobu 5 let, je platný od data zpracování a schválení v Zastupitelstvu města. Tento POH musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek. (ZM 03/17)

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

4. 2. 2022 (17:52)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Tuší někdo, kde tu spalovnu chtějí budovat? Jestli hned u teplárny, v areálu současné skládky, nebo někde úplně jinde?

Odpovědět

4. 2. 2022 (18:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ti co to tuší, ti o tom nemluví.
Kde máme skládku víme, napojení na teplárnu, aby se to rentovalo vydedukujeme a pokud pánbůh dá, jednou se to oficiálně dozvíme od těch, co o tom už dnes něco tuší.

Odpovědět

5. 2. 2022 (00:41)  –  Luděk Blaha

0
0

Oblíbenými lokalitami pro umisťování objektů, jejichž výstavba se v příštích dvaceti letech určitě neuskuteční, jsou svah pod lesnickou školou nebo areál bývalých kasáren.

Odpovědět

4. 2. 2022 (19:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

No tak pozor, byla jsem upozorněna, že město aspoň něco postavit chce, když jiné ubytování seniorům se nestaví.
Není to tak docela pravda. V r. 2005 byla předložena městu studie, ve které byl zahrnut dům pro seniory, doslova, do písmene, tak bylo vydáno i územní rozhodnutí.
Teprve v roce 2019 se stavebník rozhodl tento dům postavit, ale jinak a tak místo domu pro seniory a služby vznikl komplet o něco větší bytový dům, a to tak, že požádal o změnu stavby před dokončením, tu povolil stavební úřad i město (architekt např.).
Je to ten nový dům pod hřebčincem.
A tady nikdo nefňukal, že slíbený dům pro seniory tu nestojí a stát nikdy nebude.

Odpovědět

10. 2. 2022 (10:48)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zápis ze zasedání ZM je dokument, který může např. posloužit jako důkazní materiál u soudu. Zápis by měl být podle toho stylizován. Stačí vynechat slovo a ztrácí se kontext nebo se mění podstata vyřčeného, zápis je prostě důležitý dokument.
V prvním letošním zápisu ze ZM je tříminutové vystoupení právní zástupkyně vlastníků rodinných domů U Václava – občanů města v bodě 13) (podle mého dokonalý diskuzní příspěvek) shrnut v jedné větě.

< K rozpravě se vyjádřila právní zástupkyně vlastníků RD, konstatovala některé nepravdy, je zde platné usnesení z r. 2019, mělo by se pokračovat v jeho plnění. Nevylučujeme další jednání.>

Zkuste si najít tři minuty a porovnat napsané s řečeným. (od 13:54:24 hodin na videozáznamu)
http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20220203/index.html

Odpovědět

9. 5. 2022 (13:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Městskému úřadu byla dne 29.03.2022 doručena petice nazvaná: „Petice proti bytovému domu“, kterou bude RM projednávat až dnes.
Petice má dvě části –
1)protest proti záměru výstavby vysokopodlažní obytné budovy na pozemcích p.č. 813/7 a 814/7 v kat. území Písek, označených v ÚP Písek značkou P1-12, dle záměru společnosti Energy Čenkov s.r.o

2) požadavek, aby samospráva aktivně hájila zájmy místních občanů na zachování urbanistické koncepce bez dalších obytných vysokopodlažních budov, a to schválením příslušné změny územního plánu na ploše P1-12 indexem BI2 – plochy bydlení v rodinných domech.

RM města může také přimout usnesení, že –
- (ne)požaduje předat k projednání v Zastupitelstvu města Písek, a to zároveň s návrhem změny č. 1a ÚP Písek

Jsem zvědavá, jak radní rozhodnou, jsem zvědavá, jak se se situací popasují. Na zápis spoléhat nejde, pochybuji, že nám popíše diskuzi k tomuto bodu, tak uvidíme.
Příloha č. 2 – Rozhodnutí Krajského soudu České Budějovice je neveřejná. Příloha č. 3 – Usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje je neveřejná. Územní plán je sice věcí veřejnou, jen některé dokumenty musí být před občany v tajnosti.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.