Přihlášení

Pokácení zdravé lípy bez pokuty

18. 4. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (8) | Vaše názory

Příští týden budou zasedat zastupitelé a projednají navržené smlouvy před jejich podepsáním. Jednou z těchto smluv je smlouva o smlouvě budoucí u prodeje pozemku na Jiráskovo nábřeží developerovi, který zde chce vystavět bytový dům. Pro tuto výstavbu prý potřebuje i pozemek města, na kterém stojí vzrostlá, zdravá lípa, kterou hodlá pokácet. Celkem 14 zastupitelů souhlasilo s prodejem pozemku i přesto, že územní plán v současné době nedovoluje na pozemcích developera, ani města, výstavbu bytových domů. Pro výstavbu je třeba schválit změnu územního plánu, o kterou nebylo ještě požádáno.

   Nicméně, pozemky tohoto typu město běžně neprodává, a proto vznikl návrh (navržený majetkovým výborem jehož členem je developer sám) na smlouvu o budoucím prodeji, tedy až proběhne vyřízení změny územního plánu budou pozemky developerovi prodány, protože se k tomu město smluvně zavázalo. Já osobně se ke smlouvám tohoto typu trvale vyjadřuji záporně, město jako samospráva by uzavírání takových smluv o smlouvách budoucí mělo uchylovat v krajních případech, u prodejů majetku snad vůbec ne z důvody možné újmy.

   Za významné pomoci „stranických“ kolegů získal developer potřebný počet hlasů zastupitelů k souhlasu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, více popsáno zde http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/majetkovy-vybor-a-jeho-rozdilna-doporuceni-u-prodeje-pozemku

   Developer v současné době nabízí městu za pozemek cenu vyšší, než jakou podle podle současného využití pozemek má. Ovšem po změně územního plánu se pozemek stane stavebním a v tom případě je cena za pozemek nižší, než jakou už dnes může město požadovat. I s tímto netradičním způsobem prodeje 14 zastupitelů souhlasilo a v tomto smyslu je i předložen návrh smlouvy k podpisu.

 

   Na požadovaném pozemku stojí vzrostlá, zdravá lípa, která podle projektu představeném developerem bude pokácena. Když zastupitelé odsouhlasili smlouvu o smlouvě budoucí, ptala jsem se na odboru ŽP na věk a cenu stromu, odpověď 13.02.2023 zněla: Hodnota stromu nebyla vyjádřena a bude stanovena až k danému okamžiku, kdy by mělo dojít k jeho pokácení. K jejímu stanovení pak může být použit standard péče o přírodu a krajinu – Hodnocení stavu stromů, SPPK A01 001:2018; Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Informací ohledně stáří stromu bohužel nedisponujeme.

   Kvůli rozmaru developera má být pokácen zdravý vzrostlý strom v hodnotě 378.722 Kč, nejedná se o jen tak nějaký stromek za pár korun, to nepochopím. Navržená smlouva už cenou stromu, kterým je lípa srdčitá, disponuje, v době od února do dubna proběhlo ohodnocení tohoto stromu na 378.722 Kč navzdory vyjádření odboru ŽP a řešení kácení stromu, náhradní výsadby a pokuty je obsaženo ve smlouvě o smlouvě budoucí.

   Kupní smlouva pozemku města se zabývá určením náhradní výsadby za pokácení lípy (počtem 19 kusů listnatých stromů s následnou pětiletou péčí o náhradní výsadbu), takže zněním této smlouvy se dovoluje developerovi lípu pokácet kdykoliv, ačkoliv obecně platí, že „závažný důvod pro pokácení dřevin spočívající v plánované výstavbě může být dán teprve v okamžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění této stavby, a bude tak poprvé najisto postaveno, které dřeviny by při realizaci stavby musely být pokáceny“, „je nutné, aby bylo před vydáním povolení ke kácení dřevin najisto postaveno (podle rozhodnutí o umístění stavby), u kterých dřevin je dán důvod pro kácení spočívající v jejich kolizi s jednoznačně definovanou stavbou“, jinými slovy, náhradní výsadba za pokácenou lípu a její provedení má být součástí územního povolení stavby – nikoliv součástí kupní smlouvy pozemků, na kterých lípa stojí.

   A vrchol kupní smlouvy přichází v této podobě:

6. Pokud Kupující poruší závazek ujednaný mezi Smluvními stranami v čl. II odst. 5 této kupní smlouvy, a v případě pokácení vzrostlého stromu – druh lípa srdčitá, který je součástí Pozemku neprovede do 6 (slovy šesti) měsíců od ode dne, kdy mu bude Odborem životního prostředí Městského úřadu Písek doručeno určení přesného umístění a druhu stromů při náhradní výsadbě, na vlastní náklady náhradní výsadbu dle předchozího odstavce v celkové hodnotě 378.722 Kč, a to přestože Odbor životního prostředí Městského úřadu Písek Kupujícímu písemně určil přesné umístění a druhy stromů při náhradní výsadbě, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 378.722 Kč (slovy tři sta sedmdesát osm tisíc sedm set dvacet dvě koruny české).

 

   Zjednodušeně, pokud developer lípu pokácí a neprovede uloženou náhradní výsadbu, nezaplatí žádnou pokutu, ani korunu z možné pokuty, podle této smlouvy totiž pouze uhradí cenu pokáceného stromu, takže touto smlouvou si developer lípu kupuje. A nejen to, developer po podpisu smlouvy může lípu pokácet i v případě, že sám stavět nikdy nebude.

   Nařízení náhradní výsadby je vázáno na povolovací proces územního rozhodnutí o povolení kácení dřevin, aby nedocházelo ke zbytečnému kácení v případě, že se stavba změní nebo neprovede. Samotná pokuta za neprovedenou náhradní výsadbu má vlastní ustanovení v zákoně, její výše se nesjednává dopředu, ale udělení pokuty a výše se stanoví v samostatně zahájeném procesu, potom město může pokutovat za neprovedenou náhradní výsadbu kohokoliv až do výše 1 milion korun. V tomto případě k udělení pokuty nikdy nedojde proto, že je pokuta za neprovedenou výsadbu uvedena zcela nezvykle do kupní smlouvy pozemku a to pouze do výše hodnoty samotného stromu!

 

   Nevím, kdo pro město připravil smlouvu, ve které je zvýhodněn developer na úkor města. Obcházení zákonem daných podmínek s určením náhradní výsadby a udělením pokuty za její neprovedení? Určitě. Obcházení procesu povolování kácení stromů v rámci stavby? Určitě a nebylo by to poprvé, kdy se zjistilo, že bylo povoleno kácení dřevin podobným způsobem pro některého developera na území města, to mohu doložit na konkrétních příkladech.

   Samotné prohlasování tohoto prodeje pozemku před změnou územního plánu vypadá jako sjednání výhody kupujícímu a není v souladu s jednáním dobrého hospodáře, kterým má zastupitelstvo být, protože město na prodeji pozemku prodělává (nabízených 2.500 Kč/ m2 neodpovídá ceně za stavební parcelu v Semicích, natož v Písku). V důsledku má město prodělat i tím, že si samo dopředu odepře možnost pokutovat nesplnění náhradní výsadby. Vidím tu dvojí možné ochuzení městské pokladny, vidím tu návod pro další stavebníky, jak za pomoci zastupitelů výhodně nakoupit od města, zbavit se případné zeleně a bez pokuty vlastně beztrestně.

   V případě schválení této kupní smlouvy bude třeba zastupitele vyzvat k odpovědnosti za způsobenou škodu dříve, než se podobné praktiky budou snažit zavést jako standardní.

 

A neprovedení náhradní výsadby jsem v posledních letech zaznamenala přinejmenším podruhé:https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50056

I takhle to může dopadnout, str. 49.

 

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

23. 4. 2023 (12:53)  –  vlasta nová

0
0

Opravdu zůstává rozum stát co je ještě v této zemi a v tomto městě možné kolik shrábne zastupitelstvo za souhlas developera nechci ani pomyslet je to hnus a hanba takovým zastupitelům, národní strom lípu a ještě zdravou nechat pokácet, přivolá na nás neštěstí, ale to hloupí zastupitelé asi nevědí že je to národní strom.STYDÍM SE ZA VÁS!

Odpovědět

25. 4. 2023 (12:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zápis z jednání Výbor finanční – podle zápisu se výbor nezabýval projednáním této smlouvy.
Důvody znají jen členové výboru.

Odpovědět

3. 5. 2023 (09:26)  –  Josef Soumar

0
0

Dle jednacího řádu výborů zastupitelstva města se finanční výbor tímto tématem primárně nezabýval z důvodu nižší finanční částky, než je určeno.

Předseda výboru pan Černý tento bod nad rámec předmětu činnosti výboru na projednávání nezařadil.

2) Finanční výbor:
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
a v pololetním intervalu se k tomuto hospodaření vyjadřuje;
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města3)
, zejména se vyjadřuje
k návrhu rozpočtu města, rozpočtovému provizoriu, rozpočtovým opatřením
a rozpočtovému výhledu, zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu města, projednává
návrh na emisi komunálních obligací, vyjadřuje se k poskytnutí a přijetí půjčky, vzdání
se práva a prominutí pohledávky a zastavení městského majetku, pokud je v těchto
případech překročena hranice 1 mil. Kč;
c) zaujímá stanovisko k investičním záměrům města v částce vyšší než 2 mil Kč bez
DPH.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49036

Odpovědět

4. 5. 2023 (10:04)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dle zákona o obcích má finanční výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce [srov. § 119 odst. 2 písm. a) a b) téhož zákona]

A předseda výboru v minulém volebním období žádnou kontrolu "nad rámec" – který není rámcem dle zákona – neprovedl, za čtyři roky ani jednu jedinou.

Odpovědět

4. 5. 2023 (14:47)  –  Josef Soumar

0
0

Ale v čase před tím ano, první po 30 letech, jestli se nemýlím, kontrola SMART org. složky.

Citaci zákona nerozporuji, v mnoha kontrolách jsme kooperovali s kontrolním výborem.

Zpět k meritu věci, předseda výboru tento bod nezařadil, členové jej na svém jednání neprojednali.

Odpovědět

4. 5. 2023 (17:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Je takové pořekadlo: Připadám si jak u Blbejch na dvorečku.
Teď bych ho použila.

Ve dvou komentářích rozepsat a potvrdit to, co jsem napsala, a přidat k tomu jméno stávajícího předsedy FV … Božínku, tak já přidám jméno minulého předsedy FV, který nezadal jedinou kontrolu – Josef Soumar – a toho předsedy FV, který zadal kontrolu SMART – JUDr. Ondřej Veselý.
Asi konec dopisování …

Odpovědět

25. 4. 2023 (12:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Omlouvám se za necelý komentář, který se kopírováním ztratil kdesi cestou, celý text má být takhle:
Zápis z jednání Výbor finanční – podle zápisu se výbor nezabýval projednáním této smlouvy.
Důvody znají jen členové výboru. Nejspíš je to téma jen pro majetkový výbor, který přijal Usnesení:
Majetkový výbor bere na vědomí.

Tak, takhle to mělo být v komentáři uvedeno.

Odpovědět

29. 4. 2023 (00:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pro prodej pozemku v lednu hlasovali:
Marek Anděl
JUDr.Ing. Michal Čapek
Bc. Jiří Černý
Tomáš Freiberg
doc.Ing. Martin Hrinko
Ing. Aleš Chalupa
Josef Keclík
Ing.Bc. Miroslav Krejča
Martin Lanc
Lukáš Nebes
JUDr. Luboš Průša
MUDr. Michal Přibáň
Ing. Pavel Švejda
Karel Vodička

proti
Ing. Petr Hladík

zdrželi se
Martin Brož
Mgr.Ing. Jiří Hořánek
MUDr. Karel Chytrý
Mgr. Miroslav Janovský
Ing. Tomáš Posekaný
Josef Soumar
Ing.Arch. Petra TrambováPro smlouvu hlasovali
Marek Anděl
JUDr.Ing. Michal Čapek
Bc. Jiří Černý
Tomáš Freiberg
doc.Ing. Martin Hrinko
Ing. Aleš Chalupa
MUDr. Michal Přibáň
Mgr. Miroslav Janovský
JUDr. Josef Knot

proti
Mgr.Ing. Jiří Hořánek
MUDr. Karel Chytrý
Martin Brož
Ing. Petr Hladík
MUDr. Tomáš Váně

zdrželi se
Martin Lanc
Robin Mikušiak
Ing. Pavel Švejda
Josef Keclík
Karel Vodička
Josef Soumar
Ing. Tomáš Posekaný
Ing.Arch. Petra Trambová
JUDr. Luboš Průša
MUDr. Rudolf Tyll
MUDr. Michal Turek

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.