Přihlášení

Jaké bylo zadání pro kasárna? Hledáme v zápisech pracovní skupiny

21. 2. 2020 | Martin Zborník | Diskuze (12) | Věci veřejné

Zápisy pracovní skupiny Žižkova kasárna Písek

Jaké bylo zadání pro kasárna? To je otázka, na kterou se stále více lidí ptá a nedostává odpovědi. My vám tedy po lopotné snaze vydolovat tyto informace z města přinášíme odpovědi ve formě zápisů z pracovní skupiny, která má údajně celý proces koordinovat a řídit. Na veřejném projednání hrubopisu územní studie Žižkových kasáren 22. ledna 2020 v městské knihovně se odpovědní zástupci často odvolávali na pracovní skupinu pro kasárna, kterou pro tento účel jmenovalo v dubnu zastupitelstvo. Hned po veřejném projednání ústy místostarostky P. Trambové byly na naši žádost také přislíbeny několikráte zmiňované a pro pochopení celého dosavadního procesu zásadní zápisy z pěti sezení pracovní skupiny pro kasárna. Ta měla údajně definovat a směrovat kroky autorů celé územní studie. Bohužel do dnešního dne zatím není nic z uvedených materiálů ze strany města zveřejněno. Na místo toho město uvedlo, že o zveřejnění bude rozhodovat 26. 2. sama komise. Veřejnost však může připomínkovat územní studii jen do konce února. Jedná se o záměr, nebo procesní neschopnost?

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne radnice k největší investičnímu záměru města v novodobé historii publikovala jen prezentace autorů – schémata konceptu a vizualizace – a stále chybí jasná formulace zadání, co vlastě město po projektantech chtělo nakreslit, hledali jsme odpovědi pro vás v zápisech. Ty jsme si bohužel museli na radnici vyžádat za pomoci paragrafů, protože dobrovolně je opakovaně odmítli vydat široké veřejnosti k prostudování. Kýženého výsledku jsme dosáhli až prostřednictvím žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Až tak je tedy naše radnice komunikačně otevřená v tak zásadních podkladech! V tomto nám ale nejspíš nepomůže ani nově najatá PR agenturu pro komunikovat s veřejností viz článek Jde městu o lepší PR, nebo o zlepšení komunikace s občany?.

Dle lednového sdělení zástupců města zápisy z pracovní skupiny pro kasárna zatím uveřejněny na stránkách nebudou. Nicméně je třeba říci, že městský architekt dodával: "Veřejnost do zápisů může nahlédnout u mě na odboru investic a rozvoje." To ovšem není v 21. století, v době internetu, zrovna uživatelsky přívětivé řešení pro zvídavé občany. Kdo z veřejnosti asi tak má dnes čas navštěvovat úřad v úředních hodinách?

Pro rozproudění diskuse a věcné argumentace tedy přinášíme tolik očekávané ZÁPISY PRACOVNÍ SKUPINY PRO KASÁRNA v plném znění v přílohách tohoto článku.

Krom odvysílaného přímého přenosu z celé debaty a kvalitnějšího záznamu hlavní prezentace a následné diskuse u nás najdete i podrobnou fotoreportáž z předvedených prezentací.

Co bránilo zveřejnění těchto materiálů na internetu? Proč není radnice vstřícná k veřejnosti?

Je v nich snad něco tak strašně tajného, že je potřeba s tím dělat takové obstrukce? Dle předchozích sdělení v nich má být definováno zadání (rozsah, obsah, cíl) pro zpracovatele územní studie. To by přeci měla být základní informace k veřejné diskusi, ideálně před zahájením kreslení jakýchkoli návrhů. Jednoznačnou formulaci zadání, o které by hlasovala alespoň pracovní skupina, však budete v zápisech hledat marně. Proto o něm nejspíš doposud nejednala ani rada města, ani zastupitelstvo. Nebylo totiž o čem rozhodovat.  

Co tedy řeší první představený návrh hrubopisu územní studie?

Na to odpovědi v zápisech také nenajdete. Vypadá to tak, že projektant byl nucen si zadání formulovat sám pro sebe (viz zápis č. 5) a že tady probíhá proces, který nikdo věcně neřídí, nebyl totiž jmenována ani potřebný projektový manager, kterého si takto veliká akce jednoznačně žádá, ani nebyli přizvání externí facilitátoři, kteří by s řízením procesu tvorby zadání pomohli. Po veřejné prezentaci hrubopisu územní studie v knihovně se však něco změnilo – rétorika představitelů města a autorů návrhu, kteří již více než půl roku usilovně pracují na územní studii. Začínají na dílčích prezentacích v komisích a výborech tvrdit, že nic není závazné a že jsme zatím ve fázi formulace zadání. Takže předvedené vizualizace nejsou nikterak závazné, stejně jako předběžně definované kapacity území z 28. 11. 2019. Jde prý jen o první nástřel, který má sloužit pro lepší vytvoření představy širokou veřejností.

Trochu podivný postup – nejdřív detailně rozkreslit studii s nákladnými vizualizace a pak se teprve bavit o zadání… A co vlastně tedy dělala a definovala pracovní skupina? Jak je patrné ze zápisů, debatovalo se nad celou škálou témat. Její členové byli vyzváni k předložení vlastních dílčích podnětů a představ, které však dále nebyly nikterak závazně projednány a nebylo z nich vytvořeno žádné závazné konsensuální usnesení = formulace zadání. Jsme tedy v situaci, kdy projektanti shromáždili potřebné podklady a analýzy o území, vynaložili velké úsilí na projektování vlastních vizí pro území kasáren, které ale zatím nikdo neposvětil.

Nezbývá nám tedy nic jiného než se začít konkrétně vyjadřovat k tomu, co vlastně chceme či nechceme v kasárnách. Neštěstí zvoleného postupu tkví v tom, že se bude většina lidí vymezovat k již předloženému velmi konkrétnímu návrhu a to vesměs v detailech. Ač smlouva hovoří o předložení variantních řešení, ty zatím zhotovitelem zpracovány nebyly.

Kdo ale bude řešit a vypořádávat jejich námitky a jaký k tomu bude klíč? Bude to městský architekt, autoři návrhu, pracovní skupina, odbor investic a rozvoje, pověřená místostarostka P. Trambová, odborné komise rady města či sama rada města, nebo dokonce zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán města, popřípadě úplně nová nezávislá odborná komise?  

Formulujme tedy společně zadání, co chceme v kasárnách za naše veřejné peníze. Jsou to městské pozemky a veřejné investice. Jedná se o zásadní otázky budoucího rozvoje našeho města. Vy je můžete do konce února předkládat prostřednictvím městského architekta. Kdo a jak vám je zodpoví, se nechme překvapit.

 

Zhodnocení studie „Žižkova kasárna“ z pohledu moderního urbanismu

 

Časová osa dosavadního vývoje:

 

4. dubna 2019

 • Zastupitelstvo Usnesení č. 79/19 rozhodlo z pěti předložených nabídek o výběru zpracovatele návrhu urbánního řešení bývalých „Žižkových kasáren“. Stal se jím písecký ateliér FACT s.r.o. s předloženým konceptem viz stránky města.
 • Zároveň stejným usnesením rozhodlo, že neschvaluje výstavbu nového plaveckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou, a uložilo „odboru investic a rozvoje zahájit předprojektovou přípravu integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren.“
 • Zastupitelstvo tentýž den ustanovilo v rámci dalšího projekčního řešení 12člennou politicko-úřednickou pracovní skupina. Politické strany byly zastoupeny osmi členy: místostarostka a předsedkyně komise Ing. arch. Petra Trambová /PRO PÍSEK/, Tomáš Freiberg /ANO 2011/, Ing. Václav Gavlasz /ČSSD/, Ing. arch. Vít Řezáč (nahradil Ing. arch. Lauru Jablonskou) /KDU-ČSL/, Martin Brož /Česká pirátská strana/, Karel Vodička /KSČM/, Marek Anděl /PÍSEK SOBĚ – SNK/ a Ing. Gabriela Čápová /ODS/. Město Písek zastupují pověření úředníci Ing. Petr Matoušek /odbor investic a rozvoje/, Ing. Kovařík /odbor dopravy/ a Ing. arch. Josef Zábranský /městský architekt/. Přizván byl i por. Stanislav Grech, Dis. /dopravní inspektorát Policie ČR/. 

24. dubna 2019 – 1. jednání pracovní skupiny

 • Ing. arch. V. Krajíc (atelier Fact) přítomným presentoval koncepce přípravné fáze projektu i jeho následné projekční fáze a dopracování k připomínkování (viz tabulka).
 • Členové pracovní skupiny upozornili na zřízení externí funkce koordinátora uvedené akce – tzv. projekt manažer. Přítomní byli vyzváni ke spolupráci v rámci konkretizování této pozice. Prozatímně byl do této funkce nominován zástupce Odboru rozvoje a investic – Ing. P. Matoušek. Zřízení této pozice bude projednáno ve vedení města. (P. Trambová – do 23. 5.19)
 • Všem členům komise bude zaslán zápis z jednání s píseckými sportovními oddíly, kde jsou specifikovány jejich požadavky na sportovní halu (příloha zápisu).
 • Vedení města se usneslo na maximálním počtu 500 míst pro diváky sportovní haly

 

 

23. května 2019 – 2. jednání pracovní skupiny

 • Nedostatečné podklady pro území, zpracovat koordinační mapu stávajících IS a zeleně (slepá mapa).
 • Pro kvalitní dopravní řešení kasárenského prostoru je nutná jasná představa o funkcích definovaných v kasárenském území.
 • Ing. arch. P. Trambová přítomným sdělila, že upozornila vedení města na nezbytnosti zřízení projektového manažera (záměr je v jednání).
 • Projektanty bylo doporučeno oslovit specialistu v rámci posouzení požadavků na dispoziční řešení sportovní haly, možnost propojení haly a bazénu (zmíněn profesor A. Navrátil – ČVUT FA), doporučeno oslovení provozovatelů stávajících dispozičně propojených areálů a prověření investování jejich provozu (prověří ing. arch. Trambová).
 • Ing. arch. Trambová upozornila přítomné, že v současné době vedení města upřednostňuje umožnění rozvoje funkce bydlení (sociální bydlení, startovací byty apod.) – přítomnými doporučeno včlenění této klidové funkce do kasárenského území, tento záměr provázat se Strategickým plánem města.
 • Atelier Fact předložil plán dalšího postupu, upozornil na nutnost zapojení veřejnosti před započetím projekce (viz příloha).

 

19. června 2019 – urbanistická vycházka podrobně viz

Co dál s obrovským areálem Žižkových kasáren? – urbanistická vycházka 19.6.2019

 

24. července 2019 – Podepsání smlouvy o dílo s projektantem FACT

(Schválenou zastupitelstvem města Písku dne 13. 6. 2019, usnesení číslo 128/19)

 

11. září 2019 – 3. jednání pracovní skupiny

 • Komentován průběh urbanistické vycházky
 • Ing. arch. P. Trambová komentovala i připomínku Ing. arch. M. Zborníka o možnosti participace s veřejností nad tímto tématem i návrh na mediátora (v rámci této komunikace).
 • Výklad autora územního plánu Písku arch. Vávry o vztahu a možnostech řešeného území
 • Otázka možného situování bytové funkce do části řešeného území kasáren
 • Úkoly pro členy pracovní skupiny:
  • 1/ zpracovat představu, jak by měla vypadat forma bydlení v řešeném kasárenském prostoru (např. procentuálním vyjádřením definovat, kolik prostoru ponechat developerům, kolik pro komerční výstavbu, navrhnout služby pro budoucí obyvatele, návrh složení bytové zástavby… apod.)
  • 2/ definovat případný podnět ke změně Územního plánu Písek
  • 3/ příprava – návrh jednotlivých nezbytných dispozičních funkcí pro sportovní halu a bazén

Příloha: Požadavky píseckých sportovních oddílů

 • V případě konání mezinárodních mítinků bylo upozorněno na požadavek minimální kapacity hlediště (1000 míst) a dispozičním situováním oboustranných hledišť (tribun).
 • Přítomní se shodli na minimálních nárocích na „úředním“ zázemí objektu včetně gastro servisu návštěvníků. Kladli důraz na zázemí pro uživatele haly (sportovní + realizační týmy) včetně možnosti důstojného ubytování.
 • Zástupci tělovýchovy se shodli na využití přilehlého venkovního parteru sportovní stavby. Zde upřednostňují situovat sportovní plochy, venkovní posilovny – tzn. rekreačně sportovní prostředí související svou náplní s využitím hlavního objektu sportovní haly a sloužící jak sportovcům, tak i písecké veřejnosti.
 • S přítomnými byla projednávána i otázka přístupu – příjezdu uživatelů haly. Na základě současných zkušeností bylo upozorněno na dostatečnou kapacitu parkovacích ploch. Vzhledem k lokalizaci dotčeného prostoru se předpokládají větší plošné požadavky na tyto dopravní stavby.

Florbal: požadavek na rozměry hřiště včetně výběhové zóny 44m x 24m, preferování umělohmotného povrchu

Házená: hřiště 40m x 20m, výběhová zóna kolem celého obvodu hřiště 3 m, možnost rozdělení palubovky na tři menší hřiště (např. forma závěsné sítě)

Sportovní gymnastika: požadavek na oddělenou menší halu (min. 12 x 12 m s obvodovou výběhovou zónou o šíři min. 2 m) s nářaďovnou (min. 60 m2), min. výška haly 8 m

Atletika: požadavek na možnost tréninku sprintu a skoku do dálky – nejlépe prostor pod tribunou (shodný požadavek na tento prostor s kuželkářským oddílem)

Futsal: Stejné hřiště i branky jako házená, preferují umělý povrch

Volejbal: možnost předělení hřiště by uvítali, ideálně na 3 nebo 4 kurty

Tenis: možnost výstavby tenisové haly (3 kurty, kurt 36/18 m), provozně (i investičně) samostatná sportovní stavba

Horolezci (Lezetop): možnost napojení na zázemí haly s provozně (i investičně) samostatnou stavbou (rozměrové požadavky budou zaslány dodatečně), možnost venkovního lezení, nabídka správy veřejného lanového parku, který by mohl být součástí veřejného prostoru

FC Písek:

- u haly musí být dostatečný prostor pro parkování, okolo 100 míst pro osobní auta minimálně + místa pro autobusy

- v hale by mělo být dostatek šaten pro mužstva pro případ pořádání turnajů, cca pro 8 – 10 mužstev, samozřejmě s dostatečným počtem WC a sprch

- do vybavení haly zahrnout přenosné branky pro utkání mládeže rozměr 3 x 2 metry a 5 x 2 metry.

 

Společné požadavky:

 • díky požadavkům sportovních asociací musí být veškerá místa na tribunách k sezení
 • oboustranná tribuna (nemusí být symetrická – tzn. rozdílný počet řad k sezení)
 • střídačky umístit alespoň 2 m od hrací plochy
 • zvážit umístění rehabilitační části zázemí v blízkosti šaten (masážní místnost)
 • umístění pronajímatelných kanceláří a VIP (multimediální) místnosti (video rozbory, tiskové konference)
 • požadavek na venkovní zelené parkové plochy s možností jednoduchých tréninků (včetně univerzálních tartanových hřišť)
 • možnost instalace prvku zasunovacích tribun (hledišť) – úspora dispozice
 • navržen umělohmotný povrch palubovky CONIPUR HG
 • možnost rozdělení haly na více hracích ploch (stropní/boční výsuvné systémy)
 • úvaha nad možností položení gumového koberce na palubovku pro určité sporty

 

23. října 2019 – 4. jednání pracovní skupiny

 • Ing. arch. V. Krajíc (FACT) představil:
  • 3D model lokality z leteckého snímkování
  • analýzu historického vývoje území (historické mapy)
 • Členům pracovní skupiny představili své úvahy o zadání v rámci funkčního využití lokality – bez nalezení průniku
 • Na příštím jednání bude zpracovateli představena grafická představa urbanistického řešení kasárenské lokality, projednán návrh dopravního řešení lokality a NÁVRH OBSAHU ZADÁNÍ na zpracování územní studie.

 

28. listopadu 2019 – 5. jednání pracovní skupiny

 • Komise doporučila areál MŠ začlenit do řešené kasárenské plochy i ve vztahu k sousednímu území Sv. Václava.
 • Ing. arch. V.  Krajíc (FACT) představil urbanistickou studii – koncept řešení funkčního využití lokality

 

22. ledna 2020 – 1. veřejná prezentace hrubopisu územní studie v knihovně

Kasárna – 1. prezentace návrhu ve fotografiích

VIDEOVIZUALIZACE – první rozpracovaný návrh studie k Žižkovým kasárnám

Co se bude stavět v kasárnách – veřejné představení návrhu hrubopisu územní studie

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY K TÉMATU KASÁREN:

Co dál s obrovským areálem Žižkových kasáren? – urbanistická vycházka 19.6.2019

Co má být v kasárnách – debatujte a plánujte přímo na místě s představiteli města

Den Architektury no.9 PÍSEK – KAM SE MÁ ROZVÍJET NAŠE MĚSTO – ZA NÁDRAŽÍ ČI DO KASÁREN

ZASTUPITELÉ ZAMÍTLI BAZÉN POD LESÁRNOU – MÁ BÝT V KASÁRNÁCH

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

22. 2. 2020 (22:25)  –  Luděk Blaha

0
0

Jen pro připomenutí, aby to nezapadlo, přesunutí nového bazénu z lokalit pod lesnickou školou do lokality kasáren bylo zastupitelstvem schváleno podle návrhu zastupitelů Hladíka a Horáka.
Zápisy z jednání pracovní skupiny jsem nepročítal podrobně a tak nevím, jestli jsem pochopil správně, že myšlenka umístit bazén k silnici I/20 a bez venkovního areálu se zrodila na jednáních pracovní skupiny takříkajíc samovolně a bez nějak výrazné diskuse o možných důvodech pro, a nebo proti takovému řešení.
A jde tedy za celou pracovní skupinou. Je to tak?

Odpovědět

23. 2. 2020 (14:51)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hmm, tak já si zápisy pročetla, kde a jak vznikla myšlenka s umístěním bazénu v nich prostě nenajdeme, jde nejspíš o zásah vyšší moci, ať už je jí míněno cokoliv. Jasný pokyn tu zaznamenán není. Jak říkají děti při dotazu – kdo to udělal: "to samo!"
Stručně shrnu co jsem si načetla. Účel vzniku pracovní skupiny vykázán je, úkoly byly rozdány, zpracovány členy skupiny, a celé to vypadá jako projekt ze školy pro děti – pocvičte se v něčem, u něčeho nechte vyniknout své profesionální ego (osoby z oboru, nebo jen odpovědného politika), zabývejte se tématem(ale celé je to hra, jen takové – aby se vlk nažral….) .A zpočátku byli ze hry i architekti(tedy nejspíš do podpisu smlouvy o dílo), protože jejich poznámky do diskuze tomu nasvědčují.

Ačkoliv se členové pracovní skupiny od první schůzky formou připomínek pokoušeli do průběhu tvorby studie zasahovat, téměř všechny připomínky nejsou vypořádány.
Členům skupiny byly rozdány úkoly, aby byli přesvědčeni o tom, že něco opravdu tvoří, a mimo ně, svou vlastní cestou si šel návrh studie v režii bůhví koho. (např. " Projektantům bude zaslán projekt současného bazénu, ze kterého se bude vycházet" – mystifikace členů, že lze projekt přenést, " Na příštím jednání budou specifikovány provozní nároky na nový plavecký areál" – podle zápisů se tak nestalo, to jsou příklady toho- tumáš hračku, hrej si.)
Já to po přečtení zápisů (kde jak víme jsou zaznamenány ty nejdůležitější věci, není tam vše, co na schůzkách proběhlo) získala pocit, že členové pracovní skupiny byli využiti úplně jinému zájmu, než pro jaký byli zvoleni.
Záleží jen na subjektivním pohledu, jak na jejich role a jejich podílu na konečném, deset měsíců trvajícím divadélku pohlížet..
Já je vidím jako komparzisty v celé hře (u jejich podílu viny či neviny, existuje-li, nemám ještě zcela jasno).
………………………………………………………………………………………………………………………..
Nechápu v zápisu tohle:< 03.06.2019 proběhne na českobudějovickém ŘSD jednání k možnosti napojení na I/20, bude prověřena možnost získání projektu hlukové zátěže I/20, zúčastní se místostarostové Trambová, Veselý + projektant (Fact), podklad zajistí Zábranský (výtah z dopravní části ÚP Písek))> Třetí místostarosta proč?

Odpovědět

25. 2. 2020 (15:41)  –  Martin Špírek

0
0

K tomuto zajímavost z radnice.
Pí.Horažďovská se 14/2 na webu města/dotazy občanů/ ptala ohledně REVITALIZACE KASÁREN. V podstatě, že:..„bazén je namačkán mezi hlavní silnici a pečovat.dům, že nemá venkovní bazén. Zda se jedná o špatné zanesení do mapy, nebo chybný záměr města? Právě kvůli velkým prostorovým možnostem a vyřešení neutěšené situace na místě bývalých kasáren se velká skupina obyvatel přikláněla k této lokalitě. Ale zdá se, že výsledek je opět jiný…“ originál dotazu č.2211438
viz http://www.mesto-pisek.cz/diskuze/index.asp?r=1455&k=3180

Odpověď tiskové mluvčí Mgr.Malotové:
…bazén je navrhován v nově vytvořené klidové zóně v sousedství škol a seniorského domu. Ta by vznikla novým dopravním řešením, které je hlavním základem celé studie prostoru Pražské Brány (Žižkovy kasárny) a přilehlých oblastí. Jeho součástí je právě vymístění automobilové dopravy z části Čelakovského ulice a její přeměna na klidovou zónu. S venkovním koupáním zde počítáno není. Pracovní skupina vyhodnotila prostor bývalých kasáren jako nevhodný pro umístění venkovního koupaliště.

Pominu-li predikci, že vedle výpadovky by mohla vzniknout oáza klidu ;-) tak je důležité to radniční info, že venkovní areál >zařízla< pracovní skupina.

Nu, vyčkáme – jak se s tímto sdělením vyrovnají… Zda se s takovou interpretací smíří, nebo to konkrétní zainteresované osoby akceptovat nebudou?

Odpovědět

25. 2. 2020 (19:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Předesílám, že celou pracovní skupinu považuji stále za komparz do hry, ke které nedostali celý scénář. Já mám obavu, že v tomto případě opravdu rozhodnutí o tom, že nebude venkovní bazén, v takto holé podobě bez rozvedení podstaty, opravdu vzešlo od členů pracovní skupiny.

Soudím tak dle zápisů skupiny. My nevíme, jaký bazén skupina vlastně posuzovala, co jim kdo řekl, že bude v uvnitř a co venku, a jestli se tak rozhodli v okamžiku, kdy někdo napasoval bazén k přeložce. To se ze zápisů zjistit fakt nedá. Jestli jim někdo řekl, že bazén bude mimo kasárna na Výstavišti, u silnice, tak OK, chápu, že souhlasili jen s vnitřním bazénem. Nechápu ale, proč to přijali jako fakt a nepídili se po tom, proč tedy bazén není umístěn jinde, kam se venkovní vejde.

Ještě bych pochopila, že někde jinde u bazénu nechtěli všelijaké atrakce, a tak řekli, že tohle venku nenene, a vzniklo z toho, že bazén venku nenene.

Celá pracovní skupina se měla seznámit s podmínkou výstavby nového bazénu danou referendem, potom usnesením ZM, na základě kterého i skupina vznikla a potom rozhodovat podle projektu bazénu, který má být v kasárnách umístěn.
Vedoucí pracovní skupiny na první schůzce řekla, že budou vycházet z projektu bazénu pod lesárnou, tak jim to asi stačilo, a na podmínku venkovního bazénu zapomněli. A tomu se nebránili ani členové skupiny v oboru vzdělaní, kteří jistě vědí, že projekt pod lesárnou nelze použít do kasáren. Nevím, nebyla jsem tam, a jak víme, v zápisech prostě není všechno.

Ale jak píšete, zítra se pracovní skupina opět schází, třeba se k zápisu dostaneme a počteme si, jak to bylo, je a bude.

Odpovědět

25. 2. 2020 (21:26)  –  Luděk Blaha

0
0

Možná by se patřilo, připomenout si, proč a na základě čeho vznikla ta pracovní skupina právě v tomto složení. Tak nějak začínám mít pochybnosti…

Odpovědět

25. 2. 2020 (23:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nějak se patří, aby k velkým projektům města byla ustanovena pracovní skupina, neznám přesný princip, pro co se určuje a pro co ne, předkladatelka (starostka) to určitě navrhla v souladu s pravidly(?), myslím.
Na mimořádném ZM loni došlo k situaci, kdy se dokončovalo, co se načalo minulým vedením města – bazén a kasárna, a v materiálech na ZM už byl rovnou navržen bod usnesení:
3. (ne) ustanovuje v rámci dalšího projekčního řešení lokality pracovní skupinu ve složení:
ing.arch. Petra Trambová /předsedkyně/
- Pro Písek,
- . ANO 2011 ,
- KDUČSL,
- Česká pirátská strana,
- KSČM,
- Písek sobě – SNK ,
- ODS,
- ing. arch. Josef Zábranský , ing. Petr Matoušek – za odbor investic a rozvoje

Takže každá ze stran, které tvoří současné zastupitelstvo si měla určit svého člena – nebo zástupce a ten se stal členem pracovní skupiny (v rámci objektivity?). Což o to, posud je mi to jasné, ale nemám představu o jejích pravomocech a náplni práce…
To, že se někdo stal členem pracovní skupiny bylo výsledkem dohody po nominacích, proto tam byli za některé strany např. architekti. Z jiných stran třeba jen zastupitelé….

Asi by bylo nejlepší, kdyby se nám někdo z těch členů svěřil s tím, jak pr. skupina fungovala, pořád je kolem všeho hodně zamlženo.

Odpovědět

26. 2. 2020 (10:14)  –  Pavel Šebelle

0
0

Problém polistopadového systému je, že do komisí , různých rad, osadních výboru atd. jediná nutná kvalifikace je – stranická knížka nebo kamarádství s nějakou stranou. Nikoliv odbornost nebo občanská aktivita.

Takže máme komisi, kam stranící nanominovali svoje kamarády nikoliv kapacity v oboru a ty jsou za funkci vděční a dělají co jejich kamarádi politici, často lidé neznalý a neschopní, navrhují. Pak se nedivte jaký je výsledek.

Je to stejné jako za komunistů, kdy vše řídila strana a největší kvalifikace byla stranická knížka:
Je tu jen rozdíl, že zatímco komunistů bylo 1,7 mil a z nich se vybíralo i volbou, dnes má 7 stran v parlamentu jen 100 000 členů a vybírá se tedy ze 100 000 lidí. Místo jedné stranické knížky a vybírá asi 7 stranickýh knížek, stran, které se když chtějí kamarádí.

Odpovědět

26. 2. 2020 (10:57)  –  Michaela Šťastná

0
0

Můj názor je, že to zbytečně bagatelizujete, protože tady není nic jen černobílé.
Dejme tomu, že dnes by se eventuálně dalo vybírat z občanů, kteří se aktivně zajímají o dění ve městě, a pokusit se obsadit komise a výbory města jimi.
Kolik z nich je však odborníky pro danou komisi nebo výbor? A jaký stupeň odbornosti by se preferoval? Kolik kapacit vzdělaných v několika oborech do komisí a výborů v našem městě žije a je ochotno se na chodu města podílet? Nebo kde je záruka, že aktivní občan ve funkci nepodlehne něčímu tlaku při rozhodování, či kouzlu vlastní důležitosti?

Takže místo nominací na obyčejné členy komisí a výborů z jednotlivých stran by se nominovali odborníci a některé komise a výbory by nemohli pro nedostatek členů fungovat a nebo bychom se ad absurdum dostali do situace, kdy odbornost zaručuje jednomu člověku účast v několika komisích současně a jeden člověk by byl členem všech komisí a výborů a podle jeho názorů by se točil svět ….Takhle se nikam nedostaneme.
Záruku odbornosti komisí a výborů města nezaručuje jejich složení, ale přístup členů ke své činnosti. Já sama často na rozhodnutí komisí koukám jako z jara, jaké názory a náhledy se dokážou prosadit.
A je možné, že v pozadí je nějaký politický náhled nebo tlak, ale uvědomuji si, že kromě psaní komentářů na FB, pod články apod je ve městě opravdu málo lidí, kteří by se chtěli stát členem komise, věnovat tomu čas, vzdělat se v tom kterém odvětví a HLAVNĚ dát své jméno všanc kritice. Jakmile jim vezmete anonymitu, zbyde k výběru hrstka lidí a ti to podle mě už dělají. A tak máme v komisích a výborech lidi, co to dělat chtějí. Tak navrhněte změnu pravidel, to jako občan klidně můžete udělat kdykoliv.
Jsem dost stará na to, abych si také uvědomovala, že studiem získané tituly nejsou zárukou dostatečné odbornosti a už vůbec nezaručují eliminaci rozdílnosti v názorech od stejně vzdělané skupiny jiných odborníků, takže se snadno může stát, že vzdělanec nakonec razí daleko horší názory než snažící se našinec.

Odpovědět

29. 2. 2020 (11:10)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Šťastná nikoliv, nic nebagatelizuji. Aby demokracie fungovala musíte nastavit vnější podmínky tak, aby systém fungoval ne pro politické strany, ale pro lidi např. aby demokracie v Písku fungovala, mělo by být pro zastupitele a radní povinné, aby každých 14 dní v Písku v nějaké čtvrti pořádali podobné setkání jako já a naše firma včera v Olympii, pak by odpadli ze zastupitelstva primáři, doktoři, ředitelé škol, který na práci pro město nemají čas, protože jsou ve svých profesích velmi zaneprázdněni a jak mi jeden řekl, je v zastupitelstvu proto, že se pak setká s významnými a zajímavými lidmi a že má na OV je jednu hodinu měsíčně, protože v práci pracuje 300 hodin, no na toho nepotřebujeme, my potřebujeme aby dělal pro město, a odpadli by i lidé, kteří nemají odborné předpoklady a lehce pošlou do háje mně nebo jiné jednotlivce asi i opoziční zastupitele, ale tváří v tvář 50 – 70 lidem by požadavky místních dlouhodobě odmítat nemohli….a museli by konečně pro ně něco dělat.

Když vyhraje volby nějaká strana v ČR hned nacpe svoje lidi a noshledy do VZP, ČEZU, jiných dozorčích rad, pak do mediálních rad. atd., to třeba v Německu není možné, tam nemohou do všeho zasahovat politické strany, určitě nevolí mediální rady. A stejně tak v malém v Písku, v osadních výborech mají být místní co pro místo něco dělají a nemají být převolováni po volbách..na co??? stejně tak dozorčí rady, tam mají být odborníci, kteří pravidelně zastupitelstvu složí účty, zda hospodaří dobře, ale měli by projít ne politickou zákulisní hrou, ale standardním výběrovým řízením, kde by museli splnit elementární odborné požadavky

Odpovědět

26. 2. 2020 (14:59)  –  Zbyněk Konvička

0
0

dobrý den všem,

dovoluji si reagovat na výše napsané, a připojím aktuální zkušenost z pracovní skupiny pro vznikající Koncepci pro bydlení města Písku, které jsem se dnes zúčastnil jako zastupitel. Předesílám, že se u této pracovní skupiny nejedná ani o výbor ani o komisi, ale o lidi z odborů města, DBS, externích odborníků či zástupce zastupitelstva atd..

Na této pracovní skupině se otázka složení výborů či komisí také řešila. Nejen dle mého, ale i několik dalších, co byli na tomto jednání, by byl ideální mix – v komisích a výborech by dle mého mohli být v pohodě jak zástupci delegovaní politickými stranami, odborníci z úřadu z dané oblasti a rovněž i odborníci z veřejnosti, kteří mají s danou problematikou zkušenosti (mají v oboru vzdělání, praxi, reference). O všech nominovaných by pak mělo rozhodovat zastupitelstvo města.

Uvedu příklad, do některých výborů a komisí byl naposledy přetlak zájemců i když to bylo aktuálně pouze na delegování politickými stranami. U jiných naopak malý zájem. Např. u Osadního výboru Hradiště jsme neměli počet členů jako v minulosti, kteří by se hlásili či byli ochotni tam být delegováni za jakoukoliv stranu. Abychom naplnili lichý počet členů, oslovovali jsme – zástupci různých stran – aktivní občany z Hradiště, o kterých jsme věděli, že by je práce ve výboru mohla zajímat a o dění v této čtvrti se zajímají, a nevadilo by jim, že budou delegováni od jakékoliv strany. Podařilo se a dva aktivní občany jsme sehnali a jsou platnými členy. Nevadí jim přitom, že jsou delegováni za politický subjekt.

Dle mého by měla být ale ještě možnost pro několik míst ve výboru či komisi i pro občany, kteří tam chtějí být čistě za sebe a mají k místu v případě OV vztah a jsou v čtvrti aktivní, v případě odborných komisí by měli prokázat své kompetence, znalosti či vzdělání. Zastupitelstvo by pak posuzovalo, zda jsou či nejsou vhodnými adepty.

Za Piráty mohu říci, že jsme i v tomto "delegovacím" stranickém systému vybírali a většinově se chtěli shodnout na daném člověku tak, aby daný člověk byl buď z oboru se zkušenostmi, a to i u nestraníků, nebo měli k dané čtvrti vztah a byli v ní aktivními aktéry.

mějte pěkný den

Zbyněk Konvička

Odpovědět

26. 2. 2020 (16:38)  –  Luděk Blaha

0
0

A teď bychom se mohli vrátit k otázce, proč se v kasárnách nepočitá s venkovním arealem městského bazénu, když pod lesnickou školou by to bývalo šlo. A kdy o tom 'lidi z odborů města, externí odborníci či zástupci zastupitelstva' rozhodli.

Odpovědět

29. 2. 2020 (11:16)  –  Pavel Šebelle

0
0

Už dej pokoj Luďku, architekti odborníci vybrali místo pro bazén na sjezdu u dálnice, tak to bude to nejlepší!!! :-) ty přeci dáš na odborníky a jestli se chceš koupat venku, choď do šarláku, máš to z Jihu blíž. :-)

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.