Přihlášení

Rekonstrukce objektu v Sovově ulici č. p. 1556 v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

24. 10. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Zastupitelé na svém zasedání projednali další postup u pobytového zařízení pro seniory, naplánovaného přestavbou bývalého internátu v Sovově ulici. Nechci předjímat budoucnost tohoto záměru města, ale chci připomenout jeho minulost. Budova internátu patřila Kraji, město se s Krajem dohodlo na směně pozemků a budov a tím získalo tuto budovu. Původně se do internátu měl přesunout Dům dětí a mládeže, ale naše vedení města rozhodlo, že dětem rozdělí kroužky do stávajících prostor a Skautského domu, protože v Sovově ulici chce postavit zařízení pro seniory.

   Zařízení pro seniory v režii města je jistě zapotřebí, ale! Původní odhad města na přestavbu v Sovově ulici byl 80 milionů Kč. Nabízím zápis debaty k tématu:

 

        K bodu 4) Schválení investičního záměru „Pobytové zařízení pro seniory, domov se zvláštním režimem – Písek“

Uvedla starostka – na umístění v pobytovém zařízení pro seniory se dlouho čeká, situaci je třeba řešit.

Pan Anděl – materiál je nekonkrétní, neznáme skutečnou částku investičních a provozních nákladů. Nemáme jistotu dotace, obává se, že město zaplatí celé.

Starostka – musíme být připraveni řešit problémovou skupinu, nelze odkládat, předpokládané náklady jsou uvedeny v materiálu, v současné době více nevíme.

Pan Anděl – nejdou zde náklady na vybavení domu a kuchyně.

Mgr. Baslerová – obecně se počítají náklady na vybudování 1 lůžka pro seniory ve výši cca 1,5 – 2 mil. Kč. Obyvatelstvo stárne, přibývá žádostí na umístění v pobytovém zařízení pro seniory a nejsme schopni je uspokojovat.

RSDr. Lejčar – nyní se jedná o záměr, podklady jsou postačující. Výbor pro rozvoj materiál projednával, předpokládáme úspěšnost získání dotací. Dotazuje se na domov se zvláštním režimem?

Pojem blíže vysvětlil Ing. Hladík, původní záměr byl na vybudování domova pro seniory, s ohledem na možné dotace bylo rozšířeno na domov se zvláštním režimem. Neobává se vysokých provozních nákladů, zařízení jsou vícezdrojově financována (přispívá kraj + senior).

JUDr. Veselý – původně si v areálu představoval spíše vybudování bytů sociálních a startovacích. Projekt podpoří, město by mělo podporovat seniory.

MUDr. Tyll – jedná se o smysluplnou záležitost.

JUDr. Knot – projekt podporuje, směna s krajem je pro město výhodná právě z důvodu vyhlášení tohoto záměru. Město by mělo pečovat o seniory. Startovací byty by mohly vzniknout v kasárnách. Nelze určit přesné náklady, když nemáme projekt.

Ing. Hladík – navštívili jsme několik zařízení pro seniory i v Německu, záměr je postavený tak, aby příštích 20 let splňoval podmínky důstojné péče.

Ing. Filip – proběhla jednání s projektantem, částku odhadl odbor ve spolupráci s Ing. Hladíkem. Nelze dneska říci konkrétní čísla.

Ing. Kulič – je to jen záměr, ten schválíme a pak mohou probíhat podrobné diskuze.

Pan Hladký – podporuje záměr.

Ing. Krejča – materiál jsme diskutovali na výboru pro rozvoj, souhlasí s realizací záměru, podpoří jej.

Pan Anděl – chtěl pouze vědět konkrétní náklady, nic víc.

                           Usnesení č. 159/18

Zastupitelstvo města schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce objektu čp. 1556 v Sovově ulici – Pobytové zařízení pro seniory, domov se zvláštním režimem – Písek“ a ukládá odboru investic a rozvoje ve spolupráci s odborem sociálních věcí zahájit projektovou přípravu této akce a zahrnout částku na projekční práce ve výši 2 mil. Kč bez DPH do rozpočtu města na rok 2019.

Hlasování č. 5 pro: 25 proti:0 zdržel se: 0 Zodpovídá: Ing. V. Filip

    Jak se došlo k ceně 80 milionů? Z materiálů na zasedání ZM

Odhad investičních nákladů

Objem rekonstruovaného objektu (bez případné přístavby kuchyňského křídla): cca 12.670 m3

Odhadovaná jednotková objemová cena: 6.300 Kč/m3 –--- 12.670 x 6.300 = 79.821.000,- Kč

    No nic, realita je jiná, už půl roku po schválení záměru vypočítaného na 80 milionů Kč byli zastupitelé požádáni o schválení navýšení ceny na 134 milionů Kč bez DPH, a navýšení ceny bylo zastupiteli schváleno. Nyní máme cenu ještě vyšší, cituji z materiálů:

    Dne 03.09.2021 byl na OIR zaslán položkový rozpočet v předpokládané hodnotě zakázky =182.207.477,19 Kč bez DPH. Částka převyšuje finanční limit investičního záměru (projednáno v ZM dne 16.06.2019, usn.č. 114/19) o 48,2 mil. Kč (z 134 mil. Kč) na předpokládanou částku (včetně interiérů) ve výši 182,2 mil. Kč (dle ceníkových cen RTS, aktualizovaných k 1/2021). Samostatný objekt tvoří přeložka stávajícího horkovodu společnosti Teplárna Písek a.s. v předpokládané hodnotě 2.362.660,- Kč bez DPH. Celková rozpočtová cena tedy činí 184.570.137,- Kč bez DPH.

 

   Realita tedy převyšuje původní odhad o víc jak 100 000 000,- Kč bez DPH!

   V tuhle chvíli mě nezajímá proč je to taková částka, jestli je to důsledek zdražení staveb jako takových, nebo je cena vyšší v důsledku doplňujících požadavků města k původnímu záměru, velkovývařovna, prádelna apod.

V tuhle chvíli mě zajímá, že se v posledních letech skloňuje otázka bydlení pro seniory všemi politiky jako palčivý problém vyžadující okamžité řešení a vedení města za poslední roky dokáže vytipovat jeden jediný objekt k realizaci řešení otázky. Nebude to jen tak nějaké zařízení pro seniory, ale rovnou se zvláštním režimem. A přichází další nápad – proč nezastavět zahradu velkokapacitní kuchyní s rozvozem jídel, ačkoliv máme ve městě v tomto směru fungující systém. O prádelně toho moc nevíme, najednou se objevila v záměru také. A co víme jistě, že celé toto zařízení má zůstat ve správě města. Město bude provozovat velkokuchyni, také zařízení pro seniory, kteří kvůli kuchyni a prádelně přijdou o parádní zahradu a doteď jsem se v materiálech nedočetla odhad nákladů na provoz, který bude požadován každoročně z rozpočtu města. Hovoříme o jednom jediném zařízení pro seniory s kapacitou 55 lůžek.

   Co chvíli slyšíme o nedostatku míst pro seniory, kteří potřebují péči, slyšíme o stárnoucí populaci a není důvod tomu nevěřit. Město se odhodlá zřídit vlastní dům pro seniory a je to běh na několik let a určitě 200 milionů korun s výsledkem 55 míst. Kdoví, kdy se podpoří výstavba dalšího zařízení pro seniory (a uvolní tolik peněz) a tak si říkám, jestli ta myšlenka na podporu domácí péče o seniory by nebyla nakonec výhodnější.

 

P.S.

Ze zápisu zasedání ZM v září:

K bodu 14) Stanovení nového finančního limitu a návrh dalšího postupu investičního projektu „Rekonstrukce objektu v Sovově ulici č. p. 1556 v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“

Uvedl Ing. Hladík.

Ing. Hořánek – je zde příliš mnoho „kdyby“, pokud nezískáme na akci dotaci, bude to velká rána pro rozpočet města.

Ing. Hladík – pokud nebude dotace, máme možnost zakázku zrušit. Můžeme zkusit zažádat do fondu opakovaně. Důležitá je zde otázka potřebnosti tohoto zařízení a zda má smysl financovat akci i bez dotace.

J. Soumar – překvapila jej výše ceny, ale podobné zařízení město potřebuje. Dotazuje se, kdo by byl provozovatel? Školy mají kuchyně, které byly modernizovány, pokud nebudou vařit pro seniory, škole tak budou chybět příjmy z této činnosti? Jaká ekologická řešení obsahuje projekt? Máme cenové srovnání s výstavbou jiného seniorského domu? Pokud zastropujeme cenu, získáme dotaci a vysoutěžená cena bude větší, nezavíráme si dveře? Finanční výbor doporučuje zrušit usnesení ZM č. 114/19, bod 1 a pokusit se vyjednat změnu dotace 20 mil. Kč od Jihočeského kraje na nový plavecký bazén na zařízení pobytových služeb pro seniory, a pokud do konce roku nebudou naplněny podmínky přijatého usnesení, aby město dále bezodkladně pokračovalo v realizaci této investiční akce.

Ing. Hladík – v současné době nemá smysl hledat provozovatele. Jsou 3 varianty provozování – vlastní příspěvková organizace, zasmluvnění jiného poskytovatele, pronajmout jinému subjektu. Ke kapacitě kuchyněv minulosti byl ukončen provoz vývařovny pro seniory, bylo převedeno na školy, jejichž kuchyně odpovídaly kapacitě 1000 jídel. Počítáme s postupným redukováním jídelen v mateřských školách, pro které budou vařit školy. Problém je vaření o víkendech a o prázdninách, navíc senioři mají jiné požadavky na jídlo než žáci, školám se uleví.

Starostka – samozřejmě budou zachovány výdejny jídel pro seniory.

Ing. Hladík – ekologická řešení se prověřovala, ale jejich realizace se jeví jako nevýhodná. Co se týká zastropování ceny – soutěžící jsou si vědomi, že finanční limit nemůžeme překročit.

J. Soumar – jsou obavy ze zvýšeného dopravního ruchu v lokalitě.

Ing. Hladík – logistické řešení je zahrnuto do projektu, je vyhrazené parkování nad budovou pro zásobování, jedná se pouze o jednotky aut, ne desítky. Domnívá se, že ani návštěvníci dopravu v lokalitě zásadně neovlivní.

Ing. Horák – dotazuje se na další postup, který není zřejmý z posledního odstavce v materiálu.

Ing. Hladík – odstoupení od zakázky je standardní věc, nemělo by odradit soutěžící. Další postup si musíme následně stanovit – můžeme zainvestovat celé nebo se pokusit snížit cenu. Nyní nemůžeme říci, jak konkrétně budeme dále postupovat.

Starostka – máme informaci, že realizační cena obdobného seniorského domu je 300 mil. Kč.

M. Anděl – dotazuje se, zda byla porovnána nákladová investiční cena za 1 lůžko?

Ing. Hladík – investiční cena se běžně pohybuje v rozmezí 2,6 – 3 mil. Kč za 1 lůžko, záleží také na počtu lůžek. Tento standard odpovídá naší realizaci.

Ing. Franců – dotazuje se, jaké doklady musíme předložit s ohledem na prodloužení termínu ze strany MPSV.

Ing. Hladík – zásadní pro získání dotace je vysoutěžení zhotovitele, ostatní věci doložíme.

J. Soumar – dotace je fixní nebo procento z objemu? Je možné kombinovat dotace z MPSV s krajským fondem?

Ing. Hladík – souběh dotací z krajského investičního fondu a z MPSV je možný. Na vývařovnu budeme čerpat z MPSV procentuální část dotace, která náleží ke kapacitě domu, zbývající uhradí město.

Hlasování č. 27 k bodu 1a pro: 20 proti: 0 zdržel se: 3

Hlasování č. 28 k bodu 2a pro: 20 proti: 0 zdržel se: 3

Usnesení č. 175/21

Zastupitelstvo města:

1. schvaluje zrušení usnesení zastupitelstva města č. 114/19, bod 1, ze dne 13.06.2019,

2. schvaluje finanční limit investičního záměru „Rekonstrukce objektu v Sovově ulici č. p. 1556 v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ dle prováděcí projektové dokumentace (pro realizaci díla), zpracované společností Racek ateliér s. r. o., IČ 07657005 na rekonstrukci objektu v Sovově ulici č. p. 1556 v Písku na parcelách st. 2406 a 1550/3, k. ú. Písek na zařízení pobytových služeb pro seniory, vč. vnitřního vybavení, technologického vybavení prádelny a kuchyně pro přípravu 1000 jídel, úprav venkovních prostor, přeložky horkovodu, v předpokládané hodnotě zakázky 184.570.137 Kč bez DPH a ukládá odboru investic a rozvoje města zahrnout částku ve formě finančního krytí akce do rozpočtu města na roky 2022+ a zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby s limitní realizační cenou ve výši 184.570.137 Kč bez DPH, s podmínkou realizace díla za účasti státního rozpočtu/dotace v rámci programu 013310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020“ poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zodpovídá: Ing. V. Filip

 

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vyhodna-prestavba-sovova

0
0

Diskuze k článku +

25. 10. 2021 (17:15)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jestli se vychází z cen, které platily v září, preventivně bych ještě 25 % přihodil.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.