Přihlášení

Kemp vodárna se začne stavět letos, ten totiž město potřebuje nejvíc!

8. 2. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (7) | Vaše názory

Některé akce ze strany města považuji za akce jednotlivých politiků, ne za zájmy města. Město sice tyhle akce platí, u některých dokonce dokládá jakási tvrzení o prospěšnosti městu a nezřídka najdeme odůvodnění typu: je to pro děti, je to pro sportující děti, aby neseděly doma, zanedbaná lokalita, dlouho se do toho neinvestovalo; přesto bývá u těchto akcí zřejmý jen zájem některých politiků. Za jednu z takových akcí vidím i přestavbu bývalé vodárny, momentálně prezentovanou jako etapa kemp.

   Výhrady k akci mám od začátku, od chvíle, kdy se vodárna stala volnou nemovitostí města. Začátek lze vysledovat těžko, debata o využití vodárny totiž byla totiž vedena jen na úrovni několika vyvolených a komise pro urbanismus. Jak víme, komise jsou poradním orgánem, ovšem zde se staly i orgánem rozhodujícím o zhotovení studie v jediné variantě na vodárnu, komise rozhodla i o přijetí studie na vodárnu jako platnou pro rozhodování o nemovitosti v budoucnu. Nekonalo se žádné veřejné diskutování, dokonce ani na úrovni zastupitelstva, které za svěřený majetek zodpovídá (zařazení majetku do kategorie potřebný či nepotřebný majetek města). Takhle nenápadně se dostala studie na svět a nebyla vůbec levná, bez projednání byla někým zadána a bez protestů přijata jako odsouhlasené řešení majetku města!

   Už jsem o tom nejen já psala.

http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/nova-vodarna-v-provozu-jak-vyuzijeme-tu-starou.

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-a-jeji-vyuziti

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-ma-prednost-u-honzicka-prodavame

   Kromě veřejnosti se nikdo neptal, jak se studie stala závaznou pro další postup v podobě zařazení položky do rozpočtu, všichni zastupitelé k vodárně mlčí, nebo jen komentují kemp bez dalších návrhů na vynětí z rozpočtu města.

   Konverze vodárny v tomto provedení dle studie se stává zařízením pro služby, které nejsou potřebou pro město, služby, které nebude poskytovat město, nýbrž nájemce. O prospěšnosti návrhu pro město by se dalo vážně polemizovat, rozhodně však konverze vodárny patří mezi projekty města zbytné, neřeší totiž nezbytné potřeby města.

   Nejen dnes je problém s pronájmem různých zařízení města. Ať je to restaurace na zimním stadionu, restaurace u radnice, penzion na Živci, lyžařský svah, různé nebytové prostory města a další. Nemyslím si, že se situace výrazně zlepší, ale kdyby, město investuje do zařízení, které samo neprovozuje a zisk z nich má tedy minimální. Naopak, jako vlastník město zabezpečuje vše potřebné v podobě oprav, inovací, zabezpečení údržby v době, kdy není zařízení pronajato. Vůbec samostatně by si zasloužilo každé zařízení posouzení, zda je opravdu pro město potřebné, zda je opravdu pro město přínosem, do kterého se má investovat.

   K posuzování prospěšnosti samozřejmě nedochází, pokud se některý z politiků dostane k moci, vznikají samovolně zadání studií, zařazení nápadu do rozpočtu města a hlavně realizace nápadu během co nejkratší doby, nejlépe ve volebním období, pro které byl politik zvolen.

  Potom se zcela snadno stane, že se s bazénem po několik let šibuje jak na dráze, z původního určeného místa v kasárnách se neustále zkouší politicky umístit jej pod lesárnu a to i za cenu, že to bude trvat desetiletí.

  Potom se snadno stane, že se revitalizace parku na Husově náměstí, plánovaná městem od roku 2012 nedostane do rozpočtu města, když napoprvé veřejnost zasáhne proti pojetí revitalizace peticí pro nesplnění bezpečnostních a funkčních prvků na prostor, tedy nedojde k prosazení jedné studie, rázem se nutnost revitalizace parku vytratí i za cenu degradace dřevin nebo hřiště. Revitalizace usnula do doby, kdy se zvolí zase někdo jiný, kdo si chce v parku realizovat vodní hřiště, to je najednou investice do projektu z rozpočtu možná.

   A když neprojde na zastupitelstvu postavit vodní hřiště v parku, odloží se rázem celá revitalizace parku k ledu na další roky, ačkoliv to vypadalo, že stačí schválit vodní hřiště a revitalizace pojede jak po másle, v parku ať tu stromy pomřou, hřiště je demonstrativně odstraněno, aby si veřejnost na jeho stav nestěžovala a peníze se ihned vrazí do vodárny, která v tomhle stavu vydrží stát dalších deset let, protože na rozdíl od parku u ní nehrozí, že pro zanedbání stavu někoho ohrozí.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=2680

 

   Momentálně radnice řeší naprosto zbytnou akci, jakou konverze vodárny rozhodně je, protože má sloužit úzké skupině lidí, dokonce spíš jen turistům. Naproti tomu park na Husově náměstí je součástí každodenního provozu města, navíc v těsné blízkosti ZŠ, tedy je ve všední dny maximálně využíván i dětmi.

   Jak se může stát, že dostává přednost zbytná záležitost před záležitostí pro město nezbytnou? Co kdyby byl celý park pro veřejnost uzavřen jako nebezpečný z důvodu ohrožení pro neřešené problémy u stromů? Jak to, že zastupitelé města sami aktivně nekonají pro nápravu stavu a v poklidu nechávají věci plynout včetně čerpání z pokladny města na zařízení, ze kterého bude mít zisk nájemce?

 

   Zadání zpracování dokumentace stavby na základě předložení studie konverze vodárny v jediné variantě bylo odsouhlaseno RM loni – na výjimku pro vypsání výběrového řízení, a to až po získání společného povolení ke stavbě! Napřed máme povolení ke stavbě a teprve potom si zadáme zpracovat projektovou dokumentaci, hlavně aby se to stihlo do voleb!

   A v předloženém materiálu pro RM nyní se uvádí, že je třeba schválit na honem ještě doplnění o dokumentaci „demolice“ ve vodárně. Zaplatí se tento dodatek rozpočtovou změnou., protože město chce začít se stavbou už v červnu letošního roku.

   Jasně. vodárna má přednost nejen před parkem na Husově náměstí, ale před mnoha dalšími akcemi, které město opravdu tíží, ať je to rekonstrukce některých ulic, chodníků, nebo i to opravdu banální namalování bílých čar na parkovištích a hlavně na přechodech pro chodce, na které v pokladně města nejsou peníze!

  Takové ohýbání a překrucování pravidel u hospodaření s majetkem (jako u vodárny) navíc není ojedinělá záležitost, děje se tak u pronájmů a prodejů majetku města stejně, jako před volbami. A netrvalo to tak dlouho od voleb a jede se ve starých kolejích snad ještě hlouběji, než předtím.

Opravdu chceme letos začít budovat kemp u vodárny, opravdu nemáme ve městě žádné resty k přednostnímu řešení?

 

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, rozšíření předmětu plnění prováděcí dokumentace stavby „Konverze bývalé vodárny v Písku – „etapa kemp“

NÁVRH USNESENÍ

Rada města:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, Projektová dokumentace a související služby, uzavřené dne 21.06.2022 se zhotovitelem Ing. arch. Kubalík Aleš, IČ 73410543, sídlem Plzeň, PSČ 326 00, Božkov, K Bukové č. ev. 2862/40, na stavbu „Konverze bývalé vodárny v Písku – etapa kemp“, spočívající v rozšíření předmětu díla „d) dokumentace odstranění technologie a zařízení, jakožto součásti dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr“, a v prodloužení termínu plnění díla do 20.02.2023,

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje.

Důvodová zpráva:

Dne 13.06.2022 RM schválila zpracovatele projektové dokumentace (dále jen PD) usnesením č. 348/22. K bodu 14) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Konverze bývalé vodárny v Písku – etapa kemp“ – prováděcí dokumentace stavby

Usnesení č. 348/22

1) Rada města schvaluje udělení výjimky z Pravidel stanovujících postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcových pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle čl. 6, odst. 3, pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Konverze bývalé vodárny v Písku – „etapa kemp“ (dokumentace provedení stavby).

2) Rada města schvaluje dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Konverze bývalé vodárny v Písku – „etapa kemp“ (dokumentace provedení stavby) – SPORADICAL architektonická kancelář, Václavská 2068/14, 120 00 Praha 2, IČO 27633896 za celkovou cenu 1.254.900 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Zodpovídá: Ing. V. Filip

Atelier navázal na zpracovanou architektonicko – urbanistickou studii celého areálu bývalé písecké vodárny a následně i dokumentaci pro povolení stavby. Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování dokumentace provedení stavby akce „Konverze bývalé vodárny v Písku – „etapa kemp“, na kterou je vydané společné povolení (č.j. MUPI/2022/25034 ze dne 18.05.2022). Dokumentace neobsahovala řešení odstranění technologie a zařízení, které je v objektech úpravny instalováno. S ohledem na aktuálně promptní předání „staveniště“ (zhotoviteli do 30.06.2023 dle podmínky dotačního titulu) je nutné sloučit přípravu staveniště do předmětu plnění díla realizace konverze úpravny, tzn. rozšíření předmětu plnění PD o zajištění dokumentace na odstranění technologie a zařízení. Zhotovitel zajistí požadované doplnění předmětu díla do 20.02.2023 za cenu =34.000 Kč bez DPH.

Doporučení zpracovatele:

Zpracovatel doporučuje schválit bez připomínek usnesení a).

Vztah k rozpočtu:

V rozpočtu města Písek pro rok 2023, kapitola 740, org. 2266, odd. 36, budou finanční prostředky pro realizaci projektu zahrnuty v rámci RZ 3/2023

 

0
0

Diskuze k článku +

15. 2. 2023 (18:15)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,

vyjádřím se za dopravu, cituji: "Jasně. vodárna má přednost nejen před parkem na Husově náměstí, ale před mnoha dalšími akcemi, které město opravdu tíží, ať je to rekonstrukce některých ulic, chodníků, nebo i to opravdu banální namalování bílých čar na parkovištích a hlavně na přechodech pro chodce, na které v pokladně města nejsou peníze!"

Vzhledem k povětrnostním podmínkám nedochází v období zimních měsíců k rekonstrukci ulic, chodníků, ani nelze banálně malovat bílé čáry na parkovištích a přechodech pro chodce. Na tyto akce peníze jsou a máme seznam potřeb, které, až počasí dovolí, městské služby budou realizovat.

V letošním roce dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Strakonické, rekonstrukci ulice Otakara Ševčíka (zde bude příští rok návaznost severní části Husova náměstí a dále připravujeme revitalizaci Husova náměstí v etapách), k tomu připojíme opravu části povrchu v Budovcově ulici. Dále povrchy a vodovod ulice Otavská, povrchy budou také upraveny v 1. etapě Gregorovy ulice, Budějovická a další. Vybudováno bude prodloužení ulice Vinařického, pracujeme na rozšíření Preslovy ulice, v řízení je Žižkova ulice, majetkově pracujeme na dalších standardních i kruhových křižovatkách.

Dále cituji: "Opravdu chceme letos začít budovat kemp u vodárny, opravdu nemáme ve městě žádné resty k přednostnímu řešení?"

Máme zde několik klíčových investic, které budeme zítra prezentovat veřejnosti od 16:30 v knihovně, věřím, že přijdete. Pak máme v Písku několik lidí, kteří nám blokují klíčové investiční akce, jako je například úprava náměstí. Tím si nestěžuji, uděláme maximum, abychom tyto akce odblokovali a rozjeli.

Konstatuji, že na tuto akci, tedy revitalizaci vodárny, je nyní přislíbena dotace ve výši cca 50 %, pokud bude potvrzena, bude akce realizována. Dotace však svazuje povinnost předat staveniště právě do konce června zhotoviteli.

Kdykoliv za mnou můžete přijít nebo zatelefonovat, vše Vám rád sdělím, Vám i dalším občanům. V mnoha případech bychom předešli vzájemným nedorozuměním, zde za oblast dopravní infrastruktury.

Odpovědět

15. 2. 2023 (22:07)  –  Michaela Šťastná

0
0

Díky za vyjádření za dopravu, připojím vyjádření za mě.
Vzhledem k povětrnostním podmínkám nedochází v období zimních měsíců k rekonstrukci ulic, chodníků, ani nelze banálně malovat bílé čáry na parkovištích a přechodech pro chodce. Na tyto akce peníze jsou a máme seznam potřeb, které, až počasí dovolí, městské služby budou realizovat.
<<<< Aha, takže to se tedy vloni malovaly čáry na parkovištích, třeba ve Smrkovické ulici? Nebo se vloni maloval přechod v ulici Harantova u křižovatky s ulicí 17.listopadu? Klidně mi tu doplňte kdy loni tohle malování proběhlo, možná také kde, a jakou mají ty čáry životnost, třeba v provozu na Harantově ulici., jestli vydrží "čitelné" po celý rok.
V odpovědích rubriky Dotazy občanů najdete odpověď na dotaz k malování čar – letos na to už nejsou peníze – bez ohledu na počasí.

V letošním roce dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Strakonické, rekonstrukci ulice Otakara Ševčíka (zde bude příští rok návaznost severní části Husova náměstí a dále připravujeme revitalizaci Husova náměstí v etapách), k tomu připojíme opravu části povrchu v Budovcově ulici. Dále povrchy a vodovod ulice Otavská, povrchy budou také upraveny v 1. etapě Gregorovy ulice, Budějovická a další. Vybudováno bude prodloužení ulice Vinařického, pracujeme na rozšíření Preslovy ulice, v řízení je Žižkova ulice, majetkově pracujeme na dalších standardních i kruhových křižovatkách.
<<<< Tak to je fajn, ale nebude tedy dokončena revitalizace na Tř. Přátelství, dále: *Dobrý den,ulice Na Houpačkách nebyla pro rok 2023 zahrnuta do plánu oprav komunikací. Dle vyjádření správců infrastruktury není tato ulice v havarijním stavu a rekonstrukce tak připadá v úvahu nejdříve v roce 2024.Ing. Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje*; a jistě bych mohla na několika řádcích pokračovat ve jmenování dalších rozbitých chodníků po celém městě.
Vše co tu jmenujete jsou staré resty, v mezidobí přibylo něco málo nových, do kterých by bylo moudřejší investovat spíš než do kempu.


Máme zde několik klíčových investic, které budeme zítra prezentovat veřejnosti od 16:30 v knihovně, věřím, že přijdete. Pak máme v Písku několik lidí, kteří nám blokují klíčové investiční akce, jako je například úprava náměstí. Tím si nestěžuji, uděláme maximum, abychom tyto akce odblokovali a rozjeli.
<<<< Pozor, pozor, tak tady už se jde do starých praktik –to lidé (nehodní a nedobří?) nám blokují naše záměry! Zvláštní, lidé využijí zákonného práva podání námitky, protože k tomu mají důvod a rázem z nich jsou BLOKÁTOŘI. V některých případech musí rozhodovat i soud, aby se tito lidé domohli svých práv, protože město v některých případech nepostupovalo tak nějak pořádně, že?
Já jasně píšu resty t.j. nejen ty k dopravě, ale město má i jiné resty. Neřešené.


Konstatuji, že na tuto akci, tedy revitalizaci vodárny, je nyní přislíbena dotace ve výši cca 50 %, pokud bude potvrzena, bude akce realizována. Dotace však svazuje povinnost předat staveniště právě do konce června zhotoviteli.
<<<< Jedná se o Program „Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití“, poskytuje MPO, cituji: *Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou již od 21.3.2022 podávat předběžné žádosti o podporu* Namísto využití dotace na stavbu městských bytů, o kterých jste donedávna hovořil i Vy, se podá žádost na vodárnu a její využití pro turisty, ne pro obyvatele města. Kolik žádostí do tohoto programu na dotqce město podalo? Jedinou a jen na kemp, nepletu se?
A ta rychlost realizace projektu, ve srovnání např.s parkem na Husovo nám., je až zarážející.Kdykoliv za mnou můžete přijít nebo zatelefonovat, vše Vám rád sdělím, Vám i dalším občanům. V mnoha případech bychom předešli vzájemným nedorozuměním, zde za oblast dopravní infrastruktury.
<<<<Ne, děkuji, necítím potřebu se s Vámi radit o tom, co chci napsat, já nemám nejmenší pocit, že se jedná o nedorozumění, já vyjádřila vlastní názor na zbytečnou realizaci kempu v bývalé vodárně, pro kterou se bez dalšího projektuje podle jediné varianty konverze vodárny, tedy nebyla nikdy zvážena možnost jiného (lepšího) využití tohoto prostoru, než pro komerční využití, ze kterého nebude generován zisk městem, ale nájemcem.
Já nebudu měnit tenhle přenos informací, vyhovuje mi ten současný způsob: já napíšu svůj názor, Vy to okomentujete a další občané si to přečtou, Vidím v tom úsporu času na obou stranách, osobní schůzka by jen zdržovala, když o tom stejně napíšu to, co si myslím.

Odpovědět

15. 2. 2023 (22:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

A ke komentáři jinde, kde píšete: … záměr prošel standardně urbanistickou komisí, která je volena a je poradním orgánem rady města …

Souhlasím, komise je volena jako poradní orgán rady města, ale rada města o konverzi vodárny a zadání studie nerozhodovala, o tom rozhodl jen ten poradní orgán.
Má poradní orgán pravomoc rozhodovat o záměrech města stejně jako volení zástupci?
Já si nemyslím, že by postačilo rozhodnutí komise (jedno které) o majetku města v tomto případě rozhoduje zastupitelstvo a nenajdeme jediné rozhodnutí zastupitelstva o zařazení vodárny do majetku pro komerční využití.
Komise nemůže za volené zástupce rozhodovat, nýbrž má pouze radit, sdělovat názory, navrhovat možnosti, nabízet odborný názor.
U vodárny rozhodovala komise, nebo ne?

Odpovědět

16. 2. 2023 (14:17)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar myslím si, že článek paní Šťastné byl myšlen tak, že kemp město nepotřebuje. To, že na něco získám dotaci, přece nemůže být důvod k tomu, že to realizuji. Vy se nebojíte, že kemp dopadne jako sjezdovka, kde máme nový vlek, nová sněžná děla a novou rolbu bez sněhu? Potřebujeme ještě kemp bez vodáků? Že by Písek měl takové samé kuriozity, lesní chatu bez hostů, sjezdovku bez sněhu a kemp bez lidí

Odpovědět

16. 2. 2023 (19:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

To máte tak, pod můj článek přistál komentář až v okamžiku, kdy byl článek nasdílen na FB.
;-)
Pan Soumar dobře ví, nač zde poukazuji, jen zkusil tu otázku obejít, tak prostor zaplnil výčtem činnosti za dopravu.
Běžná praktika, nepoužívá ji sám. A když jsem v dobrém rozmaru, tak na tu hru přistoupím a odpovím ve stejném stylu.

Víte, to zaklínadlo DOTACE je taky taková balastní omáčka k prostému tématu, aby se uhájilo plýtvání peněz na věci, co město nepotřebuje, co město nepálí, o čem se vlastně ani neví, jestlipak se dělají pro město.

Odpovědět

16. 2. 2023 (21:44)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý večer,

není to tak, měl jsem potřebu sem napsat informace na zavádějící tvrzení paní Šťastné. Ona ví, jak to myslím a také ví, co mi na jejím stylu "zjištění" a názorů vadí.

Chápu potřebu psát tímto stylem, je to v pořádku. Na mě sice populistické, ale každý máme blíže k určité straně či směru…

Cituji: "Já nebudu měnit tenhle přenos informací, vyhovuje mi ten současný způsob: já napíšu svůj názor, Vy to okomentujete a další občané si to přečtou, Vidím v tom úsporu času na obou stranách, osobní schůzka by jen zdržovala, když o tom stejně napíšu to, co si myslím."

Není v mých časových možnostech reagovat na všechny názory, na druhou stranu se ozvu, pokud mám prostor a případné osočování, založené na nekompletním uchopení tématu, které není na místě, si nenechám líbit.

Píši názor a domnívám se, že potřebujete udržovat určitou četnost příspěvků, překvapivých zjištění a zásobovat obsahem určitou části občanské společnosti, vizte například: "… v Písku několik lidí, kteří nám blokují klíčové investiční akce, jako je například úprava náměstí. Tím si nestěžuji, uděláme maximum, abychom tyto akce odblokovali a rozjeli.

Reakce: "Pozor, pozor, tak tady už se jde do starých praktik –to lidé (nehodní a nedobří?) nám blokují naše záměry! Zvláštní, lidé využijí zákonného práva podání námitky, protože k tomu mají důvod a rázem z nich jsou BLOKÁTOŘI." …

Nic podobného jsem nenapsal, napsala jste opět svůj názor. Je to pravda, nebo názor, je to stejné? Ani Vás už nenapadne, že politik si může obléci bundu a jít mezi lidi se domluvit a zeptat, jak věci odblokovat, najít konsenzus a věci rozjet.

Musel bych stále a stále reagovat na Vaše "názory". To v mých očích nemá směr, cíl ani užitek.

Na zajímavé věci se rád podívám.

Hezký večer.

Odpovědět

17. 2. 2023 (00:06)  –  Michaela Šťastná

0
0

S panem Soumarem se tak trochu známe, oba víme, co nám na druhém vadí, což nám nebrání v tom pokračovat, nejsme tu proto, abychom se jen kvůli tomu měnili. ;-)

– – Není v mých časových možnostech reagovat na všechny názory, na druhou stranu se ozvu, pokud mám prostor a případné osočování, založené na nekompletním uchopení tématu, které není na místě, si nenechám líbit. – –

Inu, konstatovala jsem zřejmé, pod mým článkem komentář nebyl do doby, než byl sdílen na FB, tam jste měl dostatek časových možností komentovat v řádu minut po zveřejnění, a připojit komentář i pod článek na PS. ;-)
Aby bylo čtenářům jasno, já o to komentování nijak zvlášť nestojím, sami jste si to přečetli, na kemp bude dotace, tak se bude realizovat, na to nepotřebuji komentář o dopravě. Na druhou stranu, pod sdíleným článkem je podle mého celkem dost komentářů dokazujících, že čtenáři pochopili to nekompletní uchopení tématu přesně tak, jak jsem napsala.

Velice často se totiž u komentářů stane, že se rozebírá autor článku a způsob jeho psaní ( …. na zavádějící tvrzení paní Šťastné. Ona ví, jak to myslím a také ví, co mi na jejím stylu "zjištění" a názorů vadí….. Chápu potřebu psát tímto stylem, je to v pořádku. Na mě sice populistické, ale každý máme blíže k určité straně či směru… a domnívám se, že potřebujete udržovat určitou četnost příspěvků, překvapivých zjištění a zásobovat obsahem určitou části občanské společnosti, vizte například:) a zcela se tím zastře podstata toho, o čem článek vlastně je. Ále co, jsem zvyklá.

Já se rozhodně nedomáhám toho, abyste vždy moje články četl, já jen zdvořile odmítla Vaši nabídku na osobní setkání a hovory o tématech mých článků, a jen jsem se chtěla podržet postupu, který nastal pod tímto článkem. Rozhodně ten postup – já napíši, vy okomentujete, lidé přečtou – nechci praktikovat i u dalších článků, co přijdoui. I kdepak, jen jsem odmítla nabídku na osobní rozhovory, nebyl to požadavek na Vaše komentáře.

A k poznámce cituji: Pak máme v Písku několik lidí, kteří nám blokují klíčové investiční akce, jako je například úprava náměstí.
Víte, kdybyste chtěl, nenapsal byste tuhle větu, protože tito lidé nic neblokují, jen využili svého práva a s tím se prostě má počítat. Jestli s nimi v bundě jednáte nebo ne, to mě opravdu nenapadlo, napadlo mě, že je touto větou škatulkujete naprosto stejně, jako to dělali Vaši předchůdci.

Vidíte, kam vedou komentáře? Nikam, hrabeme se v nesmyslech nepodstatných sdělení.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.