Přihlášení

Kasárna se řeší bez veřejnosti

10. 6. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (7) | Vaše názory

Kasárna Písek - Pražská brána varianta II. Autorem FACT s.r.o.

Jedno z témat prolínající se posledními roky městem jsou Žižkovy kasárna. Nevím, jestli připomínat postoj města ke kasárnám od doby, kdy je armáda předala do vlastnictví města, nebo vlastně ano, město tohle cenné území jednoduše rozprodalo. Popsat postupný postoj vedení města časovou osou by bylo na dlouho, připomeňme si jen to, že kasárna město získalo od armády převodem, ale nedokázalo vyhodnotit tento majetek jako potřebný a prodalo jej. Nakonec se ukázalo, že některý z prodejů nebyl v souladu se zákonem a kasárna se navrátila do majetku města. A tady zase přichází až překotně rychlé vyřešení co s ním.

   No nic, tak ten majetek znovu padá městu do klína, po letech, přichází čas přehodnocení využitelnosti území, tito zastupitelé si hodlají kasárna ponechat a zjistit, jak území využít.

   To vyřešení se uskutečnilo během minulého volebního období, od počátku zahájením soudního řešení sporu o kasárna, ihned (2016) se pokračovalo s následným vypsáním veřejné soutěže na architektonické řešení – nazvanou Architektonicko-urbanistická studie umístění všesportovní haly a nového plaveckého bazénu do areálu bývalých Žižkových kasáren.

   Studie je vypracována ve čtyřech variantách. Přesto se studie nepoužije ani v jedné z variant, zastupitelé dávají vypracovat další studii území kasáren (2018), tentokrát s názvem Výběr zpracovatele návrhu urbánního řešení areálu bývalých „Žižkovo kasáren“ se začleněním areálu víceúčelové sportovní haly.

   Jakmile byla soutěž dokončena, došlo ještě před volbami k výběru vítěze soutěže a schválením projektů, podle kterých se mělo začít s realizací v kasárnách. Jak se říká, z jedné vody na čisto.

 

   Vzhledem k tomu, že ne všechna rozhodnutí města mají tak rychlý průběh, je to až zarážející, jaký chvat zde byl vyvinut. Nicméně, to trvalo do voleb, v prosinci, hned po volbách se měl schválit zastupitelstvem vítězný projekt. Volby ovšem změnili složení zastupitelů. Všechny projekty byly tedy poprvé veřejně představeny novým zastupitelům, i veřejnosti. Z těchto projektů měl být vybrán jeden, je iniciováno mimořádné zasedání zastupitelstva, jen pro jednání o bazénu a kasárnách. Nakonec z jednání vyplynulo, že bazén noví zastupitelé nechtějí za přeložkou, ale bude přece jen v kasárnách spolu s halou.

   Což o to, potud je to doběh situace způsobené minulým vedením města. Od dubna se tvoří situace nová. Na mimořádném zasedání ZM se předvybraným projektům (2018) vítězství nepotvrdilo. Zastupitelům byla předložena k řešení situace takto:

- máme pět projektů na kasárna, ale protože jste právě rozhodli o tom, že tam bude i bazén, jsou tyhle projekty k ničemu, je třeba je upravit,

- ale nové projekty by byly drahé a trvalo by to, než bychom je získali

- pojďme z těchto vybrat jeden, jako nejlepší, u kterého bychom si nastínili, co v kasárnách chceme, ale napřed bychom začali infrastrukturou, potřebnou pro stavbu haly a bazénu – potom se bavme o dalším rozvoji území

- vám vadí, že vybíráte z projektů, které byly zhotoveny s jiným zaměřením? Nebojte se, to je jen první krok…

- vám vadí, že se tam tedy nějak vtěsná bazén, ale nemáme na něj do kasáren projekt, a na halu máme starý projekt, který by nemusel pasovat – á nikdo si toho nevšiml, schvalujte, hlasujte!

   V dubnu 2019 noví zastupitelé tak dali vlastně zelenou provedení projektu podle přání těch starých zastupitelů. Jen proto, že když vznesli námitku, že nelze na žádném z pěti předložených projektů navázat na požadavek zapojení bazénu do území, byli přesvědčováni o tom, že to věci nevadí. Nikdo je nevaruje, že to tak asi úplně nejde provést. A zastupitelé se nechali bohužel přesvědčit, vybrali nabídku č. 5 jako nejlépe vhodnou k dalšímu projekčnímu řešení lokality Žižkových kasáren.

   A letos v lednu byl představen výsledek dalšího řešení, podle pozvánky: Veřejné projednání rozpracované územní studie lokality bývalých Žižkových kasáren se uskuteční dne 22. ledna 2020 od 15 hodin v Městské knihovně v Písku. Účastníkům bude projektanty z ateliéru FACT představen první koncept studie k připomínkování a dozvědí se, jaké další kroky při tvorbě studie budou následovat.

    Ateliér FACT promítl rozpracovanou studii, veřejnost k ní podala své připomínky, návrhy a čekalo se na jejich vyhodnocení, a podle TZ města: Petra Trambová dodává, jak bude plánování příští písecké čtvrti pokračovat. „Prezentovaný hrubopis studie může veřejnost připomínkovat do konce února. Zajímavé realizovatelné postřehy a připomínky budou zapracovány do čistopisu, který opět představíme veřejnosti. Pokud se nám podaří vytvořit kvalitní podklady, věřím tomu, že budoucí nová čtvrť, kterou jsme zatím neoficiálně pojmenovali Pražská Brána, nezůstane jenom na papíře.“ Nastalo ticho. Veřejná informace, reakce veškerá žádná. Na FB profilu Písek – Pražská brána na Facebooku se neobjevil od 12.2. 2020 žádný příspěvek.

 

   Očekávala jsem, že po veřejném představení projektu kasáren se na zasedání zastupitelstva města objeví návrh na projednání dosavadního postupu řešení kasáren. V bodě projednání se pak objasní práce pracovní skupiny, která nedodržela usnesení ZM v zadání projektu, z vadného postupu pracovní skupiny při zadání obsahu studie budou vyvozeny důsledky, a klidně i rozpuštění stávající pracovní skupiny ke kasárnám či volba nových členů. A nic z toho se nestalo!

   Zrovna tak není dosud zveřejněno vypořádání připomínek a návrhů po veřejném představení studie.

  Z úst předsedkyně pracovní skupiny a místostarostky P. Trambové jasně a opakovaně zaznělo, že představení studie veřejnosti v lednu je jen první nástřel, že nic není závazné a že jsme zatím ve fázi formulace zadání. Takže předvedené vizualizace nejsou nikterak závazné, stejně jako předběžně definované kapacity území z 28. 11. 2019. Jde prý jen o první nástřel, který má sloužit pro lepší vytvoření představy širokou veřejností.  Rozumějme tomu tak, že se studie tedy má nadále měnit, vyvíjet a dotvářet. Mezitím běží čas, město si na komunikaci s veřejností najme agenturu, přesto je o kasárnách ticho po pěšině.

 

   Až 29. května po schůzce původní Pracovní skupiny se objeví pouze na FB profilu Písek – Pražská brána dvě videa, která nám představují jen výsek-část území s přemodelovaným bazénem a halou. V tichosti jen na tomto profilu, a je tu přidána zmínka o tom, že je bazén a hala nastěhována výš proto, že se tím naplní usnesení zastupitelstva- ale že je prvotní zpracování zhotoveno v rozporu s usnesením, ani čárka. Takže došlo k přemodelování studie a nikde ani čárka pro veřejnost, aby si to také prohlédla. Ticho je i tom, jestli a jak byly do studie zapracovány připomínky veřejnosti, jestli se podle nich také něco přemodelovalo a kde se to změnilo. A pracovní skupina jede dál, pohoda.

  Dnes je 10. června, stále se nikde neobjevuje jediná informace o tom, jak se studie kasáren vyvíjí, kdy se dozvíme, jak to po úpravách bude vypadat, nic. Že se nedozvíme, na jakém principu funguje pracovní skupina, kdo a jak zadával požadavky do studie pro zpracování ateliéru FACT, to je věc druhá, doplňuje citace z článku M. Zborníka:

Jaké bylo zadání pro kasárna? Hledáme v zápisech pracovní skupiny

< Trochu podivný postup – nejdřív detailně rozkreslit studii s nákladnými vizualizace a pak se teprve bavit o zadání… A co vlastně tedy dělala a definovala pracovní skupina? Jak je patrné ze zápisů, debatovalo se nad celou škálou témat. Její členové byli vyzváni k předložení vlastních dílčích podnětů a představ, které však dále nebyly nikterak závazně projednány a nebylo z nich vytvořeno žádné závazné konsensuální usnesení = formulace zadání. Jsme tedy v situaci, kdy projektanti shromáždili potřebné podklady a analýzy o území, vynaložili velké úsilí na projektování vlastních vizí pro území kasáren, které ale zatím nikdo neposvětil. … Kdo ale bude řešit a vypořádávat jejich námitky a jaký k tomu bude klíč? Bude to městský architekt, autoři návrhu, pracovní skupina, odbor investic a rozvoje, pověřená místostarostka P. Trambová, odborné komise rady města či sama rada města, nebo dokonce zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán města, popřípadě úplně nová nezávislá odborná komise? >

 

Dnes setrváváme ve fázi očekávání, podle toho všeho, co jsme si prožili po zveřejnění studie v knihovně, odezněla veškerá rezonance ve veřejném prostoru, všichni stále čekáme.

   A čekáme marně, protože město, resp. Odbor investic a rozvoje spolu s místostarostkou P. Trambovou předkládají příští týden na zasedání ZM v bodě 18: Podnět k pořízení územní studie lokality „Žižkova kasárna“. V materiálech, které neobsahují jednu jedinou přílohu se však doslova uvádí:

< Tato územní studie bude následně využitá jako podklad pro změnu Územního plánu Písek. … Po schválení návrhu uvedené změny, bude územní studie sloužit jako podklad k rozhodování v území … Územní studie bude akceptovat urbánní řešení lokality, které v současné době zpracovává architektonický ateliér Fact s.r.o. a plynule naváže na předpokládané schválení hrubopisu zastavovací studie Žižkových kasáren Zastupitelstvem města. … Zpracovatel doporučuje podnět k pořízení územní studie schválit. >

   Jeden by si pomyslel, že ho šálí zrak! Tak my dodnes nevíme, co a kde bude v kasárnách stát, dodnes nevíme, jaké bylo vlastně zadání pro kasárna, k dispozici jsme dostali jen nějaký nástřel a zastupitelé přesto pořídí ZÁVAZNOU územní studii na základě pouhopouhého PŘEDPOKLADU schválení hrubopisu, a bez jasného zadání územní studie, co v kasárnách vlastně bude?

 

   Co to jako je? Studie kasárna od atelieru FACT ještě není dokončena, není odsouhlasen ani hrubopis jejich studie, není předána městu, město ji tedy zatím ani nevlastní! A co ve smlouvě s ateliérem uvedená participace veřejnosti na studii, veřejnost se seznámila s nástřelem, něco si k tomu napsala městskému architektovi, něco do médií a tím její úloha končí, dál to opět přebírá pracovní skupina a ta rozhoduje o tom, co v kasárnách NAVŽDY bude nebo nebude stát? Pracovní skupina má tohle právo od koho a odkdy? Sliby pro veřejnost, že se na utváření studie bude podílet už neplatí? O oponentním návrhu ke studii ani nemluvím, máme studii polozpracovanou v jediné variantě, bez ohledu na to, že to nemusí zrovna být to nejlepší nebo dokonce  nejrozumnější řešení, zadání studie je dodnes tajemství, a na tomhle stavíme další závazný krok?

   Proč se veřejnost vyřazuje z tohoto procesu, kdo tedy vlastně o tom, co jednou v kasárnách bude stát rozhoduje? Považuji předložení tohoto bodu k jednání zastupitelstva za nehoráznost.

   Velice ráda bych tímto vyzvala všechny členy pracovní skupiny ke kasárnám, aby nám vysvětlili, na čem se na poslední schůzce dohodli, v jaké fázi se nyní nacházíme a také aby nám vysvětlili, proč by měla být zhotovena úřadem územního plánování územní studie pouze na základě polozhotovené, veřejnosti nepředstavené nastřelovací studie.

   Doufám, že i veřejnost zajímají odpovědi členů pracovní skupiny jak to bude s kasárnami, a také odpovědi zastupitelů, kteří jsou do tohoto nepřehledného zápasu moci o prosazení pradávných záměrů či dohod bůhvíkoho s kým, zataženi. Další odpovědnost za kasárna ponesou právě dnešní zastupitelé, a jestli se dříve něco nepovedlo v územním plánu, a město se kvůli tomu soudí, tady se to může stát klidně také.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Poslední šance pro zaslání námětů ke kasárnám

vyšlo v tištěném vydání Píseckého světa č.3/2020

 

Zhodnocení studie „Žižkova kasárna“ z pohledu moderního urbanismu

22. ledna 2020 – 1. veřejná prezentace hrubopisu územní studie v knihovně

Kasárna – 1. prezentace návrhu ve fotografiích

VIDEOVIZUALIZACE – první rozpracovaný návrh studie k Žižkovým kasárnám

Co se bude stavět v kasárnách – veřejné představení návrhu hrubopisu územní studie

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY K TÉMATU KASÁREN:

Co dál s obrovským areálem Žižkových kasáren? – urbanistická vycházka 19.6.2019

Co má být v kasárnách – debatujte a plánujte přímo na místě s představiteli města

Den Architektury no.9 PÍSEK – KAM SE MÁ ROZVÍJET NAŠE MĚSTO – ZA NÁDRAŽÍ ČI DO KASÁREN

ZASTUPITELÉ ZAMÍTLI BAZÉN POD LESÁRNOU – MÁ BÝT V KASÁRNÁCH

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

12. 6. 2020 (12:21)  –  Pavel Šebelle

0
0

Tento projekt by bylo lepší nerealizovat vůbec, protože podle mne není dobrý. Bazén a hala v nejošklivějším městě v Písku, plochy kolem domů zcela bez parkovacích míst a velkou část zcela zbytečně zabírají parkovací domy, kde se bude dost platit. Nebudou na něj také v nejbližší době peníze.

Ale když by někdo z města chtěl a uměl to, může kasárna upravovat postupně a stavět byty pro obyčejné lidi i třeba družstevně s podzemními garážemi na úrovni 1.NP a 1.PP. Může se začít v severní části, která je menší, jedna ulice, jeden dům atd..
Pan Svatoš také staví postupně, není třeba z toho dělat megalomanský projekt.

To jak se to projednává s lidmi radši nebudu komentovat, snad jen že takhle by se to dělat nemělo.

Odpovědět

12. 6. 2020 (13:14)  –  Pavel Šebelle

0
0

opravuji větu: Bazén a hala v nejošklivějším místě v Písku, ……….

Odpovědět

17. 6. 2020 (00:50)  –  Martin Zborník

0
0

V této souvislosti si dovolím trochu rozvést co to vlastně územní studie je:
Zdroj závazný metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/US/US_metodika_20100727.pdf

podle § 30 odst. 2 stavebního zákona:

Územní studie MÁ VŽDY ZADÁNÍ, v němž pořizovatel stanoví obsah, rozsah
(vymezení řešeného území), cíle a účel územní studie. Na rozdíl od zadání
regulačního plánu nemůže být zadání územní studie součástí územního plánu,
protože zadání územní studie je v pravomoci pořizovatele a ne zastupitelstva.
Projednání zadání ani jeho schválení zákon nevyžaduje. V zadání je nutné, kromě
požadavků na věcný obsah územní studie, zejména vymezit řešené území a stanovit,
jaké výkresy pořizovatel požaduje, včetně měřítek mapových podkladů, nad kterými
má být územní studie zpracována.

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE definuje Metodický pokyn MMR na stránkách
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf


§ 3 vyhlášky č. 500/20
Územní studie se zpracovává výhradně nad mapovými podklady, kterými jsou:
katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky, Mapa České
republiky, polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území, technická mapa, a to
v závislosti na rozsahu řešeného území.

Kde máme tedy tyto nezbytné podklady?
S kým byly projednány?
Zítra má zastupitelstvo poslední šanci ovlivnit podobu této Územní studie, protože pak je to už jen v dikci pořizovatele v našem případě = nezávislých úředníků z územního odboru.

Odpovědět

19. 6. 2020 (08:48)  –  Martin Špírek

0
0

na můj dotaz zaregovala (v sekci zastupitelé) pí.místostarosta 2/3/2020:
…Územní studii včetně jejího zadání bude schvalovat zastupitelstvo města…

a předtím jsem se z radnice dozvěděl, že ten "prezentovaný hrubopis studie je zpětnou formulací zadání…"

ale nyní zřejmě došlo k nějakým úpravám animací? = viz přelet 1 a 2 = takže došlo k "úpravě formulace ZADÁNÍ"??
Zajímavé. U tak zásadní záležitosti skutečně pojato velmi zvláštní a dost volnou formou. :-(

Odpovědět

19. 6. 2020 (09:48)  –  Michaela Šťastná

0
0

Včera skončila komedie kolem kasáren. Komparzisté pracovní skupiny už mají volno, občané mají volno, nikdo z nich už nic nezmůže, do ničeho nezasáhne. Skoro s termínem do roka a do dne. To co vypadalo 4.4.2019 na mimořádném ZM jako převrat k lepšímu se zvrátilo v převrat k horšímu, navíc zaplacenému z pokladny města (ztráta důvěry, iluzí a nadějí veřejnosti se nedá penězi vyjádřit).


Včera zastupitelé města veškeré rozhodování o kasárnách předali do rukou odboru výstavby a územního plánování a ten zpracuje územní studii podle zadání (neznáme jeho obsah, je tajný), o kterém jsme se včera dozvěděli, že bude vycházet z toho, co nám promítli v lednu v knihovně. Taky demokracie.


Zvláštní, dívala jsem se na FB města, jestli k tomu nemáme nějaké video, protože to je zásadní rozhodnutí v dějinách města, ale není tam nic. A tohle video si opravdu pustím celé, i se zvukem, jsem moc zvědavá, kdo a jak tuhle novinku lidem zvěstuje!

Všechny řeči o tom, jak se tvoří budoucnost města, jak se na tom budou podílet všichni, jak se veřejnost dozví, co v kasárnách jednou bude, všechno se spláchlo včerejším hlasováním a stav se vrátil tam, kam ho tlačil místostarosta Knot před volbami.

Z pracovní skupiny ke kasárnám nikdo včera ani nepípnul k tématu, ona ani většina zastupitelů (hlavně těch hlasujících PRO) nechtěla vědět detaily, nechtěli znát stanovisko komise pro urbanismus a architekturu, která to ani neprojednávala,( a místo toho chodila po sídlišti Dr. Horákové, a podle toho videa se procházela zbytečně).

Jsem zvědavá na reakce, hodně zvědavá.

Odpovědět

18. 6. 2020 (21:51)  –  Michaela Šťastná

0
0

Celkem 15 zastupitelů dnes rozhodlo o tom, že Podnět k pořízení územní studie lokality „Žižkova kasárna“ byl odsouhlasen.
Co na to říct?
Zveřejním jejich jména podle zápisu ze zasedání, aby nezapadlo, komu za kasárna v budoucnu děkovat.

Odpovědět

21. 6. 2020 (14:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nový web města raději komentovat nebudu, existuje již jedno přísloví, že člověk si zvykne i na ….
Ale, rozklikla jsem si nabídku Písek ňůws, abych zjistila, co se na zastupitelstvu ve čtvrtek dělo.

Bazén, no ten bod měl být vyřazen z jednání už jen proto, že když se něco pojmenuje petice pro zastupitele, tak je to petice pro zastupitele a má se projednávat jako petice a ne jako podnět, ale to je problém petentů, že dovolí porušení petičního zákona(jako petice se to nehodí spíš vedení města, ne petentům).

Bez komentáře ponechám příslib developerovi se spolufinacováním výstavby až 50 nových domů ve Smrkovicích, a to bez toho, aby věděli, s kým vlastně do toho město půjde-partner není jistý, možná ten anebo ten, nebo někdo jiný (v pohádkách je to aspoň vždycky čert) – okomentuji to až v okamžiku, kdy město nenajde peníze na financování prostoru kasáren, které řeší dřív a urgentněji. (nebo nebude na chodníky v Habeši, Sadovou ulici, sídliště, lavičky, na namalování přechodů….)

A kasárna – podání podnětu k pořízení územní studie Žižkových kasáren – s klidem místostarostka pravila, že se jednalo VÍCEMÉNĚ o formální zadání územní studie. Prý pouze dáváme podnět k tomu, aby územní studie vůbec vznikla a odbor územního rozvoje a plánování mohl konat potřebné kroky. Během srpna bude zastupitelům(O VEŘEJNOSTI SE LOGICKY NEMLUVÍ) předloženo detailnější zadání a zapracování. Sice máme k těmhle úkonům platné zákony, ale když nám jejich znění vysvětlí na Písek ňůws místostarostka v podobném duchu, jako ve čtvrtek zastupitelům, vlastně o nic nejde a jeden by si pomyslel, že jde jen o takovou formalitku, která nic neznamená a jen zdržela zastupitele od večeře, protože o tohle rozhodnutí odbor tolik stál. Neuvěřitelné a přesto vyslovené.
Víceméně … nemohu se toho výrazu nabažit, jsem zvědavá, jak dlouho tahle fraška bude balancovat na hraně a hlavně, na jakou stranu potom spadne, kam se to překlopí.

Vám nevadí, že už je o kasárnách rozhodnuto?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.