Přihlášení

Ententýky u prodejů pozemků města

30. 1. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Ani to dlouho netrvalo a volební změny jsou zase jen na papíře, chod města nemění svůj ráz, jak se prozatím ukazuje. Změna proběhla u pojmenování Komise majetkové na Majetkový výbor. Jiná změna nenastala, usnesení výboru si nezadají s usneseními komise. Dál se budou v této oblasti tvořit precedenty, dál se bude rozhodovat podle klíče, který nejspíš nelze zveřejnit, vzhledem k tomu, že usnesení nejsou zdůvodňována, dál se majetek města bude rozprodávat a pronajímat i přes jasné záporné stanovisko odboru správy majetku.

   Podpořím své tvrzení hned příkladem o tom, jak je nečitelný klíč pro rozhodování majetkového výboru, který městu pomalu „zadělává“ na větší problém.

V prosinci se na zasedání ZM projednávaly žádosti o prodej městských pozemků pro žadatele, kteří si městské pozemky bez dovolení začali užívat.

Jedná se o  z1) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1580/18 k. ú. Písek – plocha zeleně u rodinného domu, ulice Otakara Jeremiáše x Šobrova, Písek

Dle územního plánu Písek se jedná o plochu veřejných prostranství, pozemek nelze oplotit, musí zůstat veřejně přístupný, jsou na něm sítě, veřejné osvětlení, chodník, to celé by žadatel koupil a měl tam zahradu. No, i když žadatel na pozemku seče trávu, přeci jen by to byl nerozumný krok takový pozemek prodat, proto nebylo žadateli vyhověno.

 

Dále z2) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1627/13 a části pozemku parc. č. 1582/1 vše k. ú. Písek – plocha zeleně u rodinného domu, ulice Jaromíra Malého x Šobrova, Písek

I zde se jedná o pozemky ostatní plocha – jiná plocha, – ostatní komunikace – plocha veřejných prostranství a nelze je oplotit, na pozemcích se nachází veřejné osvětlení, kanalizace.

Tahle žádost je pikantní, cituji:

Žadatel zde mimo jiné uvádí, že si na své náklady vyřídil u tohoto pozemku změnu územního plánu na plochy bydlení v rodinných domech, tuto změnu schválilo ZM dne 26.05.2022 v rámci návrhu změny č. 2 územního plánu Písek. Tuto změnu si však žadatel vyřídil na svoje riziko ještě před tím, než byla žádost o prodej projednána v zastupitelstvu města a kdy neměl žádnou garanci toho, že mu bude prodej schválen. Navíc o tom město neinformoval, o změnu způsobu využití pozemku v územním plánu může požádat kdokoliv, nemusí to být pouze vlastník pozemku …

 

   Změna územního plánu prochází jistým procesem, kontrolou, zastupitelé o záměru jednají nejméně 2x a nikdo si nevšiml, že občan nechal změnit index u městských pozemků, což by nemělo být vůbec u zasíťovaných pozemků možné – a zastupitelé to dokonce schválili! Že porozumět materiálu týkajícího se územního plánu zmínil i současný starosta v minulosti. http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/kde-konci-a-kde-zacina-odvaha-zastupitelu

   Ovšem zastupitelům nevědomost nebrání v hlasování. Říkáte si, a co odpovědnost? Odpovědnost v našem měřítku je zřejmě pouhá póza a do doby, než ji nakonec začne někdo po zastupitelích vymáhat, pózou i zůstane.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47909

 

Navzdory uvedenému, zastupitelstvo rozhodlo u prvního případu takto:

Usnesení č. 239/22

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1580/18 o výměře cca 125 m2 k. ú. Písek za cenu minimálně dle znaleckého posudku ve výši 450 Kč/m2 a doporučuje radě města, v případě zájmu žadatele, projednat pronájem předmětné části pozemku parc. č. 1580/18 k. ú. Písek

   Jsem sice zvědavá, jak se v případě pronájmu s nájemcem město vyrovná, až rozkope trávník kvůli poruše na sítích, ale to ukáže čas.

 

U druhého případu rozhodlo zastupitelstvo takto:

Usnesení č. 240/22

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1627/13 o výměře cca 175 m2 k. ú. Písek za cenu minimálně dle znaleckého posudku ve výši 450 Kč/m2 a části pozemku parc. č. 1582/1 o výměře cca 210 m2 k. ú. Písek za cenu minimálně dle znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč/m2 a doporučuje radě města, v případě zájmu žadatele, projednat pronájem předmětných částí pozemků parc. č. 1627/13 a č. 1582/1 vše k. ú. Písek.

   I zde by bylo zajímavé, jak by se řešil vstup města na pronajatý pozemek, ale taky tak, to se uvidí.

 

   A v zasedání zastupitelstva v tomto roce zastupitelé rozhodovali o podobné situaci v žádosti o koupi pozemku města, dokonce v té stejné ulici.

z3) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1580/1 a části pozemku parc. č. 2548 vše k. ú. Písek – část zahrady včetně oplocení u rodinného domu, ulice Otakara Jeremiáše x Šobrova, Písek

   Stejně jako sousedé, i zde chce žadatel odkoupit pozemky města, ale proto, že už na nich má postavený plot a zahradu, jedná se o pozemky města vedené jako ostatní plocha – ostatní komunikace.

   Na rozdíl od souseda, tento žadatel u pozemků nepožádal o změnu územního plánu na jiné užívání pozemků, tato změna by měla teprve proběhnout. To nic nemění na tom, že je zastavěn městský pozemek neoprávněně. A na rozdíl od předchozích případů zasedal Majetkový výbor a usnesl se na precedentu:

Vyjádření majetkového výboru: Vyjádření majetkového výboru: Majetkový výbor doporučuje prodej částí pozemků a při prodeji postupovat takto: nejprve by město uzavřelo s žadatelem budoucí kupní smlouvu, jejíž součástí by byl vyhotovený geometrický plán na oddělení požadovaných částí městských pozemků, potom by žadatel požádal o změnu územního plánu, a pokud by tato byla odsouhlasena, byla by uzavřena konečná kupní smlouva na prodej částí pozemků žadateli. Pokud by ke změně ÚP nedošlo, nedošlo by ani k uzavření konečné kupní smlouvy.

   No paráda! Jeden žadatel si může pozemky tak leda pronajmout, kdežto tenhle má zastání u výboru a pozemky se mu mají odprodat, ruku na to, budoucí smlouvu o smlouvě vyrobit. Jasně, na metry jsou žádosti někde jinde, tady nejde o velký kus pozemku, na druhou stranu už na něm stojí zahrada a plot. Proč se tomuto žadateli pozemky také nepronajmou?

   Nepronajmou, protože všichni přítomní zastupitelé schválili usnesení:

Zastupitelstvo města:

a) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1580/1 o výměře cca 4 m2 a části pozemku parc. č. 2548 o výměře cca 12 m2 vše k. ú. Písek za cenu minimálně dle znaleckého posudku ve výši 450 Kč/m2 s tím, že prodej by se uskutečnil až po změně územního plánu Písek, aby byly nahrazeny nynější plochy veřejných prostranství. Do té doby by byla uzavřena budoucí smlouva kupní. Změnu územního plánu Písek si zajistí kupující na svoje náklady. Geometrický plán na oddělení části pozemku bude vyhotoven na náklady kupujícího. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení budoucí kupní smlouvy. Zastupitelstvo města ukládá radě města požadovat doplacení nájemného za neoprávněné užívání pozemků 3 roky zpětně.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=48598

   A i kdyby se tu bral zřetel především na velikost prodávaného pozemku, a město zvolilo odlišný náhled na žádost oproti žádostem sousedů, přesto se schválil návod pro další žadatele, kteří tak mohou konat úmyslně.  Postavte si ploty a zahrady na pozemcích města, potom požádejte o odkoupení pozemků, které jste si bez dovolení zabrali, až město zjistí, že hospodaříte na jejich, požádejte město o odkup a Majetkový výbor už vymyslí, jak vám to nakonec prodat, i když se to podle pravidel města nesmí.

   A že zastupitele k tomuto kroku, kdy dalo na doporučení Majetkového výboru s krkolomným řešením situace, vedou třeba i nějaké důvody pramenící z nějakých pochybení třeba?

   Historie se neptá, pokud usnesení zastupitelstva tyto důvody doslova nezmiňuje, jako by nikdy nějaké jiné důvody existovali! Všichni pak budeme jen vědět, že někomu v té ulici se pozemky města prodají a někomu ne, že ten komu se prodali si pozemky zaplotil – a návod, jak na to, je na světě.

 

   Majetkový výbor nenese žádnou odpovědnost za svá doporučení, na rozdíl od zastupitelů.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.