Přihlášení

Jak změna ÚP ovlivní život obyvatelům sídliště JIH?

28. 1. 2024 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

První letošní zasedání zastupitelstva bude mít na programu změnu územního plánu na sídlišti Jih. Minulé zastupitelstvo v srpnu roku 2022 schválilo změnu územního plánu navrženou developerem, který měl v úmyslu vystavět na sídlišti Jih několik bytových domů – od stávajícího objektu Družba směrem k centru, tedy místo parkoviště, zeleně, budovy pošty, výměníku, samoobsluhy a dál namísto provozoven v Nádražní ulici až k železničnímu mostu. Z mého pohledu navržená změna znamená vestavbu sídliště do sídliště.

   K návrhu a k přijatému usnesení jsem se vyjádřila už tehdy: http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zmena-up-pro-developera-ma-prednost-pred-potrebami-sidliste-jih

 

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/druzba-pujde-k-zemi-aneb-sidliste-v-sidlisti?comment=10497#comment-10497

a nic z toho, co je zde popsáno nemusím dnes měnit. Naopak, téma prorůstá dál do života města momentálně navrženým usnesením v materiálech.

   Současní zastupitelé budou rozhodovat o tom, zda v procesu změny územního plánu pro sídliště Jih pokračovat i přesto, že developer od svého záměru ustoupil z důvodu úpadku jeho společnosti.

 

Nebudu zdržovat tím, co jsem již popsala, jen uvedu některá fakta k osvěžení paměti.

   Developer předložil návrh na bytovou zástavbu (viz foto) s tím, že od vlastníků pozemků a nemovitostí v lokalitě získal plnou moc k podání návrhu. V návrhu změny ÚP byly zahrnuty i s pozemky města. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OV-K) by se tak měnily do ploch smíšených obytných centrálních (SM-C). Jenže.

   Kategorie SM-C se do začátku sídliště v plném znění dle územního plánu nehodí a tak návrh usnesení obsahoval rovnou i podmínky, jak přesto tuto kategorii prosadit, což se zobrazilo po úpravách přímo na zasedání v přijatém usnesení č. 172/22:

1. pořízení změny č. 7 územního plánu Písek zkráceným postupem pro pozemky v kat. území

Písek (jejich výčet je patrný z přílohy č. 2 tohoto materiálu), v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a za použití příslušných ustanovení §§ 55a a 55b stavebního zákona schvaluje za podmínek:

- celé řešené území bude zahrnuto do ploch smíšených obytných centrálních,

- bude důsledně vyřešeno parkování a odstavování vozidel dle bližší specifikace v důvodové zprávě materiálu,

- bude respektována vzrostlá zeleň na veřejných prostranstvích,

- bude stanoven přesný podíl zelených ploch,

- bude stanovena max. podlažnost budov,

- bude respektována studie modrozelené infrastruktury města Písku a ukládá odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování návrhu změny č. 7 ÚP Písek pro veřejné projednání, včetně zapracování uvedených požadavků

2. pořízení změny č. 7 územního plánu Písek podmiňuje úhradou nákladů navrhovatelem na pořízení změny územního plánu Písek, a to na zpracování změny územního plánu a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně

 

   Ano, pokud by byl návrh v souladu s obsahem kategorie SM-C, nebylo by třeba přidávat žádnou další podmínku. Neznám autory návrhu sídliště Jih a stále si o jejich návrhu myslím, že pro život na sídlišti vytvořili dobré podmínky. Bohužel, do jejich návrhu se během let zasahuje stavbami, které tu celistvost narušují a nynější návrh je zatím nejbrutálnější.

   Developer však s pracovní verzí plánu změny ÚP nesouhlasil (viz dokument), konkrétně vyjádřil nesouhlas se stanoveným koeficientem zeleně a nastaveným stupněm automobilizace pro výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (zřejmě víc míst pro auta a pro zeleň v plánu), navrhl vlastní úpravy stupně automobilizace, které město neakceptovalo. A do měsíce od posledního kontaktu mezi městem a developerem loni zjara bylo zahájeno s developerem insolvenční řízení, od loňského října je rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, tedy navrhovatel změny ÚP na sídlišti Jih de facto neexistuje.

   Po developerovi zbyla odsouhlasená změna ÚP a současní zastupitelé ji mají podpořit a v procesu změny ÚP pokračovat i bez realizace záměru po změně ÚP. Kdyby to nebylo absurdní, snad by to bylo i vtipné.

   Schválení návrhu změny ÚP tehdy nepředcházelo ze strany navrhovatele a ani města k prověření zásadních skutečností, jako je zalidněnost území sídliště Jih novou bytovou výstavbou, dopravní obslužnost lokality jak veřejnou tak osobní dopravou, kapacita školských zařízení apod.. Veřejnost (obyvatelé sídliště) byla z procesu vynechána a je tomu tak dodnes, nikdo obyvatele se situací neseznámil do dnešního dne neseznámil.

 

   Já osobně považuji změnu ÚP za velice významný zásah do stávají lokality, navíc s mnoha otazníky. Nevěřím na zdárné řešení možných potíží až někdy během dalších procesů, jasno má být ihned v počátku a to není tento případ, už vzhledem k množství podmínek v přijatém usnesení.

  A potom jsou tu jistá pravidla. Pokud někdo nesouhlasí s platným ÚP a má právo žádat změnu, ať si požádá. V tomto případě žadatel o změnu zanikl, neexistuje a město má přesto ve změně pokračovat dál, ale já nenacházím ani v materiálech jediný důvod proč.

  Nacházím pouze zmínku: Dokončení změny č. 7 ÚP Písek by zřejmě uvítaly i některé realitní kanceláře či developeři. Toto je patrné ze zájmu, který tyto společnosti průběžně projevují.

   V tomto kontextu to vyzní, že město zaplatí a provede změnu ÚP pro záměry nějakých developerů, ne pro zájem vlastní, bez respektování faktu, že sídliště bylo vytvořeno jako kompaktní celek a konkrétně tato změna ÚP celou koncepci sídliště rozbije.

   Pokud je tedy o změnu ÚP takový (náhlý a nečekaný) zájem, ať si ti zájemci podají návrh na změnu ÚP stejně jako všichni ostatní, změnu si zaplatí a záměr realizují. Jasně, už slyším, že cena za pořízení změny je pro město marginální apod.. Jenže dopadem pořízení této změny na život současných obyvatel sídliště Jih (a přilehlých lokalit) se dosud nikdo nezaobíral a to nelze omluvit nízkou cenou za pořízení změny ÚP.

   Proč zase obcházet pravidla a tvořit nové precedentní rozhodnutí u změny ÚP, která není ve veřejném zájmu, to není v materiálech zmíněno. A kromě zainteresovaných osob se zřejmě „pravé“ důvody pro pokračovaní ve změně ÚP pro sídliště Jih takto krkolomně asi nedozvíme.

 

   Na každý pád jsem velice zvědavá na argumenty zastupitelů, především těch, kteří nadšeně tuto změnu pochvalovali při jejím tehdejším schvalování. Většina jejich nadšení pramenila z promítané vizualizace nové vestavby do sídliště – … protože ta změna přece přinese městu výhody, a družstevní bydlení tu nemáme, a to parkování … – nakonec, poslechněte si ten chvalozpěv sami na https://mediabanka.piseckem.cz/albums/detail/AYR6YDHmoThFIqIY-nuh !

 

   Já nadále souhlasím s tím, co tehdy řekli zastupitelé, dle zápisu:

Ing. Hořánek – ÚP by se měl měnit výjimečně, toto je špatně. Sídliště jsou přeplněná byty, parkovací dům by v lokalitě uvítal.

K. Vodička – zásah je potřebný, a toto je velký zásah, je zde velké zahuštění prostoru, připomínky má k výšce navrhovaných staveb. Dnes ale nerozhodujeme o konečném vzhledu, pokud pustíme dál, měli bychom si stanovit podmínky, co tam chceme. Odpověď by nám dali občané, bylo by třeba udělat veřejné projednání záměru.

   A především s poslední zapsanou větou by se mělo u takové razantní změny ÚP města začít. Napřed seznámit se záměrem obyvatele města. Zastupitelé, kteří o změně rozhodnou, jsou ve funkci na chvíli, ale přestavba sídliště bude trvalá nebo přinejmenším dlouhodobá, ta po volbách „zrušit“ nepůjde a lidé s ní budou muset žít. Představte si, že na sídlišti Jih stále není dokončena jeho revitalizace a letos dokončena také nebude. Tím chci jen upozornit na letité odsouvání základních potřeb obyvatel sídliště, jakou je oprava chodníků např. A kdo si myslí, že nově vzniklé problémy s vestavbou nového sídliště do toho stávajícího by se řešily hned, je podle mého veliký idealista (kolik let nechalo město chátrat lávku ke školce, až ji nakonec zbouralo, přitom stačilo opravit schodiště, jen příklad)

 

P.S. Z materiálů: Dne 17.01.2024 se změnou č. 7 ÚP Písek zabývala Komise pro urbanismus a architekturu, která doporučila dokončení procesu pořízení změny č. 7 ÚP Písek s tím, že v návrhu změny č. 7 má být stanoven požadavek na zachování občanské vybavenosti v území (prodejna potravin, atd.)

Zápis z jednání komise bude nejspíš k dispozici až někdy, velká škoda, ráda bych znala argumenty z jejich diskuze, na každý pád o dalších „vlivných“ rozhodnutích komise napíšu něco víc příště..

 

 

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

29. 1. 2024 (22:38)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnes byl zveřejněn zápis ze zasedání komise URA.
Jsem neuctivá, ale já se nad ním smála! Jako to snad ani není řádný zápis.
Nejenže není zaznamenána diskuze (aby našinec nepochytal rozumy :) což?), ale není uvedeno jak komise došla k doporučení, kolika hlasy, prostě takový zápis nezápis dle Chytré horákyně.
Já na základě tohoto zápisu může klidně doporučení komise – pokračovat ve změně ÚP – zpochybnit, protože není zaznamenáno, že se tak opravdu stalo.

Ale jo, aspoň si o členech komise a jejich práci můžeme udělat nějakou bližší představu, no ne? Panečku, no jen tak dál.
Kdo se chce pobavit, tak na https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=54433
Já osobně se nejvíc smála u těch prázdných stránek zápisu.

Odpovědět

29. 1. 2024 (22:46)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pardon, ještě zábavnější je tenhle zápis této komise:
https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=51318

U bodů programu 2) až 7) není napsáno pro jistotu vůbec nic, asi to projednání nestálo ani … za zápis!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.