Přihlášení

Kdy konečně přestane v Drhovli platit dvojí metr

1. 8. 2018 | Miroslav Kunt | Diskuze (5) | Věci veřejné

Základní listina práv a svobod i Ústava České republiky zaručují rovné postavení každého občana před zákonem. To znamená, že rovné postavení občana musí zajistit příslušné orgány při jednání podle všech zákonů našeho právního řádu, správní orgány ve správním řízení, ale i příslušné orgány samosprávy i orgány působící v převzaté působnosti státní správy vůči občanům. V Drhovli to ale neplatí. Tady se užívá dvojí metr. Jeden laskavější na občany obci příznivě hodnocené a ten méně laskavý na nepříznivě hodnocené vedením obce. Tomu se říká protekcionismus, klientelismus nebo lidově jánabráchismus.

V roce 2016 se uskutečnily Krajské volby. Při prvním jednání okrskové volební komise dochází ke složení slibu a losování předsedy a místopředsedy. Ustavení volební komise bylo úkolem místostarostky. Ta také řídila i losování. Jak se provádí losování je stanoveno metodikou pro tajné hlasování.
 
V Drhovli to neplatí. Paní místostarostka má svou vlastní metodu, jak losovat. Lísky se jmény má v ruce jako karty a jednotlivé lístky nechá tahat. Proč asi? Domluvené losování je v tomto případě velice snadné a volební komise může být ve složení podle přání vedení obce.
 
Do této okrskové volební komise byla delegována členka za ČSSD. Na první jednání se omluvila. Po volbách při výplatě odměny jí byla místostarostkou sražena částka ve výši jedné třetiny odměny tj. 433,-Kč.
 
Pokrácení odměny bylo v souladu se zákonem, vyhláškou i metodikou Odboru všeobecné správy. Ještě je nutné dodat, že není rozhodující zda se jednalo o neúčast omluvenou nebo neomluvenou.
 
Právě zde zafungoval dvojí metr. V roce 2018 při prezidenských volbách. Členka komise se prvního jednání nezúčastnila, ale její odměnu paní místostarostka nekrátila ač podle zákona a vyhlášky to učínit měla. Později se snažila nedůstojnými výmluvami tuto záležitost zakrýt. Nakonec to svedla na chybu účetní.
 
Naskýtá se otázka proč takové negativní zaujetí proti zástupci ČSSD v obci. Je to jednoduché. Představitel ČSSD je současně zastupitelem obce, který má zájem občany obce chránit a proto velice často vedení obce kritizuje a to již řadu let.
 
Dne 15.12.2017 podal stížnost na NEKONÁNÍ vedení obce. Vedení obce má za povinnost zajištovat oprávněné potřeby občanů obce. V tomto případě vedení obce neřešilo uzavření prodejny a pohostinství z technických důvodů po dobu 16 měsíců. Vedení obce dokonce o tom vůbec nevědělo nebo nedbalo. Také neobdržělo žádný doklad o jakou technickou závadu jde. Až na dotaz místních občanů  jsem v květnu při jednání na ZO  tuto záležitost chtěl projednat, ale obstrukce ze strany nájemcem se vlekly a provozovna byla uzavřena 16 měsíců.
 
Zase zafungoval dvojí metr. Paní místostarostka si nechala na zastupitelstvu odhlasovat, že se obec tímto případem nebude zabývat. Vedení obce nic nezanedbalo. Nájemce nic neporušil. Jen občané nemohli navštěvovat provozovnu 16 měsíců.
 
Až přijde čas kdy se budeme rozhodovat komu dáme důvěru, aby převzal příslušnou odpovědnost, tak tyto informace budou velice důležité. Proto jsem si dovolil občany tímto způsobem informovat. M. Kunt
0
0

Diskuze k článku +

3. 8. 2018 (13:31)  –  Jiří Bláha

0
0

Dovolte, abych zareagoval na článek pana Kunta ze dne 1.8.2018, uveřejněný v Píseckém světě pod názvem „Kdy konečně přestane v Drhovli platit dvojí metr“
Dlouho jsem se rozhodoval, zda má cenu na článek vůbec reagovat. Naši místní občané pana Kunta znají a ostatní občany Písecka problémy jednoho zastupitele z Drhovle asi ani nezajímají. Přesto pár vět k těm nejzásadnějším nepravdám napíši.
Porovnávat výši odměn členů okrskové volební komise v krajských jednokolových volbách a prezidentských volbách dvoukolových, je nesmysl a jsem přesvědčen, že obec postupovala při vyplácení odměn správně.
Je škoda, že pan Kunt takto neobhajuje i jinou členku okrskové volební komise z naší obce, které byla v krajských volbách krácena odměna také. Možná to bude tím, že se nejedná o jeho družku.
K uzavření prodejny a pohostinství z technických důvodů snad jen tolik:
Jakmile se zastupitelstvo obce dozvědělo, že nejsou plněny podmínky nájemní smlouvy, začalo ihned situaci řešit. Všichni víme, jak těžké je dnes na vesnici provozovat pohostinství a obchod a všichni víme, jak těžké je nějakého nájemce vůbec sehnat. Proto bylo snahou většiny zastupitelů situaci vyřešit v poklidu a hlavně ke spokojenosti občanů. Nepovedlo se a bývalý nájemce dostal výpověď z nájmu. Dva měsíce již výpovědní lhůta běžela a pan Kunt podal stížnost na nečinnost vedení obce. Zkrátka se vlamoval do již otevřených dveří. Paní místostarostka si nic odhlasovat nenechala, usnesení jsem navrhl já a zastupitelstvo se většinou hlasů shodlo na tom, že k žádnému pochybení v této věci nedošlo. Zajímavé je, že pro většinu usnesení, která byla k tomuto problému přijata, pan Kunt hlasoval.
Pohostinství v Drhovli byla kauza, která trápila v loňském roce všechny zastupitele naší obce. Jediný pan Kunt z ČSSD si na ní postavil svou předvolební kampaň. Pokud mu nějaký ten bodík navíc ve volbách přinese, já mu ho přeji. Nevěřím tomu však, protože naši občané pana Kunta již léta znají a jeho myšlenkový svět také.
Snad jen poznámka na závěr. V Kodexu přispěvatele Píseckého světa je uvedeno, že přispěvatel nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob. Pokud uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru. Domnívám se, že tento Kodex pan Kunt svým článkem porušil.
Starosta obce Drhovle – Jiří Bláha

Odpovědět

13. 8. 2018 (14:25)  –  Miroslav Kunt

0
0

Nemám v úmyslu psát nějaké slohové cvičení, ale upřesním podstatné věci v této kauze, protože p. starosta se zmínil o mých nepravdách.

1. Porovnávat výši odměn členů volební komise v jednokolových a dvoukolových volbách nařizuje zákon. Krácení odměny se děje podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb. v konečném znění § 6 č.294/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta. Toto platí ať je volba jednokolová nebo dvoukolová, PLATÍ TO NA OBĚ KOLA STEJNĚ.

2. Pokud byla krácena i jiná členka volební komise, je škoda, že jste se o tom nezmínili již dříve. Asi to byl záměr, abych ji nemohl kontaktovat a obhajovat.

3. K uzavření prodejny a pohostinství v Drhovli došlo v září 2016 z technických důvodů. Až na dotazy některých občanů jsem tuto záležitost chtěl projednat na ZO v květnu r. 2017. To nic nemění na tom, že provozovna byla uzavřena 9 měsíců, aniž by se o tom jednalo na ZO. Ze zjištění , že nájemní smlouvu uzavírala paní starostka Božena Havlíková dne 8.2.2007, též nese odpovědnost za NEČINNOST a toleranci k uzavření provozovny. V této záležitosti jsem upozornil na porušení a nedodržení zákona o obcích ze strany bývalé paní starostky, Ustanovení § 2 zákona č.128/2000 Sb. o obecním zřízení jí ukládá povinnost, aby se starala o to, aby docházelo k všestrannému rozvoji území. Má dbát na potřeby občanů, jakož i dbát na veřejný zájem. Podle §2 zákona o obcích byla povinna dbát, aby majetek obce byl využíván ÚČELNĚ A HOSPODÁRNĚ, a to 9 měsíců neplnila. Touto záležitostí se i v dalších měsících ZO nechtělo zabývat, i když jsem upozorňoval na porušení zákona, a i kontrolní výbor byl nečinný. Odmítám nařčení, že jsem se vlamoval již do otevřených dveří, neboť se jedná o dobu 9 měsíců, kdy se paní místostarostka nestarala. A hlasoval jsem pro to, aby se provozovna pro občany co nejdříve otevřela.

4. Ano můj myšlenkový svět občané jistě znají už proto, že od r.1990 jsem v Paměticích podnikal, jako automechanik mezi prvními a v r.1993 jsem ještě provozoval pohostinství pro místní i okolní občany. Spolupráce s občany mě bavila a v r.1996 jsem zde založil organizaci ČSSD a též se zapojil do veřejného dění v obci. Od r.2002 jsem v zastupitelstvu obce, jako opozičnímu zastupiteli mi přísluší tak, jak je obvyklé i v jiných zastupitelstvech, kontrolovat a dbát na dodržování zákonů, i když se to vedení obce někdy nelíbí.

5. Ubezpečuji pana starostu, že k porušení KODEXU nedošlo neboť se fakta dají doložit.

Miroslav kunt

Odpovědět

4. 8. 2018 (13:52)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
stejně tak jako starosta Jiří Bláha nemohu mlčet ani já. Poměry v Drhovli znám velice dobře a velice dlouho. V Brlohu jsme měli chalupu, kterou jsme si vybudovali ze staré stodoly. Znám samozřejmě velice dobře i paní Boženu Havlíkovou tajemnici za starosty Nováčka z Mlak, později řadu let starostku a nyní uvolněnou místostarostku. To není to hlavní. Hlavní je to, že to co uvedlo pan Kunt ve svém článku je pravda.
Je také pravda, že vedení obce Drhovle si zavření prodejny z technických důvodů nevzalo na vědomí více jak rok a to až do doby kdy je na to upozornil zastupitel Kunt. Jednat začalo až po tom co podal stížnost o nekonání obce. V žádném případě se tedy nejedná o vlamování do otevřených dveří. HLAVNĚ SE NEJEDNÁ O PORUŠENÍ KODEXU PŘISPĚVATELE ZE STRANY PANA KUNTA ať již je článek pana starosty dlouhý jak chce.

Odpovědět

5. 8. 2018 (08:57)  –  Jiří Bláha

0
0

Vážený pane JUDr. Šlehobre,
To co píše pan Kunt ve svém článku opravdu není pravda a pokud budete mít zájem, kdykoliv mě můžete kontaktovat a vše Vám mohu vysvětlit osobně.
První usnesení k této věci bylo zastupitelstvem obce přijato již 29.května 2017, problém se dále řešil na zasedání zastupitelstva obce 26. června, 31. července a 4. září.
Stížnost pan Kunt podal 15.prosince a tato se projednávala na zasedání ZO 28.prosince. Na tomtéž zasedání byl i zároveň schválen nový provozovatel pohostinství a obchodu v Drhovli. Není tedy pravda, že zastupitelstvo začalo konat až po podání stížnosti pana Kunta.
Ještě drobná oprava k Vaší reakci. Píšete, že jste velice dobrý znalec poměrů v Drhovli. Jen tedy pro upřesnění – funkce místostarosty i starosty je v Drhovli neuvolněná.
Starosta obce Drhovle – Jiří Bláha

Odpovědět

5. 8. 2018 (13:24)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
Na tom co píšete pane starosto nic nemění skutečnost, že provozovna byla uzavřena z technických důvodů a písemné oznámení o technických důvodech jste měli obdržet hned druhý den. Nic se nemění na tom, že provozovna byla uzavřena rok a půl.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.