Přihlášení

Zdrželi zastupitelé výstavbu Truck – centra?

31. 1. 2024 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Poslední výrazný bod určený k projednání zastupitelstvem týkající se prodaných pozemků v průmyslové zóně nebudu pro jeho obsažnost sama komentovat. Pouze čtenářům poskytnu důvodovou zprávu a odkaz na celý materiál. Doplním, že od schválení prodeje pozemků pro záměr žadatele tehdejší zastupitelé měnili několikrát podmínky kupní smlouvy ve prospěch kupujícího, pro jeho záměr vybudování Truck –centra. Plnění podmínek smlouvy měnili i někteří současní zastupitelé v minulém volebním období. Jestli se stavba Truck – centra zase oddálí na pár let nebo nyní zastupitelé rozhodnou jinak, uvidíme, vždy o budoucnosti stavby rozhodují zastupitelé.

Důvodová zpráva:

Město Písek uzavřelo 22.06.2016 kupní smlouvu se společností Milan Král, a. s. na prodej pozemků parc. č. 2608/1 a č. 2611/1 vše k. ú. Písek v průmyslové zóně Písek (viz. Příloha č. 1). Pozemky byly společnosti prodány za částku 8.185.226,50 Kč vč. DPH za účelem výstavby Truck-Centra, zahrnující servis určený zejména, nikoliv však výlučně, pro nákladní a užitková vozidla, zahrnující též administrativní a ubytovací část, včetně parkovacích stání pro nákladní vozidla v počtu minimálně 30 míst, parkovacích stání pro osobní vozidla v počtu minimálně 20 míst a parkovacích stání pro užitková vozidla v počtu minimálně 15 míst. Toto mělo být dle smlouvy vybudováno do konce roku 2020. V červenci 2020 požádala společnost Milan Král, a. s. o prodloužení lhůt uvedených v kupní smlouvě ze dne 22.06.2016 na výstavbu Truck-Centra Písek v průmyslové zóně (celé znění tehdejší žádosti je uvedeno v příloze č. 2).

Společnost v žádosti mimo jiné uváděla:

„V červnu 2016 uzavřela společnost Milan Král, a. s. s městem Písek kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 2608/1 a parc. č. 2611/1 vše k. ú. Písek (pozemky byly společnosti prodány za částku 8.185.226,50 Kč vč. DPH za účelem výstavby Truck-Centra, zahrnující servis určený zejména, nikoliv však výlučně, pro nákladní a užitková vozidla, zahrnující též administrativní a ubytovací část, včetně parkovacích stání pro nákladní vozidla v počtu minimálně 30 míst, parkovacích stání pro osobní vozidla v počtu minimálně 20 míst a parkovacích stání pro užitková vozidla v počtu minimálně 15 míst).

Předmětná kupní smlouva pro projekt Truck-Centra Písek byla sjednávána s přihlédnutím k tehdejší aktuální situaci na trhu prodeje a servisu nákladních vozidel. Po nabytí vlastnického práva k pozemkům společnost okamžitě zahájila přípravu projektu Truck-Centra Písek a to s projekční kanceláří AIK, s. r. o. Celková investice do projektové a inženýrské činnosti je plánována v rozsahu 4.750.000,- Kč bez DPH, z toho projektová práce v objemu 4.550.000,- Kč bez DPH je k dnešku zrealizována a řádně zaplacena. Celková investice, kterou společnost na projektu ke dni 20.07.2020 vynaložila se rovná 5.045.721,- Kč (bez investice do pozemků).

Žádost o územní rozhodnutí byla podána dne 16.05.2018, přičemž územní rozhodnutí bylo vydáno na nabylo právní moci 08.08.2018.

Žádost o vydání stavebního povolení byla podána dne 15.01.2020 a stavební povolení nabylo právní moci 11.04.2020.

Dle časového harmonogramu měla být stavba zahájena v dubnu 2020 a dokončena do konce roku 2020. Generální dodavatel stavby, společnost Casta, a. s., byla připravena stavbu řádně zahájit. Celková investice do stavby byla kalkulována ve výši 137.000.000,- Kč + DPH. Se společností Casta, a. s. i s většinou subdodavatelů bylo vše ke stavbě sjednáno a termínově potvrzeno.

Na základě původního časového plánu byly v předmětné kupní smlouvě sjednány lhůty ohledně dokončení výstavby Truck–Centra, přičemž jde zejména o následující:

- Účastníci sjednávají, že pokud kupující, ačkoliv tak ke dni podpisu této kupní smlouvy nepředpokládá, nebude s ohledem na své provozní poměry schopen realizovat investiční záměr tak, jak je touto smlouvou předvídáno, vzniká mu právo do 31.12.2020 od této smlouvy odstoupit. V takovém případě pak vznikne prodávajícímu vůči kupujícímu právo na zaplacení odstupného ve výši 15% z kupní ceny. Na úhradu odstupného je prodávající oprávněn započítat svou povinnost k vrácení přijaté kupní ceny.

- Kupující se zavazuje postupovat při realizaci investičního záměru tak, aby bylo možno, při obvyklém běhu věcí, stavebně dokončit investiční záměr a předložit prodávajícímu kopii podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 31.12.2020. V případě, že kupující nepředloží kopii podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na investiční záměr do 31.12.2020, má prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z kupní ceny. V případě, že kupující nezahájí stavební realizaci investičního záměru do 01.01.2021 vzniká prodávajícímu právo od této smlouvy odstoupit a zároveň vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na zaplacení smluvní pokuty za porušení povinnosti zahájit stavební realizaci investičního záměru do 01.01.2021 ve výši 15% z kupní ceny. Úhradou smluvní pokuty kupujícím je další nárok na náhradu škody, či jiné újmy, na straně prodávajícího vyloučen.“

Žadatel uváděl, že v důsledku koronavirové pandemie byly výrazným způsobem ovlivněny podmínky na trhu s nákladní dopravou. Důsledkem snížení přepravy v celé Evropě došlo k poklesu prodeje nákladních vozů a k poklesu servisní/opravárenské činnosti u nákladních vozidel, a to až o 50%. S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádala společnost Milan Král, a. s. o možnost prodloužení všech shora uvedených lhůt pro dokončení stavby v řádu roků, avšak minimálně 2 roky.

Tuto žádost o prodloužení lhůt projednávalo na svém zasedání zastupitelstvo města dne 24.09.2020 a přijalo usnesení č. 164/20:

d1) žádost o prodloužení lhůty pro výstavbu Truck-Centra Písek v průmyslové zóně – společnost Milan Král, a. s. Usnesení č. 164/20

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty pro vybudování Truck–Centra na pozemcích parc. č. 2608/1 a č. 2611/1 vše k. ú. Písek pro společnost Milan Král, a. s., IČO 48203734, se sídlem Pod Stromovkou 211, Litvínovice, PSČ 370 01, a to o 1 rok oproti termínům uvedeným v článku IV. odstavcích 2. a 4. v uzavřené kupní smlouvě ze dne 22.06.2016 s tím, že kupující uhradí smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny tj. 409.261,33 Kč. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení dodatku k uzavřené kupní smlouvě ze dne 22.06.2016.

Přijaté usnesení bylo následně zasláno společnosti Milan Král, a. s. Ta však zaslala vyjádření k tomu přijatému usnesení v tom smyslu, že neuznává nárok města na smluvní pokutu a že nemá zájem uzavřít dodatek na prodloužení termínu o jeden rok dle usnesení – celé znění vyjádření je uvedeno v příloze č. 3.

Dne 11.12.2020 byl společnosti vydán kolaudační souhlas na stavbu SO.19 – Elektrotechnika – trafostanice (viz. příloha č. 4). Vzhledem k tomu, že město považuje za investiční záměr výstavbu celého Truck-Centra, nikoliv pouze související části, byla v lednu 2021 společnosti Milan Král, a. s. zaslána výzva k úhradě smluvní pokuty ve výši 409.261,33 Kč za nesplnění podmínky uvedené v uzavřené smlouvě, a to předložení kopie podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na investiční záměr Truck-Centra do 31.12.2020.

K této výzvě zaslal investor v únoru 2021 vyjádření prostřednictvím svého právního zástupce, ve kterém odmítá nárok na zaplacení smluvní pokuty městu a odkazuje se na vydaný kolaudační souhlas na trafostanici – celé znění vyjádření je uvedeno v příloze č. 5.

V květnu 2021 byla společnosti městem Písek zaslána opakovaná výzva k úhradě smluvní pokuty – viz. příloha č. 6. Následně investor opět zaslal vyjádření, že nárok města na smluvní pokutu odmítá jako neoprávněný – viz. příloha č. 7.

V září roku 2021 byla společnosti odborem správy majetku zaslán poslední návrh na smírné řešení – kupující měl sdělit termíny v jakých by byl schopen investiční záměr dokončit, na toto prodloužení by byl uzavřen dodatek. Na toto investor nereagoval a město Písek tudíž v únoru 2022 udělilo plnou moc společníkovi HAVEL&PARTNERS, s. r. o., advokátní kancelář, aby město zastupoval ve všech věcech a činil jeho jménem veškerá právní jednání mající souvislost s kupní smlouvou uzavřenou dne 22.06.2016 se společností Milan Král, a. s.

V listopadu 2023 byl Okresním soudem v Českých Budějovicích vydán elektronický platební rozkaz, kterým bylo uloženo společnosti Milan Král, a. s. uhradit městu Písek částku ve výši smluvní pokuty, tj. 409.261,33 Kč se zákonným úrokem z prodlení a náklady řízení – viz. příloha č. 8.

Následně v prosinci 2023 zaslal právní zástupce investora návrh smírného řešení sporu s tím, že navrhuje následující:

- společnost Milan Král, a. s. městu Písek uhradí smluvní pokutu ve výši 409.261,33 Kč,

- město Písek a společnost Milan Král uzavřou dodatek ke kupní smlouvě ze dne 22.06.2016, kterým bude zrušeno ujednání čl. V. odst. 11. kupní smlouvy – tj. odpadne omezení protistrany pro nakládání s převedenými pozemky,

- město Písek vezme zpět svou žalobu (návrh),

- společnost Milan Král, a. s. uhradí městu Písek tu část soudního poplatku, která nebude po zpětvzetí žaloby vrácena,

- každá ze stran si ponese vlastní náklady řízení.

Celé znění dopisu ohledně návrhu smírného řešení je uvedeno v příloze č. 9.

Níže je uvedeno ujednání čl. V. odst. 11., které by chtěl investor zrušit:

„11. Kupující se zavazuje, že po podpisu této smlouvy předmět prodeje nepřevede, nepřenechá ani nevloží jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní korporace, ani k předmětu prodeje nezřídí věcné právo k cizím věcem, s výjimkou služebnosti inženýrské sítě nebo zástavního práva pro banku financující realizaci investičního záměru, a to do doby, kdy kolaudační souhlas ke stavbě dle investičního záměru nabude právních účinků.“

Ke smírnému řešení ve věci soudního řízení vedeného městem Písek proti společnosti Milan Král a.s., které bylo navrženo právním zástupcem protistrany, sděluje právní zástupce města v dané věci následující:

- v případě, že by došlo k uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 22. 6. 20216, na základě kterého by byl zrušen čl. V odst. 11, město Písek by ztratilo možnost kontroly nad uvedeným pozemkem a tím, co na něm bude realizováno

- společnost Milan Král a.s. by s pozemkem mohla libovolně nakládat, mj. jej převést na třetí subjekt, který by již nebyl vázán investičním záměrem, ke kterému se společnost Milan Král a.s. v citované kupní smlouvě zavázala

- zároveň by město Písek ztratilo možnost v budoucnu od kupní smlouvy odstoupit (pro neuskutečnění investičního záměru) a požadovat pozemek zpět.

Vyjádření majetkového výboru: Majetkový výbor nesouhlasí s návrhem smírného řešení sporu, tento návrh je pro město nevýhodný.

Vyjádření dotčených orgánů:

---

Doporučení zpracovatele a předkladatele:

Doporučují nepřistoupit na návrh smírného řešení sporu se společností Milan Král, a. s. (usnesení c)

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=54342

 

0
0

Diskuze k článku +

2. 2. 2024 (18:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Návrhu na smír vlastníka pozemků, kde má stát TRUCK – centrum zastupitelé nevyhověli. Další kolo jednání nastane zřejmě jen pro advokáty. Nic to nemění na faktu, že parkoviště pro kamiony je stále v nedohlednu. Což se na tomto zasedání zastupitelstva neřešilo

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.