Přihlášení

ZEVO – vrácená dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí k doplnění a přepracování

28. 1. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II zaslal městu informace o vrácení dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí k doplnění a přepracování u dokumentu "ZEVO Písek". O vrácení bylo rozhodnuto dva dny po besedě k ZEVO v knihovně a jsem ráda, že se to stalo v tomto pořadí. Jinak by na besedě nezaznělo ze strany města a hostů nejen v jejich prezentacích tolik informací pro nás, kteří se stavbou ZEVO z rozličných důvodů nesouhlasíme.

   Copak se píše z MŽP ke vrácení dokumentu pro EIA? Cituji a zvýrazňuji:

* "ZEVO Písek" – informace o vrácení dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí k doplnění a přepracování Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vrátilo písemností č.j. MZP/2023/510/94 ze dne 20.01.2023 v souladu s § 8 odst. 5 zákona dokumentaci záměru „ZEVO Písek“ oznamovateli k doplnění a přepracování.

A/ Rekapitulace procesu EIA

Dne 24.10.2022 obdrželo ministerstvo dokumentaci záměru „ZEVO Písek“ zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „dokumentace“). Oznamovatelem záměru je společnost ZEVO PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice. Ministerstvo rozeslalo dne 04.11.2022 dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 07.11.2022.

Zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“) byl pověřen Ing.

Alexandr Mertl (M-envi s.r.o.), držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona. Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli posudku doručena dne 21.12.2022. Dne 17.01.2023 obdrželo ministerstvo dopis od zpracovatele posudku s doporučením vrátit dokumentaci k doplnění, jelikož hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedené v dokumentaci neposkytuje dostatečné informace o velikosti a významnosti důsledků zamýšleného záměru na některé složky a faktory životního prostředí. V obdržených vyjádřeních jsou obsaženy i relevantní připomínky k záměru a k dokumentaci, které nelze bez doplnění dokumentace standardním způsobem v posudku vypořádat.

    B/ Požadavky na doplnění dokumentace

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na životní

prostředí a na základě doporučení zpracovatele posudku ministerstvo, jako příslušný úřad, vrátilo

dle § 8 odst. 5 zákona dokumentaci oznamovateli k doplnění. Dokumentaci je třeba doplnit ve vztahu k veškerým relevantním připomínkám obsaženým v obdržených vyjádřeních, které se týkají posuzovaného záměru a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví tímto záměrem vyvolaných. Zejména se jedná o informace o vlastním navrhovaném zařízení, jeho technickém a technologickém řešení, údaje týkající se vstupů a výstupů ze zařízení a nakládání s nimi (emise látek znečišťujících ovzduší, odpadní vody, odpady, doprava a další).

   Doplnění dokumentace bude zahrnovat zejména následující informace a aspekty:

1. Popis, návrh řešení a odůvodnění navrhovaného záměru

a) Doplnit zdůvodnění navržené kapacity a rozsahu záměru. Návrh kapacity záměru podložit údaji o produkci odpadů v plánované svozové oblasti (při zdůvodnění kapacity záměru zohlednit vzájemné souvislosti s dalšími záměry v záměrem dotčeném území a svozové oblasti, které jsou zaměřeny na oblast odpadového hospodářství);

b) Upřesnit bilanci a složení odpadů pro navržený záměr, a to zejména s ohledem na ostatní záměry v oblasti odpadového hospodářství Jihočeského kraje a dalších dotčených oblastí (třídění odpadů, využívání odpadů) s výhledem na min. 15 – 20 let;

c) V kontextu bodů 1 a 2 zohlednit v návrhu záměru koncepční materiály Jihočeského kraje a dotčených samosprávných celků (měst a obcí) týkající se dané problematiky, popřípadě další relevantní strategické dokumenty s celostátní působností (např.: Prognóza produkce a nakládání s komunálními odpady, Energetické využití odpadů, Ernst & Young, s.r.o., 2020) a popsat návaznost záměru na tyto koncepce.

d) Podrobněji popsat a navrhnout maximální využití tepelné energie;

e) Do dokumentace a hodnocení vlivů záměru zahrnout všechna opatření ke zmírnění negativních vlivů, včetně opatření kompenzačních, která jsou navrhována a projeví se na jeho působení;

2. Kumulace vlivů

a) Důsledně popsat a vyhodnotit kumulace se všemi relevantními záměry (jak ve fázi provozu, tak ve fázi výstavby či přípravy);

3. Hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší

a) Při hodnocení vycházet z aktuálního reálného provozního stavu souvisejícího zdroje – Teplárny Písek, včetně výhledových změn v jeho provozu (pokud jsou plánovány);

b) Hodnocení provést minimálně pro tyto stavy:

stávající reálný stav vycházející ze současného provozu dotčeného zdroje emisí,

výhled po realizaci záměru:

a) pro maximální povolené parametry záměru

b) pro reálné parametry záměru (zohlednit provozní rozsah a účinnost zařízení)

výhled pro stav bez záměru (nulová varianta)

c) Uvedené provozní situace vyhodnotit z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí a veřejné zdraví;

4. Doprava

a) Podrobněji doložit dopravní nároky záměru a dopravu vyvolanou záměrem;

b) Vyhodnotit možné alternativy napojení záměru na dopravní infrastrukturu;

5. Příroda a krajina

a) Provést biologický průzkum dotčené lokality a vyhodnocení dopadů realizace záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny;

6. Hmotný majetek

Upřesnit vlivy na hmotný majetek, zejména pak na objekty určené k bydlení a rekreaci v záměrem dotčeném území (hodnocení se týká výhradně environmentálních hledisek v rozsahu zákona, nikoli hledisek jiných např. ekonomických).

Vzhledem k faktu, že převážná většina vyjádření k dokumentaci byla nesouhlasná s důrazem na obecné i konkrétně specifikované obavy z realizace záměru (dotčená veřejnost, veřejnost), popřípadě odkazovala na obsahové nedostatky této dokumentace (dotčené správní orgány), doporučilo ministerstvo doplnit a přepracovat dokumentaci se zvláštním zřetelem na podrobnost hodnocení vlivů, přehlednost, srozumitelnost a celkovou vypovídací schopnost.

   C/ Závěr

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o vrácení dokumentace na úředních deskách. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (jakub.honetschlager@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Informace o vrácení dokumentace k přepracování je též zveřejněna v Informačním systému EIA pod kódem záměru OV2078, v sekci dokumentace.

    S pozdravem           JUDr. Hana Dvořáková, MBA                  ředitelka odboru výkonu státní správy II *

 

   Pokud bych použila mírnou nadsázku, připadá mi to na přepracování dokumentu tak nějak zgruntu, jen obrázky byly asi bez vady. Jasně dokumenty tohoto charakteru se vrací k doplnění o k přepracování, ale jestli se nepletu, ZEVO Vráto se nevracelo k přepracování, ZEVO Mělník asi také ne. No nic.

   A jestli se nepletu, mnohé z toho, co je uvedeno na webu města a mnohé z toho, co zaznělo na besedě k ZEVO ztrácí hodnotu a z mého pohledu i hodnověrnost, protože konkrétní požadavky MŽP na přepracování dokumentu vlastně mnohé z vyřčeného a napsaného vyvrací.

   Pokud bych přistoupila na hru na „příznivce“ a „odpůrce“ ZEVO, požadavky MŽP na přepracování i doplnění dokumentu EIA k ZEVO, v mnohém potvrzují dosud vyslovené argumenty „odpůrců“ ZEVO.

   Z mého pohledu tohle zjištění staví do nepříznivého světla především město, které záměr prosazuje, vedení města, které si ZEVO podepsalo v koaliční smlouvě, a všem zúčastněným ve hře je třeba připomenout, že ZEVO není bazén, ZEVO je stavba, která ovlivní absolutně všechen život ve městě a tohle téma by mělo být zpracováno detailněji, než jakékoliv jiné téma města.

   Na bazén se zřídil extra výbor města. Pro ZEVO se kromě momentálně zpochybněné reklamy (v důsledku s požadavky MŽP) na webu města a besedy nestalo nic. I to, jakým způsobem se město věnuje tak vážnému tématu vypovídá o spolupráci zvolených s veřejností, s voliči.

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=48469

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=48728

 

0
0

Diskuze k článku +

2. 2. 2023 (22:11)  –  Michaela Šťastná

0
0

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-ulozilo-pisku-aby-dopracoval-dokumentaci-projektu-zevo

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.