Přihlášení

Foto a video z 1 představení Plánu udržitelné mobility a zeleně našeho města

7. 2. 2020 | Martin Zborník | Diskuze (13) | Životní prostor

PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY A ZELENĚ PÍSEK

Přinášíme vám videozáznam a podrobnou fotodokumentaci prezentace Plánu udržitelné městské mobility a zeleně města Písku, která proběhla ve středu 5.2.2020 od 16:00 v budově Městského úřadu v Budovcově ulici. Vzhledem k tomu, že byla prezentována analytická část, která dle sdělení obsahuje cca 300 stránkovou studii s mnoha zajímavými výstupy, je potřebu jí věnovat pozornost. Jedná se totiž o základní strategický dokument měst s ambicí propojit a sjednotit protichůdné zájmy všech forem dopravy včetně parkování a kvalitního veřejného prostoru s městskou udržitelnou zelení. Bohužel doposud město tyto zajímavé informace nezveřejnilo. Zpracovatelé chtějí široké zapojení veřejnost. Témata jako parkovací domy, úprava ulic a náměstí, preference MHD, pěší a cyklodopravy, kvalita městské zeleně, či případné zavedení a regulace městských rezidenčních zón pro parkování, to jsou všechno témata které nás každodenně ovlivňují. Bez podkladů to ale nepůjde. Zatím nejsou nikde bližší informace, jak se může veřejnost do tohoto procesu zapojit. Alespoň tedy ve videu a na fotografiích se můžete seznámit s vybranými podstatnými zjištěními, které zpracovatelé ve středu představili.

Prezentace trvala cca jeden a čtvrt hodiny. Zaznělo v ní spoustu zajímavých informací o dopravě, parkování, dopravním chování písečáků, znečištění ovzduší, zatížení hlukem i stavu zeleně ve městě. Zatím se jedná o první vstup – otevření diskuse na toto zásadní téma města. Odprezentováním analytické části studie má být zahájena debate před vytvořením vlastních návrhů opatření, které by měli být předány městu v červnu 2020. Do té doby se plánuje ještě setkání s veřejností v průběhu jara. O celém projektu by měly být zveřejňovány informace a podrobná dokomentace na webu města Písek tak především na stránkách Smart City města Písek pod samostatným odkazem PUM & PUZ

PODROBNÁ FOTOREPORTÁŽ 107 FOTEK Z PREZENTACE – Plán udržitelné mobility a Plán udržitelné zeleně města Písek 5.února 2020 – představení analytické části + participace – foto M. Zborník

Po prezentaci následovala 27 minutová diskuse s přítomnými občany, zástupci úřadu a spolků jako například Voda a zeleň. Bylo kritizováno veřejností neposkytnutí podkladů před prezentací, absence jakýchkoli podkladů pro možnost se na jedná připravit. Jednání je málo, proto je škoda nevyužít přítomnosti velkého množství zpracovatelů k věcné diskusi nad tématem. Dotazy také padaly na metodiku a vliv na výstupy prováděného výzkumu dopravního chování písečáků, které se konalo v průběhu roku 2019, kdy bylo město značně rozkopané z důvodu výměny rozvodů teplárny a dopravní chování tím tedy bylo značně ovlivněné o proti běžnému stavu. Dle sdělení zpracovatelů bylo vzniklé zkreslení údajů eliminováno na základě obdobně realizovaných průzkumů v jiných městech. Škoda obrovského úsilí a nasazení techniky v tomto termínu, mohli jsme mít unikátní čistá data. Přesto je velké množství získaných dat nezkreslené těmito odchylkami a data lze tedy řádně použit k zamýšlenému účelu. Termín byl nešťastný, ale vzhledem k nutnosti realizace tohoto výzkumu na základě projetu se dle představitelů města nedal termín již odsunout. Občané se také dotazovali na formu a možnost zapojení veřejnosti. 

Dle prezentace se veřejnost může zapojit následovně:

 

Po diskusi následoval participativní workshop s autory v malých skupinkách. Zvolený nevhodný přednáškový sál nenapomáhal k rozproudění diskuse. I vlivem časového zpoždění tak na tuto část zůstalo méně než polovina přítomných na besedě. Odešli především odpovědní úředníci města. Veřejnost se zapojila do debaty a námětů v tématických okruzích AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA + PARKOVÁNÍ; PĚŠÍ DOPRAVA + CYKLISTICKÁ DOPRAVA; ZELEŇ; HROMADNÁ DOPRAVA + MHD.

Přes počáteční nedostatky a formálnost pojetí zdlouhavých prezentací lze konstatovat, že se jedná alespoň o pokus zapojit veřejnost přímo v sále. Z představitelů města si zaslouží ocenit místostarosta Petr Hladík – pod nějž na radnici spadá doprava a zeleň, který se aktivně účastnil debat s veřejností až do samého konce.  

VIDEOZÁZNAM CELÉ PREZENTACE JE DOSTUPNÝ NA NAŠEM FACEBOOKU

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Zajímá vás doprava a udržitelná zeleň v Písku?

JAK NA DOPRAVU V PÍSKU? VELKÉ TÉMA DNEŠKA

GARÁŽOVÝ DŮM V PÍSKU ANO ČI NE ?

PROGRAM PÉČE O PROSTŘEDÍ MĚSTA NA VOLEBNÍ ČTYŘI ROKY

JAKÝ JE NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU?

S ARCH. VLADIMÍREM KRAJÍCEM: PROBLÉMY V DOPRAVĚ JSOU DŮSLEDKEM CHYB V URBANISMU MĚSTA

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ? PARK PRO DĚTI? NOVÉ LÁVKY NAD VODOU? CO BY MOHLO NAHRADIT STARÝ BAZÉN POD HRADBAMI?

NÁVRH NOVÉHO PARKU NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ NENÍ VHODNÝ PRO TOTO MÍSTO – ŘÍKÁ JANA NOVOTNÁ

ZAČÍNÁ VÝSTAVBA PARKOVIŠŤ U NEMOCNICE

ZAPLATÍ TO KDO?

AUTA VÍC NEŽ DĚTI – POTŘETÍ

K ČLÁNKU "MHD MÁ WIFI, ALE PRODRAŽUJE SE"

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA ZASTAVILY NÁMITKY OBČANŮ

JDE MĚSTU O LEPŠÍ PR, NEBO O ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE S OBČANY?

 

0
0

Diskuze k článku +

9. 2. 2020 (15:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

S analýzou Plánu udržitelné městské mobility byla veřejnost nenápadně seznámena, finále bude v létě, a v záplavě základních informací jsem nějak nepostřehla zahrnutý záměr města, který se potichoučku, ale ne úplně levně a asi také ne v souladu se zjištěními z výstupu analýz, ve městě chystá. Do plánu nejspíš vůbec nezapadá.

Rozšiřování plošných parkovišť pro auta. V jednou případě na úkor zeleně, asi i dřevin, v druhém případě nejspíš také. Obvyklá praxe města, chtělo by se říct, kde jinde si vymyslí parkoviště, než že něco vykácí nebo zabere trávník…
V prvním případě město 17. 12. 2019 objednalo:
<< Tímto u vás objednáváme projektovou dokumentaci na akci ,,Úprava Šobrovy ul. před základní školou". Zástupce investora ve věcech technických – Ing. Michal Kovařík. >>
Vzhledem k tomu, že na RM ani ZM se nic takového neprobíralo, jestli si o tom povídali na Dopravní komisi, nedali to do zápisu, mohu se, určitě správně, dohadovat, že jde o úpravu směrem k tomu, aby před školou vznikl nějaký nový systém parkování aut.

Přímo před školou, ačkoliv ne přímo před jejím vchodem, jako tomu je ve druhém případě objednávky z 14. 1. 2020 : << ,Rozšíření parkovacích ploch u ZŠ E. Beneše v Písku". >> Tam to jinde, než před školou ani nejde.

Školy v Šobrově ulici jsou malinko před auty chráněny mírným svahem, který není (prozatím) zprůjezdněn pro automobilisty- nejsou před nimi však chráněny děti a rodiče, co chodí ke škole pěšky. Ale možná dojde k odstranění svahu, aby se tam vešlo víc aut blíž ke škole, nebo odstranění chodníku, kdoví.

Naproti tomu, škola E. Beneše by se dala v pohodě plně uzpůsobit průjezdu aut přímo školou.
Pokud auto zajede ke škole po příjezdové cestě u semaforů v Harantově ulici, projede brankou a ihned odbočí doleva, sjede mezi školu a šatnu k dílně školníka a ke vchodu do školy, resp. do chodby, která je i na druhé straně opatřena rovnou vraty.
Udělejte tudy průjezd školou, děti si na chodbě pohodlně odskočí rovnou do šatny, rodiče jen projedou školou k jídelně a vyjedou cestou pro zásobování ven u druhého semaforu s ulicí Táborskou!!!
Vždyť rozšířením parkovacích míst před školou od tohoto nápadu už daleko nejste, a úpravy by asi vyšly levněji, než nové parkoviště!

Odpovědět

21. 2. 2020 (22:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Velice nerada se musím opravit. Rozšíření parkovacích míst nemělo být na zeleni před školou E. Beneše, ale naproti v parku. Kus parku se měl zabrat na parkoviště!
No doufám, že to nedávné kácení několika stromů v parku s tímhle nápadem nijak nesouvisí a že šlo o kácení opravdu nemocných stromů.
Jak vyplývá ze zápisu komise ŽP, které byl návrh předložen a která s ním nesouhlasí, mělo se jednat "o záliv do parku".

Bravo! Sucho, vítr, vloni mokrý sníh, to všechno přispívá k devastaci stromů ve městě, tak proč nevymlátit ty zbývající, aby bylo místo pro auta na hodinu(dvě?) denně, 5x v týdnu, 10 (?) měsíců v roce.
Náhradní výsadba za stromy v parku by mohla být provedena někde za městem a stromy by si mohly vysázet dětičky, v rámci nějakého programu – environmentálního – dotačního – z odboru ŽP!!!
A děti by se tak učily o nové stromečky pěkně starat, aby zapomněly, že kvůli jejich blízkým, co je vozí do školy autem, se vykácel kus parku, který někdo kdysi vysadil s úmyslem, aby naše město bylo zásluhou stromů krásné, snad i zdravé, pro náš spokojený život v něm.

Odpovědět

27. 2. 2020 (16:15)  –  Martin Zborník

0
0

Pozor, pozor. PŘIPOMÍNÁME – Kdo již v únorovém šrumci stihl prostudovat obsáhlou analytickou část Plánu udržitelné mobility a zeleně našeho města, může posílat své náměty do konce února.

Přímý odkaz na něj:
http://mesto-pisek.cz/namety-k-planum-udrzitelne-mobility-a-zelene-muzete-posilat-do-konce-unora/d-31491

1. S analytickou částí plánů se můžete seznámit na webových stránkách města
http://mesto-pisek.cz/analyticka-cast-pum-a-puz/ds-1623/archiv=1&p1=1031
kde jsou dostupné ke stažení pravděpodobně kompletní materiály studie

2. Své návrhy a připomínky můžete až do konce února posílat zpracovatelům prostřednictvím formuláře Sběr podnětů k analytické části plánu udržitelné mobility a plánu udržitelné zeleně, který je pod odkazem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4QQzHXWeAkGxC7SikSkET9F9CM3-x0RPlHol9UU2dPdUNENCRjNXQ0s1SjRIRTJLTzBHNjlRRlFXMS4u

Odpovědět

27. 2. 2020 (16:20)  –  Martin Zborník

0
0

Jen uvedený odkaz na formulář Sběr podnětů k analytické části hlásí:
"Nemáte oprávnění k zobrazení tohoto formuláře"
Tak to jich asi mnoho zpět pořizovatelé nedostanou.

Odpovědět

29. 2. 2020 (12:08)  –  Pavel Šebelle

0
0

Vůbec to nefunguje, chce to nějaké nesmyslné přihlášení, proč není někde email??? Co to je za inteligenty, kteří tohle vytváří? Nikde jsem kontakt kam zaslat nenašel.

Odpovědět

25. 5. 2020 (13:38)  –  Michaela Šťastná

0
0

V březnu bylo zrušeno veřejné setkání nad zpracováním Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku (PUM a PUZ), bez náhradního termínu. Chápu, nouzový stav to neumožnil, takže jsem očekávala náhradní termín po ukončení nouzového stavu.
Jenže ten se nekonal, projekt pokračuje striktně podle smlouvy. Tedy striktně pouze co se dodržení termínu ukončení projektu a předáním dokumentu SORP, resp. městu Písek.

A tak je tu poslední plánované veřejné setkání nad projektem(druhé ze tří). A pozor, tady je výrazně omezena ona veřejnost setkání, z webu města:

*Zapojte se do plánování udržitelné mobility a zeleně…. Akce se koná 3. 6. 2020 od 15.30 v Městské knihovně Písek…. Upozornění: Pro účast je nutná registrace. Registrační formulář najdete zde.*

Veřejné setkání pouze pro registrované účastníky u dokumentu pro město?
Takže když v 15 hodin zjistím, že stíhám na veřejné setkání dorazit, budu se muset napřed registrovat na formuláři a počkat na odpověď, jestli mě tam pustí? Odpoví mi vůbec někdo 3.6. v 15 hodin na vyplněný formulář?

A není náhodou ve smlouvě se zhotovitelem projektu jasně napsáno, kolik veřejných setkání s občany má proběhnout a že jsou to veřejná setkání, ne setkání s registrací jako u přednášek? A není náhodou porušení podmínek smlouvy důvodem k odepření dotace na tento projekt?
Nemluvě o tom, že propagace zrovna u tohoto dokumentu, jak město poskytuje aktivní účast veřejnosti při tvorbě těchto důležitých dokumentů, splaskne jako bublina.

Snaha dodržet termín ukončení projektu, který je také vázaný podmínkou poskytnutí dotace chápu, i ten tlak chápu, ale že se nikdo nepokusil kvůli nouzovému stavu o prodloužení termínu třeba o měsíc, aby byly dodrženy další podmínky v projektu a že projde jedno dodržení (termínu ukončení) za cenu dvou porušení u veřejných projednání a podmínky participace veřejnosti u zpracování projektu?

Já to vnímám jako výrazné omezení veřejnosti na spolupodílení se, bez ohledu na prodloužení u termínu se vyjadřovat písemně k PUM i PUZ.

Vy všichni ostatní souhlasíte s tím, že na VEŘEJNÉ setkání bude probíhat výběr občanů podle povinné registrace?

Odpovědět

27. 5. 2020 (07:56)  –  Emilie Kukla

0
0

Při jednání na policii v Písku nám bylo řečeno, že všechny termíny jsou, kvůli koronaviru, prodlouženy o 6 týdnů. Mám na mysli termíny z naší strany týkající se jisté žádosti. Nevztahují se prodloužené lhůty i na různá projednávání jako je to, o kterém píše paní Šťastná?

Odpovědět

27. 5. 2020 (09:51)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jistěže lze lhůty prodloužit, musí o to někdo požádat ovšem.
Nevíme, jestli se tak opravdu stalo, doporučeno je např. :
–V případě, že by jejich odklad měl dopad na plnění cílů projektu, resp. na plnění závazkových indikátorů, lze požádat o prodloužení realizace projektu, anebo o úpravu cílových hodnot závazkových indikátorů.-

Ono najít ten projekt a kam patří, to není jen tak, patří pod MPSV což tak nějak nechápu, ale budiž, jestli tu jde nalézt jistou paralelu, při hledání jsem narazila i na jiné podivnosti, co se dotují….
* reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007435, prioritní osa 4 –Efektivní veřejná správa, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí *

Odpovědět

29. 5. 2020 (12:35)  –  Michaela Šťastná

0
0

Je pátek, příští týden ve středu budu vědět, jestli se odpoledne zúčastním veřejného projednání PUM a PUZ, tentokrát v knihovně.
Podle infa na webu se musím zaregistrovat k účasti, a to do úterý(!).
I když se mi příčí se dopředu registrovat na VEŘEJNÉ projednání, udělala bych to, kdybych s jistotou věděla, že se zúčastním. To nevím a pokud mi to ve středu vyjde, chci se projednání účastnit, ale protože nebudu registrovaná, nebudu na projednání vpuštěna? Proč se nemohu registrovat ve středu po obědě? Není lepší změna termínu?
Odpovědi jsem hledala na webu i FB města, ale je tam jen tohle:

<<< Písek – oficiální stránka města: Bohužel nedá. Je to takto naplánováno organizátorem. Na městském webu (v odkazu výše) najdete program setkání, lze se případně připojit i později. >>>

Nejsem zdatný hledač, nenašla jsem odkaz, že se mohu připojit později, z podstaty veřejných projednání však vyplývá, že připojit a odpojit se mohu podle své vlastní vůle.
Co mě překvapilo je, že město není organizátorem akce. Sice projekt město spoluúčastí zaplatilo, koná se v knihovně města, jsou to dokumenty pro město, ale organizuje to někdo jiný. A co takhle se s organizátorem(kdo že to vlastně je?) domluvit, aby veřejné projednání zorganizoval tak, aby bylo dostupné veřejnosti jak časem, tak dostupností?

Veřejné projednání návrhové části Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku

Název Veřejné projednání návrhové části Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku
Datum konání 3. 6. 2020
Registrace do 2. 6. 2020
Město / místo konání Městská knihovna – multifukční sál, Alšovo nám. 75/13, Vnitřní Město, 397 01 Písek
Stát Česká republika

Datum konání: 3. 6. 2020, 15:30

Odpovědět

29. 5. 2020 (12:59)  –  Pavel Šebelle

0
0

Lhůty prý nejsou prodlouženy kvůli dotacím, které to platí a které jsou k určitému datumu. Ale ono z toho asi moc nevypadne, zatím je to spíš slohové cvičení, taková omáčka, žádné výkresy podrobnější podle zpracovatele nebudou.

Odpovědět

29. 5. 2020 (13:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak on celý dokument není pro město zavazující, je to doporučení, jak by to mělo jednou vypadat, ale město nemá nejmenší povinnost, aby se tím kdy řídilo. Nejspíš máme na městě podobné v šupleti nejednoho odboru…

Hledala jsem závaznost termínu dotací po nouzovém stavu, i u dotace s termínem dokončení 30.6. 2020 jako tahle šlo požádat o prodloužení termínu dokončení … ale město samo jen uzavřelo smlouvu na projekt se SORP a ten čerpá dotaci, do které město doplatilo svůj podíl, ten měl žádat o prodloužení termínu, … a čerpá se z programu MPSV – ZAMĚSTNANOST, je to celé zvláštní….

Jednoduše nikdo nepovažoval za nutné o prodloužení termínu dokončení požádat, zrovna tak nikoho nenapadlo udělat veřejné projednání vstřícnější k veřejnosti, vždyť jde jenom o nezávazný dokument …

Odpovědět

30. 5. 2020 (11:39)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Šťastná, obdivuji jak všechno vyhledáte a najdete. Já bych na to trpělivost neměl.

Odpovědět

1. 6. 2020 (23:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Noo, najdu jen to, co se nedá utajit.
A skrývat se u nás začalo ve velkém, pod rouškou GDPR, ale klidně i bez ní …
To, že byly bezdůvodně odstraněny audiozáznamy z jednání ZM, je známá a až přízemní záležitost.

Ale to, jak jsou uloženy videozáznamy po třech měsících z webu města na Píseckem, videa, která smluvní firma dodává v přehledné a pro sledování pohodlné kvalitě, což jde využít jen po dobu uložení na webu.
Jen si zkuste přehrát kousek videozáznamu posledního ZM přímo na webu města a pak si zkuste na Píseckem přehrát jedno ze starších, třeba to prosincové… rozdíl tu je a nechápu proč.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.