Přihlášení

Byla beseda nad návrhem studie regenerace sídliště Dr. M. Horákové

10. 9. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Informace k představenému návrhu regenerace sídliště v tiskové zprávě města. Jen zdůrazňuji, že na podání vašeho návrhu není mnoho času, pátek 17.9. je den poslední možný.

                                                                          Tisková zpráva č. 62 ze dne 09.09.2021

Občané se seznámili se studií návrhu regenerace sídliště Dr. Milady Horákové

Za velkého zájmu obyvatel města byl ve středu 8. září představen návrh studie regenerace sídliště Dr. Milady Horákové. S možnými změnami, které se týkají například parkování, dopravní obslužnosti lokality nebo úpravy zeleně, veřejnost seznámila autorka studie Ing. arch. Dana Zákostelecká. „Jedná se o koncepční studii, která se bude na základě podnětů občanů ještě upravovat. Při její tvorbě jsme kladli důraz na zachování vzrostlé zeleně a zároveň jsme se snažili vyřešit parkování, zajistit příjezdy k domům a umožnit před nimi krátkodobé parkování,“ řekla Dana Zákostelecká. Lidé mají do pátku 17. září možnost zasílat k návrhu své podněty a připomínky, a to na e-mailydana.zakostelecka@gmail.com, josef.zabransky@mupisek.cz nebo na adresu odboru investic a rozvoje, Městský úřad Písek, Velké nám. 114/3. Studii najdou na webových stránkách města, pod odborem investic a rozvoje.

Při tvorbě studie vycházeli architekti mimo jiné z návrhů na úpravu sídliště podaných do participativního rozpočtu. Zohlednili také požadavky z petice obyvatel sídliště, které se týkaly například vybudování nových parkovacích míst a krátkodobých stání před některými domy, úpravy vnitrobloku za Olympií a prostoru před ní, oprav chodníků či jejich rozšíření. Architekti navrhují navýšení parkovacích míst ze současných 300 na 395. Poukázali na to, že na sídlišti je nyní dalších 80 „nelegálních“ parkovacích stání, protože lidé ve snaze parkovat co nejblíže svému domu auto odstaví na jakémkoli místě. Vybudování některých nových parkovacích míst by bylo podle návrhu na úkor zelených pásů u domů. V rámci dopravního řešení lokality navrhují zjednosměrnění ulice 17. listopadu a zprovoznění propojky ulice Dr. Milady Horákové se Šobrovou ulicí.

Studie řeší i vnitroblok sídliště, kde na základě dřívějších podnětů občanů navrhuje vodní prvek, byl by zde i altán a mlatové pěšiny. Počítá se se zachováním dětského hřiště, parkovou úpravou zeleně, odstraněním keřových pater a výsadbou nových stromů i okrasné zeleně. Vytipovává také lokality, které by byly vhodné pro umístění zasakovacích průlehů pro zadržení dešťové vody, a navrhuje použití panelů pod parkovacími místy, které umožní vsakování dešťové vody.

Někteří obyvatelé sídliště při diskusi odmítli, že by bylo na sídlišti málo parkovacích míst. Podle nich jich je dost, ale lidé parkují tam, kde nemají, a také nejsou ochotni parkovat dále od svého domu. Více míst tedy podle některých není třeba. Za zbytečný považovali i návrh na vybudování krátkodobých parkovacích stání před mateřskou školou, která by mohli využívat rodiče, kteří vozí své potomky do školky autem. Nelíbil se jim ani návrh na vybudování parkovacích stání na úkor zelených pásů před domy. Odmítli i navrhovanou propojku ulic Dr. Milady Horákové a Šobrova. Zazněl požadavek na upravení prostoru před Olympií, včetně vykácení keřového patra, na oplocení dětského hřiště, upravení nezpevněných ploch před garážemi nebo na důslednější kontrolu nelegálního parkování.

S návrhem studie budou architekti ještě pracovat. Zanesou do něj návrhy a připomínky, které občané doručí. Finální podobu studie, na jejímž základě bude možné rozpracovat projektové dokumentace k jednotlivým etapám regenerace sídliště, by měli představit do konce tohoto roku.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

* * *

   Doufám, že podněty a připomínky připojí i ti z vás, kteří jste nemohli přijít na besedu. Napište vaše požadavky, připomínkujte návrh, včera zaznělo, že se budou upravovat detaily ve studii, které budou nejvíc připomínkovány.

   Byla jsem mile překvapena, co obyvatelé sídliště na besedě připomínkovali a jaké argumenty k připomínkám uváděli.

Ale abych se nenechala uchlácholit vzniklou situací, je třeba mít na zřeteli, jak zástupci města k regeneraci sídliště vloni přistupovali. Obrázek dokládá tento odkaz – https://www.mesto-pisek.cz/opravy-nejstarsiho-sidliste-zacnou-v-prostoru-pred-olympii/d-31855

   Tak třeba na tomto odkazu se dozvíme, že sídliště se začne opravovat v prostoru před Olympií, cituji:

Začít by se mělo prostorem před Olympií vymezeným ulicemi Harantova, Dr. Milady Horákové a 17. listopadu. „Máme zpracovánu studii na úpravy této lokality. Autorkou je písecká architektka Eva Svinteková,“ informuje místostarostka Petra Trambová. … „Dříve, než se budeme moci pustit do projektování a realizace výše uvedených parkových úprav, musíme počkat na dopravní studii Harantovy ulice,“ říká Petra Trambová. „Jde o velmi vytíženou páteřní komunikaci, která potřebuje zklidnění a úpravy pro bezpečnější pohyb chodců i cyklistů i pro příjemnější život lidí v jejím okolí. Na dopravní studii se v současnosti pracuje. Jakmile ji budeme mít k dispozici, a bude-li to i vůle zastupitelstva, mohli bychom už v příštím roce začít projektovat."

 

   Tohle jsme se totiž dočetli na webu města loni v únoru. Na besedě se o Harantově ulici pouze řeklo, že není předmětem řešeného území. Co tedy z napsaného a řečeného vlastně platí?

Dobře, město zaplatilo už druhou návrhovou studii na jedno stejné místo, nenašla jsem, kolik ta první studie stála, ale tak co, město má peněz dost. Hlavně aby se taky nedělalo několik projektů!

   Proč to sem píšu? Abychom si všichni včas uvědomili, že nemusí platit prohlášení, která jsme na besedě slyšeli a která nám oznamuje město, dávno neplatí pořekadlo – Co je psáno, to je dáno.

 

Napište svoje připomínky, nápady a pošlete je na uvedené adresy do příštího pátku, je to důležité.

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/reseni-opravdu-nebo-naoko

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

17. 9. 2021 (13:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vážení čtenáři, po besedě v Olympii uvedla místostarostka Trambová na zasedání RM v pondělí 13.9. toto:

Ing. Trambová – ve středu proběhlo veřejné projednání úpravy sídliště Dr. Horákové. Sešlo se tam velké množství lidí. Výsledek je ten, občané nechtějí žádné velké úpravy, rádi by zachovali současný stav. Vyzdvihovali zeleň, lavičky a zachování hřiště. Problémový je vjezd do školky. Architekti spočítali, že na sídlišti je legálních 300 parkovacích míst a 80 nelegálních (na chodníku, na zeleni). Mělo by dojít k rozšíření parkování, a tam, kde to bude možné, chodník bude zmenšen a budou tam parkovací místa.

Dávám to sem jen proto, že se jedná o její prohlášení ještě předtím, než budou vypořádány připomínky občanů, tedy v době, kdy nebyl návrh přepracován.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.