Přihlášení

Schválí zastupitelé další akce za miliony?

7. 8. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Na srpnovém zasedání zastupitelů bude hned několik divácky atraktivních bodů, navíc obsahově s dopadem na budoucnost města. Už jsem psala o návrhu změny územního plánu, nebude jedinou, kterou mají zastupitelé projednávat, čeká je opět poděděná změna od předchozích zastupitelů. A nejsou to jednoduchá rozhodování ani u jednoho z těchto bodů, zrovna tak jako u rozhodnutí, proč by se mělo město stát společníkem developera u výstavby rezidence ve Smrkovicích, nebo u návrhu na další akci města u staré vodárny města.

   Konverze vodárny se jmenuje další akce města, o které se veřejnost příliš nedozvěděla, jede si to tak po vedlejší koleji. Já o tomto tématu psala, protože vodárna by se měla stát víceúčelovou budovou, která bude další položkou v rozpočtu města s vyšším čerpáním peněz.

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-ma-prednost-u-honzicka-prodavame http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-a-jeji-vyuziti

   Ačkoliv vodárna nebude levnou položkou v rozpočtu, co se její přestavby týká, ačkoliv tento projekt řeší jen úzká skupina lidí a nezaznamenala jsem širší debatu ve veřejném prostoru, ačkoliv se projekt týká významné části městského prostoru, je zčistajasna na programu zasedání zastupitelstva předložena jako hotová věc. Jen připomenu svůj názor, že pro město není zpracovaní jediné varianty využití vodárny obzvlášť výhodné, není výběr variant návrhu na využití vodárny a jediná se tlačí k realizaci, což nepovažuji za správné. Pořád se jedná o majetek města, co když se vodárna hodí na něco jiného?

Vyjádření v důvodové zprávě si jako občanka vysoce cením :

Vyjádření zpracovatelů:

Tento materiál je k projednání v ZM předložen na základě dispozice paní 2. místostarostky.

S ohledem na skutečnost, kdy se časově míjí vyhlášené výzvy s požadavky na doložení řady podkladů, příloh k žádostem o poskytnutí příspěvku (u MPO, u SFPI), současně nemá projekt konverze vodárny zřízený účet na kapitole 740 (OIR) z titulu financování dílčích podkladů, v budoucnu nákladů akce, kdy tato akce představuje finanční rámec cca 50 mil. Kč (v PD uvedena předběžná hodnota nákladů, dle t.č. cen dle RTS), a kdy projekt nebyl projednán v RM/ZM v rámci střednědobého investičního výhledu města, nedoporučují zpracovatelé podání žádostí o poskytnutí příspěvku u zmíněných institucí. OIR naopak doporučuje projednat Záměr „Konverze bývalé vodárny v Písku – etapa kemp“, záměr podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití nebo záměr podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků SFPI až na základě schváleného předloženého materiálu, jehož podkladem bude odkaz na aktuální hodnotové vyjádření akce (dle výkazu výměr) a zařazení akce do střednědobého výhledu města Písek.

usnesení: 1. c) neschvaluje; 2. c) neschvaluje (Z důvodu nedostatečné připravenosti akce)

 

Vše podstatné a důležité vyjádření obsahuje, v podstatě nezbývá než dodat, že vodárna může být příkladem, jak to u nás ve městě s projekty častokrát chodí.

   To si někdo usmyslí, jak si využije majetek města podle vlastních představ, bez výrazné debaty si nechá z peněz města zhotovit projektovou dokumentaci (to, že o tom jednala komise města neberu jako téma veřejně prodebatované – Co se starou vodárnou) a Společné povolení pro stavbu „Konverze bývalé vodárny v Písku – etapa kemp. Takto „holý“ projekt bez „jištění“ v podobě schválených dokumentů, rozpočtu města a hlavně bez rozhodnutí zastupitelů o využití bývalé vodárny v budoucnu (fakt je vůlí zvolených všech mít kemp pro karavany, 4 tělocvičny jedna vedle druhé, molo pro lodě, posilovnu, trampolíny, penzion pro – koho? … ), se naservíruje zastupitelům tahle věc jako „hotovka“ ke schválení s pozlátkem – Bude na to dotace, dnes poslední termín na rozhodnutí, no kdo by neschválil!

   Je jisté, že ti kteří dnes o záměru s vodárnou rozhodnou, jej nebudou dál řešit, ale zároveň tím připraví dalším zastupitelům zdatný vysávač rozpočtu v jejich volebním období, přes dotace se tlačí bazén a kde je dnes. A to nemluvím o nekoncepčnosti u zřizování sportovních zařízení v majetku města, má vzniknout přístavba u ZŠ J. K. Tylla, přístavba tělocvičny u ZŠ Z. Šobra, a další tělocvičny ve vodárně, nikde jsem nezachytila studii, jak moc ekonomické pro město bude „živit“ tyhle objekty roztroušené do všech koutů města, ve srovnání s provozem sportovní haly, kde by byly soustředěny na jednom místě.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46198

 

   V bodě Smrkovice – lokalita pro výstavbu RD mají zastupitelé rozhodnout o společné investici (developer+město) na záměru developera. Tento záměr se snažilo v minulosti uskutečnit několik developerů, nápad je starý určitě 20 let. Město se nedalo přesvědčit ke spoluúčasti na projektu, zastupitelé nesouhlasili, nyní se to podařilo. Dokonce se podařilo přesvědčit během krátké doby i předsedu OV Smrkovice, který byl napoprvé razantně proti*. Já zastávám názor jako jiní zastupitelé, na těchto projektech se nemá město takto podílet. I proto, že město má s takovou spoluprací negativní zkušenost. Přesto se už developerovi podařilo získat od města příspěvky na zahájení projektu (z mého pohledu až pohádkově laděným způsobem): město spolupráci schvaluje, ale developer musí městu předložit detailní rozpočet investiční akce – developer opáčil, že toho není schopen, leda by město přispělo na projekt a město už tahá z pokladny příspěvek, – developer zase opáčil, že je potřeba druhý stupeň projektové dokumentace a město vytahuje další příspěvek. Pohádka O kohoutkovi a slepičce v pravené podobě se mi zde připomíná.

   Takže město si spolupráci s developerem podmíní předložením detailního rozpočtu investice** a na splnění této podmínky přispěje z pokladny hnedle 237 500plus nevím kolik tisíc za výkup vodního díla, také schválilo výkup hlavního odvodňovacího zařízení aniž by znalo jeho kupní cenu o kterou se podělí s developerem a nyní se má rozhodnout, zda do záměru vloží dalších 16.336.979,50 Kč, k tomu další náklady 2.325.000,00 Kč a ještě za přípojky 100.800,-Kč.

   No, na posledním zasedání ZM, při schvalování spolupráce města s developerem u výkupu vodotečí a HOZ, jsem se ptala, jestli město už ví, jak s pozemky ve Smrkovicích naloží – prodá je, bude na nich stavět, cituji:

Občanka – participace byla postavena úplně jinak, postupně se mění záměr města v tomto území. Jaký je záměr města?

Ing. Hladíková – v současné době se stále připravuje projektová dokumentace. Povodí Vltavy podmiňuje svůj souhlas výkupem vodotečí

   Rozumějte tomu tak, že město rozhodne o pozemcích až někdy, teď ještě neví, co s nimi. I tak zastupitelé schválili výkup vodoteče (cenu si musí každý vypočítat sám) a výkup vodního díla za neznámou, neuvedenou cenu.

   A nyní mají zastupitelé rozhodovat o tom, zda se město bude investovat do developerova záměru. Jsem zvědavá, zda právně vzdělaní zastupitelé vyjádří své názory na takovou spolupráci, zda bude připomenuta ta nepodařená spolupráce s developerem v minulosti, a zda tito zastupitelé přehodí vlastní odpovědnost na kolegy zvolené v září. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46191

   Město Písek nemá žádná pravidla, zásady či jinou pomůcku pro uzavření smlouvy pro záměr společné investice města Písek a soukromého investora, a vzhledem k tomu, že některé smlouvy uzavřené v poslední době městem obsahují ujednání, o kterých se domnívám, že nejsou městu ku prospěchu, očekávám velkou úpravu navrženého usnesení, v tom horším případě. V tom lepším případě očekávám zpracování právního posouzení navržené spolupráce s developerem. Takové posouzení zaplatilo město i za zjištění banálního charakteru věcí, nebudou to vyhozené peníze.

   V úvodu jsem napsala, že tohle zasedání zastupitelů bude zajímavé v mnoha bodech k projednání, blíží se volby, sledujte své zvolené on line, v médiích, jak chcete, další sestavu volíte podle svého názoru.

 

*Ze zápisů   :Poprvé –JUDr. Čapek – jedná se o rozsáhlý investiční projekt, změní se zásadně vzhled obce.

Z jednání osadního výboru vyplynulo, že občané nemají zásadní odpor k výstavbě, přiklání se k variantě č. IV prodej formou VŘ, případně k variantě V, pokud nebude zájemce. Není pro variantu spolupráce s developerem

Podruhé – JUDr. Čapek – OV Smrkovice ze záměrem souhlasí, jedná se o mnohamilionovou investici, je logické, že bychom se měli podílet na pořízení dokumentace.

 

**ZM přijalo na svém zasedání dne 18.6.2020 Usnesení č. 114/20

Zastupitelstvo města schvaluje záměr budoucí společné investice města Písek a soukromého investora společnost RG Investment a. s, IČO 281 44 465, se sídlem Vladislavova 250, Písek nebo jeho dceřiné společnosti na výstavbě základní technické infrastruktury, mimo jiné na pozemcích parc.č.106/15 – trvalý travní porost a parc. č.106/14 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Smrkovice a ukládá odboru správy majetku předložit zastupitelstvu města detailní rozpočet celé investice. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení této investice.

 

Jiná města jsou v tomto směru daleko před Pískem, lze kopírovat z jejich nastavené spolupráce s developerem.

- https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/jihlava-zavadi-nove-trendy-v-oblasti-spoluprace-s

- https://a2larm.cz/2022/01/kdo-zaplati-za-rozvoj-mesta-praha-ma-konecne-metodiku-spoluucasti-developeru/

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.