Přihlášení

Hřiště na Husovo náměstí zmizelo, nové bude možná za pár let

6. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Dětská hřiště umístěná v parcích by podle mého názoru být neměla. Hřiště je hřiště, park je park, stejně jako parkoviště je parkoviště. Jejich název vystihuje jejich využití. Někdy je možné, že prostor určený jedné věci může částečné užívat i věc podobná. Hřiště moderní rozhodně není žádným prvkem ani způsobem využití podobno parku, já si myslím, že by hřiště měla být zcela samostatná ve svém vlastním prostoru. Tuhle představu splňují částečně hřiště na sídlištích, která mají svůj prostor. Čím blíže centru města, tím hůře, zde jsou hřiště prostě v parcích, má představa o hřištích v centru je hřiště ve vnitrobloku (např. za Naturalem), tedy prostor, kde není hřiště součástí něčeho jiného.

   Husovo náměstí by hřiště mít z mého pohledu nemělo, já jej tam přesto postrádám. Tento park má nevýhodu obklíčení provozem, jak budov, tak komunikací, navíc je široko daleko jediným veřejným prostranstvím a tím pádem hojně využíván. A stejně tak je obklíčena ZŠ, která s parkem přímo sousedí. A právě pro tu blízkost školy, která ve vnitrobloku nedisponuje volným pozemkem použitelným pro hry dětí, mi hřiště tento park doplňuje bez větších problémů.

   Několik dlouhých let plánovaná revitalizace parku zahrnuje i obnovu hřiště, jak znělo zadání pro projektovou dokumentaci. Po zhotovení celého projektu na park byla vypracována zvlášť také projektová dokumentace na vodní hřiště na to samé místo v parku. Projekt nechal zhotovit odbor životního prostředí bez projednání změny zadání projektu zastupitelstvem.

   V loňském roce bylo na revitalizaci parku v rozpočtu města rezervováno 30 milionů korun, tedy částka odpovídající provedení celé revitalizace parku, včetně dětského hřiště. Čekala jsem na veřejné projednání projektu a zahájení revitalizace. Místo toho byl na dubnovém zasedání ZM předložen zastupitelům materiál s žádostí na navýšení rozpočtu na revitalizaci, s odůvodněním,, cituji:

Součástí projektové dokumentace je i položkový rozpočet, který zahrnuje vedle vlastní revitalizace parku i možnost samostatně realizovat jak závlahu, tak i vodní prvek (vodní hřiště). Odbor životního prostředí má na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“ v rozpočtu pro rok 2022 částku 30 000 000,- Kč, která však nezabezpečuje možnost vypsání výběrového řízení na tuto akci. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2021 došlo k výraznému navýšení cen prací a materiálu, žádá odbor životního prostředí zastupitelstvo města o navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“ dle usnesení. Navýšení o výše uvedené částky je potřebné k tomu, aby bylo možno vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace parku na Husově náměstí“ a aby tato akce byla kryta rozpočtem i přes to, že je reálný předpoklad nevyčerpání částky v roce 2022 a její vrácení zpět do rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky na tuto akci by byly nárokovány v rozpočtu na rok 2023. … NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města  schvaluje navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“

a) o částku 10 000 000,- Kč, která zahrnuje revitalizaci parku a závlahu

b) o částku 20 000 000,- Kč, která zahrnuje revitalizaci parku, závlahu a vodní prvek

c) jiné usnesení

   Jenže zastupitelé rozhodli, že vodní hřiště nebylo součástí zadání projektu, o změně v projektu nebyli informování a vodní hřiště v tomto místě ani nevidí jako vhodné, a tak nakonec požadavek na na zvýšení o 10 nebo 20 milionů byl změněn na: Usnesení č. 68/22

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“ o částku 15 mil. Kč, která zahrnuje revitalizaci parku se závlahou, vybudování klasického (ne vodního) dětského hřiště a vytvoření výškově sjednoceného předpolí mezi základní školou a parkem

 

   No, a náhle veškerá aktivita kolem zahájení revitalizace parku ustala, navzdory tomu, že v dubnu bylo vyhověno požadavku na navýšení rozpočtu revitalizace, v květnu se rozpočtovou změnou namísto navýšení rozpočtu o schválenou sumu na ZM z původně plánovaných 30 milionů odebírá 15 milionů a do konce roku se rozpočet na park sníží ještě víc. Veřejné projednání projektu s veřejností se konalo teprve 5. října, tedy téměř půl roku po schválení navýšení rozpočtu, a občané mohli své připomínky a náměty k projektové dokumentaci zasílat do 20. října. A ani potom nebyla do konce roku zahájena revitalizace parku na Husově náměstí.

   Po neschválení vodního hřiště do parku zastupiteli vloni v dubnu se zničehonic přestalo mluvit o vypsání výběrového řízení na revitalizaci parku jako celku (proto bylo přece v rozpočtu od začátku roku oněch 30 milionů, v dubnu navýšených o dalších 15 milionů), ale hovoří se o etapizaci revitalizace parku. Najednou se 45 milionů určených parku rozplynulo jako pára nad hrncem a bez jasného vysvětlení se revitalizace parku rozložila přinejmenším do příštích čtyř let!

   Park na Husovo náměstí se měl dočkat revitalizace cca před deseti lety. Uvědomme si, že park je živá součást majetku města a na rozdíl od nemovitostí je každý den rozhodující pro jeho udržitelnost. Dnes jsou některé stromy v podstatě i nebezpečné proto, že za roky čekání na revitalizaci do nich zasáhly vnější vlivy, jako jsou vichry, mokrý sníh. Přesto se revitalizace parku odkládá na dalších několik let. Stromy, které před deseti lety byly vitální už dnes být nemusí, a vzhledem k tomu, jakou frekvenci uživatelů ze strany občanů park denně zažívá, zvyšuje se riziko úrazu v parku jak pro chodce, tak pro děti ze školy, nakonec ani doprava není z rizika vyloučena.

   A ani tato skutečnost nepohne svědomím našich zvolených, aby konečně tuto anabázi obnovy parku dotáhli do konce. Podívejte na to, rok se s rokem sešel a co se v parku začalo obnovovat? Zmizelo dětské hřiště a dalších x let se s jeho obnovením nepočítá!

   Zde je jednoznačným viníkem vedení města, dokonce několikrát změněné ve volbách. Doslova roky trvalo odevzdání projektové dokumentace (schválení zhotovitele projektu bylo 5/2019 navržená smlouva na zhotovení projektu v tomtéž roce), došlo k naprosto nepochopitelnému prodloužení projednání projektu zadáním dalšího projektu na vodní hřiště a ačkoliv vloni byla potřebná částka na revitalizaci parku v rozpočtu, nebyl nikdo schopen uspořádat veřejné projednání a zahájit obnovu parku! Do dubna se nedělo nic, v dubnu se žádá o peníze na vodní hřiště, a potom se namísto zahájení obnovy parku začne snižovat rozpočet na revitalizaci a obnova parku se nekoná! A na letošní rok je do rozpočtu navrženo na obnovu parku pouze 2 miliony korun!

   Rozdělení revitalizace na etapy považuji za výsměch celému projektu, protože parky jsou na rozdíl od nemovitostí živou součástí města, nedovedu si představit několik let trvající obnovu parku, už pro sousední školu a frekventované místo dopravou a chodci.

   Pokud naši zvolení vidí prioritu v budování kempu u vodárny (kde nám obrazně nic „nehoří“ a přesto si chtějí navýšit schodek rozpočtu o 20 milionů na stavbu už letos) před obnovou parku ve středu města (kde opravdu hrozí i nebezpečí od deset let poškozovaných stromů), kde nechají dál ničit dřeviny, kde bude dál chybět hřiště pro děti, kde se tím pádem každý den navyšuje cena revitalizace, pak jsme si zvolili správce města opravdu špatně. Klidně to našponuji víc – pokud jsou našim zvoleným přednější atrakce pro turisty před potřebou občanů města, pokud jsou našim zvoleným přednější turisti před dětmi žijícími ve městě, pokud je našim zvoleným přednější investovat do zbytného víc a dřív než do nezbytného, zvolili jsme opravdu hodně špatně.

 

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/lze-se-u-akce-revitalizace-parku-verejnosti

 

0
0

Diskuze k článku +

6. 3. 2023 (13:39)  –  Luděk Blaha

0
0

"Hřiště na Husovo náměstí zmizelo"

Tak to by mohla zmizet i ta lanovka uprostřed sídliště Jih. Lomoz a hlahol klidně i o půlnoci.
Mohla by se věnovat projektantovi nebo zadavateli díla, aby si ji instaloval před svůj dům.

Odpovědět

6. 3. 2023 (14:54)  –  Michaela Šťastná

0
0

Souhlas. Stejně jako některá hřiště umísťuje město na nevhodná místa (lanové hřiště nepatří na Živec, resp. do přírodního parku), tak některé prvky nepatří na některá hřiště.
Pokud nelze zabránit užívání takových prvků výtržníky, nemají se umisťovat na místa, kde mohou užíváním např. rušit noční klid.
Moderní pojetí hracích prvků se soustředí na jeho jedinou herní aktivitu, pro fantazii u her zde nebývá místo. Děti sice lezou na skluzavky, lezou po různých atrakcích, ale třeba skákat panáka, hrát na schovávanou, házet míčkem nebo podobné hry, na to si musí děti najít jiné místo. Nebo takové hry dnešní děti nepotřebují a uspokojí je pouze prvky v cenách statisíců?

Odpovědět

6. 3. 2023 (18:54)  –  Luděk Blaha

0
0

"na to si musí děti najít jiné místo"

Na víceúčelové plácky se při projektování sídlištních revitalizací nějak pozapomíná.
A tak se svými mini koloběžkami droboť skotačí na kruháčku na konci Truhlářské ulice a hned vedle na chodníku už tradičně hrají děti vybíjenou.
Škoda, že pořád ještě někoho nenapadlo udělat v Písku něco alespoň pro malé inlajn bruslaře. Třeba na Výstavišti zrušit cestu mezi parkem a zdí hřbitova, kolem parku udělat ovál s osmičkou uvniř, nějaký plácek pro nácvik techniky, pár laviček pro rodiče… dobrý počin by to mohl být.
Také by se nemuselo zapomenout na alespoň dvě zídky na odrážení míče a tak nějak podobně.

Odpovědět

6. 3. 2023 (21:35)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nedávná beseda k revitalizaci sídliště Dr. M. Horákové je důkazem toho, co se pod pojmem revitalizace u nás v Písku dá očekávat.
Žádný plac pro děti, altány pro seniory (?), hodně místa na auta i za cenu toho, že se část bytových domů bude muset zabezpečit opěrnou zdí, kterou za celou dobu existence sídliště nepotřebovaly.
Nabíjecí stanice pro narůstající počet el-aut ani jedna.
Možná, že děti ze sídliště mají malou výhodu proti těm blíž centru města. Na sídlištích mají méně frekventované chodníky, kam své hry přesunou, to si děti jinde asi dovolit nemohou.
Ale to, že se děti přesunou na chodníky nebo silnice neznamená, že je to tak v pořádku nebo že mají kde si hrát!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.