Přihlášení

Zakázat hrací automaty? O tom Písek diskutoval od roku 2010…

6. 1. 2015 | Zdenka Jelenová | Diskuze (1) | Věci veřejné

Beatles u hracího automatu v Las Vegas

O tom, zda vedení města podpoří, omezí, nebo úplně zakáže hrací automaty na svém území, se ve městě bouřlivě diskutovalo v letech 2010 a 2011, kdy o tom písecké zastupitelstvo opakovaně jednalo. Téma je nyní aktuální, protože po určité přechodné době vstoupil v Písku zákaz tohoto druhu podnikání v platnost. Přinášíme proto na jednom místě výběr ze souvisejících dokumentů, archivu článků a diskuzí publikovaných na Píseckém světě, text vyhlášky, zápis z jednání a přehled hlasování zastupitelů.

Vyhláška, která v důsledku ukončila činnost výherních automatů na území města, byla zastupitelstvem schválena v prosinci 2011. Z dnešního pohledu je zaznamenáníhodné, že ji nepodpořili tehdejší a zároveň dnešní zastupitelé Tomáš Franců, Josef Knot, Miroslav Krejča, Zdeněk Kulič, Miroslav Sládek a Eva Vanžurová. Jistě by si zasloužili pochvalu dnešních rozhořčených Svobodných…

ZÁPIS tohoto bodu jednání (zkopírováno z archivu města):

K bodu 16) Návrh Vyhlášky města Písku o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Uvedl JUDr. Veselý – vysvětlil rozdíly u jednotlivých variant

Ing. Boček – čl. 2 var. I a čl. 3 var. II je odkaz na místa provozování v čl. 1, kde není žádná ulice, navrhuje vypustit text: „…na místech uvedených v článku 1…“ Preferuje variantu I.

Starosta – dotazuje se zástupce právního oddělení, zda bude vypuštění textu znamenat závadu ve vyhlášce?

JUDr. Cigánková – neměl by být problém s vypuštěním textu – v čl. 1 je myšleno celé území města

JUDr. Knot – navrhuje variantu č. II dle doporučení finančního výboru

Ing. Veselý – co vyhláška řeší?

Starosta – na konci roku 2014 skončí hazard ve městě Písku

Občan Ing. Veselý – hazard neskončí, jsou další možnosti, město brání v podnikání, provozovatelé investovali do přístrojů značné prostředky. S alkoholem a cigaretami je to stejné, taky je zakážeme? Varianta II je diskriminace – povolí se jen některé skupině, která je ve sdružení Unaso – je to špatně.

Starosta – současná judikatura umožňuje i okamžitý zákaz, zvolili jsme měkčí a postupnější omezování.

T. Zajíček – podporuje variantu II – měla by být stejná pravidla pro všechny

JUDr. Knot – varianta II je méně diskriminující, proto ji podporuje

Starosta souhlasí s návrhem Ing. Bočka – varianta I s vypuštěním textu

Ing. Gavlasz – navrhuje variantu I s vypuštěním celého textu v čl. 2, ostatní články by byly přečíslovány.

Hlasování č. 39 o návrhu Ing. Gavlasze pro: 7 proti: 7 zdržel se. 11

Hlasování č. 40 o návrhu Ing. Bočka pro: 15 proti: 0 zdržel se: 10

USNESENÍ č. 286/11:

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem Vyhlášky města Písku č. 8/2011, o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno dle varianty I uvedené v příloze s připomínkou: v čl. 2 se vypouští text „…na místech uvedených v článku 1…“.

HLASOVÁN ZASTUPITELŮ:

Pro: 15 zastupitelů – Jan Adámek, Radek Boček, Vojtěch Bubník, Jiří Fiedler, Václav Gavlasz, Karel Chytrý, Roman Jedlička, Karel Kratochvíle, Jiří Lejčar, Milan Rambous, Hana Rambousová, Václav Reichl, Jiří Uhlík, Ondřej Veselý a Karel Vodička

Zdrželi se: Tomáš Franců, Otomar Gottstein, Klára Humpálová, Josef Knot, Miroslav Krejča, Zdeněk Kulič, Miroslav Sládek, Vilém Svoboda, Eva Vanžurová a Tom Zajíček.

CO PŘEDCHÁZELO – Z ARCHIVU PÍSECKÉHO SVĚTA:

Všechno už tu bylo – míním tím rozsáhlé diskuze o svobodě podnikání, přínosu a riziku VHP, o jejich možném zákazu, o nebezpečí hazardu a gamblerství, sociálně-patologických souvislostech atd….

Pokud vás zajímají argumenty a diskuze z doby rozhodování, do kterých se tehdy zapojila především ČSSD, TOP09 a Strana zelených, tak nabízíme články, které byly publikovány na Píseckém světě – včetně rozsáhlých čtenářských diskuzí pod nimi:

Nekonečný Duškův příběh a zákaz herních automatů v Písku (2010)

TOP 09 k jednání starosty na zastupitelstvu 27.01.2011

Podnikání a správa věcí veřejných

Josef Knot: Hrací automaty – reakce na starostu Ondřeje Veselého

Podpoří město Písek rozvoj hazardu???

Pavel Buček: Čtrnáct statečných (píseckých zastupitelů)

Čtrnáct píseckých zastupitelů prosadilo návrat výherních hracích přístrojů (BŘEZEN 2011)

(VÝSLEDKY TEHDEJŠÍHO HLASOVÁNÍ – březen 2011: Pro povolení VHP hlasovali: O. Gottstein, Z. Kulič, M. Sládek (všichni ODS), K. Humpálová, J. Knot, R. Tyll (všichni TOP 09), T. Franců, V. Svoboda, E. Vanžurová a T. Zajíček (všichni SNK-ED), K. Chytrý, M. Krejča (oba ČSSD), J. Lejčar, J. Tesař (oba KSČM).   Proti povolení VHP hlasovali: J. Adámek, V. Bubník, J. Fiedler, M. Rambous, H. Rambousová (všichni VPM), J. Uhlík, O. Veselý (oba ČSSD), K. Vodička (KSČM).   Zdrželi se: R. Boček, K. Kratochvíle a V. Gavlasz (všichni ČSSD), V. Reichl (KSČM)

Starosta znovu navrhuje omezení provozu automatů v Písku (LISTOPAD 2011)

VÝSLEDEK DLOUHÝCH DISKUZÍ:

Obecně závazná vyhláška města Písku č. 08/2011, o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

Zastupitelstvo města Písku se na svém zasedání dne 08.12.2011 usnesením č. 286/2011 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) tohoto zákona tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Určení míst

(1) Na celém území města Písek je zakázáno provozování těchto sázkových her:

a) výherních hracích přístrojů1;

b) sázkových her provozovaných pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny, u nichž se postupné losování čísel od jedné do devadesáti provádí veřejně za pomoci mechanického zařízení a výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledků losování2;

c) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her3;

d) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů;

e) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje, jež jsou uskutečňovány jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden proti druhému na hracích stolech na základě povolení podle písm. i) § 2 zákona o loteriích5;

f) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek (lokální loterní systém)6.

(2) Na celém území města Písek je zakázáno provozování těchto loterií a jiných podobných her:

a) loterií a jiných podobných her provozovaných pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek a výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu7;

b) loterií a jiných podobných her povolených Ministerstvem financí na základě ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

Čl. 2

Přechodné ustanovení

Sázkové hry a loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 1 této vyhlášky, jejichž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat nejdéle do doby stanovené vydaným povolením, maximálně do 31.12.2014.

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 04/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů povoleno, ze dne 24.03.2011. stránka 3 (celkem 3)

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2012.

JUDr. Ondřej Veselý, starosta, Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta

Dále k tématu na Píseckém světě:

Městský úředník = náš opatrovatel

Hazard – my a úředníci

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

7. 1. 2015 (12:32)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Vzhledem k tomu, že článek Svobodných je ověšen takovým množstvím příspěvků, že už se v tom ztrácím, dovolím si svůj komentář na téma hazard v Písku připojit sem.
Jistě není žádným tajemstvím, že jsem velkým odpůrcem hazardních heren a prolomení konce hazardu zastupitelstvem v r. 2011, pro mě bylo obrovským zklamáním (což ostatně vyplývá i z článku). Pro zachování hazardu v Písku vyvinuli provozovatelé heren obrovský lobbistický tlak a jsem rád, že nakonec datum 31.12.14 zůstal death linem pro tento typ zábavy (byť jím mohl být už r. 2011).
Zcela souhlasím s Magdou Myslivcovou, že přítomnost hazardu je pro normálního člověka nesmírně obtěžující a řvavé neony lákající na "jisté výhry" kráse města rozhodně nepřidávají.
Stejně tak souhlasím s místostarostou Hořánkem, že ve volbách v Písku se ucházela o mandáty pouze jedna strana (či uskupení), která odmítala konec hazardu v městě a její volební úspěch tomu odpovídal. Naopak ČSSD jako vítěz voleb se ke konci hazardu zřetelně hlásila. A pokud někdo z přispěvatelů tvrdí, že mezi svými známými nemá nikoho, kdo by konec hazardu v Písku podporoval, pak já nemám nikoho, kdo by podporoval jeho zachování. Tyto argumenty tak zřejmě nemají relevanci.
Je-li nabízeno referendum, pak jistě nebrání nic zastáncům heren, aby se o jeho vypsání pokusili. Písek by byl unikátem (po celé republice probíhají referenda v opačném gardu), ale opět by byl slavný:)
Samozřejmě, že je zde riziko vzniku černého trhu, ale to už je otázka orgánů činných v trestním řízení. Důvodem pro legalizaci negativního jevu přece nemůže být převedení škodlivé činnosti z kriminální do tolerované oblasti. To bychom za chvíli mohli legalizovat tvrdé drogy. A ostatně nelegální hazard u nás funguje i za situace, kdy vedle něj tento jev funguje tolerovaně.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.