Přihlášení

V čem se liší priority koalice od opozičního trojbloku

15. 11. 2018 | Martin Zborník | Diskuze (1) | Věci veřejné

Komunální volby 2018

Od voleb se neustále hovoří o programových prioritách. Dali jsme si tu práci a porovnali jsme tedy pro Vás zveřejněné programové priority na období 2018 –2022 menšinové vládnoucí koalice Pro Písek + ČSSD + KDU-ČSL a opozičního trojbloku Pirátů + ANO + ODS. Překvapivě jsou si ale dost podobné, jako by si v mnohém sobě z oka vypadly.

Programové priority Písek 2018 – 2022

 

OBLASTI

(DLE PRIORIT

PRO PÍSEK + ČSSD + KDU-ČSL)

Pro Písek, ČSSD, KDU–ČSL   6.11.2018

Piráti, ODS, ANO

30. 10. 2018

  

WWW

Seznam priorit stran zastoupených v radě města

Programové priority trojbloku

 1. Rozvojové investice + majetek města

 

 • Revitalizace Žižkových kasáren – dokončení urbanistického řešení areálu Žižkových kasáren, jeho dopravní a infrastrukturní napojení, příprava výstavby všesportovní haly
 • Dořešit plavecký bazén
 • Revitalizace okolí písecké nemocnice
 • revitalizace historického centra města dle připraveného projektu
 • nová cyklostezka ke Klášterským rybníkům
 • postupná realizace pěšího a cyklo propojení Smrkovice – Semice, Semice – Hřebčinec
 • příprava využití areálu bývalé úpravny vody
 • rekonstrukce lávky přes městský ostrov
 • příprava projektů pro využití okolí řeky Otavy a městského ostrova
 • Pokračování v jednání o revitalizaci bývalých Žižkových kasáren, navazujících sportovních zařízení a městských bytů.
 • Podniknutí nezbytných kroků k výstavbě plaveckého bazénu, v lokalitě pod Lesnickou školou, s využitím dotačních titulů i rozpočtové úspory tak, aby tato mimořádná investice nebyla pro město příliš velkou zátěží.
 • Úprava osvětlení města, snížení nákladů pomocí využití moderních technologií, také snižování spotřeby energie města ve veřejných objektech – pokračování v zavádění “internetu věcí”.
 • Rekonstrukce lávky přes městský ostrov.
 • Vytvoření odpočinkových zón v prostoru u rybníků U Vodáka. Vytvoření odpočinkových zón s možností veřejného grilování, pikniku a sportování rodin.
 • V případě využití výhodné finanční dotace započít přípravné práce na výstavbě všesportovní haly v areálu bývalých kasáren, zároveň vhodná venkovní úprava pro sportovní aktivity (např. skate, bike). Posouzení výstavby haly na střednědobý rozpočtový výhled.
 • Pokračování v budování, zpevňování a značení cyklostezek s napojením na značené městské cyklotrasy. Podpora cyklistické dopravy ve městě Písku.
 • Pokračování rekonstrukcí ulic, zejména dokončení rekonstrukce horní části Žižkovy ulice.
 • Podpořit výstavbu cyklověží u autobusového a vlakového nádraží pro cestující, kteří dojíždějí hromadnou dopravou. Rovněž v docházkové vzdálenosti od centra města a s tím související síť značených cyklotras
 • Revize městských objektů, prodej nepotřebných objektů a kvalitní správa stávajících.
 • Diverzifikace pozemků v průmyslové zóně.
 • Zaměřit se na systémově efektivní správu městského majetku tak, aby nechátral a nebyl zanedbáván.

 

 1. Životní prostředí, odpadové hospodářství, zeleň a volnočasové / rekreační plochy

 

 • systémový management zeleně – odborný dohled nad péčí o zeleň, generel zeleně, plány péče o parky
 • zřízení fondu údržby a výsadby zeleně
 • hospodaření s vodou – zadržování vody v krajině, revitalizace rybníků v majetku města
 • příprava projektu pro revitalizaci parku Palackého sady
 • revitalizace parku na Husově nám., založení parku u sv. Václava
 • pokračování ve zlepšování čistoty města
 • zlepšování systému svozu odpadů – zvýšení četnosti u přeplňovaných kontejnerů, naopak snížení tam, kde se vyváží poloprázdné
 • Vznik koncepce výsadby zeleně, možnosti “zelených střech” a současně regulace teploty ulic pomocí výsadby zeleně ve veřejném prostoru města.
 • Zajištění služby městského architekta zeleně, který bude koordinovat péči a výsadbu zeleně. Revitalizace a výstavba nových parků.
 • Podpora zadržování vody ve městě formou vsakovacích nádrží a “zelených ostrůvků”.
 • V nových investičních záměrech počítat s využitím srážkové vody pro technické účely.
 • Zefektivnění úklidu ve městě, odvozu odpadu a revize obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů.
 • Odpuštění poplatků za odpad za osoby do 18 let věku.

3. Mládež, sport a volnočas

 

 • budování volnočasového centra v lokalitě Oldřichov
 • rekonstrukce hřiště u lehkoatletického areálu ZŠ JKT
 • příprava a vybudování nových ploch pro sportovní aktivity mládeže a dospělých (fitness, skate, bike, (stolní tenis, basketbal, florbal apod.)  
 • Podpora vzniku odpočinkových a sportovních veřejně dostupných zón a zařízení.
 • Zavedení systému jejich využívání s důrazem na zajištění bezpečnosti a pořádku.
 • Zařazení sportovních aktivit ve městě a jeho okolí pro všechny věkové kategorie do informačního portálu města.
 • Podpora sportu jako mandatorního výdaj města s bonusovým programem pro sporty, které mají své oddíly v krajské, celostátní či mezistátní úrovni.
 • Oddělení správy sportovišť od příspěvků oddílům.
 • Vyčlenění prostor pro zájmové a vzdělávací aktivity všech věkových a sociálních skupin.

4. Bydlení, sociální oblast, zdravotnictví

 

 • výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi, sociálních bytůdostupných bytů
 • rozvoj služeb pro seniory
 • snaha o zajištění zubní pohotovosti v Písku
 • projekce a realizace nových pobytových zařízení pro seniory – seniorské domy v Sovově ulici a U Honzíčka (dotační akce)
 • Revize bytové politiky. Vytvořit koncepci rozvoje obecního bydlení a vyčlenění konkrétních lokalit v souvislosti s územním plánem pro výstavbu nových městských bytů.
 • Podpora vedle domovů důchodcůpomocné pečovatelské služby, vedle nemocniční péče i domácí (hospicové i dlouhodobé) ošetřování, denní stacionáře.
 • Podpora sociálně právní ochrany obyvatel, zajištění externí neziskové kanceláře na pomoc s dluhy.

5. Bezpečnost

 

 • posílení týmu asistentů prevence kriminality v problémových lokalitách, důraz na pochůzkovou činnost
 • větší kontrola ubytoven pro zahraniční pracovníky, spolupráce s firmami, pro které pracují, spolupráce s cizineckou policií;
 • zázemí pro MP na nábřeží 1. Máje

 

 • Posílení nočních služeb ve služebně městské policie na sídlišti Portyč a intenzivnější zapojení asistentů prevence kriminality pro práci s vyloučenými skupinami obyvatel. Zároveň personální posílení této služebny.
 • Větší kontrola provozovatelů ubytoven. Spolupráce s firmami, pro které lidé z ubytoven pracují.
 • Zřízení komise rady města Písku pro “Bezpečnost a prevenci kriminality”.
 • Zřízení fondu prevence kriminality, do kterého budou firmy, zaměstnávající obyvatele na ubytovnách, přispívaly a ze kterého bude financována zvýšená činnost městské policie.

6. Doprava

 

 • MHD pro seniory, děti a mládež do 15 let zdarma
 • zavedení veřejné dopravy do centra města, hlavní pošta apod. – malé elektrobusy
 • inteligentní (sofistikovaný) systém parkování a plateb za něj včetně mobilních aplikací, Písecké karty, platby přes SMS, kontroly překročení doby stání
 • parkování pro cyklisty
 • řešení parkování v Zeyerově ulici
 • Posouzení na rozšíření využití Písecké karty nejen na MHD, ale například i do knihovny, Sladovny, Centra kultury aj. Využití pro turisty, kde by získali zvýhodněný vstup do dalších zařízení města (městská elektrárna, bazén, muzea – např. skrze infocentrum).
 • Celková analýza fungování MHD Písek. Možnost posílení MHD při ranní dopravní špičce a v podvečerních hodinách z centra měst do okrajových částí, včetně přilehlých obcí. Revize fungování s finančním dopadem do rozpočtu města Písku. Možnost posouzení vjezdu MHD do centra města.
 • Zavedení systému platby za parkování vázané na SPZ vozidla v nejzatíženějších lokalitách (automaty, aplikace).

7. Kultura a cestovní ruch

 

 • využití Domu u koulí
 • využití budovy staré knihovny
 • vytvoření managementu městem zřizovaných kulturních organizací
 • Revize kulturní strategie a doporučení zpracované pro město Písek Romanem Černíkem a Idou Kaiserovou v roce 2017 na období 2018 – 2030.
 • Podpora a realizace kulturních a sportovních akcí pro všechny věkové kategorie občanů.
 • Revize a nastavení nového konceptu městských slavností.
 • Podpora rozšíření ubytovací kapacity ve městě Písek.
 • Podpora průvodcovské služby ve městě Písek, která bude pravidelně pořádat ve spolupráci s infocentrem komentované prohlídky ve městě. Propagace průvodcovství v cestovních kancelářích skrze infocentrum a Píseckem s.r.o.
 • Aktivní navazování zahraničních spojení pro kulturní, sportovní i výukovou spolupráci. Navázání spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi, které do své nabídky zařadí prodej zájezdů do Písku a okolí jako cílové destinace.
 • Naučné stezky a podpůrné materiály k památkám města.
 • Zapojení regionu Prácheňsko na dlouhodobém pobytu turistů v našem městě.

8. Školství

 • Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce rozvodů tepla, vody a hygienických zařízení u MŠ – dotační tituly
 • Vytvoření optimálních podmínek a zaměřit se na přivedení vysoké školy s prezenčním studiem do města Písku.
 • Podpora a zavádění moderních technologií na základní školy ve městě Písku, zejména použití moderních hardware a software technologií, rozvoj programování, robotizace, logického a kritického myšlení.
 • Podpora škol v interní výuce právní, finanční a mediální gramotnosti.

9. Perspektivní budoucnost, technologie + energetika

 • otevření městských dat pro veřejnost
 • Projekt eCulture a eGovernment
 • Moderní mapový mapový portál

 

 • Optimalizace MHD
 • rozvoj elektromobility

 

 • Ekologizace Teplárny

 

 • Zřízení výboru zastupitelstva města “IT a SmartCity” a obsazení tohoto výboru na poměrné ⅓ vedoucími odborů (smart řešení ve všech odvětvích), zástupci politických stran, zástupci místních firem pro IT a chytrá řešení.
 • Přehodnocení agendy Smart Písek. Vytvoření konkrétní koncepce (výbor IT a SmartCity) a projektů pro následující desetileté období bez ohledu na vypsané či plánované dotační programy. Dlouhodobá a konkrétní vize v oblasti Smart, IT a eGovernment. Revize stávajících projektů, jejich případná úprava.
 • Otevření a zpřístupnění dat, která umožní například tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážek a úředníků, statistické údaje, on-line stav dopravy aj.)
 • Zřízení veřejného informačního systémuportálu města – o provozních událostech ve městě. Plná informovanost občanů pomocí portálu města, webových stránek a sociálních sítí.
 • Tepelná koncepce i investice do infrastruktury vodovodů a kanalizace.
 • Využití OZE (obnovitelné zdroje energie – fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrníky) – budovy v majetku města.

Veřejná správa a samospráva, Finance a kontrola

 

 

 • Pořádání veřejných projednávání před zásadními a důležitými akcemi města v časově dostupných termínech pro většinu obyvatel.
 • Posunutí začátku jednání zastupitelstva města na 16 hodinu z důvodu lepší dostupnosti pro pracující veřejnost.
 • Zajištění streamu z jednání ZM včetně ukládání záznamů s následnou možností přehrání.
 • Vybírání odborníků do správních a dozorčích rad městských organizací.
 • Zachovat přístup opozičních zastupitelů na jednání rady města.
 • Postupné zřízení transparentních účtů všech městských organizací.
 • Zapojení do organizace otevrenamesta.cz pro ztransparentnění veřejných zakázek, propojení s fakturami města a zavedení moderního transparentního a rozklikávacího rozpočtu města.
 • Zavedení participativního rozpočtu s alokací pro první rok nejméně 2 miliony korun ročně. (inspirace z https://damenavas.brno.cz/) V dalších letech navýšení na 5 milionů korun ročně.

Podnikání

 

 • Vyčlenění volných prostor pro místní začínající podnikatele za zvýhodněných podmínek ve volných objektech města.
 • Znovu vyvolat a pokusit se zapojit podnikatele ve městě do společných cílů města (např. zvýšení počtu turistů a jejich dlouhodobý pobyt).
 • Zrušení poplatků za tzv. “Ačka” do určité velikosti (zachování regulace obecně závaznou vyhláškou).
 • Zavedení pravidelných bezplatných farmářských trhů.
 • Návrh jednotného designu reklamních ploch v centru města

 

Komentář k povolebnímu dění: program, nebo koryta?

Programové priority trojbloku Piráti + ANO + ODS ze 30.10.2018

Seznam priorit stran zastoupených v radě města Pro Písek + ČSSD + KDU-ČSL ze 6.11.2018

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

15. 11. 2018 (17:52)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Těžko se v tom, člověk vyzná. Vím jenom jedno Soumar rozebral SMART CITY dokonale. Finance a investice by ohlídali nejlépe v prospěch občanů. Dříve to leckde skřípalo jak jsem se přesvědčil jako člen kontrolního výboru.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.