Přihlášení

Kup, anebo táhni – to nám vzkazuje zastupitelstvo

14. 11. 2017 | Martin Zborník | Diskuze (4) | Věci veřejné

ŠVAGR kanceláře Píseckého

Situace ve městě houstne. Městu se nedostává peněz, a tak rozprodává vše, co má. Na posledním čtvrtečním jednání zastupitelstva se otevřela Pandořina skříňka. Již se neprodávají jen pozemky pro rozšíření průmyslové zóny v Purkraticích, městem určený nepotřebný majetek jako třeba U Honzíčka, ale nově i střechy nad hlavou neziskovkám, a to bez jakékoli adekvátní náhrady. Nikomu ze zastupitelů nevadí, že se dle jejich předchozích složitých rozhodnutí nejedná o žádný jimi označený nepotřebný majetek, ani to, že s klidem a bez jakéhokoli zdůvodnění porušují hned v několika ustanoveních své vlastní Zásady prodeje, prostě teď potřebujeme peníze, tak prodáme všechno. A když to nevyšlo napoprvé před rokem, ani na podruhé v květnu, tak konečně o prázdninách, když jsou všichni duchem na dovolené, to na potřetí v tichosti nenápadně prosadíme. Jaképak asi koaliční zájmy vedly město k doposud nevysvětlenému obratu o 180 stupňů? Těžko říci, lze jen spekulovat, zda jsou to konkrétní zájmy jednotlivců, nebo prostě jen vidina mrzkých peněz za každou cenu na dofinancování svých megalomanských plánů, na které město nemá? Posouzení nechám na vás. Obojí je ale špatně. Budu vám vyprávět skoro neuvěřitelný příběh prodeje bez náhrady střechy nad hlavou neziskovce ŠVAGR, která již více než 23 let pracuje s dětmi a mládeží z dětských domovů, pěstounských rodin a s handicapem jakéhokoli druhu. Kulturní, sportovní, volnočasové, sociální a další neziskovky, třeste se – pokud jste totiž v nájmu města, nebo dokonce bezplatné zápůjčce, možná i vás čeká brzy podobný osud. A že to pro vás může být likvidační? Můžete opakovaně úpěnlivě prosit, že pokud pro vás nemají adekvátní náhradní prostor, ať vám neprodávají vaše nutné zázemí kanceláře, kterou jste nemalým vlastním nákladem vybudovali z plesnivých sklepních prostorů, to ale nikoho na radnici a v zastupitelstvu nezajímá.

Oč tady vlastně jde. Jedná se o prostory kanceláří a zázemí pro činnost neziskových organizací ŠVAGR a INKANO, které společnými silami v letech 2001–2002 našly a přebudovaly pro potřeby provozování své neziskové činnosti. Hledali jsme dlouho, nakonec jsme ale našli v Píseckého ulici (kaštanová alej u kostela) starý, opuštěný, suterénní, plesnivý byt s topením v kamnech, který byl navíc předělený společnou chodbou na dvůr. Byt neměl koupelnu ani teplou vodu, jen rozpadlé WC na chodbě. Všude vzlínající plíseň a rozpadlé podlahy. Domovní bytová zpráva ho dlouhodobě nabízela, ale marně. Nakonec byt zrušila a rekolaudovala ho na kočárkárnu a sklepy pro byty v domě. Vtom ale přicházíme my. Seženeme si dotaci ve výši cca 220 000,- na totální rekonstrukci podlah, sanaci zdí, všech instalací a rozvodů, renovaci WC apod., vybudování topení, a se souhlasem města se pustíme do toho. Protože vlhkost stále útočí, ještě zařídíme následnou rekonstrukci přilehlého společného dvorku a k tomu přihodíme navrch 30.000,- Kč.

Odbočka – svoji činnost zde zahajujeme ještě za vůně čerstvých omítek a laků, poskytnutím dobrovolnického centra pro lidi kteří chtějí pomoci při katastrofální povodni roku 2002. Zřizujeme zde dočasnou centrálu pro pomoc lidem v nouzi, povoláváme ŠVAGR dobrovolníky ze všech koutů republiky, koordinujeme pomocnou dobrovolnickou činnost, formujeme psychosociální záchranný tým, nakonec přijímáme hlavičku a pomoc zkušenější ADRY. Město je rádo, že nás tady má, že jsme využili nepotřebný majetek a v roce 2002 s námi uzavře nájemní smlouvu se zvýhodněným nájmem. Po povodni ŠVAGR dále pracuje se znevýhodněnými dětmi, INKANO provozuje například velmi hojně navštěvovanou občanskou poradnu. V roce 2008 se z důvodu nesplnění standardů bezbariérovosti musí INKANO přestěhovat. Prostory dále užívá ŠVAGR, společně s krátkodobě se navrátivší  ADROU – následně ji vystřídají Záchranáři. Dodnes tedy zde mají zázemí pro svou činnost spolky ŠVAGR a Záchranáři.

Potud vše víceméně klape. Mezitím město privatizuje část domu a rozprodá 2 ze 3 bytových jednotek soukromým vlastníkům. Zlom nastává v roce 2016, kdy jeden z bytů kupuje jistá paní Hrachová. Byt nad kanceláří totálně rekonstruuje, mimochodem bez jakéhokoli stavebního povolení, přičemž nás při rekonstrukci vytopí. Jednáme s ní opakovaně o odstranění škod, leč marně. Část prostor se nedá řádně užívat. A tu se zrodí nápad, než kanceláře opravit, tak je radši koupím. Důvodů je asi více. Investor s penězi problém nemá, manžel je vlivný podnikatel v Karlových Varech. Když totiž koupí naši kancelář, může pak v souladu se zásadami prodeje bytů zažádat o koupi i posledního bytu i s nepohodlnou nájemnicí. Takže jsme najednou nechtěná překážka v cíli pořídit si většinu domu se zahradou v centrální části Písku. Tady začíná příběh, ve kterém hraje hlavní roli město jakožto vlastník našich kanceláří. Paní Hrachová nelení a přes rozpor s platnými pravidly prodeje pro nebytové prostory podává jednu žádost za druhou na odkoupení našich prostor. Zkouší to, dokud se to neprotlačí.

 

A máme tu první zvláštnost

Dle slov samotného pana místostarosty Hořánka (ANO 2011), která paradoxně pronesl právě na posledním jednání zastupitelstva dne 9. 11. 2017, je zvykem v zastupitelstvu nejednat opakovaně o stejné věci, pokud k ní bylo přijato rozhodnutí.  Tento záměr koupení kanceláří byl však projednáván na zastupitelstvu již dokonce 3x, a to v rozmezí jediného roku.

 

  • 11. 08. 2016  Předkladatelé místostarosta Hořánek a Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka DBS, nedoporučují prodej.  Důvodová zpráva: Vzhledem k tomu, že manželé nejsou nájemci uvedené nebytové jednotky a ani nesplňují podmínky Zásad prodeje nebytových prostor schválených ZM  č. 90/12 ze dne 29. 03. 2012, nedoporučujeme tento záměr prodeje schválit.

Místostarosta Hořánek při projednání doplňuje: „Zvykově neprodáváme střechu nad hlavou“.

 

K bodu 3 – navrženo usnesení neschvaluje.

Hlasování č. 17 – pro: 16  Anděl, Brož, Drnec, Gavlasz, Hořánek, Chytrý, Janovský, Keclík, Lejčar, Reichl, Sládek, Turek, Tyll, Vanžurová, Veselý, Vodička

proti: 0

zdržel se: 5 Franců, Knot, Ondřich, Průša, Trambová

Nehlasoval: 1 Hladký

Poznámka – následný názorový obrat o 180°

 

U s n e s e n í č. 176/16

3. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje nebytové jednotky č. 131/1, v čp. 131, Píseckého, Písek, na parcele č. 346, k. ú. Písek, žadatelům, Píseckého 131, Písek. Za částku stanovenou dle Zásad prodeje nebytových prostorů, tj. za cenu znaleckého posudku + fond oprav.

 

  • 25. 05. 2017   Najednou z neznámých důvodů předkladatelé místostarosta Hořánek Zdeňka Šartnerová DBS předkládají bod znovu a doporučují prodej v rozporu s předchozím stanoviskem v následujícím znění:

 

1) Schválit záměr prodeje nebytového prostoru č. 131/1, v čp. 131, Píseckého, Písek, na parcele č. 346, k.ú. Písek, občanskému sdružení Švagr, IČO: 65983033, zastoupené Mgr. Vladimírou Zborníkovou, za částku stanovenou dle Zásad prodeje nebytových prostorů, tj. za cenu znaleckého posudku, na základě výjimky ze Zásad prodeje nebytových prostorů. V případě, že občanské sdružení Švagr, IČO: 65983033, zastoupené Mgr. Vladimírou Zborníkovou neprojeví o koupi nebytové jednotky č. 131/1, v čp. 131, Píseckého, Písek zájem, bude kupující určen na základě dražby „obálkovou metodou.“ Nejnižší nabídnutá cena bude odvozena od výše znaleckého posudku na tuto jednotku. Prodej nebytové jednotky by se uskutečnil na výjimku ze Zásad prodeje nebytových prostor.

 

2) Nájemce má nájemní smlouvu na dobu neurčitou a pronajímatel má právo dle § 2312, zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, nájem vypovědět v šestiměsíční výpovědní době, neboť nájem trvá déle než pět let. Když nájemce o koupi jednotky neprojeví zájem a RM podanou výpověď schválí, bude kupující určen na základě dražby „obálkovou metodou.“, a to na výjimku ze Zásad prodeje nebytových prostor, viz bod 1).

DBS města Písku doporučuje prodej jednotky – usnesení 1a), 2a)

Projednání trvalo cca 45 minut. Velmi aktivně a místy podrážděně prosazoval celou věc místostarosta Knot. 

 

Hlasování č. 31 o návrhu p. Brože –usnesení odkládá:

pro: 12 Brož, Franců, Gavlasz, Hladík, Chytrý, Janovský, Keclík, Krejča, Průša, Sládek, Uhlík, Veselý

proti: 1 Kulič

zdržel se: 10 Hladký, Hořánek, Knot, Lejčar, Ondřich, Reichl, Trambová, Turek, Vanžurová, Vodička

nehlasoval: 1 Anděl

 

Hlasování č. 32 – o návrhu 1a) schvaluje prodej, a 2) doporučuje RM dát výpověď

pro: 10 Hladký, Hořánek, Chytrý, Knot, Kulič, Ondřich, Reichl, Sládek, Turek, Vanžurová

 proti: 1 Brož

zdržel se: 13 Anděl, Franců, Gavlasz, Hladík, Janovský, Keclík, Krejča, Lejčar, Průša, Trambová, Uhlík, Veselý, Vodička

  Poznámka – názorový obrat o 180°

 

K záměru prodeje nebytové jednotky č. 131/1 v čp. 131 Píseckého nebylo přijato žádné usnesení.

 

  • 10. 08. 2017   Přes předchozí červnové ujištění, jak paní ředitelkou Šartnerovou, tak vedoucí odboru správy majetku paní Hladíkovou, že na prázdninové zastupitelstvo tento bod nebude zařazen, byl předkladatelem místostarostou Hořánkem dodatečně vložen již potřetí záměr prodeje do bodu 10) Prodej bytů a záměry prodejů

Místostarosta Hořánek, přes předchozí bouřlivé projednání 25. 5. 2017, uvedl bod tím že: „Materiály jsou nekonfliktní“  a společně s Ing. Šartnerovou doporučují (v rozporu s předchozím svým stanoviskem z 11. 8. 2016) následující znění: DBS doporučuje schválit záměr prodeje jednotky na výjimku.

 

U s n e s e n í č. 186/17

6. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje nebytové jednotky č. 131/1 v čp. 131, Píseckého, Písek se stavební parcelou č. 346, k. ú. Písek žadatelce, Píseckého 131, Písek na výjimku ze Zásad prodeje nebytových prostorů, článek X. Cena nechť je stanovena znaleckým posudkem.

 

Hlasování č. 24

pro: 18 Anděl, Brož, Drnec, Franců, Hladký, Hořánek, Chytrý, Janovský, Keclík, Krejča, Lejčar, Ondřich, Průša, Reichl, Turek, Vanžurová, Veselý, Vodička

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 1 Knot

  Poznámka – názorový obrat o 180°

 

Materiál byl bez jakéhokoli upozornění předkladatele projednán jako nekonfliktní, s velmi strouhou důvodovou zprávou. Tento postup zavdává pochybnosti o tom, zda byli všichni zastupitelé řádně informováni, o čem vlastně hlasují. Namátkou jsme se některých po hlasování ptali a vůbec netušili, co schválili, což je pochopitelné při zohlednění okolností předložení na prázdninovém, ještě k tomu termínově posunutém jednání zastupitelstva z původního 17. srpna o týden dříve na 10. srpna.

 

 

Následně tedy podáváme řádnou připomínku se čtyřstránkovým podrobným vysvětlením celé situace, vyvrácením polopravd a lží uváděných v předchozích podkladech, kde zároveň prosíme o nové řádné projednání a posouzení celé záležitosti. Žádáme o zastavení prodeje v rozporu se zásadami.

 

A je to. Zásadní změna stanoviska předkladatele místostarosty Hořánka v průběhu 3. projednání nikoho nepřekvapuje. Nikdo, krom nás, nežádá ani vysvětlení. Asi je tajné. Doporučení udělení výjimky ze zásad prodeje nebylo doposud zdůvodněno ani na zastupitelstvu, ani v žádném dostupném předloženém materiálu pro projednání. Dohody se dějí na koaličních klubech a partajních schůzích za zavřenými dveřmi.  

Na důvod změny stanoviska jsme se opakovaně osobně dotazovali v květnu a srpnu 2017 jak místostarosty Hořánka, tak ředitelky DBS Šartnerové. Jejich náhlou změnu postoje o 180° nám ale doposud nikdo z nich nebyl schopen vysvětlit.

 

A máme tu druhou zvláštnost

Prodej kanceláří paní Hrachové, či jiným spřízněným žadatelům je v rozporu s ustanoveními platných Zásad prodeje nebytových prostor ze dne 29. 9. 2016, a to v následujících bodech:

 

I. Podle těchto zásad je možný prodej všech nebytových jednotek do vlastnictví fyzických nebo právnických osob v domech, které jsou ve vlastnictví města Písek, ….. s výjimkou nebytových prostor: c) jednotlivých nebytových prostor v městské památkové zóně a v domě čp. 105 Budovcova.

 

Nebytový prostor č. 131/1 Píseckého 131 se nachází v městské památkové zóně.

 

III. O odprodej může požádat pouze nájemce nebytového prostoru, jehož nájemní vztah trvá nepřetržitě nejméně 1 rok a je vůči městu bezdlužný.

 

Žadatelka paní Hrachová ani ostatní 2 přihlášení tuto podmínku nesplňují. Pí Hrachová v domě vlastní bytovou jednotku 1,5 roku. Nikdy neměla nájemní vztah k předmětnému nebytovému prostoru. Naopak stávající nájemce ŠVAGR tuto podmínku již od roku 2003 dodnes splňuje.

 

IV. V případě, že nebytová jednotka zůstala jako poslední jednotka v domě ve vlastnictví města Písek a její nájemce dle čl. III. nemá o odprodej zájem, může být taková jednotka odprodána ve výběrovém řízení, kde jediným kritériem bude výše nabídnuté kupní ceny. Výběr kupujícího bude proveden mezi zájemci obálkovou metodou, kde jediným kritériem bude výše kupní ceny stanovená na základě znaleckého posudku (ve znaleckém posudku bude kromě ceny dle platné vyhlášky o oceňování pozemků stanovena i cena tržní).

 

Nebytová jednotka není poslední jednotkou ve vlastnictví města. Město vlastní v domě ze 4 jednotek nebytový prostor v 1.PP 131/1, byt v 3.NP 131/4 a zahradu.

Stávajícímu nájemci ŠVAGRu nebyl do listopadového jednání zastupitelstva ze strany města, ani DBS učiněn žádný konkrétní návrh na odprodej pronajatých prostor.

 

Mnohá porušení vlastních zásad prodeje vymezující jasná pravidla mezi městem, nájemci a potencionálními zájemci o odkup zjevně nikomu ze zastupitelů dnes již také nevadí. Zásady jsou tedy bezcenný cár papíru, kterým se přeci dnes již není třeba řídit, když potřebujeme sehnat spoustu peněz do vyprazdňující se obecní kasy na dofinancování megalomanských záměrů současné koalice. Kašleme na právní jistoty. Klondike je tady. Je třeba sehnat peníze, ber kde ber.

 

Kam až tohle zajde?

Zvýhodněný nájem nebo bezplatná výpůjčka od města se týká 90 nebytových prostor v majetku města. Jsou mezi nimi jak neziskovky z oblasti sociální (např. Diakonie, Naděje, Červený kříž, Nepotřebné věci…), kulturní (např. DPČ, Sladovna, Prácheňské muzeum, knihovna, Prácheňská umělecká beseda…), volnočasové (DDM, Junák…), sportovní (hokejisté, fotbalový klub FC Písek), tak i třeba sbory dobrovolných hasičů a řada dalších, např. doplňkových školských či zdravotnických zařízení.

 

 

A máme tu třetí zvláštnost

Tajemno a neochota zpřístupnit transparentně podklady v této věci, doplněná záměrným šířením polopravd a zmanipulovaných evidentních nepravd jak některými politiky, tak i úředníky města, zavdává mnoho otázek, proč se tak děle. Všichni na úřadě tajemně mlčí, nikdo se vám k tomu není schopen smysluplně vyjádřit, proč se změnil postoj radnice. Materiálů se před jednáním oficiálně nedovoláte, vše je dáváno do tajných příloh. I když si po zveřejnění podkladů na internetu požádáte podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, poskytnou vám jen část a samozřejmě využijí naplno 15denní lhůtu na vyřízení, tedy materiály dostanete po vlastním rozhodnutí v zastupitelstvu, abyste se náhodou nemohli  řádně připravit. Ono totiž je to jednoduchá matematika. Okleštěné podklady na web se dávají 14 dní před jednáním a lhůta pro poskytnutí informací je 15 dní. Ještě je ideální praxe podstrkovat dodatečné materiály přímo na stůl zastupitelů.

 

Na jednání zastupitelstva se nedovoláte. Starostka Vanžurová (Jihočeši 2012), pokud jí to není pochuti, vás striktně po třech minutách usekne a nenechá vás vysvětlit vaše argumenty. Je to oto absurdnější, že colou sociální problematiku má na radnici na starosti právě ona. O informace od nás evidentně nestojí, nekontaktoval nás ani jednou, prostory nikdy na vlastní oči nenavštívila. Pak vše uvede „na pravou míru“ stínový starosta Průša (Jihočeši 2012), vše náležitě doplní, pokud je náhodou přítomen, místostarosta Knot za TOP 09. Zní náležitě upravené účelové polopravdy, na které prakticky nemáte možnost ani zareagovat. Pak vše peprnou glosou okomentuje místostarosta Hořánek (ANO).  A je to. Jde se hlasovat. Opozice radši mlčí, aby se to zbytečně neprodlužovalo. To je současná obvyklá praxe naší vládnoucí koalice.

Prostě váš názor nikdo slyšet nechce, protože o všem se rozhoduje dávno před jednáním zastupitelstva na koaličním klubu a v partajních klubech za zavřenými dveřmi.

HOŘÁNEK: … bezpáteřní hajzlové …

Pro příklad uvedu několik zavádějících, leč pro rozhodování zastupitelů zásadních nepravdivých údajů: V žádostech o odkoupení paní Hrachové je nepravdivě uváděno, že ŠVAGR prostory nevyužívá ke své činnosti, ale pouze jako sklad. To rozhodně není pravda. Manželé Hrachovi trvale v domě nežijí, zdržují se zde převážně o víkendu, kdy naši činnost v prostorách téměř nevyvíjíme, buď jsme na pobytu, nebo na osobním odpočinku, tudíž se logicky nepotkáváme. Prostory řádně užíváme dle platné nájemní smlouvy s ohledem na zachování klidu v mnohém problémovém domě. Pokud je ale přáním žadatelky, abychom začali intenzivně prostory využívat jako v minulých letech, kdy obyvatelé domu byli s tímto stavem výrazně nespokojeni, není problém jí vyhovět. Odkupem chce řešit vlhkost v domě. Otázka řešení vlhkosti a chladu se netýká předmětných prostor, ale prostor společných. Vlhkost a plíseň je zejména na schodišti, kdy současnými vlastníky nevhodně realizovanými úpravami oken a dveří dojde ještě ke zhoršení stávajícího stavu. Odkupem nebytového prostoru se nic nezlepší, protože prostory jsou temperované a jsou po celém obvodu dodatečně chemicky izolované, tedy nepotřebují žádné další zásahy. Úpravy je třeba realizovat na schodišti, společné chodbě, ve sklepech majitelů a vnějším okopem domu z uliční strany. Byt žadatelky byl navíc při kompletní rekonstrukci v 6-8/2016 dodatečně zateplen do konstrukcí stávajících podlah mezi kanceláří a bytem. 

Na dokreslení situace postoje paní Hrachové uvádíme dodnes nevyřízenou, několikráte urgovanou žádost o opravu škod způsobených při rekonstrukci jejího bytu vytopením námi řádně užívaných prostor. Již více než rok není stále sjednána náprava, což nás podstatně omezuje v naší činnosti.  

Kromě jiného v důvodové zprávě k projednání 25. 5. 2017 bylo uváděno, že nám byly nabídnuty volné prostory k přestěhování. Je třeba říci, že správa majetku nám nabídla v lednu pouze jeden jediný náhradní prostor (ve dvorní přístavbě skautského domu), který ale neumožňuje realizaci našich záměrů budoucí činnost, na rozdíl od stávajících prostor. Např. nevhodné dispoziční uspořádání, nadměrná velikost, nemožnost budoucího odprodeje jako nezbytné podmínky pro zajištění případné dotace na nutnou rekonstrukci. V říjnu nám byl nově nabídnut nevyužívaný výměník od teplárny, který ale rozhodně není prostorem kancelářským, jedná se o průmyslový objekt s odstraněnou technologií a vyžaduje nemalé investice na přebudování do požadovaného stavu. Lze o něm uvažovat, pokud dostaneme zpět alespoň část počáteční investice do stávajících prostor. Jinak jej můžeme využít jen jako provizorní sklad našich věcí. Stávající stav našim požadavkům bez větších investic tedy nevyhovuje.

Dle opakovaného vyjádření pí. Hladíkové z ledna, května i srpna 2017 pro nás město nemá v současnosti k dispozici žádné jiné adekvátní prostory, které by vyhovovaly našim potřebám. Tedy adekvátní nabídka náhradních prostor ze strany města = 0. 

 

Do loňského roku jsme si netroufli ani pomyslet na případný odkup nebytových prostor, protože to je a vždy bylo v rozporu s pravidly prodeje.  Ani ze strany města nikdy nezaznělo, že se jedná o nepotřebný majetek k prodeji – tento prostor není zařazen v soupisu nepotřebného majetku města. Oficiálně nám do listopadového jednání zastupitelstva nikdo ani nabídku na odkoupení nedal, a to ani město ani DBS. Namísto toho jsme při četných jednáních náznaky nuceni, abychom prostory opustili, nebo iniciativně žádali o odkoupení majetku, přestože jsme v nájemním vztahu v prostorách, které jsme na vlastní náklady v roce 2002 zrekonstruovali z grantu nákladem 215.889,- a  následně ještě zrekonstruovali a zvelebili dvorek v hodnotě cca 30.000,- a tím jsme zhodnotili majetek města, který si tedy po právu formou sníženého nájemného pronajímáme.

Jednáme v dobré víře, že máme zajištěn dlouhodobý prostor pro naši činnost na základě prodloužené nájemní smlouvy na dobu neurčitou uzavřenou nově na základě usnesení rady města č. 250/13 z 25. 4. 2013. To ostatně kodifikuje i výši sníženého nájemného na 65,5 Kč/m2/rok, která zohledňuje jednak zaměření činnosti naší neziskovky, tak snad i zhodnocení majetku města.

 

Jako neziskovka samozřejmě ale nemáme volné prostředky na koupi nemovitosti na naši činnost, proto její pořízení je pro nás záležitostí velkého rizika a úvěru, který nás ohrozí. Asi budeme muset udělat veřejnou sbírku, když nás město vyhazuje na chodník a nemá pro nás adekvátní náhradní prostory. Případné investice tohoto rázu jsou pro nás strategicky zásadní, je třeba o nich tedy jednat na poli valné hromady. Tyto investice jsou u nás vázány na vypisované dotační tituly a těch v našem segmentu činnosti v současnosti je opravdu velmi, velmi málo. Než tedy zadlužíme neziskovku, což pro nás může být likvidační, musíme vše velmi zvážit. Za přijatelnou cenu zohledňující naše předchozí investice do těchto prostor a jejich nemalé zhodnocení, budeme o tom minimálně velmi vážně uvažovat, zda si to můžeme vůbec dovolit.

Vzkaz města „Kup si střechu nad hlavou, nebo táhni bez náhrady“ považujeme za velmi vypovídající o tom, jak si váží naší dlouholeté neziskové dobrovolné práce. Je to plivnutí do tváře všemu našemu úsilí.

 

 

CO JE VÝSTUPEM?

 

Usnesení navržené místostarostou Hořánkem (ANO) po rozpravě na čtvrtečním zastupitelstvu konaném dne 9. 11. 2017 zní:

 

II. a) schvaluje prodej nebytové jednotky na výjimku č. 131/1 o výměře 53 m2 v čp. 131, Píseckého, Písek se stavební parcelou 346, k. ú. Písek. Kupující nechť je určen na základě dražby „obálkovou metodou“. Nejnižší nabídnutá cena je stanovena znaleckým posudkem na 480 480 Kč + fond oprav.

 

Ondřej Veselý (ČSSD) doplnil drobným změkčujícím návrhem usnesení takto:

…pokud ŠVAGR z.s. odmítne odkup prostoru za cenu stanovenou znaleckým posudkem (po zohlednění případného zhodnocení) a poté, co bude ŠVAGR z. s. nabídnut přiměřený náhradní nebytový prostor a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta pro stěhování.

 

Myšleno možná dobře, leč podstatu věci to nijak nemění. Jinými slovy říkají: Prodáme vám na výjimku střechu nad hlavou, ale milostivě si to můžete jako neziskovka přednostně za půl milionu koupit. Doufám, že nám všichni tito dobráci velkoryse přispějí ve veřejné sbírce, jinak opravdu nevím, kde na to má ŠVAGR v současnosti vzít.

 

Pan Průša (Jihočeši) nám při rozpravě vysvětlil, že „zhodnocení v právním slova smyslu nebude rozhodně v řádů vložené investice cca 250 000,-, ale o kolik vzrostla obecná cena nemovitosti, což bude v řádu tisícikoruny nebo vůbec žádné“.

Místostarosta Hořánek prohlásil na zastupitelstvu, že „již byla splněna nabídková povinnost náhradních prostor“ a je úplně jedno, že nevyhovují důvodným požadavkům a potřebám ŠVAGRa.

 

FINÁLNÍ HLASOVÁNÍ:

Pro: 19 Gavlasz, Kudrlová, Ondřich, Turek, Veselý, Reichl, Drnec, Tyll, Hladký, Anděl, Hořánek, Keclík, Brož, Hladík, Franců, Janovský, Průša, Vanžurová, Sládek

Proti: 1 Vodička

Zdržel: 2 Kulič, Trambová

Nehlasoval: 1 Lejčar

 

Vyznění je jasné. Neziskovko, kup, anebo táhni. My už tě tady nechceme a nejsme ochotni ani jednat o podmínkách nájmu.

Je pro ně zřejmě už nepřijatelné na nás nadále doplácet na údržbu nebytových prostor horentní průměrnou částkou 1485 Kč za rok nad rámec ŠVAGRem hrazeného nájemného (průměr je ze skutečných investic z let 2009-2016). Nezajímá je ani naše vstřícná nabídka, nad rámec investičního zhodnocení obecního majetku, tento rozdíl v nájmu doplácet. 

ŠVAGR i dalších 14 připomínek žádalo o neprodání těchto prostor neziskovce nad hlavou. Marně. Nikdo ze zastupitelů tohle na jednání nenavrhl a všichni tento legitimní požadavek v tichosti přešli.

 

Nečekejte tedy, že se za vás někdo postaví. Můžete chodit na radnici, vysvětlovat po mailech, vystupovat na zastupitelstvu. Nikoho to nezajímá. Nikdo, krom Jindřišky Kudrlové (ČSSD), za námi na žádném jednání v této věci osobně nepřišel, abychom mu celou věc mohli objasnil. Nedotázal se nás ani na plénu. Raději se řídí jednostranným účelově připraveným stanoviskem předkladatele Hořánka (ANO) a úřednic Šartnetrové a Hladíkové. Sice mají v celé věci rozhodnout, oni ale přece nepotřebují znát názor obou stran. Jim stačí jen jednostranný pohled na věc a doporučení stranického či koaličního aktivu. O tom, zda naše písemné stanovisko vůbec alespoň část ctěných zastupitelů vůbec četla od začátku do konce, bych také velmi pochyboval. Usuzuji tak z prostého faktu, co opakovaně na zastupitelstvech zaznívalo z jejich úst a co zjevně pramenilo z neznalosti celé věci. Kdyby vše četli, měli by řadu pochybností o předkládaném materiálu a možná by se i ptali. Třeba by pak mohli soudit vynášení svých usnesení o citlivých věcech daleko lépe a s rozmyslem a to ve prospěch občanů, které mají zastupovat. 

 

Děkujeme tedy hlavním aktérům, kteří od druhého projednání věci otočili svůj názor na věc o 180° a začali prosazovat za každou cenu nesmyslný záměr prodeje na výjimku a tím ohrožují celou naši budoucí neziskovou činnost.  Děkujeme zejména zastupitelům z řad současné koalice za ANO, TOP09, Jihočechů 2012, Patriotů, ODS a VPM, ale i části opozice za KSČM a jednotlivcům z řad ČSSD. Znevěrohodnili jste tak nejen činnost ŠVAGRa, ale i podporu mnoha dalších neziskovek ve městě.

Speciální díky patří zastupiteli Zdeňku Kuličovi (ODS), který jako jediný má osobní zkušenost s naší neziskovou činností s dětmi, protože jeho handicapovaný syn, asistent i jeho asistenční pes byl dlouhé roky spokojeným účastníkem našich pobytů a jeho dcera s námi roky jezdila jako dobrovolnice. I přesto se nás zastupitel pan Kulič ani slůvkem nezastal, naopak tvrdě prosazoval prakticky od začátku prodej naší střechy nad hlavou. Za váš konzistentní, leč nepochopitelný postoj vám moc děkujeme.

Související články:

ŠVAGR podzim v Praze

DRACI VE SKALÁCH JIŽ PODESÁTÉ

PŘIJĎ A STAŇ SE ŠVAGREM!- ŠVAGR HLEDÁ NOVÉ DOBROVOLNÍKY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY SE ŠVAGREM, TENTOKRÁT V ZEMI VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE

Jak prožili děti z píseckého dětského domova Mikuláše se ŠVAGRem v LEZETOPu

Písecké občanské sdružení ŠVAGR uspělo ve všech 12. ročnících veřejné sbírky POMOZTE DĚTEM

0
0

Diskuze k článku +

15. 11. 2017 (12:27)  –  Luděk Blaha

0
0

Docela zvláštní. Nikdo ze zastupitelů, a ani nikdo jiný, doposud nepocítil potřebu skutečnosti zde uvedené uvést případně na pravou míru. Dovozuji tedy, že skutečnosti na pravé míře už uvedeny jsou.
Nezdá se mi moc pravděpodobné, že by to tu nikdo nečetl. Z těch nejméně padesáti reagujících čtenářů by nejspíš některý čtenář některého ze zastupitelů na článek přinejmenším upozornil. Kdyby byl v něčem nepravdivý.
Případný bojkot portálu ze strany zastupitelů si snad ani nechci připustit. Mohlo by to znamenat totiž, že vzkaz zastupitelstva jde ještě dál. Jakože "Zvol nás a táhni!"

Odpovědět

21. 11. 2017 (12:27)  –  Martin Zborník

0
0

Potvrzuji, nikdo z 27 ctěných zastupitelů, krom piráta Brože, nemá ani tolik slušnosti s námi o celém pochybném prodeji jakkoli dále komunikovat. Ne že by se před projednáním přetrhli a kontaktovali nás z vlastní iniciativy. Věc je tak prakticky uzavřená. Nikdo z nich není ochoten se ani ze slušnosti chytnout za nos a snažit se věci alespoň napravit v rámci zdravého rozumu. Smutné je, že v současné době se neumí přiznat vlastní chyba, a to už vůbec ne veřejně, a tak jí raději vědomě svým rozhodováním násobí dále, až z toho vygraduje problém, který by raději neviděli a nic o něm neslyšeli. Argumenty jim evidentně došli, tedy lépe řečeno žádné, krom lží a polopravd od předkladatele vlastně ani nikdy neměli. Tak tedy raději volí strategii, strčím hlavu do (P)ísku a ono to ve funkci nějak celé přestojím. Vůbec už nejde o věcnou stránku, iracionálno nad nimi vítězí. Jde tady přeci jen o čest a to je ctnost, která se v politice evidentně moc nenosí.

Odpovědět

21. 11. 2017 (17:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

Odpověď je možná i zde: PTÁ SE: P.Novák 15. 11. 2017 OTÁZKA:
Na zastupitelstvu prohlásil váš nejbližší kolega místostarosta Hořánek, že jste "bezpáteřní hajzlové". Dovolte mi být osobní. Cítila jste se tak někdy ve své funkci? Bylo toto označení na místě? Má si dovolit
říkat tato označení na adresu našich zastupitelů? Může dokonce tím překrucovat slova občana, jak říká nastavovat mu zrcadlo? Je to vhodné a důstojné na jednání zastupitelstva? Budete s tím něco dělat? Není to podle vás znevážení celého úřadu?
ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 21. 11. 2017 ODPOVĚĎ:
Dobrý den, pane Nováku, myslím, že pan Hořánek použil slova jako nadsázku a je třeba si nejdříve dobře poslechnout znovu celou část audio záznamu ze zastupitelstva, kde kolega Hořánek říká: "….. Děkuji, já odpovím panu architektu Zborníkovi. V podstatě co řekl, že jsme tady všichni bezpáteřní hajzlové. Já si to nemyslím. Nicméně minule když tady pan Sámek řekl, že s výjimkou kolegy pana Brože jsme ostatní nesvéprávní, tak jsem respektoval doporučení pana doktora Průši, že ve veřejných funkcích
musíme snést větší míru kritiky a nesouhlasu s naším chováním, které děláme. Takže já v podstatě to beru jako Vaše zhodnocení naší práce a těžko k tomu dál víc zaujímat nějaký komentář. Prostě beru to tak. Děkuji za Váš názor".
Přesná citace komentáře kolegy Hořánka je do jisté míry odpovědí na vaši otázku. Pan Zborník svůj problém vnímá velmi subjektivně, což do jisté míry lze chápat, ale zároveň celou otázku pronájmu nebytových prostor vyhrocuje. I když bych podobně expresivní vyjádření nikdy nepoužila, vnímala jsem hodnocení rozhodnutí zastupitelstva města panem Zborníkem podobně jako kolega Hořánek.
I já se, pokud je to možné, snažím řídit doporučením, že jako veřejný představitel musím snášet kritiku, která se občas snáší na naše hlavy, s větší mírou trpělivosti. Vyjádření místostarosty Hořánka za znevážení úřadu nepovažuji. Je to jeho interpretace. S pozdravem Eva Vanžurová

Místo rozboru odpovědi jen konstatuji, že skoro od každého jiného zastupitele bych podobné vyjádření mohla čekat, tady žasnu. Byla jsem přítomna jednání, četla jsem pečlivě argumenty M. Zborníka, souhlasím s ním, "je v právu". Momentálně nenacházím slov, změnila bych to "žasnu", ale chybí mi vhodné slovo.

Odpovědět

15. 11. 2017 (20:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Inu, těžká volba pro kohokoliv, sice diskuze a celý PS sleduji v této podobě krátce, ale je pravidlo, že k těžšímu tématu se nikdo nerozepíše… soudě třeba, když jsem napsala, že byl porušen zákon na ochranu přírody kácením stromů na Jihu. Ticho bylo. Dodnes je absolutní ticho u článku o podjatosti starostky a úředníků, ačkoliv určitě vysvětlení bychom si zasloužili. Jestli nikdo jiný, tak místostarosta Hořánek dnes v takové rychlosti odpověděl na dotaz P. Nováka, že jsem si ani nevšimla červeně položené otázky! Nebo že by fakt nikdo ani nenakoukl na PS?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.