Přihlášení

Smart City – Naše radostná budoucnost?

5. 6. 2015 | Redakce PS | Diskuze (28) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Smart City je projekt, popsaný v Modrožluté knize Smart Písek, vize města na další rozvoj. Zastupitelstvo města se jím zabývalo na svém minulém zasedání a schválilo usnesení č. 72/15: 1. Schvaluje záměr zapojení města Písku do projektu Smart City. 2. Projednalo a bere na vědomí informace o koncepci projektu uvedené v Modrožluté knize; ukládá radě města dopracovat koncepci uvedenou v Modrožluté knize a uvést navzájem do souladu obsah MK se strategií rozvoje města do r. 2025. 3. Ukládá radě města pokračovat v rozvoji Smart City Písek, spolupracovat s externími partnery na rozvíjení koncepce projektu. V následujícím textu sepisují své jasné výhrady písečtí Svobodní. VYŠLO V ČERVNOVÉM TIŠTĚNÉM PÍSECKÉM SVĚTĚ, STEJNĚ JAKO VYJÁDŘENÉ MÍSTOSTAROSTY JOSEFA KNOTA A NĚKTERÝCH ZASTUPITELŮ MĚSTA.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Projekt vzbuzuje dojem modernosti a výjimečnosti. Kdo by nechtěl žít v moderním chytrém městě. Je ale vše tak růžové? Neskrývá se zde nějaké tajemné pozadí? Bude vás město Písek sledovat na každém kroku?

Modrožlutá kniha Smart Písek slibuje vytvoření  „živé laboratoře”, ve které umístí senzory i na popelnice a bude monitorovat vážně nemocné a zdravotně postižené občany. Technologické centrum Písek má vytvořit a rozvíjet platformu potřebnou pro rozvoj jednotlivých záměrů. Firma Schneider Electric podle modrožluté knihy disponuje řešeními pro všechny oblasti konceptu Smart Cities (konceptu chytrých měst).

Materiál tak naznačuje, že firmy, které mají projekt realizovat, jsou již předem vybrané.

Projekt by zřejmě měl být financován z evropských fondů. Doufáme, že jsou si zastupitelé dobře vědomi povinnosti při správě cizího majetku, pravidel pro zadávání veřejných zakázek a vlastností systému evropských dotací. Evropské dotace nejsou poskytovány v plné výši a zbytek doplácí město nebo Česká republika. Po skončení investiční a zaváděcí fáze takového projektu následuje “období udržitelnosti”, během něhož musí investice vykazovat přislíbené parametry, jinak bude muset město celou dotaci vrátit z městského rozpočtu. Totéž hrozí pokud se při následných kontrolách objeví nějaké nedostatky.

Nebude to průšvih? Nebude příští zastupitelstvo vracet dotace a nebudou zastupitelé před soudy popotahováni za porušení pravidel při správě cizího majetku?

Kráva dává mléko – SmartCity naděje?

Ptáte se, jaký nám to má přinést užitek? To je podstatně zajímavější téma. Celý projekt je  nejasně definován. Hovoří spíše o záměru dělat vše údajně lépe, chytřeji, úsporněji. Jen velmi těžko se hledají výhody pro občany. Většina výhod je nejasně definovaná. Spíš zůstává jen u definice „lépe, chytře, moderně, úsporně”. Snažili jsme se tyto výhody najít, u některých se nám to snad podařilo… Posuďte sami.

Výhodou může být systém vyhledávání volných parkovacích míst. Jakkoliv chytrý systém Smart City však jejich počet nenavýší. Pokud je všude obsazeno, bude obsazeno i se Smart City. Ať jsme hledali, jak jsme hledali, nic dalšího přímo pro občana jsme nenašli.

Mnoho dalších záměrů nemá přímý dopad na lepší život občana, a tudíž jsou pro něj těžko uchopitelné. Lepší řízení dopravy, regulace topení v městských budovách, centrální řízení semaforů, sbírání dat o hustotě provozu, Smart Grid, Internetová síť. Monitorování stavu odpadu v popelnicích a správnost třídění odpadu, monitorování zdravotně postižených občanů, sledování dění ve městě a tím zvýšená bezpečnost. Lepší informace poskytované městem na webových stránkách. Je otázka, jestli jde vlastně o výhody, nebo se mnohé tyto užitky mohou zároveň počítat i do nevýhod.

Problémy? Negativa?

Modrožlutá kniha nijak neříká, jak má být monitorování a sledování města důkladné. Občanům místo hmatatelných výhod přináší dohled Velkého bratra. Město a soukromá společnost Technologické centrum Písek s. r. o. (TCP) budou shromažďovat  všechny údaje z kamer a ostatních čidel, o nás, občanech Písku, bude vědět skoro vše.

Sám projekt v jednotlivých částech upozorňuje na vysokou finanční náročnost a tudíž na nutnost nejprve ovlivnit veřejné mínění, aby občané s tímto utrácením souhlasili.

Centrální správa dat má také svá rizika. Hrozí únik dat a jejich zneužití. Při poruše bude ohrožen chod celého smart města.

Budoucího správce dat (TCP), získá velkou moc. Město by nemělo svěřovat všechny důležité informace a informační systémy do rukou jedné soukromé společnosti. Hrozí problémy podobně jako v Praze s Opencard a tunelem Blanka. U nás by TCP kontrolovalo nejen městskou kartu, ale téměř veškerý chod města a téměř veškerá data o nás, jeho obyvatelích.

Není tajemstvím, že novodobé, moderní SMART kamery dokáží číst SPZ aut a podle stylu chůze rozeznat jednotlivé osoby, a tudíž sledovat jejich pohyb po městě. Naše město o nás postupem času bude vědět téměř vše. Kamery uvidí, kudy jsme procházeli nebo jeli autem. Bude sledovat zdravotní stav, evidovat odpadky, které vyhazujeme, a kontrolovat spotřebu elektřiny, tepla a vody. Bude vědět, kdy a s kým chodíme spát,  zhasneme světla a vypneme spotřebiče. Bude vědět, kudy chodíme do práce, kde parkujeme.

Je velmi pravděpodobné, že bude evidovat všechny naše přestupky, chybné parkování, chybné třídění odpadu, kouření a pití alkoholu na nepatřičných místech. Všichni se budeme muset bát, že za každý nepatrný přestupek budeme v budoucnu moci býti potrestáni. Budeme se cítit jak vězni pod neustálím dozorem našich bachařů. Předpokládáme, že se město bude postupem času chovat jako novodobé StB. Potichu a klidně bude naše přestupky evidovat a ve vhodnou chvíli je budou moci vyvolení použít.

Tři hrnce a dvě deky

Rozprava v městském zastupitelstvu na téma SmartCity nám připomínala prodejce hrnců a dek důchodcům na předváděcí akci. Vše bude skvělé a moderní. Tak, jak to ti chytří na univerzitách a ve skvělé Evropské unii vymysleli. Byla by škoda nestát se průkopníkem v modernizaci města.

Nabyli jsme dojmu, že nám pod pláštíkem pokroku a bezstarostného, šetrného a bezpečného života v Písku je podsouvána ke schválení již v Praze odzkoušená technologie tunelování dotačních fondů do soukromých kapes. Nikdo se při hlasování nedotázal na výhody, které to přinese jednotlivým občanům, důchodcům, Romům nebo lidem s nižším vzděláním, kteří špatně ovládají moderní elektroniku, nebo na ni nemají peníze.

Je zarážející, že naši zastupitelé nemají strach z porušení ZVZ – Zákona o veřejných zakázkách a do projektu vybrali přednostně dva realizátory: Schneider Electric a Technologické centrum Písek s.r.o. (TCP) a tím je předurčili k realizaci podstatné části projektu, bez výběrového řízení. Naši zastupitelé jsou přeci ti nejvzdělanější, nejprozíravější a nejčestnější lidé. Nemůžeme se na ně zlobit, že hlasovali pro tento okouzlující projekt. Proti prosperitě, bezpečí a úsporám by hlasoval jenom blázen. A obdivujeme jejich odvahu se pod tento projekt podepsat.

Zastupitelé byli před hlasováním ujišťováni, že pouze určují směr vývoje. Ten však přináší závazek investic a provozních náhledů s výhledem na desetiletí. Nezanedbatelné je i riziko jakékoliv realizační chyby s následkem úhrady čerpaných dotací, což by zadlužilo město na mnoho let.

Ve městě se šíří dotační nádor, který nám metastázuje do Izraele či na Kypr. Náš nádor má hlad, potřebuje další živiny – naše peníze. Samozřejmě ti, kteří zajistí přísun potravy, ať jednotlivci, firmy, či politické strany, obvykle nezůstanou škodni. Dotace jsou peníze nás všech, a proto si myslíme, že nastal čas hlídat je bedlivěji, dřív než kdykoliv předtím. Přesto si za dotace kupujeme hlavně věci, které nepotřebujeme. Chceme dotace, nebo lepší život?

Často po schválení nevinného projektu nastupují armády spřátelených právnických kanceláří, které ve smlouvách nastaví penězovody správným směrem. Z městské karty se má stát inteligentní platební systém. Něco jako pražská Opencard? Jakou důvěru má mít občan v bezpečnost uložených dat, když zpravodajskou službu nám řídí milenka politika, pomáhá a chrání Berdychův gang a spravedlnost zajistí soudce Berka? Je třeba si uvědomit, že byznys okolo státních a evropských dotací je pravděpodobně výnosnější než obchod drogových mafií. Je třeba tudíž i myslet na bezpečnost města a jeho ochranu před dotační mafií.

Naše představa

Jsme velkými podporovateli moderních digitálních technologií. Nejlepší je zavádět novinky postupně a nezávisle na sobě. Technologie mají být prostředkem k lepšímu životu.

Například řízení spotřeby budov. Každá budova může obdržet řídící systém jindy, od jiného dodavatele a s jinou technologií. Jeden dodavatel = větší objem finančních prostředků = větší prostor pro korupci. Vždyť to známe z kauzy exhejtmana Ratha. Větší počet dodavatelů zajistí souboj konkurenčních technologií. Což vyústí v nejlepší služby, za nejlepší cenu. A vlastní soutěží způsobí přirozený rozvoj. Takový postup modernizace je také méně zranitelný. Poruchy se vždy týkají jen jedné budovy nebo jednoho systému z mnoha. Tento postup je podstatně levnější, protože majitelé domů modernizují až v době, kdy si myslí, že se jim například investice do regulace topení vyplatí. Daňový poplatník to neodnese tak vysokými daněmi. Námi navrhovaný systém zaručuje, že nikoho nenapadne sledovat každý Váš krok a konkurenční firma se nedostane k údajům o vás nebo vašich zákaznících.

Město se má vyvíjet samo, za pomoci práce jeho občanů a soukromých firem. Město jim má dát jen příležitost, popřípadě je mírně korigovat a mírnit ve snaze získat příliš velký vliv nad městem, který by nakonec byl na úkor konkurence, a tudíž blahobytu jeho občanů. Město má jen nasta­vit jednoduchá a jasně kontrolovatelná pravidla, například pomocí územního plánování.

Lidstvo dosáhlo svého úspěchu díky různo­rodosti. Každý člověk je jedinec s vlastními nápady. Nekonečná spleť nápadů, z nichž většina neuspěje, ale některé převratným způsobem změ­ní svět, je hlavním motorem rozvoje. Lidstvo nikdy nefungovalo jako společnost s centrálním vedením. Nakonec jsou motorem technologic­kého pokro­ku vždy jednotlivci.

PAVEL HUBKA, ALEŠ PROCHÁZKA, KAREL KROPŠ, PAVEL KAŠPAR A KAREL ZVÁRA, SVOBODNÍ

0
0

Diskuze k článku +

5. 6. 2015 (08:29)  –  Richard Kába

0
0

Děkuji píseckým Svobodným za tento článek.
Do kamene tesat.

Odpovědět

21. 7. 2015 (11:32)  –  Karolína Jirmanová

0
0

Jako předvolební téma dobré. Jen to bude chtít nasbírat více informací. Na voliče totiž nepůsobí moc dobře, když plácáte klišé a v podstatě ani nevíte o čem. Ale snaha se počítá, politická demagogie vám jde a populistické vlnky budou s blížícím se termínem voleb houpat více a víc :-) Jen tak dál.

Odpovědět

21. 7. 2015 (16:17)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Ad Smart City: Pjér la Šéz – Lidská bytost a mechanický systém

K diskuzi o Smart city velmi doporučuji zhlédnout tuto přednášku (níže odkaz na video z youtube) psychologa, psychoterapeuta, divadelníka a hudebníka Pjéra la Šéze, který mj. spolupracuje s hercem Jaroslavem Duškem v jeho improvizovaném divadle Vizita a v představeních Čtyři dohody a Pátá dohoda. V přednášce se tomu, kdo chce skutečně vidět, slyšet a vnímat především srdcem, budou rázem otevírat oči.

Ano, všichni jsme nedobrovolně součástí systému, který nás zotročuje, oslepuje a ohlušuje a my nevíme často, co s tím. Pjér velmi srozumitelně vysvětluje, jak systém funguje a jak si zachovat i v rámci systému maximální možnou osobní svobodu. Asi je nemožné a bláznivé ze systému zcela vystoupit, ale je možné se na jeho nezměrném bujení a růstu nepodílet, nebo co možná nejméně a nenechat se jím tolik zasahovat. Se systémem se nedá bojovat, tím ho jen živíme. Lze mu ale nevěnovat pozornost, otočit se zády – „Dát císaři pouze to, co je císařovo, a Bohu to, co je Bohovo.“ Jak v přednášce Pjér použije biblický citát od Ježíše Krista. Nic více, nic méně.

Naše pachtění se za materiálními nesmysly, ovládání jeden druhého, vzrůstající sociální nerovnosti atd… systém potřebuje jako nezbytnou potravu k dalšímu růstu. Naopak spolupráce, empatie, dobré vztahy, pokora, skromnost, nesoutěžení a maximální bdělost dost možná vedou k větší spokojenosti a osvobozování se alespoň částečné od všudypřítomného systému.

Není tak trochu Smart city jen další hrou celého systému, který na každém z nás a celé planetě parazituje? Co běžnému Písečanovi přinese dobrého a užitečného? Potřebujeme ho vůbec? Po delším úvodním slovu začíná být přednáška velmi zajímavá od 21 minuty dále až do samého konce.

https://www.youtube.com/watch?v=qLGCnWs3Db0

Odpovědět

22. 7. 2015 (16:08)  –  Karolína Jirmanová

0
0

Viz můj koment tamtéž: Tak jsem se na to podívala. Uff. Bylo to dlouhý, ale poučný. Nedá mi, nevypůjčit si slova Pjéra la Šéze. "Systém, kterého se bojíte je jen iluze. Je to něco co funguje a existuje pouze a jen, pokud věříte, že to existuje". Já nevěřím, že třeba chytré řízení městské dopravy je systémem, který mě bude omezovat, kontrolovat, znásilňovat a ničit. Spíš je pro mě možností, jak ušetřit městské peníze za veřejnou dopravu. Systém o kterém se ve videu mluví vidím spíš v kritických textech na PS. Ten tlak, vyhrožování, negativita a to všechno smontováno do poplašných, nebo na opak "veselých" textů. Navíc publikovaných lidmi, kteří se snaží dostat do komunální politiky. Doporučuji se na to vykašlat. Zůstat "prosťáčkem božím" a užít si představu, že třeba bude něco fungovat lépe :-)

Odpovědět

27. 8. 2015 (13:00)  –  Marek Anonymous

0
0

Dusek take rika, ze kazdy posluchac, ac posloucha stejna slova, vnima uplne neco jineho. myslim ze Vy a ja jsme krasny dukaz tohoto zdanlive nesmyslneho tvrzeni.

ja mam strach z smirovani a je to dano predevsim tim, ze pracuji v oboru IT a vim co je mozne a z histori vime, snad vsichni, ze system, ktery se zastituje slovem stat vzdy lidsky pokrok pouze zneuzil k posileni sve autority, nikdy ho nepouzil k blahobytu ci prosperite…

Odpovědět

23. 7. 2015 (16:45)  –  Radovan Polanský

0
0

http://www.tcpisek.cz/smart-city-pisek-posune-mesto-do-budoucnosti/

Odpovědět

28. 7. 2015 (11:53)  –  Miroslav Parvonič

0
0

Vážení, takovou snůšku nesmyslů už jsem dlouho nečetl… A jako podporovatel a volič strany Svobodných budu velmi zvažovat svůj další vztah k této straně. Na Svobodných jsem vždy oceňoval věcnost a snahu pro argumentační logiku. Obojí tento článek postrádá a naopak se dopouští velmi hrubých argumentačních faulů. Ale pokud cílíte na čtenáře Blesku jako nový volební potenciál, jdete správným směrem.

A jen tak pod čarou, velmi mě pobavilo, že pod článkem je podepsaný mimo jiné pan Zvára, který se svého času velmi snažil přisát na dotační zdroje z Bruselu. Ostatně názvy společností Euromise a Eurogrant jsou pro člena vedení Svobodných velmi úsměvné…

Odpovědět

28. 7. 2015 (12:12)  –  Richard Kába

0
0

Já jsem četl mnohem větší snůšku nesmyslů. Jmenuje se to modro-žlutá kniha …

Ale nebojte se být konkrétní, co tam mají Svobodní špatně pane podporovateli a voliči.

Odpovědět

28. 7. 2015 (13:41)  –  Miroslav Parvonič

0
0

Ale jistě, uvedu jeden příklad přímo z textu. Říkáte: "Modrožlutá kniha nijak neříká, jak má být monitorování a sledování města důkladné." a přitom o pár řádků níž s naprostou jistotou konstatujete: "Naše město o nás postupem času bude vědět téměř vše. Kamery uvidí, kudy jsme procházeli nebo jeli autem. Bude sledovat zdravotní stav…". Dále strašíte čtenáře dotačními pravidly, porušováním zákona o veřejných zakázkách. Proč, prosím, když nic takového se nestalo? To je asi tak stejné, kdybyste se vyjadřoval proti schválení rozpočtu města, protože může dojít k porušení rozpočtových pravidel a sankcím od finančního úřadu… Ale pokud jste přesvědčen o tom, že se děje něco nezákonného, není nic snazšího než podat trestní oznámení….

Odpovědět

28. 7. 2015 (14:49)  –  Karolína Jirmanová

0
0

Nemohu si pomoct, ale následující citát je přiléhavý. " Umění propagandy spočívá ve schopnosti probudit představivost oslovením citů. Schopnosti vnímat jsou u mas omezené, jejich chápavost slabá a rychle zapomínají. Proto je třeba se omezit na několik základních holých skutečností a ty vyjadřovat stereotypními formulkami. Musíme apelovat na primitivní pudy." Řekl Josef Goebbels, muž, který prodával Hitlera.

Goebbelesovskýmy formulkami ve svém textu opravdu nešetříte : "Opencard, Tunel Blanka, StB, dozor bachařů, dotační nádor, Kypr, nebo drogové mafie. Cituji z propagandy Svobodných. "Kamery uvidí, kudy jsme procházeli nebo jeli autem. Bude sledovat zdravotní stav, evidovat odpadky, které vyhazujeme, a kontrolovat spotřebu elektřiny, tepla a vody. Bude vědět, kdy a s kým chodíme spát, zhasneme světla a vypneme spotřebiče. Bude vědět, kudy chodíme do práce, kde parkujeme. Je velmi pravděpodobné, že bude evidovat všechny naše přestupky, chybné parkování, chybné třídění odpadu, kouření a pití alkoholu na nepatřičných místech. Všichni se budeme muset bát, že za každý nepatrný přestupek budeme v budoucnu moci býti potrestáni. …". Svobodný kluci z Písku jsou fakt hustý.

Odpovědět

28. 7. 2015 (16:57)  –  Richard Kába

0
0

Mysllim, ze na Vase otazky by meli odpovedet autori clanku, tedy jmenovani Svobodni. Pokud se ptate na muj nazor, pak ja osobne tomu rozumim tak, ze pokud jsou dodavatelske firmy vybrany rok pred tim, nez je projekt schvalen a dokonce se aktivne podileji na jeho priprave, pak nejsou spleny podminky prideleni dotace, neprobehlo vyberove rizeni a je otazkou zdali a jak bude probihat, coz samozrejme nese riziko, ze bude mesto dotace vracet … coz by ho mohlo zadluzit na pomerne dlouhou dobu.

Odpovědět

28. 7. 2015 (17:00)  –  Richard Kába

0
0

To co pisete se alespon podle meho nazoru vztahuje predevsim na modro-zlutou knihu a zpusob, jakym Smart City prosazuji jeho zastanci. Napr. mne osobne dosud nikdo na primo polozene otazky neodpovedel, co projekt, ktery nebude zadarmo, prinese obcanovi.

Dozvidam se pouze citove argumenty a aktivisticke nic nerikajici fraze typu: "ekologicke, setrne, moderni, maji to i v jinych mestech Evropy, apod ….", ale zadny vecny argument.

Proti tomu mi clanek Svobodnych, ktery kritizuje pripada pomerne logicky a vecny.

Odpovědět

28. 7. 2015 (17:02)  –  Richard Kába

0
0

… Ktery kritizujete …

Odpovědět

28. 7. 2015 (17:47)  –  Radovan Polanský

0
0

Bohužel musím souhlasit. Myslím, že článek takto skutečně funguje. Nejhorší je, že není tento text výjimkou. Stačí si pustit zprávy, nebo rozpravu v parlamentu :-/

Odpovědět

28. 7. 2015 (19:24)  –  Miroslav Parvonič

0
0

Pane Kába, omlouvám se, máte pravdu, můj komentář měl být směřován na autory článku, nikoliv na Vás. Co se týká těch firem, už na to reagoval pan Polanský. Je pravdou, že dodavatelské vztahy jsou při rozdělování dotací pečlivě kontrolována a porušení pravidel pro zadávání zakázek může být fatální. Ale v takové fázi SmartCity ještě není. Knihu je nutné chápat jako strategický rámec, nic víc. A v tomto duchu bylo přijato i usnesení zastupitelstva, které článek cituje v úvodu. Nejsou žádné konkrétní projekty ani žádné existující dotace. Každý projekt bude posuzován individuálně a pokud bude financovaný z dotací, bude podléhat příslušným pravidlům a zastupitelstvo je bude projednávat jednotlivě. A to, že v projektu se už teď objevují konkrétní firmy? Na tom nevidím nic zvláštního. Neexistuje jen vztah odběratel – dodavatel, ale i vztah partnerský. Což mimo jiné rozlišují a velmi přesně stanovují i dotační pravidla (rozdíl mezi partnerem a dodavatelem). Na západě se běžně realizují tzv. PPP projekty, jejichž základem je partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Stejně tak definování možných stakeholderů je běžný postup pro strategické plánování. Podobný model se např. uplatňuje i v plánování sociálních služeb, ale i jinde. Shrnuto, článek zatím vyvolává mnoho povyku pro nic a předjímá scénáře, které ještě ani nenastaly, je zbytečně emotivní a ve svých tvrzeních zavádějící. Pravdou ale je, že na zdůvodnění a popisu přínosů a výhod konceptu SmartCity musí zpracovatelé odvést ještě hodně práce. V tom s Vámi souhlasím. Nicméně, to že, někdo ty přínosy (zatím) nevidí (nebo nechce vidět), neznamená, že tam nejsou.

Odpovědět

28. 7. 2015 (19:36)  –  Luděk Blaha

0
0

Nicméně to, že je někdo napadán za tušení případných problémů, může zamenat, že tam jsou.

Odpovědět

29. 7. 2015 (11:19)  –  Richard Kába

0
0

Já se na ty přínosy opravdu velmi těším. Chápejte běžného občana, který do problematiky nevidí, Smart City z principu nedůvěřuje, to že to dělají v jiných městech EU mě rozhodně neuklidňuje, spíše naopak.

Zastupitelstvo o věci jedná, tudíž občan o ní ví, že se plánuje. Ačkoli není znám kompletní rozsah, je zjevné (pokud se pletu opravte mě), že půjde o velký projekt a pravděpodobně i velmi nákladný, nad rámec ročního rozpočtu města.

A argumenty, které zastupitelstvo používá jsou dosud skutečně jen virtuální, o věc se navíc perou soukromé firmy, jejichž ředitelé obhajují věc v médiích … to celé, nezlobte se na mě, nepůsobí příliš věrohodně. Svobodní v tomto článku upozornili na nějaké risky, které by to celé – na základě dosud zveřejněných informací mohlo mít – a to je myslím docela legitimní, jsem rád, že to udělali.

Odpovědět

28. 7. 2015 (17:35)  –  Radovan Polanský

0
0

Cituji z: http://www.tcpisek.cz/smart-city-pisek-posune-mesto-do-budoucnosti/

Zastupitelé porušují zákon o veřejných zakázkách a do projektu přednostně vybrali dva realizátory TCP a Schneider Electric
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nechci se opakovat, ale schválením Modro žluté knihy nikdo nevybral žádné realizátory. Jednotlivé projekty se teprve budou předkládat. Nikdo nebude jejich realizátory vybírat, realizovat budou ti, kteří s projektem přijdou. Pokud jde o dodavatele do těchto projektů, ti jsou v případě soukromých investic věcí předkladatele a v případě veřejných zakázek věcí výběrového řízení dle ZVZ. To nelze nijak obejít.

Firmy, které budou projekt realizovat, jsou předem vybrané
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nejsou. Projekty do Smart City Písek bude moci předložit kdokoli, kdo dokáže vygenerovat skutečné téma, zpracovat jej, najít pro něj financování a realizovat. Smart City Písek určuje jen směry, kterými chceme jít a základní pravidla pro přípravu projektů. Kdo bude projekty realizovat, bude záviset čistě na předkladateli.

Projekty budou financovány z evropských dotací
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Způsoby financování mohou být velmi různorodé. Od 100% financování soukromým investorem, přes financování úvěrem, až po plánovanou investici z městského rozpočtu. Evropské dotační tituly jsou možností, jak konkrétní projekty kofinancovat a nemusí automaticky znamenat závazky města. O evropskou dotaci může žádat kdokoli jak soukromá společnost, tak město. Pokud se město v budoucnu rozhodne investovat do některého z projektů nebo být žadatelem dotace, musí takové rozhodnutí učinit orgány města, takže se o takových závazcích teprve bude jednat. Jen připomínám, že v Modrožluté knize se město k žádnému projektu nezavazuje.

Odpovědět

29. 7. 2015 (11:12)  –  Richard Kába

0
0

Pane Polanský, na druhou stranu Vy jako ředitel TCP máte samozřejmě zájem zakázku získat, takže můžete v diskuzích o tom zdali Smart City ano nebo ne jenom těžko vystupovat nestranně a nezaujatě.

Já tomu článku rozumím tak, že se soustředí na risky, které Smart City může přinést. Přiznám se, že tuto obavu sdílím. Navíc pro mě osobně je Smart City něco nadbytečného a dosud mi nikdo neodpověděl na otázku, co mi to jako občanovi přinese. I proto celý projekt působí jen jako megalomanská vize jak přihrát kšeft soukromým firmám. Naprosto mi chybí od našich zastupitelů a předkladatelů nějaká politická zodpovědnost. To samozřejmě není Váš problém, Váš zájem je poměrně předvídatelný, pochopitelný a logický.

Odpovědět

29. 7. 2015 (11:44)  –  Radovan Polanský

0
0

Máte pravdu. Nemohu být nestranný. Na iniciativě SC Písek pracujeme už déle než rok, a to nejen v TCP. Mnoho lidí z ČVUT, Jihočeské univerzity, Schneideru Electric, EONu, Města Písek, UHK, a řady menších partnerů investuje nemálo času a energie do toho, aby se v Písku začali dělat věci chytřeji. Abychom se zabývali tématy, jak ušetřit elektrickou energii, jak zařídit aby se zástupci města rozhodovali na základě reálných informací, jak vytvořit prostředí pro rozvoj aplikací a služeb pro občany města, nabo jak otevřít zajímavá data veřejnosti. Chápu veřejnost, že je netrpělivá, ale konkrétní projekty se začnou představovat už brzy. Podle mne je celé SmartCity především o tom, změnit úhel pohledu na město ve kterém žijeme. Přijmout vizi, že s ním můžeme něco dělat, že o něm můžeme vědět víc a že může být centrem našeho aktivního zájmu. Je jasné, že to lze v řadě oblastí už dnes, ale SmartCity nabízí další možnosti díky moderním technologiím. Z řady nejen vašich textů a reakcí tady na PS se mi zdá, že není zájem. Pak se ale nemáte čeho obávat, protože SmartCity bez města a jeho občanů v Písku vzniknout nemůže.

Odpovědět

29. 7. 2015 (13:23)  –  Richard Kába

0
0

Máte pravdu. Tak jak to dosud prezentuje město, skutečně zájem není. Mně, jako daňového poplatníka především zajímá to úplně nejzákladnější. Co to mně jako občanovi přinese, kolik to bude stát, kdo to zaplatí a čím to mně jako občana může ohrozit. Jednoduše ujištění, že přínosy převáží negativa a bude to i cenově výhodné, resp. že ty přínosy se za vynoložené náklady vyplatí. V opačném případě by byl z mého pohledu holý nesmysl se to něčeho takového pouštět – což třeba Vám vadit nemusí a tomu naprosto rozumím.

Odpovědět

30. 7. 2015 (08:27)  –  Richard Kába

0
0

Trinact palecku dolu za pet minut? TCP pracuje od osmi? :)))

Odpovědět

30. 7. 2015 (11:02)  –  Radovan Polanský

0
0

V tom s Vámi souhlasím. Na vaše otázky budou odpovídat předkladatelé konkrétních projektů. Jsem si jistý, že podobné dotazy budou mít i zastupitelé a rada, kteří budou rozhodovat o tom, do kterých projektů se město pustí. Mýlíte se ale v tom, jak se na věc kouká TCP. Jsme si dobře vědomy toho, že o realizaci rozhoduje ekonomická bilance celého projektu a přínosy konečného řešení pro město.

Odpovědět

30. 7. 2015 (11:06)  –  Radovan Polanský

0
0

Omlouvám se za překlep, samozřejmě jsme si dobře vědomi, že rozhoduje bilance a přínosy.

Odpovědět

30. 7. 2015 (11:57)  –  Richard Kába

0
0

Budu se těšit.

Odpovědět

1. 8. 2015 (21:51)  –  Luděk Blaha

0
0

Radovan Polanský 29. 7. 2015 (11:44) napsal:
"aby se v Písku začali dělat věci chytřeji"

To se mi tuze líbí. To "dělat věci chytřeji". Což vnímám jako synonymum k "prospěšněji".
To jako třeba nenechat shnít venkovní bazén městského plaveckého stadionu?
Nebo, když už se při čištění třeba na Jihu vyprázdní ulice od aut, nechat tam namalovat čáry oddělující parkovací místa? Protože mnozí chytří řidiči neumějí parkovat jinak než naštorc?

Odpovědět

27. 8. 2015 (13:14)  –  Marek Anonymous

0
0

>> investuje nemálo času a energie do toho, … jak zařídit aby se zástupci města rozhodovali na základě reálných informací… <<

ta myslenka me trochu desi!

Odpovědět

9. 9. 2015 (07:51)  –  Aleš Nebáznivý

0
0

Nejsem písečan. Ale fandím Vám, aby se Vám tento tunel podařilo zarazit. Věci smart mají kromě fízlovského a byznys charakteru ještě jeden aspekt. Zdravotní. Prosím uvědom te si, že všechny dnešní výdobytky IT komunikují jen ve Wifi pásmu případně 3g/LTE. Do to se přidá ineternet věcí a smart města. Takže města budou v podstatě jedna velká mikrovlnka. Kde jaká blbina se bude připojovat do sítě. Do toho smart měřidla v bytech vody, plynu,elektřiny – taky online komunikace. Rád bych znal takový počet zářičů v jednom panelovém domě a v smart ulici pod ním. Tohle chceme?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.