Přihlášení

Nová petice odborné veřejnosti podporuje výstavbu bazénu pod lesnickou školou

27. 2. 2020 | Redakce PS | Diskuze (7) | Petice

Bazén pod lesnickou školou

V pátek 21. února doručil Ing. Karel Petro na Městský úřad v Písku petici adresovanou zastupitelům města. Podepsalo ji 42 zástupců písecké odborné veřejnosti. Žádají zastupitele o přehodnocení jejich usnesení ze 4. dubna 2019, kterým „zastupitelstvo města výstavbu nového plaveckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou … neschvaluje a ukládá odboru investic a rozvoje zahájit předprojektovou přípravu integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren.“ Signatáři petice toto rozhodnutí považují za nesprávné.

Kde tedy má být bazén v jižní části kasáren, u průtahu I/20, nebo pod lesnickou školou?

Kde tedy má být bazén? V jižní části kasáren, u průtahu I/20, nebo pod lesnickou školou? Mohlo by se zdát, že tahle otázka byla vyřešená, když o ní zastupitelé v dubnu 2019 po bouřlivé diskusi rozhodli jasnou většinou 18 hlasů, a to napříč spektrem, jak z řad koaličních (ČSSD – Chytrý, Turek; KDU-ČSL – Hladík, Němeček, Váně; PRO PÍSEK – Tyll), tak i opozičních zastupitelů (PIRÁTI – Brož; Horák; Konvička, Posekaný, Soumar; ANO 2011 – Hořánek, Nebes; ODS – Kozlíková, Přibáň, Taraba; KSČM – Lejčar a PÍSEK SOBĚ – Anděl.)

Část odborné píseckých architektů a dalších odborníků z oblasti stavebnictví si však myslí opak. O jejich petici bude jednat již 19. března zastupitelstvo a možný je opravdu jakýkoliv vývoj v této věci. Poslední petice odborné veřejnosti proti akvaparku pod hradbami vedla až k vypsání prvního místního referenda, které otázku bazénu zásadním způsobem ovlivňuje dodnes.

Posuďte sami důvody nynější petice. DÁLE CITUJEME PŘÍMO TEXT PETICE:

                                                                                                                                                                             Zastupitelstvo města Písek                      Velké náměstí 114/3

397 19 Písek

 

Toto prohlášení považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

                                                                                              PETICE

Prohlášení odborné veřejnosti k záměru umístění nového plaveckého bazénu s letní plovárnou do lokality Žižkových kasáren v Písku.

 

Obsah petice: „Žádáme odpovědné představitele města Písku o REVIZI ROZHODNUTÍ zastupitelstva města ze dne 4. 4. 2019, o neschválení výstavby nového plaveckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou  a o zahájení předprojektové přípravy integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren.“


Chronologický vývoj projektu bazénu:

 • 9. 10. 2008 – úkol k zahájení projektových prací – Aquacentrum střední velikosti, včetně podzemního parkoviště na stávajícím místě pod historickými hradbami (6,617 mil. Kč včetně DPH)
 • 31. 1. 2013 – místní referendum – rozhodnutí o přesunu plaveckého bazénu do jiné lokality
 • 23. 5. 2013 a následně 19. 9. 2013 – výběr nové lokality – studie posuzující 12 lokalit, pak omezeno na 5, na 3 a následně vítězí lokalita pod lesnickou školou
 • 29. 1. 2015 – hlasování ZM a schválení výstavby plaveckého bazénu s letní plovárnou pod lesnickou školou
 • 2015 – architektonická soutěž na nový bazén s letní  plovárnou  pod lesnickou školou (1,235 mil. Kč včetně DPH)
 • 10/2015 – 05/2017 – zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a zajištění všech potřebných průzkumů, povolení, včetně oponentního auditu odborníků a následných úprav projektu dle výsledků auditu (8,173 mil. Kč včetně DPH)
 • ostatní náklady spojené s projektovou dokumentací (1,217 mil. Kč včetně DPH)
 • 7. 12. 2017 – hlasování ZM a schválení realizace projektu nového plaveckého bazénu s letní plovárnou pod lesnickou školou
 • 2018 – výběrové řízení na zhotovitele 

 

Zástupci odborné veřejnosti níže uvádějí důvody, které jednoznačně hovoří PRO novostavbu plaveckého bazénu

s letní plovárnou v lokalitě pod lesnickou školou a zároveň důvody, které hovoří PROTI umístění plaveckého bazénu s letní plovárnou do areálu Žižkových kasáren v Písku.

 

PRO:

 • ČAS – lze stavět ihned po výběru zhotovitele
 • vydané stavební povolení s nabytím právní moci
 • výběr lokality po pečlivé předchozí analýze (viz chronologický vývoj projektu bazénu)
 • hotová kvalitní projektová dokumentace ve stupni prováděcí dokumentace (zadávací dokumentace), která navíc prošla podrobným auditem odborníků, a která byla upravena dle závěrů tohoto auditu do konečné podoby
 • vyřešena všechna napojení na inženýrské sítě, včetně napojení objektu bazénu na přivaděč vody z řeky Otavy s následným vypouštěním zpět do řeky – úsporné řešení spotřeby vody do budoucna
 • byly provedeny přípravné práce v území pod lesnickou školou, které přímo souvisí s umístěním bazénu s letní plovárnou do této lokality (přeložka teplovodu do komunikace a výměna a zvýšení kapacity jednotné kanalizace)
 • objekt bazénu je vyprojektován v nízkoenergetickém standardu (kategorie A dle PENB) s vazbou na její nižší provozní náklady do budoucna a tudíž i nižší finanční zátěž města
 • vyřešené parkování nejen pro návštěvníky bazénu, ale i pro návštěvníky přilehlých sportovních areálů
 • vyřešené dopravní napojení areálu na místní síť komunikací, včetně příjezdu cyklistů po značených cyklostezkách mimo komunikace a bezpečný přístup pro pěší
 • orientace pozemku na jih
 • otevřený venkovní prostor – letní plovárna s venkovním bazénem
 • budova bazénu s vyprojektovanou zelenou střechou

 

PROTI:

ENORMNÍ ČASOVÁ NÁROČNOST:

 • příprava území, provedení průzkumů a vypracování všech potřebných posudků, vypracování projektových dokumentací, schválení projektu dotčenými orgány a povolení na stavebním úřadě, výběr zhotovitele – posouvají reálnou možnost tyto stavby využívat minimálně o dvě volební období

 

ENORMNÍ FINANČNÍ NÁROČNOST:

 • nemáme v ruce odhad nákladů, které bude nutno v lokalitě ŽK vynaložit (pokud dnes je pro zastupitele částka 350 mil. Kč bez DPH pouze za plavecký bazén s letní plovárnou nepřijatelná, v návaznosti na vývoj cen ve stavebnictví bude tato částka do budoucna vyšší)
 • po celou dobu bude město muset udržovat stávající plavecký bazén funkční, v současné době je uvažováno se zavřením celého venkovního areálu pro veřejnost (finanční zatížení města do budoucna)

 

PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE DO ÚZEMÍ ŽIŽKOVÝCH KASÁREN (SOUVISÍ S FINANČNÍ NÁROČNOSTÍ PROJEKTU):

 • stávající projekt bazénu s letní plovárnou nelze překopírovat na jiné místo, bude muset být vypracován, na základě nové soutěže, zcela nový projekt (veškeré stupně projektové dokumentace znovu)
 • bude nutná investice, která zabezpečí funkční dopravní napojení na městskou a nadřazenou dopravní síť, napojení areálu formou cyklostezek – bezpečný příjezd pro rodiny s dětmi i pro děti samotné, bezpečný přístup pro pěší
 • bude nutné zainvestovat do inženýrských sítí, které jsou nezbytné pro daný záměr
 • bude nutná investice do přivaděče vody z řeky Otavy

 

Rozhodnutí zastupitelů města Písku o sloučení výstavby plaveckého bazénu s letní plovárnou a víceúčelové sportovní haly s umístěním do areálu Žižkových kasáren v Písku považujeme z výše uvedených důvodů za nesprávné.

 

Finanční výbor MÚ Písek na svém zasedání přijal dne 1. 4. 2019 usnesení:

Usnesení č. 15/19:Finanční výbor po projednání vzal na vědomí předložené informace o dosavadních nákladech na stávající i nový bazén a upozorňuje na skutečnost, že bylo přijato platné usnesení o výstavbě nového bazénu pod lesnickou školou a je z ekonomického hlediska, předložených materiálů na mimořádné konání zasedání zastupitelstva města i střednědobého výhledu rozpočtu města vhodné období na jeho výstavbu“.

„Žádáme odpovědné představitele města Písku o REVIZI ROZHODNUTÍ zastupitelstva města ze dne 4. 4. 2019, o neschválení výstavby nového plaveckého bazénu v lokalitě pod lesnickou školou  a o zahájení předprojektové přípravy integrovaného areálu plaveckého bazénu a nové sportovní haly s umístěním do jižní části areálu Žižkových kasáren.“

V Písku

Petiční výbor ve složení:                     1.            Ing. Karel Petro

                                                               2.            Ing.arch. Jana Kantorová

                                                               3.            Ing.arch. Laura Jablonská

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

2019 – ZASTUPITELÉ ZAMÍTLI BAZÉN POD LESÁRNOU – MÁ BÝT V KASÁRNÁCH

2011 – Petice odborníků k záměru výstavby nového bazénu

2013 – V prvním místním referendu zvítězilo ANO – Nový akvapark pod hradbami nebude

 

Poslední šance pro zaslání námětů ke kasárnám

Jaké bylo zadání pro kasárna? Hledáme v zápisech pracovní skupiny

Zhodnocení studie „Žižkova kasárna“ z pohledu moderního urbanismu

 

22. ledna 2020 – 1. veřejná prezentace návrhu hrubopisu územní studie na Žižkova kasárna

Kasárna – 1. prezentace návrhu ve fotografiích

VIDEOVIZUALIZACE – první rozpracovaný návrh studie k Žižkovým kasárnám

Co se bude stavět v kasárnách – veřejné představení návrhu hrubopisu územní studie

Co dál s obrovským areálem Žižkových kasáren? – urbanistická vycházka 19.6.2019

Co má být v kasárnách – debatujte a plánujte přímo na místě s představiteli města

Den Architektury no.9 PÍSEK – KAM SE MÁ ROZVÍJET NAŠE MĚSTO – ZA NÁDRAŽÍ ČI DO KASÁREN

0
0

Diskuze k článku +

28. 2. 2020 (00:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tenhle rok má teprve 58 dní a už se toho tolik stalo! Po delší době je tu petice, nejsem odpůrce peticí či prosazování si názoru(práva) za její pomoci, přesto se téhle podivuji.

"Prohlášení odborné veřejnosti k záměru umístění nového plaveckého bazénu s letní plovárnou do lokality Žižkových kasáren v Písku." Pominu, že odborná veřejnost města si po 10 měsících a 17 dnech dodala odvahy a odevzdala petici proti usnesení ZM a budu dělat, že její podání právě nyní (po zveřejnění studie na kasárna, kam je bazén nacpán na to nejhorší místo v našem městě a bez venkovního bazénu) není účelové, budu dělat, že když si do prosince vedení města na bazén pod lesárnou blokovalo v rozpočtu peníze, nevypadá to, jako by jej tam chtěli vrátit, budu dělat, že tenhle akt nevypadá jako masáž veřejnosti s jasným cílem.

Zpět k petici. Podle názvu jsem očekávala v bodech PRO něco odborného – když od odborníků. Aha, tak první, druhý, třetí, čtvrtý bod – nic, jen konstatování toho, co bylo pro stavbu vykonáno.
Pátý a šestý bod – no nevím, opravdu jsou "vyřešena všechna napojení na inženýrské sítě, včetně napojení objektu bazénu na přivaděč vody z řeky Otavy" a "byly provedeny přípravné práce v území pod lesnickou školou, které přímo souvisí s umístěním bazénu s letní plovárnou do této lokality (přeložka teplovodu do komunikace a výměna a zvýšení kapacity jednotné kanalizace)"?
Body sedm až dvanáct – hledám odbornost, nacházím přenositelné aspekty i do prostoru kasáren. Takže nic, co by mi napovídalo něco o tom, proč se petice nazývá Prohlášení odborné veřejnosti… po tomto nadpisu čekám odborné posouzení oněch pro, nebo aspoň oněch PROTI.

Odborné posouzení proti spočívá v: ENORMNÍ ČASOVÁ NÁROČNOST, ENORMNÍ FINANČNÍ NÁROČNOST, PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE DO ÚZEMÍ ŽIŽKOVÝCH KASÁREN (SOUVISÍ S FINANČNÍ NÁROČNOSTÍ PROJEKTU) – to jsou úplně stejné argumenty, které zazněly při návrhu stavět bazén pod lesárnou (vlastně stavět kdekoliv), a myslím, že postrádají onu avizovanou odbornost. Nové stavby už to tak mají, trvá to, něco to stojí, bývá to něčím podmíněno – pod lesárnou to neprobíhalo jinak.
Stanovisko finančního výboru petenti zapomněli doplnit informací, že jej výbor vydal před jednáním ZM 1.4., ale to neměl nejmenší tušení, že už 4.4. odpoledne bude cena bazénu o 35 milionů vyšší…
Zrovna tak petenti zapomněli doplnit info, že v roce 2016 bylo zadáno vypracovat studii na umístění haly a bazénu variantně do obou částí kasáren, a definitivně se o umístění bazénu pod lesárnou rozhodlo 7. 12. 2017, jinak by šel projekt do šuplete a stavělo se v kasárnách.

Ale možná za tím hledám mnohem víc kvůli nadpisu petice, hledám odborné pohledy, názory, posudky, něco z té odbornosti, a nejspíš zbytečně, v oněch PRO nepůjde o odbornost, půjde o PROPÍSEK. Mýlím se?

Odpovědět

28. 2. 2020 (14:11)  –  Ondřej Blažek

0
0

Kde se dá petice podepsat?

Odpovědět

28. 2. 2020 (14:55)  –  Josef Soumar

0
0

To bylo ještě v dobách, kdy byla predikce rozpočtu bazénu za 320 mil. korun, nikoliv za 350 mil., které následně při jednání zastupitelstva, cca 10 vteřin před samotným hlasováním, změnila starostka města… hodinu a kus jsme debatovali o bazénu za 320 milionů, už tak několikrát v čase zdraženém a před hlasováním jsme byli upozorněni, že se opět o 30 mil. prodražuje. Fér přístup, díky ;) a ono se těch změn stalo od té doby docela dost ;)

Já, jen, aby v té chronologii byly i další věci, které rozhodovali o přístupu a hlasování a nepsali jsme stále jen ty, které někdo potřebuje vyřknout a někdo jiný slyšet.

Další fér přístup přišel v následném vývoji od dubna minulého roku a nabral spád – podloží, výstavba osvětlení na FC Písek, kde měli okamžitě problémy s podzemní vodou. Přichází umístění bazénu v nové lokalitě, dle mého názoru schválně nakreslené "všeobecné neuspokojující" řešení bazénu s halou tak, aby byl bazén opět vrácen pod Lesnickou školu, tj. vyhodili jsme další cca 1,5 milion, navíc nám vzniká další sídliště už v tak přeplněném místě Portyče… a další peníze vyhodíme za znovu úpravu lokality bývalých Kasáren.

Co bych tedy doporučoval do zprávy zahrnout?

- město dlouhodobě nechávalo stávající bazén chátrat tak, aby již nešel opravit (domněnka, účelovost? – nevíme…)
- místo rekonstrukce přichází návrh na megalomanský aquapark, ten se lidem samozřejmě pod hradbami nelíbí (domněnka, účelovost – nevíme…)
- přichází referendum jen s možnostmi aquaparku a jiného místa, žádná jiná možnost (účelovost? – nevíme…)
- pracovní skupinu pro kasárna vede člověk, který několik let zasvětil bazénu pod Lesnickou školou, nyní to s klidem pustí z hlavy a bude makat na nové lokalitě na 100% (účelovost? – tady zřejmě již trochu tušíme…)
- z komunistického komplexu s 3 bazény, v letních měsících plného k prasknutí, a brouzdalištěm se postupem let dostáváme k 1 krytému bazénu bez venkovní části, abychom se s grácií vrátili alespoň k bazénu s brouzdalištěm a venkovním areálem pod Lesárnou (účelovost? – nevíme…)
- bazén se stává hybnou silou projektu "kasárna", kde město několik let právně bojovalo, aby dostalo pozemky zpět. Lokalita by bez usnesení výstavby komplexu sportovní haly a bazénu měla jistě jiný průběh (účelovost? – nevíme… :-) ).


- navíc na povrch přicházejí další pletichy a informace:

1) Představte si, že se začíná po Písku říkat, že vybudování komplexního řešení – integrovaného areálu haly a bazénu, nemá žádný pozitivní dopad (kdo to říká a proč? – účelovost? – ano, to víme…). Dle mého názoru má a i kdyby nemělo, zastupitelé si to myslí a tento postup si od 4.2019 přejí a co jsem viděl, ještě jej nedostali na stůl.

2) Bazén v Písku se do 2 let bude muset zavřít. No to teda nebude, jsme vázáni referendem údržby stávajícího do výstavby nového (kdo to říká a proč? – účelovost? – no jasně, že víme…).

3) Dostáváme se do situace, kdy se má rozhodovat o nevhodně umístěném bazénu v Kasárnách… tedy, to už v kasárnách ani
není (pomineme) a mezi bazénem pod Lesnickou školou. Opět, jako před 7 lety v referendu, jen mezi těmito možnostmi (domněnka? účelovost? – mno, to si dokážeme alespoň představit)

4) Výstavba bazénu pod Lesnickou školou bude levnější a rychlejší. (účelovost? – zřejmě ano, protože umístění, cenu za INTEGROVANÝ objekt haly a bazénu a nestranný harmonogram minimálně neznáme).

Možná, že patřím k mladším členům zastupitelstva, byť mám svůj věk, ale hloupej fakt rozhodně nejsem ;-)

Tak já si sem tyto informace jen odložím a počkám na další vývoj, díky.

Odpovědět

29. 2. 2020 (19:22)  –  Jaroslav Toman

0
0

Když jsou tady všichni fér tak od loňského dubna čekám na studii pirátů na bazén a sportovní halu v Žižkových kasárnách. Čekám od nich podaný návrh případě předložení projektové dokumentace, která v rámci vyřčené „synergie“ zlevní bazén s halou. Čekám kolik ušetříme, kolik to tedy vlastně bude stát. Tohle je konstruktivní práce. Domnívám se, že tu nejde o bazén o rodiny o děti, ale pouze o vlastní body.

Odpovědět

2. 3. 2020 (11:27)  –  Ing. Michal Horák

0
0

Vážený pane Tomane, k Vašemu celkem demagogickému příspěvku bych jen podotknul, že z nějakých důvodů se funkce zastupitelů dělí na uvolněné a neuvolněné přičemž Vámi popsaná činnost patří do náplně práce funkcí uvolněných. Budete se možná divit , ale funkce opozičního zastupitele mezi uvolněné skutečně nepatří. Takže my jsme v rámci svých pravomocí podali návrh, který demokratickou většinou prošel, a bylo na lidech, kteří jsou za to placeni, aby tento návrh realizovali. Jak se toho zhostili popsal celkem trefně kolega Soumar v předchozím příspěvku.

Odpovědět

2. 3. 2020 (19:38)  –  Jaroslav Toman

0
0

Děkuji Vám pane Horáku za vysvětlení a hluboce se omlouvám za svojí zkreslenou informaci a politickou neznalost. Už se nedivím, že opoziční neuvolněný zastupitel, který chce sportovní halu a bazén v kasárnách, již dále nespolupracuje na tomto svém návrhu, nepředkládá studie a své cenové představy, jelikož za to není placený a není to jeho náplň práce.

Odpovědět

1. 3. 2020 (14:58)  –  Radek Otava

0
0

Velkou otázkou je odbornost tzv. písecké "odborné" veřejnosti. To, že je někdo kuchař, neznamená, že je dobrej kuchař. Ve většině školních jídelen a restaurací jsou profesionální vystudovaní kuchaři, ale podprůměrní a průměrní. I řada amatérů – babičky, maminky, nebo ti co jsou v soutěži Master Chef, je strčí do kapsy. A tak to, že je někdo architekt, neznamená, že je dobrý architekt a že je odborník a má právo jen on mluvit do toho, kde bude v Písku bazén nebo jiná stavba.

Většina tzv. odborné veřejnosti, která dnes podepsala tuto petici v roce 2011 tvrdila, že místo pod hradbami není vhodné. Ale ani za 10 let lepší místo nenašli. Neřekli tenkrát, které místo vhodné je, a tak to referendum, kdy se vlastně nerozhodovalo o tom, kde bazén bude, je velmi sporné.

Pak tato odborná veřejnost pod vedením paní arch. Trambové umístila bazén vedle čtyřproudovky (ale říkali tomu pod lesnickou školou, asi aby to vypadlo, že je to v lese). Pod žádnou lesnickou školou to není, tam je Cadillac, je to pod Burketovkou a vedle hlavního tahu Praha-ČB, kde jezdí denně 14-23 000 aut, z toho cca 2500 kamionů. Moc hezké místo pro venkovní koupání. A tito odborníci se tenkrát sekli "jen" o 30 nebo možná 50 milionů a zjistili to až na poslední chvíli. Vyprodukovali bazén za 350 milionů, což je šílená suma. Opravdu lidé chtějí bazén za tolik peněz a mít dál rozbité chodníky před svými domy? Copak radní a odborná veřejnost sepisující petici neví jak město vypadá dnes na periferiích ? Jak je zanedbané a neudržované ?

A v roce 2020 tato odborná veřejnost šokovala veřejnost umístěním bazénu na ještě horší místo, ještě blíž čtyřproudovky. Do místa, kde se ani nevejde venkovní bazén. A nyní zase změnila názor a dělá petici ? Co to jako je?

Podle mne všichni co se podíleli na bazénu pod Burketovkou a hlavně na bazénu na druhé straně v tzv. "kasárnách", prokázali i laikům, že jsou špatní odborníci, neumí vybrat lepší místo pro bazén než je pod hradbami a měli by konečně přestat do toho mluvit. A měli by odstoupit nebo být odvoláni z příslušných komisí a i vedení města.

Ať jdou obšťastňovat svými příšernými "nápady" jiné město. Pro Písek už toho "nadělali" dost, významně se podepsali na tom, že se díváme už několik let na rozpadlý venkovní bazén a ten vnitřní nám brzy spadne na hlavu.

Já nejsem odborník přes stavby, ani urbanismus, ale i jako laik poznám, že ty nápady jsou příšerné, a pokud někdo potřebuje slovo odborníka, ať si přečte zhodnocení studie na "kasárna" od paní Ing. Petry Braun na Píseckém světě.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.