Přihlášení

Jde městu o lepší PR, nebo o zlepšení komunikace s občany?

7. 2. 2020 | Martin Zborník | Diskuze (12) | Věci veřejné

Kdo jak hlasoval Písek - PR agentura

Pod nevinně vyhlížejícím bodem rozpočtové změny se na čtvrtečním jednání zastupitelstva skrývala překvapivě ostrá diskuse, na pozadí tématu navýšení rozpočtu na rok 2020 o částku 477 tis Kč pod kapitolou Správa úřadu (nákup ostatních služeb – PR služby a marketing). Předmětem sváru se stala totiž částka, dle důvodové zprávy požadovaná na financování služeb v oblasti PR a marketingu města realizovaných externí společností. Oč vlastně jde? Jde o ušlechtilý záměr radnice začít lépe komunikovat se svými občany a zapojovat je do přípravy a rozhodování ve městě = participaci, nebo jen o PR aktivity současného vedení a umlčení nepohodlných zvídavých občanů? Po líté bitce koalice s opozicí bylo toto navýšení těsnou většinou 15 hlasů přijato. Co si tedy radnice v tomto roce koupí od společnosti GBA s.r.o. za 477 000 Kč?

Předkladatelem materiálu do zastupitelstva byla starostka města E. Vanžurová (PRO PÍSEK). Ta se však k tomuto bodu věcně prakticky nevyjadřovala. Její roli převzali místostarostové Ondřej Veselý (ČSSD) a trochu i Petr Hladík (KDU-ČSL). Jak uvedl místostarosta Veselý: „Máme snahu vést debatu, ne úplně stoprocentně se nám to daří. Chceme zapojit občany do činnosti města. Jde nám o trvalé a koncepční propojení.“

Jak sám přiznává: „Nedaří se nám zapojovat aktivní občany do činnosti města. Chybí platforma pro zapojování.“ Následně vše uvádí na příkladech lokalita U Vodáka, Žižkova kasárna – nejprve procházka, žádost o podněty do mapy, nic nepřišlo (nutno podotknout, že to bylo velmi špatně připravené), občané se pak dle jeho slov „přišli vykřičet nad hotovým návrhem“.

Veselý uvádí, že v současných personálních kapacitách nemá město nikoho na potřebnou komunikaci s občany. Tisková mluvčí města Irena Malotová má naplněný úvazek stávajícími úkoly a nemá další volné kapacity. Kancelář destinačního managmentu pod vedením Michala Jánského nepůsobí dovnitř Písku, ale propaguje Písek navenek. „Poptávaný marketér má působit dovnitř města.“

Ve svém výčtu však místostarosta opomněl zmínit stávajícího zaměstnance úřadu, který v mnoha městech má tuto kompetenci – propojování, vysvětlování klíčových rozvojových záměrů města a zapojování veřejnosti v náplni své práce. Jedná se o dnes tolik v odborných kruzích diskutovanou pozici městského architekta. Toho naše město, na rozdíl od jiných, které ho dnes usilovně hledají, má již hezkou řádku let. Jeho pozice, kterou zastává od devadesátých let architekt Josef Zábranský, je však velmi nečitelná jak pro veřejnost, tak pro představitele města. Po dobu svého působení nejsou nikde jasně vymezené a čitelné jeho kompetence. Neukotveně putuje různě po odborech mezi výstavbou, oddělením územního plánování či dnešním zařazením pod odbor investic a rozvoje. Městský architekt by měl být ve městě tím, kdo navrhuje politikům odvážné vize pro naše město, prosazuje je, a následně je před odbornou i laickou veřejností obhajuje. Dělá odborný servis politikům a zároveň dokáže komunikovat s veřejností. Posuďte sami jeho roli v poslední době v zásadních tématech města posledních let, jako je třeba bazén, Žižkova kasárna, úpravy náměstí, nábřeží, doprava ve městě, územní rozvoj … Na místo toho je jeho pozice degradována na pouhého úředníka, který v mašinérii instituce vydává nezávazné souhlasy a doporučení. Na veřejnosti se prakticky neprojevuje, zásadní investiční akce nevysvětluje a neobhajuje.     

Zpět ale k věci. Podle Veselého se zvažovaly dvě varianty řešení: obsazení stálou pozicí přímo na úřadě, či externí dodávkou. Interní varianta je dražší, mzda zaměstnance činní cca 500 tis Kč/rok + náklady na kancelář. Poptány byly 3 firmy. Na dotaz zastupitele Soumara (Piráti) o propojení vybrané PR agentury GBA s.r.o. se spolkem COHIBA MUSICA – pořadatel Adventu v Písku odpovídá O.Veselý, že se personálně překrývají. PR agenturu oslovil pan Jánký z KDM Písecko.  

Opoziční zastupitelé namítali věcné připomínky. Piráti se dotazují, proč město potřebuje PR agenturu. Zpochybňují, jak byla vybraná firma GBA s.r.o. vlastněná společníky Janem Němcem a Jiřím Klokočkou. Uvádějí, že dle dostupných veřejných informací nemají dostatečné zkušenosti v oblasti mediace. Zastupitel Horák uvádí: "Jedná se o PR agenturu, která nemá ani webové stránky.“ Doposud dle registru smluv uzavřela jen 2 smlouvy na částky 54 120 Kč a to s Centrum kultury města Písek na poskytnutí služeb při kulturní akci. Dle jejich názoru je zakázka předražená.

V této souvislosti je třeba říci, že 477.000 Kč s DPH není konečná cena za služby, které bude město v této souvislosti hradit. Cena za plnění dle smlouvy totiž nezahrnuje náklady na placené služby třetích stran (myšleno potřebných kampaní, placené reklamy, PR služeb v médiích …), které budou následně nakupovány.

Smlouva se uzavírá na zkoušku na dobu určitou do 31.12.2020. Následně se podle výsledků uvidí.

Opoziční Jiří Hořánek (ANO) vnímá potřebu zviditelnění komunikace města s občany jako potřebnou. „Nechceme ale platit kampaň města a případnou skrytou kampaň vedení města.“ Marek Anděl si myslí, že město nepotřebuje PR agenturu. Dle jeho slov „stačí dělat věci pro občany.“

Nesporným faktem, na kterém se asi shodnou všichni, je že stávající stav zapojování a komunikace s občany není ze strany města dobrý.

Klíčová je tedy otázka: Co vlastně naše město potřebuje? Hledáme PR agenturu, která bude dělat lepší obraz městu, nebo mediátora, který zprostředkuje funkční a věcnou debatu mezi občany, zájmovými skupinami, politiky a úředníky?

Místostarosta Hladík uvádí: Jde o komunikaci s občanem. Chceme mediování a facilitaci s lidmi. Na tuto otázku rozvíjí odpověď i místostarosta Veselý: Jde o kultivaci veřejného prostoru, moderace diskusí neexistuje. „Chceme moderované fórum, kdysi Písecký svět fungoval dobře, dnes Písecký svět již to neplní.“

Zde je nutné se ptát po příčinách. Provozujeme již více než 10 let moderované svobodné fórum názorů všech, kdo má zájem debatovat o dění v našem městě. Dohlížíme nad korektností a slušností dotazů, ač mnohdy nepředstavují názory redakce. Každý občan, politik, úředník, vedoucí představitel města, zájmový spolek, lobbista, politická strana … má právo u nás publikovat, prezentovat a korektně diskutovat o věcných tématech našeho města. „Kdysi“ byl Ondřej Veselý v opozici. V té době velmi čile diskutoval s občany, byl na Píseckém světě aktivní jak v komentářích, tak v publikování vlastních příspěvků. Dnes prakticky nikdo z vedení města prostřednictvím Píseckého světa s veřejností nekomunikuje (až na vzácné výjimky a rubriku krátkých dotazů zastupitelům, která neumožňuje další polemiku na dané téma), naopak odmítají zde debatovat a obhajovat své návrhy, postoje a činy. V posledním funkčním období, tedy od komunálních voleb v říjnu 2018, čelní představitelé města = 9 členů rady města (starostka, 3 místostarostové + 5 radních) na Píseckém světě publikovali jen 3 příspěvky. Jedná se o texty Ondřeje Veselého  6. 11. 2018Seznam priorit stran zastoupených v radě města; 5. 3. 2019 – Kvetoucí město; 5. 10. 2019 – Komunikujme spolu korektně. Sporadická je také komunikace v komentářích pod články.

Nelze rozvíjet debatu s občany, když s nimi nechcete komunikovat v otevřeném moderovaném fóru, které město po 10 let nestojí ani korunu. Chcete asi jiné, vlastní fórum s vašimi pravidly. Nepohodlné dotazy snad budete eliminovat? Jsme otevřeni pro věcnou kritiku, jak máme naše pravidla změnit, abyste byli s občany ochotni zdarma nadále komunikovat. Nepotřebujete pak platit drahé nové fórum, které bude startovat od nulové sledovanosti. V Písku již komunikační kanál s občany existuje. Je jen potřeba jej chtít využívat.      

Na závěr diskuse se dotazuje paní Šťastná, zda komunikovat s občany bude PR agentura na místo politiků? Místostarosta Veselý ji ujistil, že komunikovat budou politici. Bude vystaven rámec, prostředí pro intenzivnější a hladší komunikaci s občany. „Děláme to ad hoc.“ Nepleťme si ale PR obraz města (který dnes tvoří například Městský zpravodaj, vydávané tiskové zprávy a teď nově posílen PR agenturou a komunikační strategií) a participaci se zapojování občanů do rozhodovacích procesů.

Dokud radnice nebude chtít být otevřená, nepomůže sebelepší PR agentura. Veřejnosti se stále předkládají hotová řešení. Opakovaně není ani odborná, ani laická veřejnost zapojována do tvorby zadání, věcného připomínkování variantních řešení, nejsou ze strany města poskytovány předem, a mnohdy ani následně, potřebné podklady pro seznámení se s projednávanými věcmi, radnice odmítá vydávat podstatné podklady. Pokud se tento přístup nezmění, nemá cenu dělat na oko participaci = zapojování občanů pod rouškou služeb sebelepší PR agentury. Je to velmi specifická a těžká disciplína, kterou musí dělat specializované a zkušené subjekty. Sám jsem předával vedení města kontakty na několik takto profesionálně specializovaných subjektů na facilitaci = zapojování veřejnosti. Evidentně po nich ale město neprahne. Posuďte sami, co si vlastně město objednalo. Nechme se tedy překvapit, zda najatá PR agentura něco zlepší. V oblasti obrazu města to vypadá nadějně, avšak dle uzavřené smlouvy se funkční participace nejspíš v tomto roce nedočkáme. A o to mělo jít především. Škoda.  

 

Dle návrhu SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PR SLUŽEB A MARKETINGOVÝCH SLUŽEB PRO MĚSTO PÍSEK

Předmětem smlouvy je poskytování služeb a služeb marketingu pro město Písek, a to v rozsahu a cenách viz podprobně Příloha č. 1 – Ceník poskytovaných služeb:

 

 1. Mediace a moderace – celková hodnota 210 000 Kč bez DPH
 1. zorganizování a moderace nejméně dvou diskusí s občany na Objednatelem zadané téma,
 2. operativní management krizové komunikace,
 3. koordinace a distribuce názorů představitelů Městského úřadu Písek a města Písek a jejich vysvětlování široké veřejnosti na sociálních sítích (zejména Facebook, YouTube, Instagram),  
 4. získávání zpětné vazby ze strany veřejnosti, zorganizování nejméně dvou průzkumů veřejného mínění na Objednatelem zadané téma,
 5. vytváření obsahové náplně (texty, fotodokumentace, videa apod.) pro sociální sítě (zejména Facebook, YouTube, Instagram) vyplývající z výše uvedených činností.

 

 

 1. Marketingová strategie – celková hodnota 73 400 Kč bez DPH

(dle Strategického plánu rozvoje města Písku do roku 2025)

 

Vytvoření marketingové strategie města:

 1. vytvoření marketingového týmu (zástupce vedení města Písek, tisková mluvčí Městského úřadu Písek, zástupce Poskytovatele, zástupce Odboru školství a kultury Městského úřadu Písek a Píseckem, s. r. o.) – 3 400 Kč
 2. definice základních komunikačních témat pro kalendářní rok – 5 000 Kč
 3. definice komunikačních kanálů – 5 000 Kč
 4. nastavení pravidel, rolí a způsobu komunikace uvnitř úřadu – 15 000 Kč
 5. nastavení pravidel, rolí a způsobu komunikace směrem k veřejnosti – 15 000      Kč
 6. nastavení pravidel a rolí krizového marketingu – 15 000 Kč
 7. nastavení pravidel a rolí pro online komunikaci ve všech dostupných kanálech – 15 000 Kč

 

 1. Marketing – celková hodnota 73 400 Kč bez DPH

   
 1. vytvoření standardního celoročního marketingového mixu – 20 000 Kč 
 2. definice cílových skupin a jednotlivých marketingových kanálů (FB, INSTA, YouTube) – 20 000 Kč
 3. stanovení pravidel pro účelné nasazování PPC kampaní – 20 000 Kč
 4. stanovení základního finančního plánu placených služeb – 13 400 Kč

 

 1. PR aktivity – celková hodnota 36 700 Kč bez DPH

 

 1. návrh postupné obsahové modifikace městského zpravodaje – 10 000 Kč
 2. vytvoření nové online platformy přímé komunikace ve formě blogu – 10 000 Kč
 3. spolupráce s médii (lokální, regionální i celoplošné – tisk, rádio, televize + nezávislí žurnalisté) – 16 700 Kč.

 

POZNÁMKY KE SMLOUVĚ:

Cena za plnění dle smlouvy nezahrnuje náklady na placené služby třetích stran, které budou za účelem dosažení cílů stanovených Smlouvou Poskytovatelem nakupovány. Nákup placených služeb třetích stran musí být vždy předem odsouhlaseno Objednavatelem.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020.

Čl. VI – Důvěrnost informací a mlčenlivost

1. Poskytovatel nesdělí či nezpřístupní třetí osobě jakékoli informace o Objednateli, které se v souvislosti s poskytováním PR služeb a služeb marketingu podle Smlouvy dozví, pokud nejsou tyto informace veřejně známy, a jejich zpřístupnění třetím osobám by bylo v rozporu se Smlouvou nebo s oprávněnými zájmy Objednatele. Poskytovatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o informacích a osobních údajích poskytnutých ze strany Objednatele při plnění Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na všechny osoby, které Poskytovatel při plnění svých povinností dle této smlouvy použije.
2. Povinnost zachovávat důvěrnost informací a mlčenlivost potrvá bez omezení i nadále po ukončení tohoto smluvního vztahu.
3. Poskytovatel se zavazuje využívat získané informace pouze pro účely splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.
4. Poskytovatel smí sdělit informace třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele nebo vyplývá-li povinnost poskytnout informaci z obecně závazného právního předpisu.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Radniční noviny musí být nově objektivní

Co nepatří do městského zpravodaje

Co nepatří do městského zpravodaje II.
Nepovedený silvestrovský žert místostarosty Duška 

Protikorupční desatero – výzva pro naše komunální kandidáty v roce 2010 – 

          bod 3. Hlasu svých kritiků v obecních médiích zazníti dovolíš

Že by to byl takový problém?

 

Proč a jak zapojit veřejnost do tvorby územního plánu

Písecký svět se účastnil panelu na téma aktivismus a participace v architektuře

Program péče o prostředí města na volební čtyři roky

Program Architektura pro lepší Písek – nejen pro obecní volby

CO SE BUDE STAVĚT V KASÁRNÁCH – VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU HRUBOPISU ÚZEMNÍ STUDIE

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

7. 2. 2020 (08:52)  –  Michaela Šťastná

0
0

Za b) je správně – "nebo jen o PR aktivity současného vedení a umlčení nepohodlných zvídavých občanů?"

Vedení města – radní – jsou opakovaně zastupiteli, radními, bývalý starosta jako místostarosta to potvrzuje. Všichni měli možnost se na komunikaci s veřejností v minulosti podílet, pan Veselý si svého času pochvaloval, že za jeho éry byla radnice s občany na vysoké komunikační úrovni.
Nyní se nám vedení města přizná, že s veřejností neumí zacházet, neumí vysvětlit veřejnosti takové banální záležitosti, jako je studie U Vodáka, a požadavek spolku Voda a zeleň o spolupráci je rozkopl úplně.
Namísto toho, aby si radní pro sebe objednali vlastní kurz (mediace, komunikace, u leckoho by se vyplatili společenské vědy jako takové) a zdokonalili se v umění pracovat pro občany města a dokázat se s občany domluvit na tom, jak si nám chtějí vládnout, najmou si agenturu PR.
Ani u politického novice se to nedá omluvit, natož u současných radních, nejenže se potvrzuje, že radnice si od veřejnosti léta držela odstup, ale ani teď se nesnaží tu mezeru smazat, místo toho jí vyplní nárazníkem PR agentury.
Agentura není najata na konkrétní úkol – moderaci jednotlivých besed např., ale na veškerou komunikaci města s veřejností.

To, že radní neumí s veřejností komunikovat svádí především na samotnou veřejnost, která na ně špatně reaguje(křičí).
Vlastně za to můžou občané, protože jenom nesouhlasí, ale i oponují v debatách. Písecký svět prý nese svou vinu na nedostatečné komunikaci také, a tady připomínám, že na takovou banalitu, jako je odpověď na stručný dotaz na zastupitele s omezeným počtem 500 znaků, se čeká v průměru 8 dní.

Součástí komunikace s občany jsou zápisy z jednání ZM, RM, které se za poslední rok stali velice stručným čtením. A odstranění dokumentů audio záznamy z jednání ZM v celé jejich historii od roku 2011, to je také příspěvek radních ke zlepšení komunikace s veřejností. Nebo neposkytnutí zápisů z jednání pracovní skupiny u kasáren, to je také otevřené a přímé jednání a komunikace.

A z jiného rohu pohledu na agenturu PR. Ona zajišťuje PR senátorovi ČSSD Kratochvílemu, zpracovává jeho občasník Kratochvílení, všechny příspěvky o jeho činnosti zveřejněné v médiích- včetně PS- podepisuje Jan Němec. Tady se přikláním k poznámce pana Hořánka, že načasování nákupu služeb agentury svádí k myšlence o PR sloužící politické straně, ne městu pro styk s veřejností. Já tu vidím přinejmenším střet zájmů. Navíc, příjemce dotace města Advent v Písku je personálně provázán s agenturou PR, respektive totožný, a to, při vší úctě k podnikání, není úplně ideální stav.

Takže za mě, schváleným usnesením se město nechová jako řádný hospodář a mám v úmyslu tuto smlouvu(včetně vynechání výběrového řízení, ceny apod.) nechat prověřit MV.
Radní prosazování své moci chtějí posílit "profíky na zpracování informací" namísto řádného plnění funkcí, do kterých byli zvoleni občany, notabebe z peněz města, a já nechci čekat do konce roku, abych zjistila, jak to vlastně mysleli.

Jestli si vedení města nedovede poradit s tak základní věcí, jako je zůstat ve spojení s veřejností, která si je jako své zástupce k vedení města zvolila, pak ať na funkce rezignují a jdou se věnovat civilnímu zaměstnání nebo ať prostě odejdou.
A totéž si myslím po včerejšku i o některých zastupitelích.
Jestliže si zastupitel dovolí na jednání ZM nazvat občana ÚCHYLEM jen proto, že nebyl lhostejný k majetku města a avizoval kritický stav Palackého sadů po Slavnostech piva, a zastupitel je za tento výrok pochválen starostkou města, není politická kultura města v pořádku.

Odpovědět

7. 2. 2020 (09:38)  –  Zbyněk Konvička

0
0

k tomuto programu jsem řekl na zastupitelstvu zkráceně následující:

Public Relations jsou podstatou činnosti úřadu města, proto město (obec) existuje, z hlediska zákona o obcích. Marketingové služby jsou tak mimo rámec činnosti města, ke své činnosti je ve skutečnosti nepotřebuje.

Všechny tyto záležitosti, pokud by byly nezbytně nutné, může město obstarávat z vlastních zdrojů – má na to své zaměstnance (min. paní Malotovou jako tiskovou mluvčí + kancelář destinančního managementu Píseckem, kteří jsou za to placeni.

U samosprávy platí, že občané města mají právo od města žádat, aby se svěřenými prostředky nakládalo s péčí řádného hospodáře. A po pravdě, vynaložit částku 393.500 Kč za 1 letou smlouvu s popsaným předmětem plnění požadavek péče řádného hospodáře nesplňuje.

I kdyby město bylo v situaci (což ale evidentně není), že (i) předmětné služby nezbytně potřebuje k zajištění plnění svých funkcí dle příslušné legislativy a tyto služby nebylo schopno obstarávat z vlastních zdrojů, cena za předmětné služby je neadekvátně vysoká.

Obecně, budeme platit něco, co má z povahy své náplně práce dělat především vedení města a jeho odbory – tedy komunikovat s občany, stejně jako všichni zastupitelé… moderovat a mediovat veřejnou diskuzi mají především uvolnění zastupitelé či radní… případně výše zmínění zástupci pro PR města

Na můj dotaz, aby podklady, aspoň v podobě stručnějšího výtahu byly aspoň pár dní před tím na nějaké on-line platformě (web města, web smart city apod) přístupné všem, aby se na jednání mohli všichni aspoň trochu připravit (míněný a přímo tak řečený dotaz na veřejném projednávání udržitelného rozvoje mobility a zeleně, směrem k vedení města odboru se mi pan místostarosta Hladík zeptal, zda to myslím vážně?… na to jsem odvětil, že to myslím vážně, a přidal se ke mně Marin Zborník i Jan Říšský ze spolku Voda a zeleň, že by jim to také pomohlo)… vysvětloval jsem pak po skončení prezentace panu místostarostovi, že mi mrzí, že dobře míněný podnět vzal jako útok či kritiku, což tak míněno vůbec nebylo…naopak, míněno to bylo jako něco, co by byl vstřícný krok vedení radnice a odborů ke zlepšení komunikace s občany… pokud vedení radnice skutečně stojí o oboustranou výměnu informací a podnětů…občan a město…myslím, že by to za to skutečně stálo…

S Piráty se veřejných projednávání pravidelně účastníme, zveme vždy před každým zastupitelstvem na tzv. Sdílené neděle do Divadla Pod čarou (případně do náhradních prostor – pokud je v divadle kulturní program)…kde diskutujeme nejen body aktuálního zastupitelstva, ale i podněty od občanů…na webu města máme mimo jiné všichni kontaktní emaily, kam nám lidé přímo mohou napsat a věci pak řešíme…

Odpovědět

7. 2. 2020 (13:22)  –  Martin Zborník

0
0

Pro zájemce o toto téma najdete podrobnější materiály v podkladech pro jednání zastupitelstva k bodu 2. k rozpočtovému opatření č. 1/20, vyjádření finančního výboru a návrh znění smlouvy v mimořádně svolané radě města po jednání zastupitelstva. Tyto dokumenty jsem dodatečně přidal pod tento článek. Audio ani video záznam jednání zatím není dostupný, stejně jako Usnesení zastupitelstva a Zápis, případně výčetka hlasovaní. To vše lze očekávat na stránkách města cca do 7 dnů.

Odpovědět

9. 2. 2020 (12:13)  –  František Losos

0
0

Mám dojem, že v písecké koalici převládá a panuje politicko-vyděračský potenciál nad zájmem široké veřejnosti. Není se čemu divit, od koalice čítající pět subjektů se nedá očekávat, že bude fakticky a věcně řešit palčivá témata s cílem je tzv. dotáhnout. Jasně budou se předkládat vize budoucnosti, studie, líbivá videa a fotografie, pořádat diskuze. Dotažení palčivých problémů – bazén, všesportovní hala, alespoň jeden parkovací dům, účinná integrace dlouhodobě nepracujících, spravedlivější podpora sportující mládeže, však nečekejte. Naopak drobné politické dealy (politické obchody) ve stylu ruka ruku myje jdou skvěle – podpora sportu zůstane jak je, a za to bude podpora rozpočtu a parkoviště u zimáku, za parkoviště u zimáku bude podpora PR agentury a tak dále … Jak to dopadne? No nějak to dodealujem, pak nás zřejmě už nikdo nezvolí, a jak v České kotlině bývá zvykem, vystřídají nás ti, kteří sami byli v minulosti vykroužkováni, aby jako supi vyčkávali, dnes převlékli politický kabát a šli se připravit na startovní čáru nekončícího maratonu jménem volby.

Odpovědět

13. 2. 2020 (11:59)  –  Martin Zborník

0
0

A politici opět zarputile mlčí a čekají, až asi ta nepříjemnost potichu vyšumí. Po týdnu jediný komentář, jediná obhajoba toho, co za veřejné peníze činí. Asi to opravdu vypovídá o stavu jejich ochoty komunikace s veřejností. PR agentura asi taky ještě nezačala pracovat. Tak my budeme ještě trpělivě čekat, až nám to tady někdo vysvětlí.

Odpovědět

14. 2. 2020 (18:42)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,

dovolím si reagovat na Váš komentář. PR města se od Nového roku rapidně změnilo, jak jej mohu pozorovat. Jedním z ukázek jsou například facebookové stránky města https://www.facebook.com/mupisek/ , kde můžete nově vidět mnohem více příspěvků, oslavujících dění ve městě a dokonce nově i komentáře u příspěvku, např. provozu světelných informačních tabulí (kde se zatím pisatel nepodepisuje).

Osobně si myslím, že na PR se pracuje velmi hbitě a informace z radnice a odborů by tomu nasvědčovaly. Cílem je nejen podpora a informovanost obyvatel, ale i zlepšení PR vedení města v očích veřejnosti a obhajoba jejich projektů zejména u obyvatel, kteří nerozumí oblastem územního plánování, zadávání veřejných zakázek, funkci a směru správy veřejných rozpočtů, tak, aby došlo k eliminaci názorů nepopulárních, mířících, lidově řečeno, přímo na solar.

Viz ukázka jedné z výše uvedených diskusí:

Písek – oficiální stránka města (nadpis s fotem)
Až do doby výběru nového dodavatele budou mimo provoz světelné informační cedule odkazující na volná místa na parkovištích. Děkujeme za pochopení a za vzniklé komplikace se řidičům omlouváme.

diskuse:
(Autor) Písek – oficiální stránka města
Jde o technickou závadu software, situace se řeší a bude vyřešena tak, aby panely opět dobře plnily svůj účel. Upozorňujeme pana Brože, že příspěvky s vulgarismy jsou mazány.

Michal Vilím
Tomu nerozumím. Proč je na opravu chyby třeba nový dodavatel? Ten starý už nedodává a záruka není?

Martin Brož
Tak ho smažte, PR za 470 tisíc už si koalice prohlasovala tak neni potřeba už cokoli komentovat (stejně si tam děláte co chcete). Softwarová chyba tohle neni, ty inkrementální senzory jsou nefunkční a prostě nikdy fungovat nemohou tak jak si představujete. Jediná možnost jak to opravit by byla že by někdo chodil jednou za čas na parkoviště a nastavoval správný počet aut. Jenže tohle právníci učitelé a doktoři asi moc neví, protože do toho nevidí.

Jiří Černý
Martin Brož tak už tě upozorňujou

Odpovědět

14. 2. 2020 (18:44)  –  Josef Soumar

0
0

Martin Smetak
Martin Brož přesně už aby soudruhy někdo vypráskal učí se rychle od Andreje


… jedná se samozřejmě o vyhrocenou situaci, ale nemyslím si, že kdokoliv z vedení města a jím pověřených lidí by dokázal psát podobné odpovědi, minimálně jsme jej v minulosti neviděli. Budeme si muset zvyknout na komunikaci s profíky, prosazování bezproblémového vidění správy města a blokaci některých lidí na veřejných stránkách z důvodu vyjadřování jiných názorů?

Uvidíme, minimálně bychom neměli být spokojeni s útratou necelého půl milionu korun na služby PR s uvědoměním, že součástí bude i platba nejrůznějších "kampaní" a nákup další reklamy z financí nás všech. Občanům, dle mého názoru, stačí z pozice města holé konstatování skutečnosti, názor, nechť si každý občan na konání radnice udělá sám, bez nutnosti emočního či jiného zabarvení.

Správa města a událostí se dějí, občané nechť si vytvoří názor, zda je s jejich majetkem a budoucností nakládáno dle nejlepšího vědomí a svědomí.

Odpovědět

20. 2. 2020 (19:06)  –  Martin Brož

0
0

Rád bych jen upozronil že tohle jsme nepsal já, ale bylo mě to napsáno: Martin Smetak napsal: "Martin Brož přesně už aby soudruhy někdo vypráskal učí se rychle od Andreje" to jen pro osvětlení příspěvku, který může působit jako že já jsem psal že má někdo soudruhy vypráskat!

Odpovědět

15. 2. 2020 (10:26)  –  Radek Otava

0
0

Zdá se, že vedení města samosobě přiznalo, že je zcela neschopné a tak si objednalo zlepšení image. Měli by to dělat za svoje peníze a ne za peníze lidí.

Odpovědět

20. 2. 2020 (15:24)  –  Martin Zborník

0
0

Je přesně 14 dní od schválení sporné smlouvy na PR města a odpovědní politici stále zarputile mlčí. Jestli čekali, že ta nepříjemná šlamastika s PR agenturou potichu vyšuměla, tak je mohu ujistit, že rozhodně ne a že se jedná o téma které v Písku silně rezonuje. Stále zde není jediný komentář, jediná obhajoba toho, co za naše veřejné peníze nakoupili. Máme to tedy brát jako definitivní potvrzení jejich (NE)ochoty komunikace s veřejností? Tady opravdu najatá PR agentura nepomůže, protože zde musí komunikovat každý pod svou ověřenou identitou, tedy je hned zřejmé, kdo chce komunikovat a co nám vlastně chce říci. Asi opravdu nikdo ze zodpovědných politiků nechce s veřejností na toto téma komunikovat a bohužel nejen na něj. Tak má ještě vůbec smysl trpělivě čekat, jestli nám to tady někdo náležitě objasní a zdůvodní?

Odpovědět

21. 2. 2020 (12:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Panečku, to byla v pondělí na radnici rychlovka- na jednání RM bylo předloženo 46 bodů!!!
Všechny body se podařilo projednat od 13 do 15 hodin, dvě hodinky čisté práce, kolik minut na jeden bod?
Prostě žádné zdržování, sloučilo se několik bodů dohromady a podle zápisu ze ZM se jen k deseti bodům vedla diskuze!!
Tady jasně vidíte, co některé zastupitele dráždí na ZM- mají míň bodů jednacích a musí jim věnovat víc času, přitom na radnici to frčí jako po másle. No hlavně, aby to na radnici bylo taky všechno projednáno podle zákona o obcích….

Připomínám, že zápisy z jednání RM (tento je strohý) jsou většinou jedinou informací pro občany k věcem, které se projednaly nebo odsouhlasily na RM, spousta lidí ani neví, k jakým změnám ve městě dojde, na základě rozhodnutí RM.

Krátká diskuze se vedla u tohoto tématu:
Usnesení č. 100/20
Rada města schvaluje zavedení vstupného na městskou slavnost Dotkni se Písku 2020 organizovanou příspěvkovou organizací Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, IČO 71294619

Odpovědět

21. 2. 2020 (14:34)  –  Ondřej Medek

0
0

Libuše Kolářová Blog: Jak vytírat občanovi zrak za jeho vlastní peníze
https://www.jcted.cz/blog-jak-vytirat-obcanovi-zrak-za-jeho-vlastni-penize/
Z článku např.

A co si má občan myslet o vedení radnice, které neumí komunikovat s lidmi a moderovat debaty s nimi? No nejspíš, že takoví lidé nepatří na radnici.

„Jaroslav Kubera nás nabádal, že nepotřebujeme sociální sítě a kampaně. Že máme chodit mezi lidi a pak nás kampaň nebude stát ani korunu," připomněl (bernartický) starosta Souhrada Kuberovy názory

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.