Přihlášení

Zeyerovu ulici otevřou asi v listopadu!

13. 7. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (7) | Vaše názory

Ani to dlouho netrvalo, a zdražení prací v Zeyerově ulici je vyčísleno na 502 852,60 Kč. Zároveň s tím přichází posunutí termínu dokončení stavby ze září na 7. listopadu 2021. Tak to předčilo i má očekávání. Stavitel Ivan Svatoš a.s., tedy jeho jeřáb na silnici je uváděn jako důvod pro zdržení stavby a prodloužení termínu dokončení! Předchozí stavitel povolil jeřáb na silnici a tenhle stavitel kvůli němu nemůže stavět! A sliby občanům, jak se ulice se školním rokem otevře? Jako u většiny jiných slibů, ani tento neplatí.

   Svoje poznatky připojím k materiálu na RM, která zasedá 19.7. a jen ve stručnosti.

   Zakázka stavby, která nyní probíhá, byla vysoutěžena „se ziskem“ pro město, které má na stavbu vyčleněno na 18 milionů v rozpočtu, takže se klidně může zdražovat, ať se peníze vyčerpají. A současný stavebník získává zakázku na rekonstrukci v Lipové ulici, takže se jen přesune o kousek dál.

   Platí se za chyby v projektové dokumentaci a jestli čtu dobře, za asfalt, který měl být zhotoven při stavbě minulé, jiným stavitelem. Za zdržení prý nikdo nemůže, ani město, ani stavebník, a nikdo se nedomáhá náhrady po viníkovi.

   A posun termínu z důvodu víceprací, no tak, město od května ví o zastavení prací na stavbě, od půlky června ví o tom, že bude dodatkem ke smlouvě termín dokončení stavby prodloužen. A přesto na webu města ujišťuje občany, že se v září ulice otevře.

Kopíruji část materiálů na pondělní zasedání RM.

Důvodová zpráva:

Společnost STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, se sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 předkládá Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Písek – Zeyerova ulice.“ Předmětem tohoto dodatku je návrh na navýšení ceny o dílo ve výši 502 852,60 Kč tzn. z původních 14 674 956,79 Kč na 15 177 809,39 Kč bez DPH, a to z důvodu změn v rozsahu díla. Jednotlivé změny byly projednány na pravidelných kontrolních dnech za účasti zástupce investora, TDS, projektanta a zhotovitele a jsou specifikovány ve změnovém listě, který je v samostatné příloze tohoto materiálu. Navýšení ceny díla je způsobeno tím, že projektová dokumentace na rekonstrukci povrchů v Zeyerově ulici neobsahovala asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ o tl. 60 mm. Tato vrstva byla obsažena v projektové dokumentaci na výstavbu sítí vodovodu a kanalizace v Zeyerově ulici, avšak byla dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo (schválen RM dne 23.11.2020 pod.č.usn. 672/20) z této akce vypuštěna. V té době byla projektová dokumentace na rekonstrukci povrchů a výstavbu opěrné zdi již vyhotovena a schválena speciálním stavebním úřadem – odborem dopravy (komunikace) resp. odborem výstavby (opěrná zeď). Jelikož tyto práce je nutné provést jsou obsahem tohoto dodatku. Dále návrh dodatku upravuje dobu plnění, a to prodloužení o 42 dní tj. z původního 26. září 2021 na 7.listopadu 2021. Hlavním důvodem prodloužení je ta skutečnost, že při zaměření staveniště dne 30.4.2021 bylo zjištěno, že opěrná zeď, resp. stavební výkop pro zeď, je v kolizi se vzrostlou zelení, jejíž pokácení projektová dokumentace neobsahovala. Následně po tomto zjištění a několika jednání za účasti vedení města a odboru životního prostředí (dne 3.5. resp. 5.5. 2021) musel být zajištěn znalecký posudek. Po jeho zpracování a předání na odbor životního prostředí 3.6. 2021 a na základě výsledku posudku bylo zažádáno dne 8.6.2021 o vydání rozhodnutí o kácení vzrostlé zeleně mimo les. Po vydání pravomocného Rozhodnutí 15.6.2021 bylo okamžitě dne 17.06.2021 provedeno odbornou firmou pokácení dvou stromů. Mezitím byl proveden geologický průzkum 15.06.2021, který rozhodl, s ohledem na soudržnost zemin ve svahu, možnost nepoužití záporného pažení svahu. Další důvody zdržení stavby a nemožnost realizovat stavbu v plném rozsahu uvádí zhotovitel kolizi stávající přípojky teplovodu do MŠ s budovanou opěrnou zdí, založení rozvodů a sloupů veřejného osvětlení ve stavbě – chodníku na pravé straně (realizováno MSP s.r.o.), založení rozvodů VN, NN do chodníku na obou stranách (realizace EG.D), zábor staveniště v ZÚ firmou IVAN SVATOŠ a.s. (do 30.6.2021) a dohoda investora tj. města s MŠ a ZUŠ o zachování přístupů do jejich objektů (30.06.2021).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zaslal zhotovitel STRABAG a.s. dne 14.06.2021 na vedení města upozornění, že tyto skutečnosti budou mít vliv na prodloužení termínu s tím, že tyto překážky nemohou být přičitatelné zhotoviteli (viz příloha č.2)

V této souvislosti byla Radou města přijata následující usnesení:

Usnesení č. 11/21 Rada města 1. schvaluje návrh zadání veřejné zakázky – „Písek – Zeyerova ulice“, 2. schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle návrhu ve složení: Členové: Ing. arch. Petra Trambová (2. místostarostka), Ing. Roman Honzík (Vodárenská správa Písek s.r.o.), Bc. Rudolf Koraba (odbor investic a rozvoje), Ing. Petr Kouřimský (odbor správy majetku), člen JHK, Náhradníci: Ing. Petr Hladík (1. místostarosta), Markéta Kašparová (Vodárenská správa Písek s.r.o.), Ing. Vít Fučík (odbor investic a rozvoje), Ing. Zuzana Čížková (odbor správy majetku), člen JHK, 3. schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek po jejím uveřejnění na profilu zadavatele, 4. schvaluje pověření otevřením nabídek v certifikovaném elektronickém nástroji Tenderarena pro Ing. Petra Kouřimského a Ing. Zuzanu Čížkovou. Zodpovídá: Ing. Filip

Usnesení č. 130/21 Rada města schvaluje účastníka STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744 za nabídkovou cenu 14 674 956,79 Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle dílčího hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky „Písek – Zeyerova ulice“ a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo. Zodpovídá: Ing. Filip

Usnesení č. 672/20 Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Písek, rekonstrukce Zeyerovy ulice – vodohospodářská část“ uzavřené mezi městem, Písek a společností KDS-Stavební s. r. o. Vrcovická 2230, Písek 397 01 IČO: 280 84 136. Zodpovídá: Ing. Honzík

Stanovisko generálního projektanta: generální projektant souhlasí s návrhem změnového listu viz jím odsouhlasený změnový list

Stanovisko TDS: změny, které obsahuje dodatek ke smlouvě byly řádně projednány na kontrolních dnech a odsouhlaseny generálním projektantem – viz změnový list č.1.

Doporučení zpracovatele:

Zpracovatel, s ohledem na akceptovatelné důvody, doporučuje radě města usnesení a) schvaluje

Vztah k rozpočtu:

Navýšení ceny díla je kryto rozpočtem města, kap 740 – odbor IR  >>   >>    >>>

 

   O propletenci kolem nedokončení stavby Teplárny a Vodárenské správy Písek, s. r. o. snad až jindy.

Město se dohodlo u předchozí stavby v listopadu na nedokončení stavby, ulice zůstává zavřená. Položení asfaltu je v plánu až u další stavby, ale asfalt není v projektu a teprve po převzetí stavby se zhotovitel dozvídá, že bude dělat i povrch ulice za toho předešlého, protože město to nestihlo od listopadu zapracovat do veřejné zakázky. Až po uzavření smlouvy se řeší, kdo položí asfalt na silnici!

Zbytek materiálu je přiložen pod článkem.

Představu o vážnosti slibů ze strany města a podávání pravdivých informací si každý udělá sám.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

18. 7. 2021 (20:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Byla jsem dotázána, zda budou uzavřeny současně Zeyerova ulice a Lipová alej.

Podle toho co čtu v materiálech, tak ano a stane se tak v srpnu nebo v září.
V příloze je materiál k Lipové aleji, tam jsem si to přečetla.

Odpovědět

19. 7. 2021 (11:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

Komentář dnešní, z FB města:

Petr Hladík –>J. Š. Od začátku je plánována kompletní rekonstrukce této ulice na dvě fáze. První kompletní výměna vodárenské infrastruktury (což Martin Brož dobře ví) a následně v další fázi nové parkoviště pro MŠ a ZUŠ, chodníky, sadové úpravy. Ulice mohla být opravena provizorním zalátáním po výkopech a spuštěna v prosinci loňského roku, ale investice do záplat v kontextu s rozkopáním v roce letošním nebylo vyhodnoceno jako smysluplné (i s ohledem na neznámou v podobě počasí začátkem prosince). Věřím, že nově udělaná komunikace bude na mnoho let funkční a pěknou součástí města. >>>

Není pravda, že ulice měla být po první fázi tím stavebníkem pouze zalátána, v prosinci po ukončení stavby měl být položen běžný povrch komunikace a ulice mohla být do doby další stavby, tedy minimálně 4 měsíce, průjezdná.

Udělejme si v tom jasno, ti co dělali potrubí v ulici, ji měli po skončení i pokrýt asfaltem, je to v harmonogramu stavby, neudělali to kvůli dohodě s městem (jaké počasí? víme, že jinde se asfaltovalo v pohodě), jak vyplývá z dodatku k jejich smlouvě a město se teprve nyní dohodlo s dalším stavebníkem, že ten asfalt položí on, teprve dnes o tom podepíší dodatek ke smlouvě. Ale hodně k asfaltování a zprůjezdnění ulice vysvětluje další komentář:
<< Petr Hladík –> G. M. Svatoš staví naprosto nezávisle na Zeyerově ulici, nic méně je pravdou, že je lepší, pokud těžká technika s materiálem na stavbu jezdí po staré nežli po nové komunikaci. >>

Dedukce, proč vlastně ulice zůstala zbytečně zavřená, má jasné obrysy dávno, s každou odpovědí ze strany města se to jen potvrzuje.
Paní J.Š. se dotazuje, kdy bude ulice otevřena, na to jí není odpovězeno. Bodejť, zatím je nejbližší termín v listopadu, to se špatně píše.

Odpovědět

22. 7. 2021 (00:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

A tady se to rýsuje- stavebník potřebuje čas do listopadu, město mu dá čas do října – a ještě mu přiklepli udělat asfalt za předchozího stavebníka. Nu což, počkáme si:
K bodu 23) Dodatek ke smlouvě o dílo se společností STRABAG a. s. na akci „Písek – Zeyerova ulice“

Uvedla Mgr. Vanžurová. V dodatku se jedná o navýšení fin. prostředků.
Ing. Hladík – vysvětlil důvody, v minulém roce se nedokončily finální úpravy povrchu, v letošním roce budou dokončeny. Dokončení díla je stanoveno na 24. 10. 2021. Na základě zpráv na sociálních sítích upřesňuje, že jeřáb stavby p. Svatoše skutečně není důvodem prodloužení doby dokončení díla. Hlavním důvodem byla realizace Teplárny a následně nutného zabezpečení svahu u školky.
Mgr. Vanžurová – navrhuje usnesení a).
Ing. Hladík – navrhuje usnesení viz níže uvedeno s připomínkou.

Usnesení č. 453/21
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Písek a společností STRABAG a.s., IČO 608 38 744, se sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 na akci „Písek – Zeyerova ulice“ s připomínkou úpravy čl. 3.2. posunutí termínu o 28 dnů na 24.10.2021.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Odpovědět

26. 7. 2021 (12:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

A už se začíná oficiálně lhát na webu města i k druhé etapě!
-------------------------------------------------------------------------------------
Jan Kalous (Neregistrovaný) 23.7.2021 13:26:54
Dotazy občanů > Zeyerova ulice (č. 2225323)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli město již požádalo o zápis do knihy rekordů co se týká délky uzávěry Zeyerovy ulice. Určitě by byla žádost o zápis úspěšná. Myslím, že by měl někdo z radnice nést konečně odpovědnost za tento šlendrián. Kdyby se takhle rychle stavěl třeba Karlštejn, tak jsou dneska možná vykopané základy. DĚLÁTE SI LEGRACI Z OBČANŮ ???????

Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 23.7.2021 13:58:32
Zeyerova ulice (č. 2225328)

Dobrý den,

rekonstrukce Zeyerovy ulice byla naplánována do dvou etap realizovaných během dvou let. Dokončena bude zhruba s měsíčním zpožděním, otevřena by měla být na konci září tohoto roku. Důvodů, které způsobily zpoždění, bylo několik. Zhotovitel musel řešit problémy, které nebylo možné předvídat, jednalo se například o úpravu svahu pod mateřskou školou, došlo také ke kolizi stávající přípojky teplovodu do mateřské školy s budovanou opěrnou zdí, založení rozvodů a sloupů veřejného osvětlení ve stavbě nebo založení rozvodů vysokého a nízkého napětí do chodníku na obou stranách ulice.
Petra Měšťanová, tisková mluvčí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpověď je datována po rozhodnutí RM o termínu dokončení nejdříve 24.10. 2021!!! Podle mě je to tedy měsíc říjen!

Důvodem neotevření ulice je rozhodnutí vedení města nedokončit první etapu a nepoložit asfalt na silnici a přinejmenším na 4 měsíce ulici otevřít.

Není pravda, že zhotovitel řeší problémy, které nebylo možné předvídat, podle projektu kterým stavebník od města disponuje žádné problémy neměly nastat – ani úprava svahu, ani přípojka teplovodu ani sítě neměly být překážkou, protože se s tím měla vyrovnat projektová dokumentace! Zhotovitel řeší problémy, které se daly předvídat a měla je zachytit projektová dokumentace.

Tisková mluvčí sice neodpovídá na to, kdo za ten šlendrián nese odpovědnost – dokud se RM neshodne na vadě v projektu, odpovědnost nese vedení města za zbytečné uzavření ulice a za vypsání soutěže na stavbu s proj. dokumentací plnou chyb!

Odpovědět

2. 9. 2021 (22:02)  –  Michaela Šťastná

0
0

Upozornění o dopravě, která navazuje na Zeyerovu ulici!!!
Průjezd Nádražní ulicí bude kvůli havárii kanalizační přípojky omezen
Kvůli havárii kanalizační přípojky bude od 6. do 10. září průjezdná Nádražní ulice pouze kyvadlově.
Dopravní omezení se týká části ulice od křižovatky s ulicí Budovcova po křižovatku se Zeyerovou ulicí. Uzavřen bude jeden jízdní pruh, řidiči se budou řídit dopravním značením. V současné době již probíhají práce na chodníku a v přilehlém parkovacím pruhu. Podle informaci Domovní a bytové správy, která havárii řeší, bude oprava trvat zhruba pět dnů.
Za komplikace se omlouváme.
Petra Měšťanová, tisková mluvčí

Odpovědět

20. 9. 2021 (22:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zmatek nad zmatek. Dnes byla městem zveřejněna smlouva, v dokumentech k článku přiložený dodatek ke smlouvě. Zde čteme, že dodatek byl podepsán v nezměněné podobě a podpisem V Praze dne 07.09.2021 a V Písku dne 13.09.2021 tak nabyl platnosti termín dokončení stavby na den 07. listopadu 2021.
O slibovaném říjnu není v dodatku ani čárka.
Netvrdím, že stavba nemůže být dokončena dříve, ale podle tohoto dodatku smlouvy nemusí.
https://www.hlidacstatu.cz/Detail/17800255?qs=ico%3A00249998

Odpovědět

5. 10. 2021 (14:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

V pondělí RM města projedná také tento:
"Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci „Písek – Zeyerova ulice.“ … navýšení ceny o dílo ve výši 495 579,43 Kč tzn. z původních 15 177 809,39 Kč na 15 673 388,82 Kč bez DPH … Dále návrh dodatku upravuje dobu plnění, a to prodloužení o 14 dní tj. z původního 24. října 2021 na 7. listopadu 2021. Hlavním důvodem prodloužení je ta skutečnost, že rekonstrukce křižovatky ulic Zeyerova a Nádražní je možné v současné době provést pouze po zprovoznění ulice Zeyerovy, což je plánováno na 24. října t.r. …

Jinak v materiálu je uvedena celá řada zajímavých informací, třeba co bylo schváleno u minulé stavby neudělat a co dodělává tedy tento stavebník …

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.