Přihlášení

Lže se u akce revitalizace parku veřejnosti?

28. 7. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Kolem parku na Husově náměstí se mlžný opar neurčitých informací mění na mlhu hustou jako mléko. Neurčité informace se mění na nepravdy a kdyby to byl jediný případ, kdy nám naši volení mlží a lžou, dalo by se spekulovat jen o omylu v podaných informacích. Ale není to jediný případ, u bazénu se nepravdivé informace vrší každým dnem, na zasedání zastupitelstva zaznívají čím dál častěji. Rozhodně tím nechci říct, že se nepravdy stávají standardem u podávání informací od města.

    Na posledním zasedání ZM jsem se zeptala, cituji zápis:

Občanka – je zahájena 3. etapa regenerace Husova parku včetně úpravy předpolí školy. Proč se začíná třetí etapou, když není dokončena dokumentace?

Ing. Šatra – celá revitalizace parku je rozdělena do 3 etap. 3. etapa se týká komunikací, parkoviště zasahuje do parku. Dokumentace je dokončena, je předložena odboru výstavby.

Občanka – smlouva říká, že bude projednáno s veřejností?

Ing. Šatra – studie byla projednaná s veřejností dvakrát i přímo na místě.

Občanka – smlouva byla podepsána až po projednání s veřejností. Ve smlouvě v čl. 6 je ustanovení, které nebude naplněno

 

 

    K tématu se třetí místostarosta na zasedání ZM nevyjádřil a neřekl to, co odpověděl na webu města:

Martin Špírek (Neregistrovaný) 13.7.2022 Dotazy občanů > park na Husově náměstí

 

Dobrý den, zasílám na vedení města žádost na zajištění veřejného projednání ohledně plánovaného záměru „Revitalizace parku na Husově náměstí“.

 

V září 2019 byla Městem Písek podepsána smlouva o dílo s f.Green engineering s.r.o. ohledně zpracování projektové dokumentce na tuto akci.

V odst.VI ; bod 6. bylo dohodnuto a jasně stanovena podmínka, že: Před podáním žádosti o vydání územního souhlasu zajistí zhotovitel veřejné projednání, přičemž akceptovatelné připomínky veřejnosti budou zaneseny do finální verze projektové dokumentace.

Tento bod ale dosud splněn nebyl a nyní už bylo dokonce zahájeno stavební řízení k některým dotčeným parcelám. To je vskutku velmi překvapivý vývoj a dost velký posun s ohledem na skutečnost nedodržení smlouvy ze strany zhotovitele projektové dokumentace (odbor ŽP zřejmě není schopen vynutit splnění podmínky?) =>; a tak u akce v předpokládané hodnotě 45mil.Kč tedy zatím došlo k naprosté eliminaci široké veřejnosti…

 

Jistě se shodneme, že nejen dle smluvní garance, ale i na základě několikráte opakovaných vyjádření (jak místostarosty Veselého, tak úředníků odboru*) musí být slibovaná prezentace pro občany každopádně korektně dodržena!

* v tomto smyslu eviduji několik emailů od vedení města a také sdělení z odboru byla naprosto jednoznačná.

 

Např. doslovná reakce v dotazech občanů 3/2021 pod č.2222268: „Pokud by to umožňovala epidemická situace a aktuální opatření, bylo by možné uspořádat veřejné projednání, na němž by byla veřejnost s úpravami seznámena“

či odpověď občanovi dle §106, kde 4/2021 sdělují: „O termínu projednání předloženého návrhu PD Revitalizace parku na Husově náměstí bude veřejnost informována s dostatečným předstihem na webu města, popř. dalšími cestami“.

připomínám též zápis pracovní skupiny 7/2020 = …před veřejným projednáním bude představen záměr revitalizace parku formou PR spotu…

 

Vzhledem k vyjádření vedoucího odboru ŽP, který zřejmě zapomněl co už oficielně odpověděl a na ZM 30/6/2022 to bohužel navíc mylně spojil se skoro 8 let starou záležitostí (oprávněná petice) tedy žádám vedení města Písku o revizi uzavřené smlouvy a do budoucna očekávám lepší koordinaci v dalším postupu ke zdárné realizaci.

Nepovažujte to, prosím, jako podnět k prověření hospodaření města (odst.VI. smlouvy má totiž samozřejmě standartní vazbu na odst.V. {cena za dílo; honorář za výkonové fáze}).

Jde mi skutečně pouze o prezentaci záměru na veřejném projednání a je mi úplně jedno KDO ho formálně zajistí. Avizuji, že tento názor sdílí větší počet občanů – a to nejen rezidentů z Husovo nám.

Předem děkuji za jasnou odpověď a hlavně za řešení. S pozdravem M. Špírek

 

Petra Měšťanová, DiS. 21.7.2022 park na Husově náměstí (č. 2233139)

Vážený pane Špírku,

v době zpracovávání projektové dokumentace byla vyhlášena, jak jistě víte, poměrně tvrdá koronavirová opatření, zejména v první polovině roku 2020 a pak v následujícím roce také. S rostoucími počty nakažených došlo i v Česku na lockdown a na dlouhou dobu tak nebylo možné veřejné projednání svolat (pozn.: vyhlášení nouzového stavu bylo 12. března, od 16. března celostátní karanténa, nová přísnější opatření pak od 22. října 2020). Z těchto důvodů byly prověřeny i možnosti on-line varianty veřejného projednání, ale tato forma nebyla vzhledem k technické náročnosti pro velký počet účastníků oddělením IT doporučena. Přesto byla participace veřejnosti zajištěna alespoň v podobě přizvání zástupců obyvatel lokality (dříve petičního výboru) na pracovní skupiny, jmenovitě pana Martina Špírka a Jany Novotné. Jen v průběhu roku 2020, tedy v době poměrně tvrdých koronavirových opatření, se podařilo uskutečnit tyto pracovní porady spojené s prezentací aktuální verze PD za účasti zástupců veřejností 3x, a to ve dnech 11. 5. 2020, 25. 6. 2020 a 15. 7. 2020 a z každé byl pořízen zápis. Vzhledem ke skutečnosti, že již z veřejných projednání studie revitalizace parku v roce 2014 byl zřejmý velký zájem veřejnosti, o neuskutečnění veřejného projednání se ani neuvažovalo. Naopak, právě s ohledem na očekávaný velký počet účastníků z řad veřejnosti byl termín veřejného projednání posunut do doby, kdy opatření takto velký záměr projednat s veřejností umožní. V případě, že tedy aktuální situace v souvislosti s pandemií covid bude vstřícná, bude svolána veřejná prezentace projektu na přelomu září a října tohoto roku. S podobou projektu parku (před zakomponováním úpravy dětského hřiště dle usnesení zastupitelstva města) se však veřejnost může seznámit již nyní na webu města pod odkazem Odbor životního prostředí: Město Písek (mesto-pisek.cz) JUDr. Ondřej Veselý, místostarosta

 

   No vida, tři týdny po zasedání ZM je tu jasný termín, který mi mohl sdělit třetí místostarosta přímo na ZM, když od vedoucího odboru ŽP zazněla v odpovědi jasná nepravda a nemusel z něj dolovat odpověď pan Špírek. Jenže kdyby tenhle dotaz nebyl vznesen, klidně bych se vsadila, že by se veřejní projednání projektu parku prostě neudělalo, nebyla by tím dodržena podmínka smlouvy se zhotovitelem, stejně, jako jiná ustanovení této smlouvy.

   Spekulovala bych o tom, proč nejsou ke smlouvě zhotoveny dodatky, kterými se upravil termín dodání zhotovené dokumentace, spekulovala bych o tom, proč nebyl zadán jako součást původního projektu závlahový systém a platil se jeho projekt zvlášť, nebo z jakého důvodu došlo k tak razantnímu nárůstu ceny díla v řádu desítek milionů korun. Ale mlhu tyhle skutečnosti kolem akce tvoří hustou, což?

 

   O co se vlastně jedná, co je to veřejné projednání a proč na něm trváme?

Trvají na něm petenti, protože veřejné projednání je pokračování procesu, který byl započat přijetím jejich petice k revitalizaci parku již před lety.

To si samozřejmě uvědomuje i město a proto je podmínka veřejného projednání i součástí smlouvy mezi městem a zhotovitelem projektu na park.

   Proč na tom trvám já, jako občan? Protože politici slibovali, že všechny takové projekty budou veřejnosti představeny, že město dá na názory občanů například. Navíc je to renovace parku nejen na další desetiletí, ale také za, dnes už, 45 milionů a tady stojí za to, vědět, kam ty peníze přijdou.

   V odpovědi vedoucího odboru ŽP na zasedání ZM zaznělo, že veřejná projednání již proběhla, nemá však pravdu, veřejná projednání PROJEKTOVÉ dokumentace dosud neproběhla, a ani při nejlepší vůli sem nejde započítat účast pracovní skupiny na jednáních. Vedoucí odboru ŽP na zasedání ZM popřel v přímém přenosu dříve vyjádřená tvrzení vlastního odboru, jak lze doložit např. jedním z mnoha písemných vyjádření odboru –

Poslední termín k předání návrhu PD byl stanoven do 31.03.2021 s tím, že zpracovatel v tomto termínu PD předložil. V současné době mají dotčené subjekty (vedení města, autorský dozor, odbor životního prostředí apod.) předloženou PD k vyjádření s tím, že po vypořádání požadavků bude svoláno veřejné projednání s občany města, které se předpokládá uskutečnit formou on-line videokonference. O termínu projednání předloženého návrhu PD Revitalizace parku na Husově náměstí bude veřejnost informována s dostatečným předstihem na webu města, popř. dalšími cestami.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=38131

 

  V tomto případě se s veřejným projednáním rozhodně ze strany odboru ŽP prostě počítalo, ale nakonec se někde v zákulisí „rozhodlo“, že je třeba stihnout zahájit akci letos (nebo do voleb?) a začít podle svého. Dokazuje to jak vymlouvání se na nařízení vlády, která však neplatila po celý kalendářní rok, tak snaha zaměnit veřejná projednání z let minulých za to uvedené ve smlouvě. Dokazuje to i žádost navýšení ceny revitalizace parku, předložená odborem ŽP a třetím místostarostou zastupitelům, byl jim představen projekt parku jako konečný s vodním hřištěm, které ani nebylo součástí zadání projektu a vzniklo „navíc“ dohodou zhotovitele s odborem ŽP, který ji zaplatil.

Víc podivností kolem smlouvy a projektu je napsáno zde:

http://www.piseckysvet.cz/zivotni-prostor/revitalizace-parku-na-husove-namesti-jde-asi-do-finale-a-pripominky-obcanu

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/prodrazeni-revitalizace-parku-na-husove-namesti

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/park-husovo-namesti-kontra-vyrok-a-gesce-tretiho-mistostarosty

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/navrh-noveho-parku-na-husove-namesti-neni-vhodny-pro-toto-misto-rika-jana-novotna

 

   Bláhové je se domnívat, že nikdo nepostřehne neplnění smlouvy a začneme se tvářit, že veřejnost je se vším po projednání seznámena. Jasně, u projektu kasáren to vyšlo, po prvním seznámení veřejnosti s projektem nám místostarostka naslibovala, jak připomínky veřejnosti budou zpracovány a bude představen konečný projekt kasáren. A nic, veřejnost se vynechala a dál vše kolem projektu řídila vlastně jen pracovní skupina, vedená místostarostkou a veřejnost byla navždy z projektu kasáren vynechána.

   Tady to mělo dopadnout stejně, veřejnost měla být vynechána u projednání revitalizace parku na Husovo náměstí. I tahle akce je příkladem toho, co je občanům naslibováno, jakým způsobem je to však plněno a jak se podle potřeby mluví nepravdy v okamžiku, když dojde na konfrontaci.

   Dávejme si pozor na naše zvolené, kteří přehlíží tak zásadní pochybení, jako je nedodržení smlouvy uzavřené městem u akce za 45 milionů a pomáhají kolem smlouvy „mlžit“ odboru, který má akci na starost.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.