Přihlášení

Jste spokojeni s našimi radními?

24. 11. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Dne 11.11.2020 byl zpracován materiál pro zasedání rady města, které se konalo v pondělí 23.11.2020. Návrh usnesení v tomto materiálu byl radou města přijat. Jedná se o další krok, kterým se vedení města izoluje. Na zasedání rady města nemají od 1.12. 2020 přístup zastupitelé města. V době, kdy se slaví výročí listopadové Sametové revoluce se v Písku uzavírá celoroční snaha vedení města, kterou lze považovat za upevnění mocenského vedení města, poslední krok z demokracie do autokracie.

  Ovládání podávání-zveřejňování informací z úřadů a vedení města, napřed odstranění všech audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva z webu města, později pomocí PR agentury se pár videoreportáží s opravdu užitečnou informací změnilo na PR místostarostů nebo koaličních politiků, dneska už došlo i k omezení těchto propagací, podstatné informace nejsou ani tištěné, ani jako videa. Potom došlo k omezení podávání informací do volného prostoru – třeba do rubriky Píseckého světa. A za pár dní už se na zasedání RM nedostanou ani samotní zastupitelé města. Pravda, zákon je na straně navrhovatelů nápadu s omezením, ale civilizace 21. století tím dostává nezřízeně na frak.

Já 8 členů rady města nevolila, mohla bych tu halasit – tak tohle jste si zvolili, dobře vám tak – ale neudělám to, naopak, ale raději až po ukončení nouzového stavu přidám komentář.

 

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.11.2020

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád Rady města Písku

NÁVRH USNESENÍ

Rada města

Jednací řád Rady města Písku, účinný od 01.12.2020

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

a) neschvaluje

Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová, starostka

Návrh zpracoval Ing. Zlatuše Hofmanová, tajemnice

Důvodová zpráva:

Radě města je předkládána novela Jednacího řádu Rady města Písek, která obsahuje úpravy, které si radní vyžádali. Tyto změny jsou v textu vyznačeny červeně

Doporučení zpracovatele:

Zpracovatel doporučuje a)

---

Přílohy:

Jednací řád Rady města Písku

Jednací řád Rady města Písku

čl. 1 Úvod

Tento jednací řád upravuje na základě zmocnění v zákoně1) podrobnosti o jednání Rady města Písku (dále jen rada).

čl. 2

Příprava jednání

(1) Schůzi rady svolává starostka písemnou pozvánkou obsahující návrh programu jednání rady doručenou členům rady tak, aby ji obdrželi do sedmi dnů před konáním schůze. Rada se schází ke schůzím obvykle na základě ročního harmonogramu vycházejícího z harmonogramu zasedání zastupitelstva města. Mimo to se rada může sejít k mimořádné schůzi, kterou svolá starostka dle potřeby. Jednání rady probíhá prezenční formou nebo videokonferencí v reálném čase (on-line).

 

(2) Současně s pozvánkou jsou členům rady doručeny materiály k jednotlivým bodům programu, které jsou členům rady dostupné prostřednictvím webového portálu města. Zároveň jsou tyto materiály před jednáním rady zveřejněny na webových stránkách města Písek. Tyto materiály jsou z důvodů ochrany osobních údajů přiměřeně upraveny.

 

(3) Zpracování materiálů, které předkládají starostka, místostarostové a tajemnice, zajišťují vedoucí odborů městského úřadu a ředitelé řízených organizací. Materiály jsou opatřeny jednotným krycím listem a důvodovou zprávou.

(4) Materiály pro jednání rady obsahují:

a) datum zpracování

b) název materiálu

c) návrh usnesení

d) označení zpracovatele a předkladatele

e) důvodovou zprávu

f) vlastní text

g) přílohy

(5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

a) zhodnocení dosavadního stavu,

b) stručný rozbor příčin nedostatků,

c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich vliv na rozpočet města (pokud lze takový vliv očekávat),

d) odkazy na platnou právní úpravu,

e) doporučení nebo stanovisko komise, výboru nebo osadního výboru, pokud jimi byla záležitost projednána,

f) vztah ke strategickému plánu rozvoje města, respektive k územnímu plánu

g) u dispozic s majetkem města způsob stanovení ceny a odůvodnění případné odchylky od ceny v místě a čase obvyklé

(6) Výjimečně lze na pořad jednání rady předložit materiál před začátkem jednání.

 

čl. 3

Průběh schůze

(1) Schůzi rady řídí starostka, v době její nepřítomnosti určený místostarosta.

(2) Na začátku jednání rada rozhodne o případných námitkách členů rady k zápisu z minulé schůze.

(3) Členové rady hlasují aklamací, pokud se nedohodnou na jiné formě. K platnému rozhodnutí a usnesení rady je nutná nadpoloviční většina všech členů rady2), při hlasování o ostatních otázkách (např. procedurální a organizační záležitosti) se rada usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.

(4) Jednání rady jsou mimo členů rady přítomni tajemnice, zapisovatelka, tiskový tisková mluvčí, obsluha hlasovacího zařízení a další osoby včetně zpracovatelů jednotlivých materiálů, na jejichž přítomnosti se rada dohodne. Dále mohou být přítomni zástupci jednotlivých volebních stran z členů zastupitelstva města, vždy však jedna osoba za příslušnou volební stranu, která není zastoupena v radě města.

(5) Ze schůze je do sedmi dnů pořizován zápis, který podepisuje starostka spolu s místostarostou nebo jiným radním3) (schválení ověřovatelé). Zápis obsahuje počet přítomných členů rady, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(6) Usnesení je zveřejňováno na úřední desce a na webových stránkách města. Zápisy ze schůze jsou uloženy k nahlédnutí členům zastupitelstva města v sekretariátu městského úřadu, dále se zveřejňují na webových stránkách města Písek.

 

čl. 4

Zabezpečení plnění usnesení

(1) Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení rady zajišťuje tajemnice městského úřadu.

(2) Starostka a místostarostové opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti.

(3) Kontrolu plnění úkolů a usnesení provádí rada vždy obvykle na konci své schůze, neurčí-li k některým bodům odlišnou lhůtu.

čl. 5

Závěrečná ustanovení

(1) Pokud se rada rozhodne zřídit jako své poradní a iniciativní orgány komise, upraví podrobnosti pro jejich jednání v samostatném jednacím řádu.

(2) Tento jednací řád schválila Rada města Písku dne 20.11.2014 23.11.2020 a nabývá účinnosti dne 01.12.2014 01.12.2020.

(3) Současně se ruší jednací řád schválený Radou města Písku dne 10.03 2011 20.11.2014.

1) § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

2) § 101 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

3) § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

 

Radní – http://www.piseckysvet.cz/zastupitele/radni

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: 

Otevřený dopis panu zastupiteli Martinu Brožovi

0
0

Diskuze k článku +

24. 11. 2020 (20:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Předloňské volby nejspíš vyděsily většinu stávajících politických stran a uskupení ve městě natolik, že se jedna z nich raději přejmenovala a spojila s jinou již před volbami.
Výsledek pěti židlí v zastupitelstvu pro Piráty dost zřetelně naznačil, jaká nálada ve městě vzrůstá. Nebude to vzplanutí lásky k novému hráči na poli politiky, ale jejich program, průhlednosti v jednání a příslibu změny praktik ve městě. Nebo chcete-li, ať už volič smýšlel jak chtěl, posilu Pirátů do ZM poslal.

Posilu poslali zastupiteli Martinu Brožovi, který byl zvolen už v minulém volebním období. Byl jen řadový zastupitel, kromě funkcí v komisích města a výboru města. A jeho práce se lidem líbila natolik, že mu ve volbách dali nejvyšší počet hlasů tzv. kroužkováním ze všech 27 zastupitelů.
Respekt voličů si nezískal stříháním pásek, klepáním na kameny, účastí na výletech do ciziny, ani podporou prosazovaných sporných projektů města.

Ačkoliv důvodová zpráva nehovoří o tom, proč dochází k vyřazení části bodu 4 ve čl.3 Jednacího řádu RM, a uvádí pouze:
Radě města je předkládána novela Jednacího řádu Rady města Písek, která obsahuje úpravy, které si radní vyžádali, nakonec nám to radní sami vysvětlují v otevřeném dopise a následných diskuzích.
Radním na zasedání vadí Martin Brož. Někomu jen on sám osobně, někomu, že je z opozice, je vlastně jedno, jaké mají důvody. Radním vadí zastupitel, kterému občané věnovali nejvyšší počet preferenčních hlasů, a aby se jej zbavili, mění kvůli tomu dokonce Jednací řád RM.
A jak se zbaví voličů, kteří Martina Brože volili?

Odpovědět

26. 11. 2020 (19:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zápis ze zasedání RM:
K bodu 27) Jednací řád Rady města Písku
Uvedla Mgr. Vanžurová.
Ing. Hladík – je možná kombinace on-line a prezenčně?
Ing. Hofmanová – proti této variantě mají připomínky IT odborníci, hlasovací systém je provozován tak, že nelze domačkat hlasy.
Ing. Fojtík – hlasování musí proběhnout jednotným systémem.
Ing. Franců – nebylo nutné přizvat žádného úředníka, jak by se to dělalo v tomto případě?
Ing. Fojtík – variantou je, pozvat úředníky k sobě do kanceláře.
MUDr. Němeček – kombinované řešení on-line a prezenčně by nezprovozňoval.
Mgr. Vanžurová – navrhuje usnesení a).
Usnesení č. 677/20
Rada města schvaluje Jednací řád Rady města Písku, účinný od 01.12.2020.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tom, že se zároveň ruší účast zastupitelů na zasedání RM ani slovo, netuším, kdo je ten jeden, co se zdržel hlasování, zápis opět neuvádí jmenovitě hlasování.
Je to jedno, komentář nezazněl, takže všichni souhlasí.

Odpovědět

26. 11. 2020 (21:28)  –  Martin Brož

0
0

Ten jeden co se zdržel byl p.Veselý.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.