Přihlášení

Kdo bude mít na radnici co na starosti v letech 2018-2022

8. 11. 2018 | Martin Zborník | Diskuze (0) | Věci veřejné

Zastupitelstvo Písek

Ve čtvrtek 15.11.2018 proběhne v pořadí již druhé jednání zastupitelstva, tentokráte již pod taktovkou zvolené menšinové koalice PRO PÍSEK 6 + ČSSD 3 + KDU-ČSL 3 ze silou 12 mandátů z 27. Na ustavujícím jednání 1.listopadu 2018 byli zvoleni do uvolněných funkcí starostka Eva Vanžurová za PRO PÍSEK, 1. místostarosta Petr Hladík za KDU-ČSL, 2. místostarostka Petra Trambová za PRO PÍSEK a 3. místostarosta Ondřej Veselý za ČSSD. Právě posledně jmenovaný 3. místostarosta bude z důvodu souběhu funkcí s výkonem poslaneckého mandátu žádat zastupitelstvo o změna funkce z uvolněného místostarosty na neuvolněného. Zastupitelé také budou "porcovat medvěda" v podobě rozhodování o personálním obsazení osob, které budou zastupovat město v orgánech společností, svazcích obcí, sdruženích, společenství, spolcích a družstvech. Zabývat se budou také návrhem na zřízení výborů zastupitelstva, které by měli nadála pracovat jako v předchozím volebním období. Bude se tedy hlasovat o vzniku finančního, kontrolního, Osadního výboru Hradiště, Osadního výboru Nový Dvůr, Osadního výboru Purkratice, Osadního výboru Semice, Osadního výboru Smrkovice, Osadního výboru Svatý Václav. V neposlední řadě také bude rozhodovat o tom, zda všichni nově zvolení členové rady města budou moci v Písku oddávat. Návrh menšinové koalice přinášíme níže. Respektuje rozdělení kompetencí vedoucích představitelů města. Množství pozic však není obsazeno a je tak tedy nejspíš dán prostor zastupitelům z řad opozice. Jak to dopadne je ale otázka.

 

 STANOVENÍ KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ VEDENÍ MĚSTA

 

jméno

funkce

zodpovídá za oblast v samostatné působnosti:

Mgr. Eva Vanžurová

starostka

finance a rozpočet, investice, školství, mládež, tělovýchova, sport, meziobecní spolupráce, propagace města, média, interní audit, krizové řízení, SMART Písek

Ing. Petr Hladík

1. místostarosta 

sociální péče, péče o seniory, doprava, veřejný pořádek, požární ochrana   

Ing. arch. Petra Trambová

2. místostarosta 

majetek a rozvoj města, veřejné zakázky, územní plán, Strategický plán města Písku   

JUDr. Ondřej Veselý

3. místostarosta

kultura, cestovní ruch, zahraniční spolupráce, partnerská města, životní prostředí, Městská policie Písek, bezpečnost

 

KOALIČNÍ NÁVRH NA OBSAZENÍ POSTŮ v orgánech společností, svazcích obcí, sdruženích, společenství, spolcích a družstvech:

1.  působnost valné hromady Městské služby Písek s.r.o. vykonává rada města

změna v dozorčí radě: odvolání Václava Reichla (KSČM) a Ing. Zdeňka Kuliče (ODS) a jmenování Ing. Petra Hladíka (KDU-ČSL) a …..

2. působnost valné hromady Lesy města Písku s.r.o. vykonává rada města

změna v dozorčí radě: odvolání Jiřího Hladkého (VPM) a Mgr. Michala Drnce (TOP09) a jmenování MUDr. Michala Turka, MBA (ČSSD) a RSDr. Jiřího Lejčara (KSČM)

3. působnost valné hromady Veřejné služby Písek s.r.o. vykonává rada města

změna v dozorčí radě: odvolání Václava Reichla (KSČM) a Ing. Zdeňka Kuliče (ODS) a jmenování Ing. Petra Hladíka (KDU-ČSL) a …..

4. zástupce města na valné hromady Odpady Písek s.r.o. ruší delegaci Marka Anděla (PÍSEK SOBĚ) a deleguje JUDr. Ondřeje Veselého (ČSSD)

5. působnost valné hromady Paliva Písek a.s. vykonává rada města 

změna v představenstvu: odvolání Ing. Jiřího Uhlíka (ČSSD) a jmenování …..

v dozorčí radě: odvolání RSDr. Jiřího Lejčara (KSČM) a jmenování …..

6. delegaci Mgr. Evy Vanžurové (PRO PÍSEK) jako zástupce města na valnou hromadu Recyklace odpadů a skládky a.s.

změna v představenstvu: odvolání Marka Anděla (PÍSEK SOBĚ) a jmenování JUDr. Ondřeje Veselého (ČSSD)

7. delegaci Mgr. Evy Vanžurové (PRO PÍSEK) jako zástupce města na valnou hromadu Teplárna Písek a.s.

a ukládá jí, aby na nejbližší valné hromadě navrhla snížení počtu členů dozorčí rady ze 6 na 3 a změnu v představenstvu, a to: odvolání Ing. Miroslava Krejči, CSc. (Patrioti) a jmenování …..

a změnu v dozorčí radě: odvolání Romana Ondřicha, DiS. (ČSSD), Ing. Miroslava Sládka (Patrioti), ….. a jmenování …..

8. odstoupení Mgr. Ing. Jiřího Hořánka (ANO) z členství ve správní radě Sladovny Písek o.p.s., s tím, že členství zanikne k 02.01.2019 a zároveň jmenuje členem správní rady Romana Ondřicha, DiS (ČSSD), a to s účinností od 03.01.2019

9. vzdání se funkce Mgr. Ing. Jiřího Hořánka (ANO) jako předsedy představenstva Bytového družstva sv. Václav, deleguje Mgr. Evy Vanžurové (PRO PÍSEK) jako zástupce města na členskou schůzi do představenstva jmenovat Ing. arch. Petry Trambové (PRO PÍSEK)

10. delegaci Mgr. Evy Vanžurové (PRO PÍSEK) jako zástupce města na valnou hromadu Jihočeského vodárenského svazu

změna v představenstvu a to: odvolání Ing. Miroslava Sládka (Patrioti) a jmenování Ing. arch. Petry Trambové (PRO PÍSEK)

11. ruší delegaci Ing. Miroslava Sládka (Patrioti) jako zástupce města do výboru Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou a deleguje ….. a zároveň bere na vědomí, že členem dozorčí rady je RSDr. Jiří Lejčar (KSČM)

12. delegace Mgr. Evy Vanžurové (PRO PÍSEK) jako zástupce města na valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí severního Písecka změna v představenstvu: odvolání Ing. Miroslava Sládka (Patrioti) a jmenování ….., členem kontrolní a revizní komise zůstává RSDr. Jiří Lejčar (KSČM)

13. ruší delegaci Ing. Miroslava Sládka (Patrioti) jako zástupce města na valnou hromadu a do rady regionu Svazku obcí regionu Písecko a deleguje Ing. Petra Hladíka (KDU-ČSL)

14. ruší delegaci Mgr. Ing. Jiřího Hořánka (ANO) jako zástupce města ve Svazku měst a obcí České republiky a deleguje JUDr. Ondřeje Veselého (ČSSD)

15. ruší delegaci Mgr. Evy Vanžurové (PRO PÍSEK) jako zástupce města ve Svazu měst a obcí Jihočeského kraje a deleguje Ing.arch. Petru Trambovou (PRO PÍSEK)

16. ruší delegaci Mgr. Ing. Jiřího Hořánka (ANO) jako zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a deleguje JUDr. Ondřeje Veselého (ČSSD) 

17. ruší delegaci Mgr. Ing. Jiřího Hořánka (ANO) jako zástupce města za člena představenstva Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí a deleguje JUDr. Ondřeje Veselého (ČSSD) 

18. ruší delegaci JUDr. Josefa Knota, MBA (TOP09), jako zástupce města v projektu měst Písek, Strakonice, Horažďovice a Sušice Otavská plavba a deleguje JUDr. Ondřeje Veselého (ČSSD) 

19. ruší delegaci Mgr. Ing. Jiřího Hořánka (ANO) jako zástupce města za člena předsednictva Sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica a deleguje Ing.arch. Petru Trambovou (PRO PÍSEK)

20. ruší delegaci Ing. Miroslava Sládka (Patrioti) jako zástupce města za člena správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky a deleguje MUDr. Michala Turka, MBA (ČSSD)

21. deleguje jako zástupce města do Asociace měst pro cyklisty MUDr. Michala Turka, MBA (ČSSD) 

22. bere na vědomí delegaci Mgr. Evy Vanžurové (PRO PÍSEK) jako zástupce města na valnou hromadu Schneider Electric, a.s.

 

Většina funkcí jsou neplacené, u menší části z nich jsou pak částky za výkon funkce velmi různé.

 

KOLIK BUDOU ČINIT ODMĚNY ZASTUPITELŮ 

Návrh výše odměn:    

stanoví výši odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc se řídí § 72, odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb zákon o obcích. Při stanovení výše této odměny se postupuje podle nařízení vlády č. 202/2018 Sb a 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 

Uvolnění členové zastupitelstva tedy zvolená starostka bude dle nařízení vlády pobýrat stanovenou odměnu za výkon své funkce ve výši 77.834,- Kč (do 31.12.2018 – 72.743,- Kč) hrubého za měsíc. U 1. a 2. místostostarosty je stanovena odměna na 68.494 Kč (do 31.12.2018 – 64 013 ,- Kč).

Zdroj Ministerstvo vnitra 20182019

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva se určuje ve výši odměny za jednu vykonávanou funkci, a to za kterou přísluší nejvyšší odměna (např. místostarosta, člen rady, předseda výboru), tedy:  

- místostarosta:                                od 15.11.2018 do 31.12.2018

          39.281 Kč

                                                            od 01.01.2019                         

          42.031 Kč

- člen rady:                                        od 15.11.2018 do 31.12.2018

            8.729 Kč

                                                            od 01.01.2019                         

            9.340 Kč

- předseda výboru nebo komise  od 15.11.2018 do 31.12.2018

            4.365 Kč

                                                            od 01.01.2019                         

            4.670 Kč      

- člen výboru nebo komise:            od 15.11.2018 do 31.12.2018

            3.637 Kč

                                                            od 01.01.2019                         

            3.892 Kč

- člen zastupitelstva:                       od 15.11.2018 do 31.12.2018

            2.182 Kč

                                                            od 01.01.2019                         

 

            2.334 Kč

 

U neuvolněných zastupitelů, kteří jsou oprávnění k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se uvedená odměna zvyšuje za každý svatební obřad o 150 Kč, maximálně o 2.000 Kč za kalendářní měsíc

 

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou. Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce.

Návrh předpokládá ponechat stávající částku náhrady ušlého výdělku, tzn. 340 Kč/hodinu. Nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, se navrhuje stanovit ve výši 6.800 Kč (20 hodin). 

 

Zdroj Materiály pro jednání zastupitelstva města 15.11.2018

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

OBDOBÍ 2010 – 2014 – Kdo nově zastupuje zájmy města Písku v představenstvech nebo správních a dozorčích radách

 

1.11.2018 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  VZNIK MENŠINOVÉ KOALICE PRO PÍSEK 6 + ČSSD 3 + KDU-ČSL 3

Jak dopadlo 1. jednání nových píseckých zastupitelů + VIDEO

6.11.2018 – Seznam priorit stran zastoupených v radě 

3.11.2018 – Proč piráti Martin Brož a Zbyněk Konvička odmítli vstoupit do rady města

2.11.2018 – Ustavující zastupitelstvo očima běžného občana

1.11.2018 – PROHLÁŠENÍ KDU-ČSL K USTAVUJÍCÍMU ZASTUPITELSTVU

1.11.2018 – Cirkus jménem zastupitelstvo dnes v Písku

 

31.10.2018 – PROGRAMOVÉ PRIORITY TROJBLOKU PIRÁTŮ, ODS A ANO

31.10.2018 – Pohled ČSSD na dosavadní průběh koaličních vyjednávání

31.10.2018 – Jak probíhala povolební jednání pohledem Pirátů

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.