Přihlášení

Spalovna ve Smrkovicích, záměr ZEVO Písek

8. 11. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (36) | Věci veřejné

Zastupitelé města rozhodli o tom, že se města okresu Písek a Strakonice budou podílet na stavbě a provozu spalovny odpadů, zkráceně ZEVO. Spalovna má být postavena vedle skládky odpadů ve Smrkovicích. Společnost ZEVO Písek započala s procesem, na jehož konci by mělo být stavební povolení pro spalovnu a její samotná výstavba.

Zveřejnění informace o dokumentaci záměru „ZEVO Písek“

Město Písek, jako dotčený územní samosprávný celek, obdržel dne 4.11.2022 dokumentaci vlivů záměru „ZEVO Písek“ na životní prostředí. Dokumentaci zpracovanou podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsme obdrželi od Ministerstva životního prostředí ČR, Odboru výkonu státní správy II, Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice 1.

Do dokumentace záměru „ZEVO Písek“ lze nahlížet v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV2078.

Do dokumentace lze také veřejně nahlížet v pracovní době v termínu od 08.11.2022 do 08.12.2022 na odboru životního prostředí Městského úřadu Písek, Budovcova 207, I.patro č. dveří 134.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územně samosprávné celky mohou v souladu s § 8 odst. 3 zákona zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci na adresu:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, 370 01

České Budějovice, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Jihočeského kraje.

Ing. Miloslav Šatra

vedoucí odboru životního prostředí

v zastoupení Ing. David Schwedt

vedoucí oddělení zemědělství a ekologie

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47665

 

https://ekonomickydenik.cz/mesto-pisek-chce-palit-50-tisic-odpadu-rocne-jedna-se-uz-o-treti-chystanou-spalovnu-v-jizni-cechach/?fbclid=IwAR1aPSLcADNxc6Vg2dF60CgCGmCT6eEYs-ugKFurMgZr_wbCufwdNd9_jk4

 

Poznámka: Toto téma ještě nebylo s veřejností nikým ze strany města probíráno, ani před rozhodnutím města, ani po něm. Ani s obyvateli Smrkovic neproběhla žádná diskuze o tom, že vedle vsi bude stát spalovna..

Fotka pochází ze článku  k ZEVO Mělník – https://www.tretiruka.cz/news/o-stavbe-zevo-melnik-rozhodnou-lide-v-referendu-v-zari/

 

Související články k tématu:

Spalovna odpadů – fakta od budoucího provozovatele

Jaké jsou dopady spalování odpadu na životní prostředí? Zkušenosti ze zahraničí

Spalovna odpadů by negativně ovlivnila na mnoho let zdraví obyvatel v Písku a okolí

Jaké máme informace ke stavbě spalovny ZEVO?

Spalovna odpadu v Písku?

0
0

Diskuze k článku +

8. 11. 2022 (21:59)  –  Josef Soumar

0
0

Tímto tématem se intenzivně zabýváme.

Zítra, tedy 9.11. proběhne jednání Hospodářského výboru Jihočeského kraje, který se bude tímto tématem zabývat, tématem jsme se také zabývali na našich 2 uplynulých poradách a plánujeme po nashromáždění informací seznámit občany.

Vzhledem k brzkému konci skládkování (pravď. 2030) jsme nuceni řešit situaci (1) připojením svozu odpadu do některého z okolních zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), (2) případně si zkusit zařídit vlastní, které by v budoucnu nahradilo například uhelné kotle teplárny a poskytlo občanům města Písku možnost regulované a vlastní dodávky tepla, zřejmě i energie.

Jedná se o investiční akci aktivně rozjetou minulým vedením radnice, domnívám se zejména v oblasti gesce životního prostředí a investic.

Odpovědět

12. 11. 2022 (10:05)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar, žádné okolní zařízení neexistuje. Žádná spalovna odpadů v jihočeském kraji není, protože rozumní lidé jsou proti spalování odpadů a nechtějí pálit odpady a vypouštět jedy do ovzduší, vody a půdy ve svém městě. V republice jsou spalovny odpadů jen 4.

Spalovny odpadů vypouští jedy a karcinogenní látky do ovzduší, které pak padají i do půdy a vody a produkují silně toxický odpad – popel, kterého zbyde celá jedna třetina ze spáleného množství. Spalovny odpadů jsou nejen zdraví škodlivé, jsou také silně neefektivní co se týká využitelnosti tepla a jsou i neekonomické a silně neekologické, navíc mají i sekundární škodlivost, protože odpad do nich se do nich sváží z velké dálky a náklaďáky svážící odpad produkují spoustu dalších emisí a škodlivin.

Viz.: https://www.arnika.org/odpady/nase-temata/spalovani-odpadu

Odpovědět

15. 11. 2022 (18:43)  –  Josef Soumar

0
0

Máte pravdu, Česká republika opravdu výrazně a významně zaostává s budováním zařízení pro energetické využití odpadů.

Na území Evropy je dnes přes 500 zařízení, některá kapacitně i desetkrát větší, než je plánovaný objem v Písku. Lokality dle zákona musí splňovat parametry a dle kapacity samozřejmě nemůže stát ZEVO v každé obci.

V Jihočeském kraji produkujeme přes 330 tisíc tun odpadu ročně. I přes rostoucí recyklaci (kde mj. stále zaostáváme s dalším materiálním využitím) je nutné směsný odpad ukládat na skládky.

Kapacita ZEVO v Písku je plánována na 50 tun, České Budějovice 160 tun a ZEVO dle soukromého investora v Plané u Tábora bude kapacitně na úrovni Písku. I přes to tedy budeme muset část odpadů odvážet, ale kapacita například Plzně je dnes úplně plná, nabízí se tak prozatím v našem kraji okolní státy. Tato vize, tedy neukládat do země odpady, místo orné půdy, bude tak i finančně velmi náročná, zde se bavíme o tzv. "gate fee", tedy částce na bráně. Pokud nebudou mít obce kde odpad ukládat či energeticky využít, bude pro jejich rozpočty velmi náročné zajistit odbyt odpadu zejména z hlediska nákladů za dopravu.

V budoucnu nás také čeká ukončení provozu uhelného kotle v teplárně a mix budoucích požadavků, možností a regionálního rozložení nahrává tomu, abychom velmi emisně striktní cestou zajistili teplo a přes léto i elektrickou energii pro občany našeho města v rozsahu, který poskytuje teplárna nyní. I přes to bude pravděpodobně nutné uvažovat o doplňující kogenerační jednotce.

Nejlepší odpad je ten, který se nevyprodukuje. Jsme však dospělí a sundali jsme si růžové brýle. Zcela bezodpadové hospodářství, stejně tak jeho dramatické snížení do roku 2030 nelze s rostoucí ekonomikou a spotřebou v současných letech očekávat. V krásné zemi Švýcarsku dnes mají 30 zařízení pro energetické využití odpadu. Země se striktním ekonomickým pragmatismem, tak snad s největším důrazem na čistotu životního prostředí v Evropě, se již před desítkami let rozhodla pro bezpečnou a využitelnou cestu právě prostřednictvím ZEVO. I

Domnívám se, že všichni dříve nebo později zemřeme, ale na důsledky výstavby ZEVO to opravdu nebude. Pokud Vás však napadá lepší nápad za současné legislativy, jak naložit s odpadem po roce 2030, ekonomika řešení i zajištění tepla pro občany města Písku v dlouhodobém horizontu, určitě budeme rádi za informace.

Odpovědět

16. 11. 2022 (11:22)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar, žádné řešení nemá jen výhody a nevýhody. Proto by zodpovědní politici měli předložit alternativy. Máte je zpracované? Jaké jsou?

Jediná výhoda spalovny je, že politici si vyřeší snadno svůj problém, ale bohužel neekologicky což se podepíše na zdraví občanů a závadnosti ovzduší, půdy a vody v Písku. Politici by měli problém řešit jinak ekologičtěji – větším předcházením vzniku odpadů, recyklací odpadů, kompostováním odpadů, tříděním.

Pokud se spalovna postaví všichni rezignují na tyto ekologické věci a budou se naopak snažit dát co nejvíce odpadů do spalovny, aby její provoz byl ekonomický a aby v zimě vyrobili dost tepla pro teplárnu. A to velmi zatíží zdraví obyvatel a životní prostředí jedy a karcinogenními látkami, na které jistě některé osoby zemřou min. předčasně. Kdyby se totiž např. použil systém Zero Waste, dramaticky by se snížila produkce odpadů občany a do skládky nebo spalovny by šel jen zlomek toho co vy plánujete, takže by to vyprodukovalo mnohem méně jedů, otrávilo méně lidí. Ale v tomto případě by provoz spalovny byl neekonomický a nenahradil by kotel teplárny.
Ptám se Kolik kg odpadů produkuje občan Písku? Kolik kg produkují občané Strakonic, píseckého a strakonického okresu? Jaká opatření přijměte, aby ho vyprodukovali třeba jen polovinu nebo třetinu?
Co udělají písečtí politici a pirátská strana ve vládě pro omezení vzniku odpadů? Jak to že výrobci a prodejci nadužívají odpadů ? Jak to, že si jdu koupit myš k PC a ona je zalitá v masivním plastu a pak ještě ve velké krabici? Proč tohle někdo zákonem nezakáže?
Postaví Písek třídící linku na komunální odpad a něco na recyklaci odpadů? Aby šlo do spalovny jen nezbytné minimum ? Jaká opatření přijmete? Co ekologičtějšího plánujete v oblasti odpadů? Kolik do toho investujete?
Za kolik bude likvidovat odpad spalovna a kolik bude stát teplo z ní pro lidi? Když plyn je 3x-6x dražší a brzy spalovnu budou platit i za emisní povolenky?
Spalovna zatíží výrazně Písek další dopravou nákladními auty, jaká opatření přijmete na snížení dopravy v Písku? Kdy se postaví obchvaty Písku ve směru ČB-Tábor, Praha-Tábor, Praha-ČB, obchvat Hradiště?

Informace, že je něco ve Švýcarsku má vypovídající hodnotu nula, protože nevíme kolik oni recyklují a jak moc spalují a jiné věci. Navíc v západní Evropě mají spoustu špatných věcí, které bychom rozhodně neměli slepě přejímat.

Pokud nevíte jak s lépe naložit s odpadem a zdrojem tepla, poraďte u skutečných odborníků na ŽP, třeba u Arniky. Řešení, alternativy musíte předkládat vy jako politici, ne že občan bude něco navrhovat a vymýšlet sám a politici mu to pak jen shodí ze stolu, protože se jim do toho nechce.

Hrajte s námi fair hru, zastavte zatím řízení o spalovně a předložte objektivní alternativy různých řešení občanům do demokratické diskuse. Řešeních je vždy více a v tomto případě i lepších a ekologičtějších. Pálit odpad, tedy chemicky ho měnit na jedovaté látky je podle mne úplně to nejhorší řešení a my ho nechceme.

Odpovědět

16. 11. 2022 (12:15)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar, upřesňuji dotaz kolik komunálního směsného odpadu v kg/ob/rok vyprodukuje jeden občan

1) v Písku
2) ve Strakonicích
3) v píseckém okrese mimo Písek
4) v strakonickém okrese mimo Strakonice
5) ve Vodňanech

Kolik bude stát GJ tepla ze spalovny?

Kolik bude stát likvidace komunálního dopadu ve spalovně?

Kolik bude stát likvidace plastů ve spalovně?

Odpovědět

16. 11. 2022 (19:24)  –  Josef Soumar

0
0

Pane Šebell,

téměř 20 let probíhá intenzivní práce na vzdělání občanů a obyvatel, aby třídili, nevytvářeli zbytečný odpad, snižovali odpadovou stopu a chovali se k přírodě ekologicky, odpovědně. Písek má například vlastní kompostárnu, zpracovává tuny biologického odpadu, získává odpadového oskara, kvalitně a dlouhodobě funguje s pravidelnými investicemi i dotřiďovací linka, vizte níže.

"Od 1.10.2014 prochází dotřiďovací linka provozovaná společností Odpady Písek s.r.o. restrukturalizací. Jednou ze zásadních změn je rozšíření vytříděných výstupů. Mezi nově tříděné komodity patří: polystyren, bílá a barevná folie, drogeriové HDPE plasty, hnědé PET láhve. Dotřiďovací linka v současné době produkuje 14 výstupních komodit. Do budoucna je zamýšleno tento počet výstupních komodit ještě rozšířit v návaznosti na situaci na trhnu druhotných surovin. Tato opatření mají za výsledek zvýšení efektivnosti a ziskovosti dotřiďovací linky ve městě Písku, která slouží současně pro města Strakonice, Písek a obce v regionu. "

Pokud se zařízení pro energetické využití odpadu nepostaví zde, postaví se zcela jistě jinde a užitek v podobě tepla a energie budou mít občané jiných měst. Přístup k planetě vychází z osobního nastavení a myšlení lidí, vybudování ZEVO nezvýší rezignaci na třídění a zero waste přístup.

Je potřeba co nejdříve přestat ukládat odpad do země, ohrožovat zdraví a životní prostředí jedy a karcinogeny tím, že ukládáme odpad na místa orné půdy, zamořujeme spodní vody a intoxikujeme tato místa naším nevhodným přístupem k práci s odpady.
Při dnešním nastavením legislativy, globalizovaného a civilizovaného světa nejsme schopni snížit produkci odpadu na polovinu či třetinu zázračným způsobem, ani okamžitými nařízeními či legislativou.

Musíme se o to pokoušet současně mnoha cestami, od vzdělání, dobré praxe, po zákony a legislativu, pro podporu tlaku na Evropskou komisi. I přes budoucí možné snížení odpadové stopy musíme pracovat se zbylým odpadem výrazně efektivněji, musíme myslet na současné skládky a snažit se již uložený odpad v budoucnu energeticky využít a tím přírodu zbavit náročné zátěže, kterou jsme si dovolovali desítky let ukládat do země. Musíme rehabilitovat místa, která zůstala po povrchové i důlní těžbě uhlí na okraji našich zájmů, podobně, jako je například Mostecké jezero.

Nemohu být, pokud tyto informace nemáte, Vaším vyhledávačem. Pokud si přejete zjistit informace o přístupu evropských zemí, stačí zadat tyto informace do Google. https://www.cez.cz/cs/zevo/zevo-v-zahranici

Hrajte s námi fair hru, pane Šebell, předložte objektivní alternativy občanům do zde demokratické diskuse, jste odborník, inženýr, popište občanům, jak fungují a proč se staví komíny, jaký je efekt schopnosti přenést spaliny do vnějšího prostředí a řekněte občanům Písku a okolí, kam při současném spalování v uhelném kotli teplárny dopadají nejbližší spaliny. Pro představuje je to v případě komínu teplárny okraj Českých Budějovic.

Řešení není mnoho. Ukládat odpad do země, tedy nedostatečně zachycovat a redukovat jedovaté látky, zamořovat krajinu a nenabízet alternativu je pro mě úplně to nejhorší řešení. Jiné, praktické, nenabízíte.

Odpovědět

16. 11. 2022 (22:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pán se jmenuje Šebelle, to se asi na Šebell naskloňovat v oslovení dost dobře nedá … Pane Soumare, zvoleným oslovením chcete upozornit, že jste nebyl správně osloven?

Odpovědět

17. 11. 2022 (06:35)  –  Josef Soumar

0
0

Pán je odborník na mnoho oblastí, on si to určitě vyloží správným směrem, paní Šťastná. Děkuji Vám.

Odpovědět

17. 11. 2022 (12:18)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar neuvádíte pravdivé informace, dobře udělané skládky nešíří do prostředí jedy a karcinogeny, nezamořují spodní vody a nic neintoxikují? Pokud tohle dělá skládka ve Smrkovicích pak byste měl zavolat inspekci životního prostředí.

Písek produkuje podle Vás 144 kg/na osobu, neříkáte pravdu, když tvrdíte, že nejde snížit tento odpad na třetinu viz. projekt Zero Waste, který umí snížit produkci odpadů na 42 kg/os/rok dole dám odkazy

Takže vy tu lidem neříkáte pravdu, místo abyste předložil i alternativy a informoval lidi pravdivě o negativních dopadech spalovny, tu vy Piráti tlačíte spalovnu nepravdivými a polopravdivými informacemi.

Pokud Písek najede na Zero Waste a vyprodukuje 42 kg/os/rok celkem tedy s 30 000 občany Písek pak vyprodukuje 1,26 mil kg odpadu na co potřebuje spalovnu na 50 mil kg odpadu ????? Odpovězte.

Klidně ať si jí postaví jinde, když je to tak výhodné, jenže ono to výhodné není a poškozuje to trvale životní prostředí a zdraví obyvatelv místě kde spalovna je, a že spalovny mají v Dánksu? Ano, protože v Dánsku produkovali Dánové v roce 2007 800 kg/os/rok, pak nezbývalo nic jiného než spalovat.

Takže tady předkládám alternativu, co na ní říkáte?
https://www.zenzo.sk/co-sa-podarilo-spolocnosti-contarina/?fbclid=IwAR3luMB0ciiOhAsaAKHUwuGowRzX2_tqM281gGhQ8KqYLfLYqRei9CE-bUg

https://arnika.org/jak-funguje-zero-waste-priklad-spolecnosti-contarina?fbclid=IwAR2kfHIFhIrNcE7e4Ey0Bj0kjhGPF6iXfxjt1MiseGs2PQq0YXepqd2E9sw

Odpovědět

17. 11. 2022 (13:43)  –  Josef Soumar

0
0

Pane Šebelle, neuvádíte pravdivé informace, i k dobře založeným skládkám se dostane hmyz, hlodavci a ptáci, kteří se posléze dostávají do potravního řetězce. Odbor životního prostředí skládku na Vydlabech pravidelně monitoruje a i zde důsledný odbor životního prostředí se přiklání k vybudování zařízení pro energetické využití odpadu.

Já zde informuji občany, například souvisejícími informacemi o budoucí náhradě uhelného kotle teplárny a potřebou vytápět 10 tisíc obyvatel, kde funkční, ekonomickou i ekologickou náhradou je právě možnost výstavby zařízení pro energetické využití komunálního směsného odpadu.

Uvádíte o sobě na sociálních sítích, že jste vystudovaný a erudovaný v problematice, je tedy nutné upozornit, že ZEVO musí mít jak technické, tak ekonomické předpoklady, aby cena na bráně byla pro obce dostupná a v budoucnu enormě nezatížila rozpočty ve srovnání s dnešními platbami za skládkování. Proto uvažuje Písek po podpisu momoranda o výstavbě ZEVO na úrovni 50 kilotun odpadu. Energetická využitelnost pokryje dodávku tepla, využije elektrickou energii a pomocí úspor z rozsahu zajistí dlouhodobou ekonomickou soběstačnost takového podniku.

Jak uvádím níže, Dánové nyní mají pokrytou svou spotřebu, tedy na úrovni 620 – 650 kilo na osobu na rok a intenzivně pracují na snížení spotřeby. V České republice máme zařízeními pro energetické využití odpadu pokrytých 70 kilo na osobu na rok z průměrných 500 kg. Zde musíme počítat celkový objem komunálního odpadu, včetně právnických osob, nikoliv jen často uváděné osoby fyzické.

Ideální je spojení tlaku na snížení spotřeby a výstavby zařízení pro energetické využití odpadu, protože nulovou produkci odpadu nikdy v tomto století nedocílíme a poptávku po odpadech, pokud nezareagují municipality, naplno rozjedou podnikatelské subjekty, například zamýšlené zařízení v Plané nad Lužnicí, které posléze bude prodávat z teplo a energii, vyprodukovanou komunálními odpady okolí Tábora, zpět jeho občanům za tržní ceny.

Odpovědět

9. 11. 2022 (01:11)  –  Michaela Šťastná

0
0

Město písek má několik let Tepelnou a odpadovou koncepci, která zcela obsáhla to, čím se zaobíráte na Kraji.
A přes to, že má město přijatou koncepci, nikdo neseznámil veřejnost s tím, že se rozhodlo jít proti demokraticky přijatému usnesení ZM nestavět ZEVO.

Nikdo veřejnost neseznámil s tím, jak a proč byla vyloučena každá jiná možnost skládkování odpadu, a proč jako jediná možná možnost zůstala spalovna, ačkoliv město toto řešení konzultovalo s okolními městy a dohodlo se s nimi na dovozu odpadu do Písku, do spalovny. A ani potom to s občany nikdo nepobesedoval, rovnou šla dohoda do zastupitelstva a ti to posvětili.

Nyní jsme ve fázi, kdy se má připomínkovat EIA a velká část veřejnosti ani netuší, že se má stavět spalovna ve Smrkovicích. Jak uvádím, jinde veřejnost z rozhodování nebyla vynechána, dokonce o saplovně občané rozhodovali v referendu.

Odpovědět

10. 11. 2022 (20:07)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zapojit do připomínkování se můžete samostatně jako občan, pokud se záměrem ZEVO Smrkovice nesouhlasíte.
Pokud se podíváte na portál Cenia, zjistíte, že nejspíš všechny ZEVO získávají souhlasné stanovisko.

Všimněte si také, že tato stanoviska obsahují vyjádření: "…. vyplývá, že výstavbou a provozem záměru nebude při dodržení projektových parametrů a v tomto závazném stanovisku stanovených podmínek závažně ovlivněno zdraví obyvatel ani jednotlivé složky životního prostředí… "
…. závažně ovlivněno zdraví obyvatel … podle jakého klíče zjistím, co je a co není závažné, a kolik závažnosti snesu ….
Přemýšlejte, jestli stavbu ZEVO chcete řešit nyní nebo až bude spalovat.

Cituji: EIA je jedním z preventivních nástrojů politiky ochrany životního prostředí; pochází z anglického Environmental Impact Assessment, což v překladu znamená posuzování vlivů na životní prostředí.
Do procesu EIA se můžete zapojit. Veřejnost se v rámci procesu EIA může vyjadřovat, a to hned dvakrát. Svá písemná vyjádření můžete úřadu zaslat k oznámení a dokumentaci, vždy do 30 dnů od jejich zveřejnění. Vyjádření veřejnosti nejsou sice pro úřad závazná, můžou ale ovlivnit samotné závěrečné stanovisko, které už závazné je. Pokud k dokumentaci podáte odůvodněné nesouhlasné vyjádření, úřad musí nařídit veřejné projednání. Toho se pak také můžete zúčastnit.

Odkaz na ZEVO:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2078?lang=cs
https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WMjA3OF9kb2t1bWVudGFjZURPQ184NTcwMjMwMjE2MzYwNjMyODY5LnppcA/OV2078_dokumentace.zip

Odpovědět

14. 11. 2022 (13:56)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Šťastná díky za podrobné informace k různým tématům. Kam se mohou poslat námitky?

Odpovědět

14. 11. 2022 (16:38)  –  Michaela Šťastná

0
0

Připomínky lze zaslat na:
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územně samosprávné celky mohou v souladu s § 8 odst. 3 zákona zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci na adresu: Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Jihočeského kraje

Odpovědět

16. 11. 2022 (15:42)  –  Ing. Michal Horák

0
0

Jenom malý komentář ohledně zkušeností z Dánska od starosty ze Žďáru nad Sázavou

https://www.facebook.com/StarostaMartinMrkos

jinak vytrvale nazývat ZEVO spalovnou je taky určitý druh manipulace.

Odpovědět

16. 11. 2022 (18:16)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Horák, lidé dnes věří spoustě větších blbostí a na Západě dělají dnes různé šílenosti, v Británii už se nesmí oslovovat v metru dámy a pánové, někde chtějí zrušit záchody pro muže a ženy, udělat společné a že by to bylo proto, že muži a ženy zmizeli? Takže proč by nějaký hloupý starosta v Dánsku nebo architekt neudělali vedle spalovny sjezdovku a lezeckou stěnu. Jen tak pro pořádek na té lezecké stěně nikdo není a na sjezdovce jen jeden člověk….proč, když je to tak super ?

Když neprodukuje spalovna jedy, tak proč evropská norma na emise ze spaloven předepisuje na dioxiny a různé jedy limity? To taky nějak neštimuje.

Mně fotka na fb jako důkaz, že to neškodí, nestačí. radši si o tom věci zjišťuji u lidí co tomu skutečně rozumí, třeba u vědců a ne starostů, kteří dělají propagandu

Odpovědět

16. 11. 2022 (19:21)  –  Josef Soumar

0
0

Ve Švýcarsku mají 32 zařízení pro energetické využití odpadu.
Ve Francii přes 126 zařízení pro energetické využití odpadu.
Ve Švédsku přes 30, v Norsku téměř 20, ve Finsku 10.
V Británii přes 40, v Německu přes 120, v ultra zeleném Rakousku 11, v Dánsku 26, v Belgii přes 18, v ČR máme 4 kusy.
Slováci a Madaři mají svá ZEVA a staví další.

V celé Evropě je přes 520 zařízení pro energetické využití odpadu a další vznikají.

Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 (POH ČR), který vláda ČR schválila 22. 12. 2014, stejně jako česká legislativa odpadového hospodářství jsou založeny na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady, která je následující:

1. Předcházení vzniku odpadů
2. Příprava k opětovnému použití
3. Recyklace odpadů
4. Jiné využití, například energetické
5. Odstranění odpadů

POH ČR v prognóze nakládání s komunálním odpadem předpokládá, že na základě trendů v některých zemích EU (Dánsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a dalších) bude stále významnější roli hrát jeho energetické využití, které by postupně mělo nahradit odstraňování komunálního odpadu skládkováním.

Zatímco v roce 2013 bylo podle POH ČR téměř 50 % komunálního odpadu uloženo na skládky a pouze 11,6 % bylo energeticky využito, v roce 2024 by míra skládkování měla klesnout na 12,3 % a míra energetického využití vzrůst na 27,7 %. Kromě míry energetického využití komunálního odpadu má růst také míra kompostování (z 4,7 na 16,1 %) a míra materiálového využití (z 33,9 na 43,5 %).

Plánované projekty v ČR:

V současné době je rovněž v plánu vybudování několika dalších ZEVO, která mají do budoucna pomoci omezit objem skládkovaného odpadu. Příkladem může být projekt EVO Komořany, který je již v pokročilé fázi realizace. Zařízení má být vybaveno technologickou linkou na energetické využití 150 tisíc tun před tříděného komunálního odpadu ročně.

Dalším místem, kde by měl být odpad namísto skládkování energeticky využíván, se má stát i Cheb. Tamní ZEVO Cheb by se svou roční kapacitou 20 tisíc tun odpadu bylo výrazně menší než v současnosti provozovaná zařízení. Podobným směrem se chce vydat i město Přerov, jehož zástupci svůj záměr stvrdili podpisem memoranda. Tamní ZEVO by mělo být v provozu do roku 2022.

Výstavba zařízení na energetické využití odpadů o kapacitě srovnatelné s pražským ZEVO se plánuje i na Mělnicku, v areálu současné uhelné elektrárny. Dvě linky ZEVO Mělník by tak ročně mohly zpracovat až 320 tisíc tun odpadu, v současné době se počítá s energetickým využitím směsných komunálních odpadů primárně Středočeského kraje a oblastí v nejbližší svozové vzdálenosti elektrárenské lokality Mělník.

Samotná realizace nových ZEVO v ČR bude nicméně záviset na mnoha faktorech, přičemž jako hlavní překážky se jeví odpor enviromentálních organizací a části veřejnosti. Aktuálním příkladem může být petice proti ZEVO Mělník, kterou na konci března předali zástupci petičního výboru Stop spalovně premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Trnitou cestou si prošlo také nejnovější české ZEVO Plzeň.

Tak já dle Vaší poslední věty opravdu budu raději diskutovat s lidmi, kteří tomu skutečně rozumí, třeba s vědci a lidmi se zkušenostmi. Děkuji Vám.

Odpovědět

16. 11. 2022 (22:34)  –  Michaela Šťastná

0
0

Srovnávat se se zeměmi, které mají před námi téměř ve všem náskok několika desetiletí je malichernost. Naprosto stručně, obsáhlý výčet zahraničních staveb by ve mně vyvolal úžas tehdy, kdyby byl doplněn větou, že takové zařízení a s těmi samými opatřeními ohledně bezpečnosti – nastavení emisí bude postaveno u nás.
A na zadek by mě posadilo, kdyby se ve výčtu srovnala všechna opatření na využití odpadů u nás s těmi v zahraničí.
Např.jsou jinde u zálohování obalů, u počtu druhů tříděného odpadu, odkdy v těch zemích platí zákaz skládkování energeticky využitelného odpadu, jeho danění atd. Zároveň s tím náskokem v těchto zemích je také třeba sledovat, jestli jsou se způsobem likvidace spokojeni i dnes, když tato zařízení mají déle v provozu – https://arnika.org/novinky/uz-nechceme-byt-svetovi-sampioni-ve-spalovani-odpadu-prohlasuji-danove
A všimla jsem si, že u odpadového hospodářství jsme nějak rychle a bez vysvětlení přeskočili body 1.2. a 3. a zasekli se v bodě 4. jakoby jiná řešení nebyla.
Pane Soumare, chtěla bych Vám jen připomenout, že jste se do vedení města nedostal zásluhou vědců a lidí se zkušenostmi, ale byl jste volen občany města Písek.

Odpovědět

17. 11. 2022 (07:02)  –  Josef Soumar

0
0

Tyto země se snažíme ekonomicky, technologicky i životním standardem desítky let dohnat, malichernost a nezodpovědnost by byla rezignovat na výstavbu a snažit se posunout termín skládkování za rok 2030.

Jsme v řízení EIA, máme připraven územní plán. Zařízení EVO mají srovnatelné standardy po celé Evropě, je nesmysl se domnívat, že právě u nás v Písku vznikne bezemisní zařízení tak říkajíc "východního" typu. Nařízení Evropské unie jsou pro nás platná a neměnná, musíme se jimi řídit a je to dobře.

Zálohování obalů, zdanění, to jsou přece záležitosti našeho státu, ne úrovně místní. Rovněž body 1,2,3 jsou logisticky body národní správy a obnovy, na místní úrovni předpokládám osvětu a vzdělání, která přichází formou grantů, nařízení a doporučení a tato oblast je aktivní. Je zde stále určitý nemalý počet lidí, na které vzdělání a informace neplatí. Chovají se k přírodě v rámci odpadového hospodářství nehezky. Naši 4 poslanci pracují na 100 % v oblastech zahraniční politiky, práva a dotační politiky. Oslovte odpovědné zástupce na vrcholné úrovni, požadujte na správných místech dle Vás ty správné požadavky.

Paní Šťastná, chci Vám připomenout, že si vážím mého vstupu do vedení města a předpokládám, že jsem se tam dostal zásluhou lidí se zkušenostmi, kteří jako nutnou podmínku mé volby předpokládají, že se budu zabývat studiemi, vědou a budu brát v potaz všechny okolnosti budoucnosti našeho města a to nejen v odpadovém hospodářství.

Piráti jsou liberální středová strana s důrazem na fakta, inovace a pokrok a jen ke zmíněné a často zde užívané Arnice zmíním.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Nejméně směsného odpadu produkovali v roce 2021 obyvatelé obcí Písku, Chvalšin a Stehlovic. Poděkování si však zaslouží i mnoho dalších obcí. Město Písek a obec Chvalšiny byly již dříve oceněny také jako příklad dobré praxe (trvalé ocenění).

Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos poosmé. Cílem soutěže je popularizace obcí
s nízkou produkcí zbytkových odpadů. Produkce směsného odpadu lze snížit, dokazují to
výsledky mnoha měst a obcí, ale také rozbory popelnic.

“V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají již v roce 2025 dosáhnout 60 % úrovně třídění komunálních odpadů. Bez snížení produkce směsného dopadu tohoto cíle nelze dosáhnout. Snížení lze dosáhnout jen pomocí motivace a husté sítě pro třídění odpadů. Důrazně obcím doporučujeme řešit problematiku kuchyňských bioodpadů. Ovoce, zelenina a suché pečivo tvoří jeho nejvýznamnější část. V popelnici by samozřejmě neměl končit ani zahradní odpad,” říká Milan Havel z Arniky.

Výsledky obcí v Jihočeském kraji podle údajů za rok 2021

obce do 1000 obyvatel
1) Stehlovice – 95 obyvatel – 46,1 kg/ob/rok – úroveň třídění 66,9 %

obce od 1001 do 5000 obyvatel
1) Chvalšiny – 1224 obyvatel – 38,7 kg/ob/rok – úroveň třídění 69,3 %

obce nad 5000 obyvatel
1) Písek – 30379 obyvatel – 143,9 kg/ob/rok – úroveň třídění 54,1 %


Body 1,2 a 3 tak pokládám za body v aktivním běhu a pokročilé realizaci, na nás je nyní bod číslo 4 a 5.

Odpovědět

17. 11. 2022 (12:22)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ke spalovnám v Západní Evropě – že spalovny odpadů mají v Dánsku a jinde? Ano, protože třeba v Dánsku produkovali Dánové v roce 2007 až šílených 800 kg/os/rok, pak nezbývalo nic jiného než spalovat. Ale Italové umí v systému Zero Waste vyprodukovat dnes jen 42 kg/os/rok a pak není potřeba nic spalovat nebo jen minimální množství

Odpovědět

17. 11. 2022 (13:24)  –  Josef Soumar

0
0

Pane Šebelle, neuvádíte pravdivé informace.

Italové mají poslední data z roku 2019, kde vyprodukovali 503 kg na obyvatele na rok.

Z dat z roku 2020 mají nejméně Rumuni, 287 kg na osobu na rok, průměr je 505 kg.

Dánů je necelých 5,9 milionů obyvatel, při produkci 800 kg na osobu na rok se jedná o 4720 kilotun.

V České republice žije 10,7 milionů obyvatel, při produkci 507 kg na osobu na rok se jedná o 5423 kilotun komunálního odpadu ročně.

Dánové mají 26 ZEVO, při kapacitě 0,62 t na obyvatele, v ČR máme 4 ZEVO při kapacitě 0,07 tuny na obyvatele, takže ukládáme a budeme ukládat do země jako mourovatí.

Odpovědět

17. 11. 2022 (14:23)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar, vy nám tu nabízíte způsob likvidace odpadu starý 30-40 let, ke spalování odpadu v západní Evropě přistoupili v době kdy produkovali šílené množství odpadu na obyvatele, třeba Dánsko 800 Kg/ob/rok, kdy v podstatě nebylo jiné řešení.

Dnes technologie Zero Waste umí to, že lidé produkují jen 42 kg/ob/rok a pak spalování odpadů pozbývá smysl. Začněte budovat v Písku moderní technologie 21. století a necpěte nám staré technologie ze západní Evropy, které nejsou dobré a jsou překonané.

Na Západě začali používat spoustu nových postřiků v zemědělství a to je také velmi škodlivé a tím, že my jsme to převzali si otravujeme půdu a vodu pesticidy a jinými sajrajty a vyhynula v české krajině velká část hmyzu a ptáků. To, že něco dělají v západní Evropě neznamená, že je to dobré a my bychom neměli se snažit je ve všem dohonit.

Odpovědět

17. 11. 2022 (16:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jak na tento komentář odpovědět, a byl to nebyl promarněný čas.
Zahraničí nedoháníme, tak něco z toho přeskočíme?
Neprosazuji odložení skládkování.
Jednáme na místní úrovni, už nikdy mě neodkazujte na poslance, že pokulhává stát neznamená, že na místní úrovni naskočíme do bodu 4. a uděláme z něj č. 1.

Základ celého tohoto dopisování je jednoduchý – zástupci města nastavili nějakou odpadovou politiku, která zůstala jen na papíře. A jejich nástupci se namísto hledání variant řešení rozhodli k jedinému, spalovně ZEVO. Vy jako další nástupci jej ozeleňujete, aby prošel bez protestů veřejnosti, které byste museli řešit.
Základ všeho je tak vynechání občanů z rozhodování, jako by šlo o banální záměr všedního dne; veřejnosti záměr neoznámili, následně si jej neobhájili, ani nepředstavili "plán B", kdyby spalování nevyšlo.
Tehdy zvolení rozjeli proces, který je nyní ve své polovině.

Současní zástupci města se namísto otevření opožděné debaty s veřejností na úrovni veř. projednání, snaží v médiích hasit komentáře oponentů spalování, aby oponenti zůstali v co nejnižším počtu. Ovšem hasí se jen tak odhadovanými daty a odkazy, jak to vypadá jinde a příklady ze zahraničí, protože k té naší spalovně se toho dá říct s jistotou sotva půlka. Anebo se k ní vyjádří její budoucí provozovatel na webu města, což má oponenty umlčet – stejně jako se nedávno použila placená kolonka Bazén bude!

Pročetla jsem si komentáře v některých médiích od starosty a místostarosty města, od radního. Ty komentáře nenahradí veřejnou debatu, přesto poskytly dostatek infa ke zjištění, že bez této debaty se nelze posunout dál. A nemyslím tím veř. projednání ze zákona k EIA.
Dokud nedojde vedení města k debatě s občany mimo soc. sítě, nemá cenu se tu vypisovat, naopak, je nejspíš na občanech takové veřejné setkání vedení města s občany iniciovat. Hádám, že slušně požádat o debatu nebude stačit, jste přesvědčeni, že ZEVO je spása města, nebo?

Odpovědět

17. 11. 2022 (18:05)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar když jste mne tu obvinil ze nepravd, tak řekněte konkrétně, která moje informace není pravdivá a nevkládejte mi do úst co jsem neříkal. Takže co bylo nepravdivé?

Já mohu dokázat, že vy jste nepravdu říkal, o tom, že Písek nemůže svých 144 kg/os/rok zmenšit na třetinu, když jsem uvedl odkaz na projekt Zero Waste, kde lidé ve městech produkují jen 42 kg/os, a to je dokonce ještě míň než třetina. Jsou dnes tedy technologie a postupy, při kterých může občan Písku produkovat pouze 30% stávajících odpadů, a tím bude míz i o 70% menší náklady na likvidaci těchto odpadů. Zatímco vy lidem nabízíte stejnou nebo větší produkci odpadů a to za vyšší ceny spalovny než jsou ceny při jiné likvidaci, dnes to myslím vychází i tak, že spalovna je u některých odpadů i 2x dražší než skládka.

Takže se ptám, když Písek s Zero Waste vyprodukuje 1,26 mil kg odpadu, na co nám bude spalovna, která bude mít kapacitu 50 mil kg odpadu?

Víte jaká jsou základní povinnosti obcí dle zákona od odpadech?

Odpovědět

17. 11. 2022 (20:37)  –  Josef Soumar

0
0

Zavádíte řeč, kam potřebujete, sdělujete data, která jsou zkreslená, například o "Itálii", přitom se jedná o vybranou oblast s cca 500 tisíci obyvateli, která mnoho let na tomto snížení pracuje s dramatickými pobídkami v cela jiných socio-ekonomických podmínkách. I přes to zůstává a vyprodukuje tato oblast v Itálii 21 milionů tun odpadu, které je potřeba zpracovat. I přes nejlepší možnou dobrou praxi odpad zůstává a průměr celé Itálie je přes 500 kilogramů odpadu na obyvatele. Země s 59 miliony obyvatel, kde 1 % nejlepších uvádíte jako nástroj na období 8 let pro celou naši zemi. Nemohu souhlasit.

Písek podle mého názoru nevyprodukuje zero waste do roku 2030, to je ten omyl, který Vy propagujete. V odpadové politice jsme společně s městem Strakonice a odpad je k nám na skládku svážen z širšího okolí z důvodu přísné regulace ukládání a svozu odpadu. Za Smrkovice byste tak chtěl stále vozit další odpad a snažit se nastavit nereálné cíle do roku 2030. Na tyto cíle jako příčetný politik nemohu přistoupit, ale jako člověk si je mohu přát a pracovat na nich.

Pokud zde ZEVO nevznikne, budeme odpad vozit jinam, do odlehlejších míst z našeho regionu, čili paradoxně na druhé stráně zvýšíme emisní nároky v dopravě odpadu.

Povinnosti obcí je samozřejmě od nového roku informovat občany o odpadovém hospodářství. Pokud se domníváte, že uvedené informace jsou nedostatečné, obraťte se na příslušný městský odbor, odbor dohledu či regulace, ministerstvo. Odmítám však neustálým Vaším odbíháním od tématu a snahy o přesměrování problému reagovat na každou Vaši pobídku.

V plánu odpadového hospodářství města Písku ZEVO posouzení využití zařízení zanesené je. V uplynulých bezmála 7 letech Vás tato problematika nezajímala, nevyjadřoval jste se, nyní (s vyjádřením mého respektu) bojujete za zájmy své či Vaší entity.

Pevně věřím, že intenzivně pracujete a navštěvujete bezobalové obchody, nakupujete u místních farmářů, neprodukujete odpad Vy ani Vaše rodina.

Předpokládám, že podobně budete vystupovat i u za několik let potřebné stamilionové rekonstrukce a renovace čističky odpadních vod. Pokud bychom dramaticky snížili mytí prádla, produkci moči a výkalů, koupání a mytí nádobí, například v jídelnách základních škol, čističku odpadu ani síť kanalizace bychom nepotřebovali.

Krásná vize, leč v současných podmínkách neuskutečnitelná. Možná se to povede našim dětem a budu si to přát, ale na další období 20 let bych predikovat v dlouhodobé vizi rozpočtu pro jistotu i s opravami kanalizace a rekonstrukcí ČOV, jestli Vám tento přístup nebude na obtíž.

Odpovědět

17. 11. 2022 (20:50)  –  Josef Soumar

0
0

Nemarněte čas, já na každý komentář také nereaguji a domnívám se, že není cílem diskuse stále reagovat a odpovídat.

Já s veřejnou debatou nemám problém, rád se s Vámi setkám z očí do očí a řeknu Vám to samé, co píši. Na úvod jsem napsal, že jsem před necelými 3 týdny zjistili, že tato problematika nás v Písku jako nové politické vedení čeká, původní vedení nepřipravilo žádnou diskusní ani informační půdu, pracujeme s tím, co máme a snažíme se k problematice zjistit co nejvíce informací, ale promiňte, na reakce na sítích i zde v diskusi reagovat musím a to ne z důvodu, aby bylo co nejméně odpůrců, ale z důvodu, aby informace dostaly náhled z jiné strany s důrazem na souvislosti.

Někdy Vás zde podpořím, někdy nebudu souhlasit, od toho je politická diskuse. Důležité však je, že komunikujeme.

Odpovědět

17. 11. 2022 (23:07)  –  Michaela Šťastná

0
0

S první a poslední větou by se vše dalo odklepnout, už jsem psát nechtěla, kdyby …
"Na úvod jsem napsal, že jsem před necelými 3 týdny zjistili, že tato problematika nás v Písku jako nové politické vedení čeká, původní vedení nepřipravilo žádnou diskusní ani informační půdu, pracujeme s tím, co máme a snažíme se k problematice zjistit co nejvíce informací … "

Do voleb jste byli zastupitelé města (jmenovaní, ne noví členové rady) a jak minulá RM tak zastupitelé odsouhlasili vznik ZEVA, podepsání memoranda, tedy vám musela být problematika známa přinejmenším od letošního ledna.
Usnesení č. 23/22
Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Písek JUDr. Ondřeje Veselého, aby na valné hromadě společnosti ODPADY PÍSEK s. r. o., která se bude konat v měsíci únoru 2022 a která bude rozhodovat o udělení předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání ve smyslu článku XIII. písm. o) společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2015, kterým bude založení dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s. r. o. jako společnosti s ručením omezeným, hlasoval pro udělení předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání, kterým bude založení dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o jako společnosti s ručením omezeným.
Usnesení č. 24/22
Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 měst Písek, Strakonice, Milevsko, Horažďovice, Vodňany a Blatná
Pro:
Mgr. Jan Adámek, Marek Anděl, Martin Brož, JUDr. Ing. Michal Čapek,Ing. Tomáš Franců, Ing. Petr Hladík, Ing. Michal Horák, Mgr.Ing. Jiří Hořánek,MUDr. Karel Chytrý, Josef Keclík, MUDr. Helena Kozlíková, RSDr. Jiří Lejčar, Ing. Tomáš Posekaný MUDr. Michal Přibáň Josef Soumar Petr Soušek, JUDr. Jan Taraba, Ing.Arch. Petra Trambová, MUDr. Michal Turek, MUDr. Rudolf Tyll,MUDr. Tomáš Váně, Mgr. Eva Vanžurová, JUDr. Ondřej Veselý, Karel Vodička

Hlasoval jste PRO a dneska je to pro Vás novinka stará 3 týdny? Napadne mi hnedle několik otázek v té souvislosti a nejsou lichotivé … To byste mohl lépe vysvětlit, než tu debatu ukončíme zcela.

Odpovědět

18. 11. 2022 (09:50)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Soumar, jsem rád, že jste si o Itálii přečetl a potvrdil, že v Itálii ve vybrané oblasti s cca 500 tisíci obyvateli se daří odpady výrazně snižovat, tedy že moje tvrzení že v Itálii produkují 42 kg/os bylo pravdivé, já jsem nikde nepsal, že v celé Itálii.

Jinak základní povinností obcí, kterou jsem měl na mysli je, že jako původci odpadů mají podle zákona především vzniku odpadů předcházet a snažit se je maximální v možné míře recyklovat. A to Písek dělat nebude pokud se tu postaví spalovna. Co je na tom špatného, že toto chci, aby se Písek zapojil do moderních trendů jakými je Zero Waste?

Pokud se postaví spalovna bude závazek pod pokutou dodávat velké množství odpadu do spalovny, abychom mohli topit lidem na sídlištích a spalovna nebyla ztrátová.

Já jsem z principu proti spalování odpadů, protože to produkuje jedy, které se v přírodě nerozkládají a jejich množství se kumuluje tam, kde spalovna funguje 20,30 nebo 50 let.

Pokud tedy nejste schopni zajistit lepší řešení, nechcete plnit požadavky zákona o snižování odpadů, na spalovně trváte a je možnost postavit spalovnu jinde, tak jsem pro toto řešení, ať Písek vozí jinam a neničí si svoje životní prostředí pálením odpadů odjinud. V případě že bude spalovna v Písku zatížíte velkou nákladní dopravou Písek, pokud bude jinde, Písek zatížen dopravou navíc nebude.

Odpovědět

18. 11. 2022 (11:25)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Šťastná, to vypadá že pro hlasovali snad všichni zastupitelé, tedy i ti co dnes vládnou. Rozhodli zase sami zcela bez občanů o tom, že v Písku se budou produkovat jedy a karcinogenní látky i z odpadů z cizích měst Strakonice, Milevsko, Horažďovice, Vodňany a Blatná a jejich okolí.

To je neuvěřitelné a myslím si, že písečtí občané s tím už nic neudělají, zase si politici prosadí jen svůj hloupý nápad.
Politici a občané ze Strakonic, Milevska, Horažďovic, Vodňan a Blatné si musí mnout ruce nad tím, jak v Písku jsme hloupí, že si ve svém městě spalovnu na jejich odpady postavíme.

Odpovědět

18. 11. 2022 (17:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hlasovali všichni přítomní, protože 3 zastupitelé chyběli.
I ti, co se dál chtěli podílet na chodu města a dál kandidovali, tohle téma nevytáhli. Nevím jak jinde, ale v médiích, která pročítám, se nikdo další ze zastupitelů do debat nezapojuje, jakoby šlo o téma jen pro pověřené radní (a jich se týkalo jen v okamžiku hlasování).

Odpovědět

21. 11. 2022 (11:23)  –  Ing. Michal Horák

0
0

Pane Šebelle už jsem Vás jednou žádal abyste nemanipuloval veřejným míněním tím, že ZEVO nazýváte prostou spalovnou. Pokud Vám rozdíl mezi ZEVO a prostou spalovnou uniká, rádi Vám domluvíme konzultaci s odborníky na tuto oblast.

Odpovědět

21. 11. 2022 (12:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já si nemyslím, že je veřejné mínění nějak ovlivňováno užíváním názvů pro zařízení, ve kterých dochází ke spalovacímu procesu.
A zrovna tak si nemyslím, že to má být p. Šebelle, kdo má postoupit osvětu. Vedení města (bývalé, současné, jedno je to) mělo ke svému záměru zařídit konzultaci s odborníky pro širokou veřejnost, aby se veřejnost (a její mínění) mohla v pojmech orientovat. Jaké si ovšem utvoří mínění záleží vždy jen na veřejnosti.
Pokud by byla včas a řádně informována široká veřejnost, nebylo by třeba se tu rozčilovat nad drobným lidovým výrazem a k čemukoliv vyzývat jednotlivce.

Zábavný komentář. Jakoby ten název byl tím nejdůležitějším v celé věci.

Odpovědět

21. 11. 2022 (12:11)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Horák proč tu lžete? Já ten projekt nenazývám prostou spalovnou odpadu, ale spalovnou odpadu a tím snad je ZEVO nebo ne? Nebo tam spalujete něco jiného?

Kdo manipuluje veřejným míněním jste vy a písečtí politici, protože tvrdíte, že jde o ZEVO, aby lidé nevěděli, že to je SPALOVNA ODPADU.

Odpovědět

21. 11. 2022 (12:30)  –  Pavel Šebelle

0
0

Takže pane Horáku, toto se píše na webu spalovny odpadu ZEVO Plzeň. Zařízení nazývají spalovnou, tedy je to spalovna odpadu, tak prosím nemanipulujte veřejným míněním tím, že zakrýváte to, že jde o spalovnu odpadu, tím že spalovnu odpadů nazýváte vznešeně ZEVO. A požaduji tady vaši omluvu za to, že jste mne nařknul z manipulováním s názvy.

Citace z webu ZEVO Plzeň
Zařízení na Energetické Využívání Odpadu Plzeň „ZEVO Plzeň“ dokáže energeticky využít širokou škálu odpadů. Odpad, který je do spalovny dovážen svozovými organizacemi, občany nebo firmami, je za úplatu spálen a teplo vzniklé při spalování odpadů je využito k výrobě tepelné a elektrické energie.

Odpovědět

3. 12. 2022 (10:22)  –  Martin Špírek

0
0

Chtěl bych poděkovat všem zainteresovaným – kteří reagovali v této „přestřelce“.
Je zřejmé, že díky tomu se totiž záležitost dala do pohybu…
(musím totiž konstatovat, že do nedávné doby jsem registroval pouze informaci, že se p.Veselý nechal zvolit do nějaké funkce a podepsal jakési memorandum o spolupráci měst ohledně kumulování odpadu v budoucnu… Jinak vůbec nic!)

Z toho ..>tutlytutly<.. (nyní ve stadiu posouzení vlivu na životní prostředí) ale začaly vypadávat překvapivé střípky o vývoji/plánu na spalovnu formou zařízení pro energetické využití odpadu.
A tak nové vedení Města začalo jednat a zareagovalo lednovým termínem k besedě s občany ohledně tohoto záměru. Zvýrazňuji, že BESEDOU => představení projektu a základní informace.
Alespoň že tak _ ještě jednou děkuji.

Odpovědět

4. 12. 2022 (11:05)  –  Pavel Šebelle

0
0

Vzhledem k tomu, že Město na svém webu uvádí k tématu dezinformace a nesmysly o tom, že spalování dřeva produkuje stejné škodliviny jako spalování odpadu, lze očekávat, že tzv. beseda bude pouze masáží občanů obdobně nepravdivými a zavádějícími informacemi.

Proto každému doporučuji najít si i jiné zdroje o spalování odpadu a třeba i recyklaci a možnostech předcházení vzniku odpadů a hlavně vědecké studie nezávislých odborníků, ne jen chválu spalování od politiků, odpadářských firem a lobbistů. I třeba plány kraje a množství odpadů, které bude kraj produkovat v roce 2030 – 186 000 t, z čehož zjistí, že pokud bude ZEVO ČB a ZEVO Planá s kapacitou 180 –200 000 t nebude mít v podstatě písecké ZEVO za 2 mld Kč dostatek odpadu a může být hodně prodělečné a nebo bude dovážet odpad z jiných krajů.

A samozřejmě prostudovat dokumentaci EIA, a spočítat si kolikrát se nám ovzduší v důležitých parametrech produkovaných toxických látek zhorší. Je to opravdu velmi závažná věc, která by nás velmi negativně ovlivnila na desítky let.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.