Přihlášení

Písečtí radní udělali krok zpět, říkají právníci z Frank Bold!

9. 3. 2015 | Redakce PS | Diskuze (15) | Věci veřejné

Nová Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek schválená v únoru Radou města Písek jsou zejména ve vztahu k požadavku transparentnosti významným krokem zpět. To je výsledek odborného posouzení, které pro Písecký svět zpracovali právníci z organizace Frank Bold (dříve Ekologický právní servis).

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY – podrobnosti k inkriminovanému rozhodnutí o změně pravidel (+rozsáhlá diskuze pod článkem): Proč se Písek rozhodl plavat proti proudu transparentních zakázek?

 

Posouzení právníků z organizace Frank Bold:

Zájem na průhlednosti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyplývá již ze samotného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), který, i přes to, že pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nestanoví žádná specifická pravidla, vyžaduje, aby byly v procesu jejich zadávání dodržovány určité základní zásady zadávání veřejných zakázek. Jde o zásady vypočtené v § 6 zákona o veřejných zakázkách a patří mezi ně rovné zacházení se všemi uchazeči, nediskriminace jednotlivých uchazečů a právě transparentnost neboli průhlednost celého procesu zadávání.

Změna pravidel se týká především té skupiny veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž hodnota v případě dodávek a služeb nepřevyšuje 200 tisíc Kč a v případě stavebních prací 300 tisíc Kč (částky vždy bez DPH). U takových zakázek byl již dříve vzhledem k menší významnosti zakázky nastaven jednodušší postup zadávání. Stále se však jedná o hospodaření s veřejnými prostředky (prostředky obce), a proto je nutné zachovat možnost kontroly a nastavit jednoznačná pravidla pro zadávání těchto zakázek.

Dosavadní pravidla stanovila, že pomocí tzv. zadávání z volné ruky (přímé zadání veřejné zakázky jedinému dodavateli dle výběru zadavatele bez možnosti přihlášení dalších uchazečů) lze zadávat pouze zakázky s hodnotou od dvou do 50 tisíc Kč. Výhodnost nabídky takového dodavatele nebyla posuzována hodnotící komisí.  

U zakázek v hodnotě 50 tisíc až 200 tisíc korun (300 tisíc u stavebních prací) bylo postupováno dle tzv. objednávkového zadání. Zadavatel byl povinen oslovit alespoň tři různé dodavatele, jejichž cenové nabídky byly posléze hodnoceny již zmíněnou hodnotící komisí. Takové nastavení lze považovat za vstřícné vůči zásadě průhlednosti zadávacího procesu, a zejména vzhledem k tomu, že při nižší hodnotě zakázky (pod 50 tisíc) je finančně nevýhodné provádět složitější výběr (ustanovovat hodnotící komisi, obesílat uchazeče atp.), je lze považovat  též za ekonomicky rozumné.

Nová pravidla, jak ostatně navrhovatel uvádí v důvodové zprávě, se však vydávají opačným směrem a dávají zadavatelům (resp. jejich představitelům) větší flexibilitu, tedy volnost rozhodování. Nutno podotknout, že za současné politické situace v ČR, kdy je korupce při zadávání veřejných zakázek jedním z nejdiskutovanějších témat, je větší flexibilita zadavatelů spíše krokem nevítaným.

Větší pružnost zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle nových pravidel spočívá v tom, že proces zadávání z volné ruky lze nyní využít u zakázek s hodnotou až do 200 tisíc (300 tisíc u stavebních prací). Bez nutnosti oslovení více uchazečů a konzultace nabídek s hodnotící komisí tak může jediná osoba vybrat konkrétního dodavatele, kterému veřejnou zakázku zadá. To vše bez ohledu na ekonomickou výhodnost nebo kvalitu zpracování. Navýšením finančního limitu pro zadávání z volné ruky se výrazně zvyšuje korupční potenciál při zadávání veřejných zakázek města Písek, ale i jeho příspěvkových organizací a městské policie, na něž se nová pravidla také vztahují.

Celkově lze shrnout, že nová pravidla nejsou rozvedena natolik, aby byla způsobilá v plném rozsahu nahradit dosavadní úpravu. Dosavadní pravidla zahrnovala podrobnější úpravu postupu ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu dle jejich určité peněžité hodnoty, stanovovala způsob pravidelné kontroly nad jejich zadáváním ze strany rady města, stejně tak i významná omezení pro užití přímého a objednávkového zadávání, např. nemožnost oslovování stále stejného okruhu uchazečů a nutnost ustanovení hodnotících komisí. Lze tedy též rozporovat tvrzení navrhovatele nových pravidel v důvodové zprávě, že nový dokument se snaží o kontinuitu s dosavadní úpravou, když minimalizoval dříve nastavená pravidla.

Nová pravidla nejsou v rozporu se zákonem ani jinými právními předpisy, ale jedná se o krok zpět. Schválená úprava se nesnaží zprůhlednit ani zlepšit kontrolovatelnost procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve městě Písek, ale naopak se od tohoto požadavku vzdaluje. Zároveň není zřejmé, jakou praxi lze ve vztahu k tomuto druhu zakázek do budoucna očekávat, což vytváří větší prostor pro možnou korupci.

PRO PÍSECKÝ SVĚT ZPRACOVALI LIBOR JARMIČ A KRISTÝNA KODETOVÁ

(VYŠLO V BŘEZNOVÉM ČÍSLE TIŠTĚNÉHO PÍSECKÉHO SVĚTA)

 

Odkaz na Zindex, což je hodnocení veřejných zadavatelů sestavené odborníky z Univerzity Karlovy. Písek je hodnocen jako podprůměrný zadavatel veřejných zakázek: www.zindex.cz, nebo přímo odkaz na hodnocení Písku: http://zindex.cz/core/submitter/9040/period/1/

0
0

Diskuze k článku +

9. 3. 2015 (22:35)  –  Luděk Blaha

0
0

'což vytváří větší prostor pro možnou korupci'

Možná někde jinde, ale v Písku NE!!! Tady jsou samí slušní a poctiví lidé.
Proto si taková pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu můžeme bez výhrad dovolit.

Odpovědět

10. 3. 2015 (17:49)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Chudáci Bolti. Budou nařčeni z oranžovosti…

Odpovědět

10. 3. 2015 (19:57)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Já myslím, že se každý trochu přemýšlivý člověk musel pozastavit nad rudostí jejich loga… Proč by jinak psali takové nelichotivé věci…?

Odpovědět

10. 3. 2015 (20:50)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Nejde o barvu loga, ale o tendenčnost výkladu. Ekologický právní servis se nikdy neprofiloval jako objektivní uskupení snažící se o nalézání práva pro všechny, ale působil jako platforma pro obhajobu nevládních neziskových organizací vymezujících se proti orgánům veřejné moci. Tuto filosofii zjevně zastává i Frank Bold. Tvrzení, že "není zřejmé, jakou praxi lze ve vztahu k tomuto druhu zakázek do budoucna očekávat, což vytváří větší prostor pro možnou korupci" nemá s právem nic společného a je to čistá spekulace nepodložená fakty.
Počkejme tedy nějaký čas, zda se začnou rojit ony "malé domů" a stavidla korupčního bahna zaplaví Písek, nebo šlo o něčí snahu využít situaci a zviditelnit se.

Odpovědět

10. 3. 2015 (20:57)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Pane místostarosto, právníky z EPS znám poměrně dlouho, podrobně jsem seznámena s mnoha kauzami, v nichž figurovali – kde jste probůh přišel na tu svou definici jejich činnosti?? Kdy a v jakém konkrétním případě jste se s nimi konkrétně potkal? A co vůbec míníte slovy "obhajoba nevládních neziskových organizací vymezujících se proti orgánům veřejné moci"?? O jaké NNO jde?

Odpovědět

10. 3. 2015 (22:16)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážená paní Jelenová, nejsem (a ani se do této role nepasuji) znalcem subjektů působících na poli advokacie. Osobně jsem se s touto institucí nikdy nepotkal. Vycházel jsem z povědomí o nich z útržků ve sdělovacích prostředcích staršího data. Pokud jde z jejich strany o seriózní a vyvážené právní poradenství jak pro Děti země, Jihočeské matky či podobné organizace na straně jedné a municipality na straně druhé, tak se otevřeně kaji a upřímně se omlouvám.
Jsem rád, že jejich objektivitu můžete doporučit.
Hezký večer.

Odpovědět

10. 3. 2015 (23:03)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

On je problém pane místostarosto, že se současnými pravidly ani žádné malé domů nezjistíme, protože informace o nich se dají zjisti jenom auditem. Ale co bylo dalších 390 tis. pro IHC z fondu jiného než malá domů fakt netuším.

Odpovědět

10. 3. 2015 (23:06)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Dobrý večer,
nechci být hnidopich, ale myslím si, aby informace o zadávání veřejných zakázek bylo opravdu objektivní, bylo by dobré čtenáře seznámit se zprávami kontrolního výboru z let 2011 – 2014. Raději sem dávám některé odkazy:
http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-vybory/DIR-protokoly-kontrolniho-vyboru
http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument22118.pdf
http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument19408.pdf
http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument14120.pdf

nechci tady dělat nějaké závěry, ale jednostranné "obviňování" současného zastupitelstva jsou dosti neoprávněné. Pokud si pozorně pročtete tyto zprávy, celkem rychle zjistíte, že minulý systém byl mnohem mnohem horší. Nova pravidla jsou podstatné přísnější a vymezují konkrétní odpovědnost osob za zadávání. To co se v posledních článcích a diskuzích odehrává není moc objektivní :/
Dá to dost práce si všechno pročíst, ale to je přece práce Vás novinářů :) ne?

Příště bych poprosil objektivní, spolehlivé a ověřené informace. Díky tomu pak nedochází k uvádění čtenáře do nepravd a polopravd a těch už je na české politické scéně až až.

Odpovědět

11. 3. 2015 (06:51)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pane Blažku,

mluvíte o objektivnosti, ale vytváříte mix. starých pravidel (limit 50 tis. JUDr. Průšovi vždy vadil), ještě starších pravidel (kde byly limity nastaveny na současné "obnovené" výši) a snahu JUDr. Průši za každou cenu najít hnidu na zadání projektu lávky arch. Pleskotovi.

Odpovědět

11. 3. 2015 (07:17)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Zrovna Lávku jsem neměl namysli

Odpovědět

11. 3. 2015 (07:02)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

A samozřejmě to, že "minulý systém byl ještě horší" se v nich nedočtete. Pokud ovšem nemyslíte systém předminulý, který byl stejný jako současný a platil v době kontroly uvedené v posledním odkazu.

Odpovědět

11. 3. 2015 (07:22)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Bylo by dobré aby tady zaznívalo nějaké porovnání a případný návrh řešení, ne jen bezbřehá kritika, to umí každý. Na shledanou

Odpovědět

12. 4. 2015 (16:51)  –  Ing. arch. Petr Lešek

0
0

Dobrý den,
k článku si dovolím přidat odkaz na Zindex, což je hodnocení veřejných zadavatelů sestavené odborníky z Univerzity Karlovy. Písek je hodnocen jako podprůměrný zadavatel veřejných zakázek.
www.zindex.cz
nebo přímo odkaz na hodnocení Písku
http://zindex.cz/core/submitter/9040/period/1/

Odpovědět

12. 4. 2015 (18:46)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Dobrý den, ten odkaz si dovolím zkopírovat přímo na konec článku, v diskuzi to ne každý najde.

Odpovědět

12. 4. 2015 (21:28)  –  Jiří Svoboda

0
0

a já si ještě dovolím uvést, že jde o hodnocení zadávání zakázek v letech 2011 – 2013 ( http://cae.zindex.cz/wp-content/uploads/2014/10/2014-15-10-tz-zindex-hodnoceni-zakazek-mest-2011-2013.pdf )

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.