Přihlášení

Veřejné projednání změny č. 2 územního plánu

22. 1. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Věci veřejné

Projednání územní studie kasárna proběhlo potichu, bez veřejnosti. Těch slibů, co v tomto volebním období padlo ke kasárnám, těch výzev, aby se veřejnost spolupodílela na tvorbě nové městské čtvrti! A nakonec z toho byla jedna nezávazná beseda pro veřejnost a konec, vše další měla v režii pracovní skupina, která rozhoduje i proti usnesení zastupitelstva, taková samovládní skupina. No nic, je tu ovšem pozvánka na projednání změny územního plánu města. Vhodnost místa a především času posuďte sami.

                                       VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEK

podle § 52 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu (dále jen „ÚP“) Písek se koná


                                                                           dne 27.01.2022 od 15:30 hodin


v multifunkčním sále v přízemí Městské knihovny Písek, Alšovo náměstí 75/13, 397 01 Písek.
Pořizovatel formou doručení tohoto oznámení zve k veřejnému projednání jednotlivě město Písek, dotčené orgány, Krajský úřad Jihočeského kraje a sousední obce.
Projektantem změny č. 2 ÚP Písek je Studio MAP s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice. Zástupce projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu.
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu změny č. 2 ÚP Písek není možno jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění, sděluje pořizovatel, že do návrhu změny č. 2 ÚP Písek je možno nahlížet na Městském úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování, Velké náměstí 114, kancelář č. 143


                                                                              od 23.12.2021 do 03.02.2022.

 

Ve stejné lhůtě bude úplné znění návrhu změny č. 2 ÚP Písek včetně odůvodnění zveřejněno na webových stránkách města Písek: Městský úřad > Odbory městského úřadu > Odbor výstavby a územního plánování > Oddělení územního plánování a památkové péče > Aktuality – Územní plánování.
Odkaz na návrh v elektronické podobě zde:https://www.mesto-pisek.cz/aktuality-uzemni-planovani/ds-1488/p1=30819
Námitky proti návrhu změny č. 2 ÚP Písek mohou podat dle § 52 odst. 2) stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona).
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 03.02.2022 může každý uplatnit své připomínky.
Ve stejné lhůtě mohou dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k těm částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.
Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit pouze písemně na adrese: Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 a 4 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám, stejně jako ke stanoviskům, námitkám a k připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, nepřihlíží.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.