Přihlášení

Co dál s obrovským areálem Žižkových kasáren?

19. 7. 2019 | Martin Zborník | Diskuze (14) | Věci veřejné

Kasárna Písek 2019

Ve středu 19. června v podvečer se uskutečnila městem organizovaná urbanistická vycházka po areálu bývalých Žižkových kasáren. Jednalo se o první z řady plánovaných setkání s veřejností na toto téma.

Sešlo se zhruba čtyřicet účastníků, včetně lidí bydlících v bezprostředním okolí, místostarostky Petry Trambové (Pro Písek) pověřené vedením tohoto projektu ze strany města, za Piráty dorazili zastupitelé M. Brož a M. Horák a za ODS M. Přibáň.

Ambicí města je ještě před vytvořením návrhu řešení území seznámit veřejnost a sousedy se záměry města v tomto území a vyslechnout jejich náměty a připomínky, které mohou být následně zapracovány do zadání. Pro zpracování návrhu byla vybrána na mimořádném jednání zastupitelstva města 4. dubna 2019 těsnou většinou 15 hlasů z  27 písecká architektonická kancelář FACT s.r.o. pod vedením architekta Vladimíra Krajíce, který byl také na setkání přítomen.

Základ: dopravní řešení

Debata se točila především okolo dopravního řešení. Jedná se o nejvýznamnější rozvojovou lokalitu v našem městě, která má, pro vaši představu, rozlohu přibližně dvanácti Velkých náměstí, s kapacitou srovnatelnou se sídlištěm M. Horákové. Klíčové bude dopravní napojení celého tohoto obrovského území, které nelze řešit v jediném bodě z již dnes přetížené Pražské ulice. Je zapotřebí vyřešit napojení na přilehlý průtah I/20, který je zhruba z poloviny své kapacity využíván pro vnitroměstskou komunikaci. Řešení tedy zasahuje jak do tranzitní dopravy čtyřproudového průtahu silnice Praha – České Budějovice, tak do tranzitu ve směru Strakonice – Tábor. Dnes je již zřejmé, že roky naplánovaný severní obchvat města, mimo jiné řešící i sjezdy z této komunikace v lokalitě u židovského hřbitova, pravděpodobně nebude v nejbližších třiceti letech realizován a kdo ví, jestli vůbec někdy bude. Nevychází zde takové dopravní zatížení, aby to byla priorita Ředitelství silnic a dálnic. Naopak průtah městem I/20, který tvoří nepřekročitelnou bariéru ve městě a je v současnosti největším urbanistickým problémem Písku, má být podle plánů ŘSD ještě více dopravně zatížen, a to jak blížící se dostavbou dálničního tahu D4 z Prahy, tak i v budoucnu plánovanou novou sítí dálnic spojujících velkým okruhem všechna krajská města. Právě přes tuto komunikaci je totiž naplánována dálnice spojující Plzeň s Českými Budějovicemi.

V  této souvislosti tedy nepřichází v  úvahu zklidnění komunikace I/20 na „městský bulvár“ a napojení pomocí úrovňových křižovatek, či kruhovými objezdy. 

Jediné přípustné je napojení mimoúrovňové. Průtah jakožto obrovskou městskou jizvu, nejen v této lokalitě, lze do budoucna řešit jediným způsobem: prosadit a vybudovat dopravní obchvat města mimo zastavěné území – např. jako to mají v Táboře. Pak by bylo možné z této komunikace vytvořit městský bulvár a  umožnit propojení s odříznutými částmi města U Václava, Hradiště, Za Nádražím, Putimská Vysoká.

Vlastní dopravní řešení lokality Žižkových kasáren každopádně bude mít dopad na mnohé další části města, zejména dopravní napojení lokality U  Václava, dokončení vnitroměstského okruhu páteřní sítě Kollárova, Harantova, Zeyerova a  I/20 v  úseku čtyřproudého přemostění Otavy. Nezbytné je vyřešit tolik diskutované napojení na kruhový objezd směrem na Nový most a Kollárovu ulici. Zde jsou nevyhnutelné výkupy přilehlých domů pro napojení tohoto území. Při diskusi zazněly výtky místních obyvatel, kterým se výrazně zhorší kvalita bydlení v přilehlých nemovitostech. Trasa nové vnitřní komunikace pak částečně zasahuje na pozemky zemědělské školy a obchodní akademie. Podle slov přítomného ředitele Pavla Sekyrky však budou tyto pozemkové zábory plošně kompenzovány náhradními přilehlými pozemky západním směrem od areálu škol. Pro vnitroměstskou komunikaci je také zásadní zklidnění křižovatky u Masarykovy školy.

 

Co v území vlastně chceme?

Co všechno má být v  tomto území, je zatím otázkou, na kterou neexistuje jednotný názor.

Zástavba tohoto území bude trvat odhadem 30–50 let. Půjde o  několikamiliardovou investici, na které se bude podstatnou měrou finančně podílet město Písek veřejnými prostředky. Je tedy třeba se přípravě věnovat s velkou péčí a předem si jasně definovat, co vlastně od tohoto území očekáváme. To za nás nevyřeší žádný projektant. Je to hlavní otázka na politické představitele města a potažmo i na všechny občany města. Jinými slovy je potřeba definovat co nejpřesnější zadání, na kterém bude panovat konsensuální shoda.

Jak toho dosáhnout? Zastupitelstvo 4. dubna pro tento účel, v  rámci dalšího projekčního řešení celé lokality, ustanovilo politicky nominovanou pracovní skupinu ve složení: předsedkyně Ing. arch. Petra Trambová (Pro Písek), Tomáš Freiberg (ANO 2011), Ing. Václav Gavlasz (ČSSD), Ing. arch. Laura Jablonská (KDU–ČSL), Martin Brož (Česká pirátská strana), Karel Vodička (KSČM), Marek Anděl (Písek sobě – SNK), Ing. Gabriela Čápová (ODS), Ing. arch. Josef Zábranský – městský architekt, Ing. Petr Matoušek – odbor investic a rozvoje, Ing. Kovařík – odbor dopravy a por. Stanislav Grech, Dis., za Dopravní inspektorát PČR.

Zatím je jisté jen jedno. Zastupitelstvo města 4. 4. na návrh místostarosty Hladíka současně s odmítnutím výstavby bazénu v lokalitě pod lesnickou školou odsouhlasilo zahájení projektové přípravy na výstavbě integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren. Jedná se však o nejlepší možné řešení pro toto území? Jak má být vlastně velká sportovní hala, jak bazén, bude jeho součástí i venkovní areál? Má být k  městu blíže dostupná jižní část kasáren zastavěna monofunkčním blokem služeb, který bude využíván jen po krátkou dobu z celého dne? Musí to být společný monofunkční blok? Pro území je důležité zachování pestré promísené funkční skladby. Není dobré mít pohromadě velké monofunkční celky jako např. již realizované technologické centrum a technologický park, kde úderem 16. hodiny dojde k úplnému vylidnění.

Ozývají se hlasy, že se mají v této lokalitě stavět nové bytové domy. Podle Petry Trambové a Pirátů to mají být startovací byty pro přilákání mladých učitelů a doktorů do města. To ale s sebou nese řadu otázek: Kolik bychom chtěli v lokalitě bytů? Hovoříme o desítkách, či stovkách nových bytů? Jaké mají být? Malometrážní, nebo velkoprostorové a luxusní? Kde mají být situovány – blíže k  městu, nebo v  odlehlejších lokalitách severní části? Na to žádné vodítko nikde nenajdeme, protože ani strategický plán města ani územní plán města z roku 2015 nedefinuje, kolik má v následujících letech v našem městě žít obyvatel. Má jich být stále 30 000, nebo se má postupně do roku 2050 město rozrůst na 35 000, nebo na 40 000 lidí? To je zásadní, strategické rozhodnutí, které s sebou nese potřebu pracovních příležitostí, nutný rozvoj služeb a vybavenosti.

Obdobné je to i u potřeby veřejných ploch parků, hřišť, kapacit parkovacích ploch a nutné vybavenosti v území. Podle vyjádření Petry Trambové se nepočítá s tím, že by se zde navrhovala jakákoli opatření, která by řešila potřeby okolních lokalit, například sídliště Portyč a jeho nedostatek parkovacích kapacit. To se dle jejích slov má řešit vždy v rámci konkrétní lokality. Je třeba také do zadání definovat potřebné služby pro nově budované území – školky, obchody, lékařská pracoviště, drobné služby v území …

Zapojí město občany, ale tentokrát konečně smysluplně?

Pro zdárné nalezení smysluplného zadání pro celý tento prostor je potřeba zapojit do plánování a debat co nejvíce občanů. Na takto obrovský záměr nestačí jen politicky jmenovaná pracovní skupina, ale do plánovacích procesů je potřeba zapojit širokou veřejnost. Dosavadní snahy města o věcech vždy veřejně diskutovat až před předložením finálních návrhů (někdy dokonce až poté) jsou sice jistě chvályhodné, avšak působí značně nepřipraveně a nekoncepčně. Smysluplné zapojení veřejnosti – participativní plánování – je velmi účinný a efektivní nástroj. Je ale potřeba, aby ho odborně vedl někdo zkušený.Jinak se ke kýženému cíli nedostaneme. Takového odborníka však na městském úřadě nemáme. Je tedy potřeba najít odborného nestranného facilitátora = moderátora celého tohoto procesu, který má zkušenosti s  plánováním a  zapojováním politiků, odborné i široké veřejnosti, investorů a různých zájmových skupin. Jeho práce by spočívala ve prodiskutování a konečném nalezení konsensuálního zadání pro zpracování řešení celého území. Je to mnohdy proces bolestný, ale platí, že když se udělá dobré zadání a panuje na něm obecná shoda, výsledek pak odpovídá představám obyvatel města, kteří se s ním velmi dobře a snadno sžijí – identifikují.

 

To je cesta, kterou se musí město vydat. Pak se můžeme těšit na to, co nám v kasárnách za obrovské městské investice v následujících desetiletích vyroste, a nemusíme se toho obávat. Je pravděpodobné, že kvůli realizaci tohoto velkolepého záměru se bude muset město v budoucnu zadlužit. A právě proto je potřeba hledat dlouhodobé konsensuální řešení již teď.

TEXT&FOTO _ MARTIN ZBORNÍK – architekt, předseda spolku Písecký svět

vyšlo v tištěné podobě Píseckého světa v č. 13/2019

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY K TÉMATU KASÁREN:

Co má být v kasárnách – debatujte a plánujte přímo na místě s představiteli města

ZASTUPITELÉ ZAMÍTLI BAZÉN POD LESÁRNOU – MÁ BÝT V KASÁRNÁCH

JAK MOŽNÁ BUDOU VYPADAT BÝVALÁ ŽIŽKOVA KASÁRNA? VIDEOZÁZNAM PREZENTACE PĚTI STUDIÍ

ZASTUPITELÉ JEDNALI DLOUZE – MIMO JINÉ O PURKRATICÍCH, LIDLU A ŽIŽKOVÝCH KASÁRNÁCH

SOUDNÍ SPOR V ŽIŽKOVÝCH KASÁRNÁCH DOSPĚL KE KONCI

ARCHITEKT NAVRHL BAZÉN V KASÁRNÁCH A NOVÝ BULVÁR – PÍSECKOU TŘÍDU

ZASTUPITELSTVO: KASÁRNA – SPORTOVNÍ HALA – BAZÉN?

KDO ZÍSKÁ BUDOVY V KASÁRNÁCH? MĚSTO DĚLÁ TAJNOSTI, ALE NEJVÍC NABÍDLI MAREK ANDĚL A MARTIN LOPATA

ARCHITEKT PLESKOT K VYUŽITÍ KASÁREN: MĚSTO MUSÍ MÍT SVOU VŮLI! – NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA HO NEPOZVALI…

PROJEKT, KTERÝ ASI BUDE STÁT REPUBLIKU ČTVRT MILIARDY

MĚSTO PÍSEK PŘEDSTAVILO NÁVRHY ŘEŠENÍ ŽIŽKOVÝCH KASÁREN – ROZHODNOU ZASTUPITELÉ

LIKVIDACE SUTÍ Z KASÁREN SE VLEČE A PRODRAŽUJE

CO DÁL S AREÁLEM KASÁREN? BAZÉN? SPORTOVNÍ HALU?

NOVÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE OTEVŘENA

CO S BUDOVOU U HONZÍČKA, PRODEJ ČÁSTI KASÁREN, SMART CITY, LIKVIDACI CK A SPOUSTU DALŠÍCH BODŮ PROJEDNAJÍ ZASTUPITELÉ

S JAROMÍREM GRÉGREM O TECHNOLOGICKÉM PARKU

JIHOZÁPAD KASÁREN VYKLIZEN, SEVER U SOUDU

VŠESPORTOVNÍ HALU DO KASÁREN A BAZÉN PROVĚŘIT

MŮŽE NOVÝ PLAVEČÁK ZAMÍŘIT DO KASÁREN?

PÍSEK SE BUDE SOUDIT… KDO ZAPLATÍ ŠEST MILIONŮ? JE V POZADÍ PRAŽSKÁ FIRMA LOST ARCH?

A JE TO: BAZÉN BUDE POD LESNICKOU ŠKOLOU, BEZ VŠESPORTOVNÍ HALY

EVERGREEN SE VRACÍ: ZASTUPITELÉ BUDOU ZNOVU POSUZOVAT, ZDA POSTAVIT BAZÉN POD LESNICKOU ŠKOLOU

NA TÉMA PRODEJE ŽIŽKOVÝCH KASÁREN A POLITICKÉ ZODPOVĚDNOSTI

POLITICI ODPOVÍDAJÍ: 4. BAZÉN, NEBO AKVAPARK?

MĚSTO PO REFERENDU ZAČALO HLEDAT JINÉ MÍSTO PRO BAZÉN. JE NA TO ALE TA PRAVÁ CHVÍLE?

PLAVEČÁK NEBO AQUAPARK – POSUNE NÁS NĚKAM VEŘEJNÁ ANKETA ?

0
0

Diskuze k článku +

19. 7. 2019 (00:25)  –  Luděk Blaha

0
0

"startovací byty pro přilákání mladých učitelů a doktorů do města"

A proč ne mladých sociálních pracovníků, mladých školních psychologů, mladých policistů, mladých duchovních, mladých programátorů, mladých operátorů výroby, mladých umělců, mladých rodičů, mladých …

Odpovědět

19. 7. 2019 (21:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

V pondělí se možná RM rozhodne (opakovaně, s malou opravou usnesení) i o bytech pro pracovníky do Faurecie, ale lákat je asi bude na jiné, na ty, co už stojí.
A možná se i povede řeč, jak odlákat současné staré zájemce o městské byty, aby mohlo město lákat na ty nové byty nové mladé zájemce, protože zrovna v pondělí se přidělují byty zájemcům, kde na jeden byt bylo devět, ale i osmnáct zájemců.
A protože už na minulé radě se udělila výjimka pro přidělení dvou bytů lékařům, tak až se rozhodne, kolik a jakých bytů se postaví v kasárnách, možná se budou lákat mladí i z jiných profesí, lékaři už budou bydlet na výjimky.

Odpovědět

24. 7. 2019 (12:06)  –  Pavel Šebelle

0
0

Velmi pěkný článek popisující problém a i způsob řešení v závěru. Ano město musí zapojit občany, není možné, aby o tom rozhodovalo jen 27 lidí z Písku (zastupitelů) a nebo 10 lidí z pracovní skupiny, protože se použijí peníze občanů nikoliv zastupitelů. Klíčové je podle mne dopravní napojení, které by snad mohlo vyřešit i sjezd k Václavu a na Pražskou, Tř. Národní svobody z města a ne od Dobešic.

To co je znepokující je to, že místo, aby ŘSD udělalo obchvat města, chce nám do města zatáhnout další dopravu a nechce obchvat stavět dalších 30 let. Opravdu je polistopadový systém natolik neschopný, že mu trvá postavit obchvat kolem města velikosti Písku 60 let ??? Průjezd hlavního tahu městem se podepisuje výrazně na zdraví nás všech (jedovaté zplodiny, prach, hluk). Všichni občané, všichni zastupitelé, všichni poslanci a senátoři z JČ by se měli tomuto rázně postavit, je nutné jak píše pan Zborník konečně prosadit a vybudovat dopravní obchvat města mimo zastavěné území – např. jako to mají v Táboře nebo dnes již Strakonicích. Pak by bylo možné z komunikace I 20 vytvořit městský bulvár a umožnit propojení s odříznutými částmi města U Václava, Hradiště, Za Nádražím, Putimská Vysoká.
ŘSD sinemůže s naším městem dělat co chce, město nepatří ŘSD, ale občanům.

Odpovědět

24. 7. 2019 (13:12)  –  Luděk Blaha

0
0

Kdoví, jak to bude, až ŘSD metamorfuje na akciovou společnost. Lepší ale nejspíš ne.
V každém případě měst a obcí, jejich občané trpí dlouhodobě neřešenou svízelnou dopravní situací, je po republice nespočetně. V lepším případě hodně. A vzhledem k tomu, že hlavní dopravní tepna zůstává i nadále dvouproudová a že krize je na spadnutí, vídím to spíš nenadějně.
Jenom výměna mistra, byť až tak významného resortu, tu trvá čtyřikrát déle než je přiměřeně únosné. Ale zbytečným řečem se daří skvěle.

Odpovědět

24. 7. 2019 (14:50)  –  Zbyněk Konvička

0
0

s vyzněním článku Martina Zborníka dost souzním a skutečný obchvat města Písku mimo stávající zástavbu by byl opravdu žádoucí…

s čímž si dovoluji polemizovat je realizovaný obchvat Strakonic…

nedávno otevřený "obchvat Strakonic"… jestli je tím myšlen onen "severní půloblouk" tak se o skutečný obchvat města dle mého opravdu nejedná, spíše o spojku mezi hlavní silnicí od Prahy I 4 a komunikací od Strakonic na Plzeň I 22, která vede do velké míry mezi bytovou zástavbou, ale jistě městu trochu ulevila, když je tudy odkláněn tranzit a nemusí kamiony jet Lidickou, kolem Rennerových sadů, křižovatkou u sídliště Mír apod. atd… mimochodem tato spojka byla plánována od 30. let 20. století… a realizována nedávno

severní půloblouk ve Strakonicích ale zdaleka neřeší obchvat města jako takového na hlavním tahu Praha – Strakonice – Vimperk – Strážný… tam se dá hovořit spíše o částečném odklonění dopravy od Písecké ke křižovatce u Lidlu, ale dál už vede zase zastavěnou bytovou zónou ať už na Vimperk či Budějovice…

Odpovědět

24. 7. 2019 (19:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

Luďku nemůžeme říkat, kdo ví jak to bude, musíme to všichni důrazně požadovat, občani, politici, úředníci. Máme místostarostu místopředsedu vládní strany, tak by se mohl trochu snažit a místo trapností kolem ministra kultury by mohli řešit obchvaty měst a vesnic.

Odpovědět

24. 7. 2019 (19:36)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Konvička, to co postavili ve Strakonicích už se za obchvat považovat dá, protože domy vidět nejsou, jsou tam velké valy a velké protihlukové stěny, i když to vede skrze část zástavby. Možná to šlo udělat líp, ale i tak je to velké plus a velmi to pomohlo nám co jezdíme často z Písku na Horažďovice a dál. To písečtí politici umí akorát říkat, jak to nejde, že to je věc ŘSD a další a další výmluvy, samozřejmě, že to je věc prvořadá píseckých politiků, oni musí zajistit na dalších místech, aby jejich město nebylo průjezdné pro stovky kamionů. Jenže obchvat po písecku se dělá tak, že se lidem koupí protihluková okna :-) . Nechte si to patentovat.

Odpovědět

25. 7. 2019 (09:25)  –  Pavel Šebelle

0
0

Díval jsem se ještě do map, část obchvatu ST jde za zástavbou, část mezi zástavbou na okraji, lze tedy za jakýsi obchvat považovat a je to velký přínos pro ST. Lepší by bylo, kdyby šel úplně mimo město a obešel i Nový Dražejov a možná i Katovice, ale to by byla úplně jiná stavba a investice, ke které třeba jednou dojde a pak tento malý obchvat se použije pro rozvoj Strakonic. Politici by si měli uvědomit, že investice do infrastruktury nejsou nikdy vyhozené peníze, ale že to vždy přispěje k rozvoji a vyšší úrovni daného místa. Bohužel se vyhazují peníze zbytečně za věci, které takový přínos nemají viz. tzv. sportovní stezka na Hradišti, která vůbec není stezkou, ale hřištěm, které se nebude moc využívat a zničilo krásný bukový les, jediný ucelený na Hradišti a v rozpočtu města je na to 2,5 mil Kč. Pane Konvička víte o té stezce něco bližšího? Co to jako má být? Co je např. ten chodníček v lese od nikud nikam, na kterém jsou natlučeny prkýnka, aby se o ně zakopávalo? Včera tam nebyli děti, ani cvičící, ale nějací hoši co tam seděli u stolu a pili pivo. To asi v lese moc žádoucí není, aby si tam mládež dělala "pikniky". Zničili jste jeden nejkrásnější kus místního lesa.

Odpovědět

25. 7. 2019 (14:54)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Pane Šebelle, samozřejmě, že každé odklonění hlavně tranzitní dopravy mimo zástavbu by mělo být a bývá zpravidla přínosem, psal jsem, že hlavní tranzit Praha- Šumava napříč městem Strakonice to ale severní půloblouk rozhodně nevyřešil, tudíž je to spíše spojka nežli obchvat na jiný směr – Strakonice – Plzeň… ok, ale každý to můžeme vidět trochu jinak…

co se týče sportovní stezky na Hradišti – jel jsem zatím kolem Smetáka na kole a velmi mile mne překvapila řada nových prvků, neb jsem se tam delší dobu nedostal a určitě toto obohacení stezky mi přijde fajn a přínosné… že byl "zničen" krásný bukový les .. jsou myslím dost silná a přehnaná slova a zcela mimo mé chápání musím říct – kde a jak byl podle vás zničen??? viděl jste tam nějaké pokácené nebo poničené stromy? velké zásahy do lesa jako takového? osobně jsem tam nic podobně hrůzostrašného neviděl – naopak jsou tam všechny prvky dle mého zasazeny s maximální mírou ohledu k přírodě… a současně jsou silná a přehnaná slova že "my" jsme zničili nejkrásnější kus místního lesa… kdo "my"? – myslíte zastupitelé? nebo rada města?…

Odpovědět

25. 7. 2019 (15:39)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Konvička, nevím co je U Smetáka, tam jsem nebyl, ale nahoře na Hradišti, když odbočíte z asfaltového okruhu lesní cestou kolem autodromu, dojdete k části lesa, který je jenom z buků, a tam se udělalo jakési "hřiště" z různých nesmyslných prolejzaček, které normální člověk ani nepochopí na co jsou, jako ten chodníček, takže to není stezka jako třeba na Americe, kdy je v lese od sebe po 50-100 m nějaké cvičidlo, ale je na jednom místě v lese lunapark. Takže nás pár co tam chodíme do lesa, dívat se na stromy, se teď musíme dívat na nějaké dřevěné nesmysly. Dokonce se tam nandalo asi 20 dřevěných kůlů mezi stromy na které se umístilo malé číslo. Tomu se říká nosit dříví do lesa. Samozřejmě, že lesu škodí, když tam bagr udělá sto děr na jednom místě a když tam běhají lidi mimo cesty a 2,5 milionu za tohle dát, když nejsou peníze na nic, je taky dost podivné.

Lidi by potřebovali, aby tam město udržovalo cestičky, prořezávali stromy kolem cest, aby to nezarůstalo, třeba dali občas lavičku, ale ne aby z lesa jste nám udělali dětské hřiště. To jsem neviděl nikde vy ano? Kde? Tak nám jako zastupitel zjistěte kdo je za tím, zda to měl vůbec povolené od ŽP, jak to že ŽP povolil hřiště a bagrování v lese. Já předpokládám, že zastupitelé to schválili, když na to vyčlenili 2,5 mil Kč, tedy ten kdo zničil kus lesa jsou pro mne zatím zastupitelé.

Odpovědět

25. 7. 2019 (17:53)  –  Pavel Šebelle

0
0

Poněkud zvláštní je i to, že člen OV Hradiště a zastupitel neví nic o tom co se za "pseudohřiště" udělalo v lese za autodromem a proč se do poměrně hustého lesa, zapichuje 20-30 dřevěných kůlů, na které se přibíjejí nesmyslné tabulky s čísly.

Odpovědět

25. 7. 2019 (19:15)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Pane Šebelle,

do lesa na Hradišti samozřejmě chodím, ale spíše na okruh a do lesa pod samotným vrcholem, pod autodromem jsem ale v poslední době nebyl, měl jsem na mysli cvičební prvky u řeky – U Smetáka, které mi přijdou, že v lese nic neruší a jsou dobré…, pod autodrom se ale zajdu podívat, abych věděl, o čem píšete a co tu kritizujete…

o těchto prvcích pod autodromem, jak píši, jsem ovšem zatím nevěděl, ani se to na Osadní výbor Hradiště, pokud mě paměť neklame, nedostalo, abychom se k tomu mohli jakkoliv vyjádřit… pokud mám správné informace, rozhodla o tomto rada města, nikoliv zastupitelstvo, v tomto roce v únoru… tak mi tu nepředhazujte, že o tomto projektu rozhodovali zastupitelé… a neoperujte jakousi "kolektivní vinou"…

mluvíte "za lidi" – jací lidé by si přáli to nebo ono, o čem vy hovoříte… vy jste mluvčí Hradišťáků…?… zkuste mluvit za sebe, děkuji…

Odpovědět

26. 7. 2019 (10:41)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Konvička, zastupitelé jsou od toho, aby radu kontrolovali. Že rada o této věci ani neiformuje OV Hradiště vypovídá jen o tom, že si páni radní a zastupitelé dělají co chtějí bez ohledu na lidi a jejich potřeby. A zastupitelé schválili rozpočet, kde dali na tento nesmyl 2,5 mil Kč a vy jste zastupitel, takže minimálně jste se měl seznámit už dříve s tím na co dává město peníze 2,5 mil Kč Hradišti, když nedá na jiné věci a třeba parkoviště na sídlišti v rozpočtu není a tak se zatím stavět nemůže.

Já žádný mluvčí lidí nejsem, ale s lidmi mluvím a vím jaké mají potřeby a problémy, což se o lidech z OV a zastupitelstva podle mých zkušeností říct nedá, resp. OV a zastupitelstvo včetně vedení města spoustu požadavků lidí odmítá, zápisy z OV a moje zkušenost z různých částí města jsou toho důkazem.

O žádnou kolektivní vinu nejde, o žádné nemluvím – jako zastupitel máte samozřejmě odpovědnost za dění ve městě a vy ani nevíte co se na Hradišti děje, i jako člen OV a zastupitel, často toho víte méně než já.

Odpovědět

26. 7. 2019 (10:54)  –  Pavel Šebelle

0
0

To pseudohřiště co se postavilo uprostřed lesa za autodromem je podle mne protiprávní a není v souladu ani s ÚP města, kdy jde o plochu lesa, o plochu přírody nikoliv plochu určenou k rekreaci. Proto pana Konvičku jako zastupitele žádám, aby zjednal nápravu a ty věci se odstranili a dali někam jinam, kde budou využity. Část třeba na sídliště nebo sídliště dole ve městě nebo ke Smetákovi, pokud s tím lidé budou souhlasit. Uprostřed lesa kam chodí pár lidí máme prolejzaček víc než na sídlišti, absolutně nenormální situace. Navíc vše v listnatém lese, kde to na podzim vše zapadá listím a bude drahá a problematická údržba.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.