Přihlášení

Revitalizace historického centra města Písek, Velké a Alšovo náměstí vyvěšeno rozhodnutí o stavbě

17. 4. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Věci veřejné

Veřejná vyhláška Výroková část:

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako stavební úřad příslušný podle § 1 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů na případ vzhledem k datu podání žádosti dopadajícím (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.08.2017 podalo

Město Písek, IČO 00249998, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek,

které zastupuje JUDr. Luboš Průša, třída Národní svobody 32/11, 397 01 Písek (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace historického centra města Písek, Velké a Alšovo náměstí

………. ………. …………. ……….. Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné … … …

 

Celý dokument naleznete na

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50138

 

0
0

Diskuze k článku +

17. 4. 2023 (10:35)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pasáž z dokumentu:
Upozorňujeme, že parkovací místa (vyhrazená pouze pro "radnici a místní rezidenty" v počtu 26 míst navržená v pěší zóně na Velkém náměstí jsou možným zdrojem kolizních a nebezpečných situací. Dle TP 103 (článek 6.5.2) je parkování a odstavování vozidel v pěší zóně nevhodné a mělo by se navrhovat pouze v odůvodněných případech. Dále není řečeno, co se myslí pod pojmem "pro radnici”. Bude nutné specifikovat v DZ IZ 6a!
- úbytkem počtu parkovacích míst se dopravní zatížení centra výrazně nesníží. Je důležité vytvořit nová parkovací místa (parkoviště), která budou v docházkové vzdálenosti od daného území (příloha č, 1 /poznámky MCA atelier/-DI-06 a DI-26).

Odpovědět

17. 4. 2023 (10:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pasáž z dokumentu:
V dalším stupni PD bude samostatná část PD speciálně věnovaná stavebním úpravám zajišťujícím bezbariérové užívání stavby, včetně stanovení obecných zásad pro utváření bezbariérového veřejného prostoru a konkrétních detailů jednotlivých stavebních úprav a jejich materiálového řešení (v DŮR není „bezbariérovost“ vůbec řešena, proto se k ní nelze vyjádřit).

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.