Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

HlasováníKoaliceOpozice
26.5.2016 – Žižkova kasárna - soudní spor + demolice a suť v areálu bod 1.-4.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - bazén + hala tajné hlasování Brož bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - nová hala za 100 mil Knot bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - bazén + hala návrh Veselý bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - hala + bazén prověření záměru bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Bazén - rekonstrukce stávajícího ne pod lesnickou školou Hladík - Bod č.6123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Prodej budovy a pozemku U Honzíčka123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Strategie rozvoje soc. služeb do r.2030123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Dotace na sport123456789101112131415161718192021222324252627
31.3.2016 – Výstavba Gregorova/Zeyerova u MŠ123456789101112131415161718192021222324252627
PROPROTIZDRŽEL SENEHLASOVALNEPŘÍTOMEN

Česká strana sociálně demokratická

Volební program

Motto: „Písek – naše město – bezpečné, čisté, přívětivé a spravedlivé.“ Královské město Písek je jedním z nejkrásnějších měst v České republice. Je centrem vzdělání, kultury a podle řady studií jedním z nejlepších míst pro život. Aby však tento trend mohl být udržen i v následujících letech, je nutné aktivně pracovat na jeho dalším rozvoji, podpoře aktivit obyvatel, zapojení dotačních zdrojů EU, obnově městské infrastruktury, podpoře podnikání … Pokud má být Písek i nadále nejlepším místem pro život (dle sociologické studie společnosti KPMG z roku 2012), nejen mezi jihočeskými městy, čeká nás i v letech 2014 – 2018 mnoho práce. Naši představu o naplnění zmíněných cílů jsme shrnuli do dvanácti zásadních témat. Jsme přesvědčeni, že právě vývoj Písku tímto směrem zajistí, abychom nejen my, ale i následující generace, mohli být na své město právem hrdí.

1. Transparentní město

Jedním z našich hlavních cílů v následujícím volebním období je pokračovat v systému „otevřeného města“, ve kterém mají občané plný přístup k informacím o dění ve městě, mají možnost se k němu vyjadřovat a ovlivňovat jej prvky přímé demokracie. Nastavili jsme tvrdá pravidla, která omezila možnost vzniku korupce a klientelismu. K naplnění těchto cílů nabízíme následující opatření:  

 • pokračování ve zveřejňování veškerých informací a materiálů na webových stránkách města, zachování přístupu opozičních zastupitelů na jednání rady města,
 • hledání dalších možností pro podávání všech informací o činnosti města (transparentní účet apod.)
 • transparentní výběr zástupců do komisí a výborů města z řad zájemců o tuto práci,
 • plná informovanost občanů o dění ve městě prostřednictvím médií a zpravodaje města,
 • podpora dalšího rozvoje aktivního zapojování občanů do dění ve městě – veřejná setkání, prezentace projektů, veřejná projednávání klíčových opatření.

2. Hospodaření města

V právě končícím volebním období jsme prokázali, že jsme schopni udržet vyrovnaný či mírně přebytkový rozpočet, aniž bychom vyprodávali městský majetek. Podařilo se nám nastavenými opatřeními zásadním způsobem eliminovat stavební vícepráce a zodpovědně hospodaříme s městským majetkem. Rozpočty v letech 2011 – 2013 skončily s celkovým  přebytkem 65 mil Kč. V nastoleném zodpovědném trendu hospodaření budeme pokračovat i nadále. V oblasti hospodaření města našimi prioritami jsou:

 • udržení vyrovnaného rozpočtu ve střednědobém horizontu, s výjimkou velkých investičních akcí, stejně jako v letech 2011-2014,
 • čerpání finančních úspor z minulých let pouze na velké investiční akce (např. nová knihovna, nový plavecký bazén, úpravna vody, čistírna odpadních vod, všesportovní hala),
 • získávání dotačních titulů na akce plánované městem pro jeho potřeby, hledání dalších dotačních zdrojů mimo dotace státu a EU,
 • hledání strategických partnerů pro využití a investice do budov, které jsou strategickým majetkem města (např. dům U Koulí, stávající budova knihovny po přestěhování, nerekonstruované části Sladovny, teplárna),
 • další tlak na zhotovitele projektů a staveb směřující k jejich důsledné práci a eliminaci víceprací – smluvní penále v případě nedodržení termínů atd.

3. INVESTICE

I v nastávajícím volebním období nás čekají velké investice, či jejich příprava. Za zásadní investice považujeme:

 • dokončení 6. a 7. etapy rekonstrukce Sladovny,
 • dokončení přípravy a realizace investice do bývalé ZŠ J. A. Komenského a její přeměna na novou moderní knihovnu – hledání možných dotací a podpor na tuto akci,
 • příprava výstavby nového plaveckého bazénu pod Lesnickou školou,
 • příprava rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie pro přesun městského úřadu z budovy v ulici Budovcova, s částečným bezbariérovým zpřístupněním historické radnice,
 • příprava projektu a zásadní rekonstrukce chaty Živec.

4. INFRASTRUKTURA

Ve volebním období 2010 – 2014 byla do infrastruktury města investována částka 76 mil. Kč, která byla využita na kompletní rekonstrukce ulic Rokycanova I. etapa, Erbenova I. etapa, třída Národní svobody, Fügnerovo náměstí, Šafaříkova a Dobrovského I. etapa, včetně inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků, zeleně, atd. Opravené a čisté ulice považujeme za samozřejmost každého města, natož našeho královského města Písek. V následujícím období se budeme věnovat těmto infrastrukturním projektům:

 • vybudování lávky pro pěší a cyklisty mezi místními částmi Hradiště a Sv. Václav, podle návrhu významného českého architekta Josefa Pleskota,
 • opravy povrchů komunikací podle strategického plánu obnovy komunikací – každý rok minimálně 5 komunikací,
 • opravy povrchů chodníků a vytvoření ročního plánu jejich oprav,
 • realizace velké infrastrukturní investice v dalších městských ulicích – Žižkova III. etapa, Erbenova II. etapa, Jeronýmova, Hradišťská II. etapa, Na Houpačkách,
 • dokončení revitalizace sídliště Portyč a pokračování v potřebné revitalizaci sídliště Jih.

5. Veřejný prostor

Upravený veřejný prostor je perlou každého města. Právě na jeho podobě, uživatelském komfortu a oddělení automobilů a chodců velmi záleží. Přívětivý veřejný prostor vytváří sounáležitost obyvatel se svým městem. Investice do veřejného prostoru byly do r. 2010 bohužel podceňovány. Pozitivní změna nastala v roce 2011 a v tomto trendu je nutné pokračovat. Hodláme dokončit započaté akce a připravit nové, jako například:

 • oprava průchodu z Heydukovy ulice do Palackého sadů (U Reinerů),
 • rekonstrukce mezimostního nábřeží před kulturním domem, podle výsledků architektonické soutěže,
 • dokončení II. etapy rekonstrukce Bakalářů – od novinového stánku po prostranství u pomníku „Lva“,
 • revitalizace nároží proti poště a zřízení parkoviště pro centrum města, hledání strategického partnera pro zástavbu tohoto nároží,
 • nalezení řešení pro proluku v Tylově ulici se zachováním počtu parkovacích míst a zacelením nevzhledného „zubu“ na okraji historického centra města,
 • přípravu projektů, kterými zapojíme řeku Otavy a drobné vodní toky do života města,
 • ustálení práce skupiny pro veřejný prostor – typování „bolestných míst“ ve městě a jejich postupná revitalizace,
 • hledání strategických partnerů pro revitalizaci Žižkových kasáren (po dořešení vlastnických vztahů) – změnit prostor bývalých kasáren na nové rozvojové centrum města.

6. Životní prostředí a městská zeleň

V oblasti životního prostředí se zaměříme na další opatření v oblasti efektivního nakládání s odpady, ochrany obyvatel a jejich majetku před velkou vodou, zvýšení atraktivity nebližšího okolí města pro jeho návštěvníky. Jestliže představuje infrastruktura páteř města, pak zeleň tvoří jeho plíce. Přestože docházelo k postupným krokům směřujícím k ozelenění a oživení města, pokládáme za důležité dát této oblasti větší význam a dynamiku.  Proto navrhujeme tato opatření:

 • přípravu revitalizace parků – Husovo náměstí, Na Sadech, Logry II. etapa,
 • založení nového parku v areálu nové zástavby Sv. Václav,
 • pokračování v zakládání parku Pakšovka,
 • přípravu projektu pro revitalizaci parku na Mírovém náměstí,
 • realizaci projektu „Zelené tepny města“ – propojení městských částí s okolím města,
 • hygienizaci kompostárny – II. etapa budování kompostárny,
 • přípravu projektů pro odpadové hospodářství po r. 2025, ve spolupráci s Jihočeským krajem,
 • zvýšení zájmu o MHD úpravou platby za MHD pro děti a mládež do 18 let na stejnou úroveň jako u seniorů od 65 let: 100,- Kč/rok, ostatní 260,- Kč/rok,
 • realizaci protipovodňových opatření na potoku Jiher,
 • přípravu projektů a postupnou realizaci opatření na Mehelnickém potoce – cesta od městského ostrova do Píseckých hor, zpřístupnění Klášterských rybníků,
 • úpravu přilehlých ploch u rybníků U Vodáka tak, aby zde vzniklo příjemné přírodní koupání,
 • obnovu fitness stezky v lese na Americe.

7. Místní části

Byť je Písek poměrně kompaktním městem, přesto má části, které do jisté míry žijí svým životem a jejich obyvatelé se s nimi cítí být spojeni (Smrkovice, Semice, Hradiště, čtvrť Svatý Václav, Nový Dvůr či Purkratice). Velký důraz proto klademe na spolupráci s osadními výbory a na opatření, která z těchto částí vytvoří místa s vlastním životem. Proto budeme prosazovat:

 • revitalizaci návsi ve Smrkovicích,
 • postupnou realizaci pěšího a cyklo propojení Smrkovice – Semice, Semice – Hřebčinec,
 • protipovodňová opatření na Mehelnickém potoce v Semicích,
 • vybudování komunikace pro mimoúrovňové křížení silnice I/20 s komunikací Smrkovice – Semice (pro osobní automobily),
 • vybudování přechodu pro pěší na železničním přejezdu Hradiště,
 • vybudování pěšího a cyklo přístupu z Hradiště do obchodní zóny a k nádražím,
 • ve spolupráci s Jihočeským krajem realizaci prodloužení mostu přes přeložku I/20 z ulice Hradišťská – napojení částí Hradiště, Putimská Vysoká a nové lokality za nádražím,  
 • pokračování v postupné revitalizaci říční plovárny Sv. Václav.

8. Školství, mládež, sport

Výchova a podpora zdravého a aktivního rozvoje mládeže jsou velmi důležitými kroky k udržení nastaveného rozvoje města i v blízké budoucnosti. V předchozích letech byly realizovány poměrně velké investice do škol a školských zařízení. Mezi léty 2011-2014 to bylo 103 mil. Kč, díky nimž máme moderní školy, dostatek míst v mateřských školkách a jedny ze dvou jeslí na území Jihočeského kraje. Byla dokončena síť dětských hřišť, vybudováno celkem 34 hřišť za částku 15 mil. Kč. Nyní je nutné zaměřit se také na náctileté. Bylo investováno do řady sportovišť. Byla také nastavena transparentní pravidla podpory činností s mládeží. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujícím volebním období a to díky následujícím opatřením:

 • pokračování rekonstrukcí škol a školských zařízení,
 • postupné řešení bezbariérových přístupů do škol,
 • aktivní hledání a podpora soukromého investora pro zřízení předškolního zařízení s celotýdenním provozem,
 • podpora školám při vyhledávání a realizaci dotačních titulů umožňujících modernizaci výuky,
 • úprava prostranství u městských jeslí v Erbenově ulici,
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti přístupu do předškolních zařízení (např. v ulici Pražská a Strakonická, vnitroblok Erbenova),
 • vybudování volnočasového areálu pro mládež na Výstavišti a u letního kina (parcour, fitness, skate, bike),  
 • příprava a realizace hřiště pro mládež specializovaného na míčové sporty,
 • příprava projektů pro výstavbu všesportovní haly, s cenou do 100 mil. Kč,
 • příprava a realizace podchodu pro pěší pod komunikací I/20 mezi Výstavištěm a sportovním areálem Spartak – propojení sportovišť,  
 • oprava šaten na atletickém stadionu Dukla,
 • pokračování  budování a značení cyklostezek a cyklotras a doplnění jejich inventáře podél Otavy (Otavská cyklostezka) a přes Písecké hory,
 • budování infrastruktury pro vodáky – Otavská plavba („vodáci končí až v Písku, ne na soutoku u Putimi“),
 • úprava pravidel pro činnost s mládeží zvýšením příspěvku města o 300 tis. Kč/rok (v případě zrušení fondu z výnosů VHP, VLT),
 • zvýšení finanční podpory dle sportovních pravidel o 4,5 mil. Kč/rok (v případě zrušení fondu z výnosů VHP, VLT).

9. Kultura a cestovní ruch

Písek je opravdovou perlou na Otavě s nezaměnitelným geniem loci. Ducha místa udržuje řada kulturních aktivit a činností, které se na území města konají. Jejich podstatou však není pouze naplnit vnitřní potřeby obyvatel města, ale také ukázat Písek jako vhodný cíl pro dlouhodobou návštěvu. Rozvoj cestovního ruchu považujeme za důležitý prvek růstu ekonomické síly města a jeho obyvatel. Proto budeme prosazovat:

 • vybudování nové stálé expozice Sladovny – dětský svět, workshopy,
 • další rozvoj návštěvnosti a propagaci Sladovny jako přirozeného turistického cíle (ve Sladovně došlo od roku 2010 ke zvýšení návštěvnosti z necelých 8 tisíc návštěvníků na více než 35 tisíc návštěvníků v r. 2013 a stala se přirozeným turistickým cílem),
 • revitalizaci letního kina na multifunkční areál s celodenním využitím,
 • zachování klíčových kulturních akcí v Písku (Cipískoviště, městská slavnost, Folklórní festival, FilmFest Písek, apod.) a podpora doplňujících aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem oživovat veřejný prostor města,
 • dokončení rozvojové strategie pro oblast kultury a cestovního ruchu,
 • podporu aktivit cestovního ruchu a kultury v letních měsících,
 • dokončení navigačního systému na záchytná parkoviště na komunikaci I/20,
 • rozvoj činnosti a práce kanceláře destinačního managementu, navázání spolupráce s novými oblastmi, stabilizaci destinace podle nových pravidel připravovaného zákona o cestovním ruchu,
 • jednání o zapojení se do exkluzivního společenství Česká inspirace,
 • zvýšení atraktivity pro pohyb pěších návštěvníků v historickém centru města – méně dopravy a více předzahrádek a relaxačních míst.

10. Bytová politika, sociální věci

Písek je město, které dokáže podat pomocnou ruku občanům v nouzi, ale zároveň dbá na to, aby tato pomoc nebyla zneužívána. K tomu jsou nutná opatření v oblasti bydlení a dalšího rozvoje sociálních služeb, stejně jako rozvoj kvality služeb v oblasti zdravotnictví. V této oblasti budeme prosazovat:

V oblasti bydlení

 • další zvyšování tlaku na nepřizpůsobivé nájemníky – přidělení městského bytu nemá zvyšovat sociální napětí a to ani u bytů v tíživé životní situaci,
 • úpravu pravidel pro prodej městských bytů – výhodnější prodej stávajícím nájemníkům,
 • zachování ekonomicky a sociálně výhodného počtu městských bytů o menší podlahové ploše (cca 400 bytů) pro občany, kteří si koupi vlastního bytu nemohou dovolit,
 • rekonstrukci domů na nábřeží 1. máje na byty v režimu DPS s možností dočasného využití na startovací byty pro mladé rodiny,
 • úpravu pravidel pro byty pro občany v tíživé životní situaci a byty startovací – vyšší tlak na reálnou dočasnost pronájmů.

V oblasti sociální a zdravotnictví

 • rozvoj spolupráce s neziskovým sektorem na aktivitách s vyloučenými skupinami dětí a mládeže s cílem jejich stažení z ulic a zapojení do běžné společnosti,
 • další podporu rozvoje služeb pro seniory nejen v rámci Pečovatelské služby města Písek,
 •  další zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných na území města v návaznosti na nový komunitní plán sociálních služeb,
 • rozvoj Nemocnice Písek prostřednictvím zastoupení města v dozorčí radě.

11. Bezpečnost, zrušení hazardu na území města

V oblasti bezpečnosti byla  přijata preventivní opatření, která bezesporu přispěla ke zlepšení situace v našem městě. Byla zřízena služebna městské policie se stálou službou na sídlišti Portyč. Osvědčil se také model strážníků – pochůzkářů. Byla obsazena pozice asistenta prevence kriminality, který spolupracuje s městskou policií zejména v problémových lokalitách. S bezpečností ve městě úzce souvisí provozování heren a hracích automatů, na které je v nemalé míře napojena drobná kriminalita. V následujícím období budeme prosazovat:

 • zachování zákazu provozu hracích automatů na území města od 1. 1. 2015 tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města,
 • zrušení fondu z výnosů VHP, VLT a převod finančních prostředků na podporu činnosti mládeže, kde budou prostředky rozděleny podle nastavených a jasných pravidel města,
 • podporu pozice asistenta/ů městské policie pro práci s vyloučenými skupinami obyvatel v problémových lokalitách,
 • vyhledávání a využití dotačních titulů pro oblast prevence kriminality a sociálně patologických jevů.  

12. Podpora podnikání a zaměstnanost

Pro zdravý rozvoj města jsou velmi důležitá opatření podporující rozvoj pracovních míst, snižování nezaměstnanosti a zlepšování ekonomické situace obyvatel města. V této oblasti budeme prosazovat:

 • vytvoření nové strategie pro oblast lidských zdrojů a zaměstnanosti,
 • pokračování spolupráce s JHK a místními podnikateli, pomoc při vytváření podmínek pro zachování a zvyšování počtu pracovních míst u místních podnikatelů,
 • další rozvoj spolupráce s podniky zasídlenými v průmyslové zóně, pomoc při vytváření propojení mezi středními školami a podniky, předcházení otřesům na trhu práce,
 • aktivní hledání nových partnerů pro III. etapu výstavby průmyslové zóny ve spolupráci s agenturou Czech invest, se zaměřením na pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou,
 • hledání strategického partnera pro vybudování truck parku v průmyslové zóně – vymístění kamionů z odstavných ploch uvnitř města a uličních částí průmyslové zóny.

www.cssd-pisek.cz

Dotazy

Nezodpovězené / 0

 • Žádné dotazy k členům strany.

Zodpovězené / 11

 • Gavlasz – Chybný zápis jedná… /

  PTÁ SE: Šťastná M. 23. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  byl jste zvolen k ověření zápisu z jednání ZM dne 7.12. 2017. Usnesení č. 261/17 však vykazuje chybu v zápisu (v částce peněz, navržené na zařazení do rozpočtu). Oprava zápisu bude provedena cestou revokace usnesení? Budete navrhovat revokaci tohoto usnesení na jednání ZM 25. 1. 2018, tedy ve čtvrtek?
  Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Gavlasz Václav 28. 1. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den paní  Štastná,

  na Vámi položenou otázku Vám již odpověděl kolega pan ing. Kulič. Souhlasím s jeho odpovědí.  Současně si Vás dovoluji požádat pro rychlejší odpověď z mé strany v budoucnosti o případné zaslání otázky na moji mailovou adresu.

  Děkuji  a přeji hezký den.

  Václav Gavlasz     

  0
  0

Příspěvky
 • KnotParkoviště školky /

  PTÁ SE: Šťastná M. 29. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  od prosince loňského roku nebyla zveřejněna žádná informace k této stavbě, všechny předpokládané termíny dokončení stavby již uplynuly. Mohu vědět, v jaké fázi se, k dnešnímu dni, stavba parkoviště u školky na Jihu nachází? Je na nějaké části této stavby povoleno (kdy bylo vydáno) předčasné užívání stavby, a které části to jsou? Děkuji za odpověď. M. Šťastná

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 2. 2. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní,

  Při předání stavby dne 20.12.2017<tel:20.12.2017> byla zjištěna závada bránící kolaudaci stavby, konkrétně spád nového chodníku ke školce nevyhověl platné normě pro tělesně postižené. Tato závada byla uplatněna v rámci reklamačním řízení pracovníky odboru investic a rozvoje a společnost ROBSTAV stavby k.s.  tuto závadu v současné době odstraňuje. Vzhledem ke skutečnosti, že tato závada je poměrně závažného charakteru a brání užívání stavby, nemohla být akce zkolaudována ani povoleno předčasné užívání. Dle vyjádření zástupce společnosti ROBSTAV stavby k.s. by závada měla být odstraněna v termínu do 5.2.2018 a následně požádá odbor investic o kolaudaci. Penále z prodlení bude dodavateli započteno v souladu s usnesením RM č. 797/17 ze dne 14.12.2017<tel:14.12.2017>.  Celá záležitost nás hodně mrzí zejména s přihlédnutím k omezením života občanů této lokality a to nejen ve vztahu k parkování ale také k provizornímu přístupu k objektu školky včetně komplikací dalšího běžného provozu.  Věřím, že mnou uvedený termín je opravdu konečný a výsledné, byť opožděné dokončení parkoviště bude pro občany přínosné.

   S pozdravem

   

   

  Josef Knot

  0
  0
 • KnotExterní audit u sportoviš… /

  PTÁ SE: Zbyněk Konvička (Pirátská strana) 25. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, pane místostarosto, mám na Vás stručný dotaz. Proč se tak vehementně bráníte externímu auditu nepřímé podpory od města Písku do sportovních areálů a sportovišť v Písku? Je-li vše tak, jak uvádí interní audity města - tedy v pořádku, není se čeho obávat. Naopak by se pak město mohlo pyšnit svou transparentností. A podotázka: Přijde Vám důstojná Vaše komunikace coby zastupitele občanů ke svému kolegovi Martinovi Brožovi, přestože je to opoziční zastupitel? Děkuji za odpovědi.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 26. 1. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Konvičko, podsouváte mi, že se ve zmíněné záležitosti vehementně bráním externímu auditu. To není pravda. Jen nesouhlasím s tím, aby městské prostředky byly vynakládány zbytečně. A v tomto případě by šlo o řádově statisíce korun. V minulosti byly zadány dva interní audity, v roce 2004 a 2009, na prověření smluv a všech dodatků mezi městem Písek a Městskými službami Písek, s. r. o. V roce 2010 Městské služby Písek nechaly provést revizi všech smluv. V roce 2014 byl proveden externí audit firmou BDO Praha za bezmála 300 tisíc korun, který byl navíc zaměřen i na ekonomickou výhodnost činností městských služeb a nebyly shledány žádné závady. Obecně je potřeba si uvědomit, že jednotlivé smlouvy na činnosti byly uzavírány v jiné době a za různých podmínek i na základě různých vlastnických vztahů, neboť některé objekty na sportovištích nejsou v majetku města. Toto je tedy velmi těžko porovnatelné. Dále každá provozovaná a městem podporovaná sportovní činnost vyžaduje jinak nastavené podmínky pro provoz i správu. Jinak to bude na travnatém hřišti, jinak na zimním stadionu a podobně. Proto není možné nastavit jednotnou smlouvu, která by všechny zásadní, avšak odlišné, podmínky sjednotila. Přímá podpora sportu je ošetřena nově přijatými „Zásadami pro poskytování dotací na sportovní činnost“, které byly přijaty zastupitelstvem s účinností od 1. ledna 2017. K Vaší podotázce chci uvést, že pokud se rozhodnete pracovat jako veřejně činná osoba v komunální politice, musíte počítat s vyšším stupněm kritiky, která navíc může být tvrdší a adresnější. Jednání zastupitelstva obvykle není debata nad šálkem kávy. Každý se snažíme hájit zájmy lidí, kteří nám dali svůj hlas, a přitom nalézt společnou řeč tak, aby naše rozhodnutí byla v souladu s názorem většiny obyvatel města. S pozdravem Josef Knot
  0
  0
 • KuličChybný zápis jednání ZM… /

  PTÁ SE: Šťastná M. 23. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  byl jste zvolen k ověření zápisu z jednání ZM dne 7.12. 2017. Usnesení č. 261/17 však vykazuje chybu v zápisu (v částce peněz, navržené na zařazení do rozpočtu). Oprava zápisu bude provedena cestou revokace usnesení? Budete navrhovat revokaci tohoto usnesení na jednání ZM 25. 1. 2018, tedy ve čtvrtek?
  Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Kulič Zdeněk 27. 1. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den

   

  ano  některé údaje byly chybně zapsané.   O chybě se vědělo a bylo domluveno, že  na čtvrtečním zastupitelstvu 25.1.2018 se budou tyto změny avizovat. A protože určitě chodíte na zastupitelstva tak víte, že tato zprava tam byla součástí programu a taky řádně zapsána. Když chodíte na zastupitelstvo tak určitě vidíte sekretářku jak tam píše a někdy chytá informace jako ptactvo. Nedivte se, že někdy dojde k tomu. že se opravdu přepíše. Určitě to není úmysl.

   

  Kulič Zdenek

  0
  0
 • GavlaszChybný zápis jednání ZM… /

  PTÁ SE: Šťastná M. 23. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  byl jste zvolen k ověření zápisu z jednání ZM dne 7.12. 2017. Usnesení č. 261/17 však vykazuje chybu v zápisu (v částce peněz, navržené na zařazení do rozpočtu). Oprava zápisu bude provedena cestou revokace usnesení? Budete navrhovat revokaci tohoto usnesení na jednání ZM 25. 1. 2018, tedy ve čtvrtek?
  Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Gavlasz Václav 28. 1. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den paní  Štastná,

  na Vámi položenou otázku Vám již odpověděl kolega pan ing. Kulič. Souhlasím s jeho odpovědí.  Současně si Vás dovoluji požádat pro rychlejší odpověď z mé strany v budoucnosti o případné zaslání otázky na moji mailovou adresu.

  Děkuji  a přeji hezký den.

  Václav Gavlasz     

  0
  0
 • HořánekUzavření lávky /

  PTÁ SE: Irena Slámová 27. 12. 2017

  OTÁZKA: Nám dotaz jak dlouho bude uzavřena lávka na 1.máje,zatím tak nikdo nic nekontroluje,na sídlišti je dost důchodců,kteří ji využívají na zastávku busu jo nemocnice a města,tak kdy se začne kontrolovat stav lávky a otevření děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 27. 12. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Slámová, prověřování technického stavu lávky zajišťuje její správce, tedy Městské služby Písek. Podle mých informací se v současné době odborníci podrobně seznamují s projektovou dokumentací a hned po Novém roce lávku prohlédnou s tím, že se zaměří na kritická místa, kde by mohlo dojít k poškození nosných lan. Následně pak vydají doporučení buď ke znovuotevření lávky, nebo k provedení případných oprav. Jelikož lávka procházela pravidelnými revizemi a byla na ní řádně vykonávána údržba, tak pevně věřím, že dojde na tu první variantu. Děkuji Vám za pochopení o naši snahu zabezpečit bezpečnost chodců. Jiří Hořánek
  0
  0
 • Knotchybí koše na cyklostezce… /

  PTÁ SE: Jaroslava Bellová 28. 11. 2017

  OTÁZKA: Letos cyklostezka do průmyslové zóny v Písku oslavila 10 let. Přibyly další kilometry. Opět bez odpadkových košů. Slyšela jsem, že proto, aby se nemusely vyvážet. Je to pravda? Nechápu to, každý den tudy projdou a projedou stovky lidí. Na ten velký nepořádek je smutný pohled. Je to ostuda! (Po zimě tu každoročně dobrovolníci v rámci ÚKLIDU OTAVY seberou více jak 20 pytlů odpadků. V létě odpad rozdrtí sekačky na trávu.)
  Předem děkuji za odpověď.Jaroslava Bellová
  (dobrovolný sběrač odpadků + 15

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 11. 12. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Dobry den,

   

  Jedná se o Cyklostezku do průmyslové zóny s primárním zaměřením na pracující v této lokalitě,  nikoli jako  „klasickou“  turistickou  trasu. Nicmene souhlasím, že nepořádku v této lokalitě je poměrně dost. Jedná se ovšem převážně o odpad v příkopech okolo silnice, ktery pravidelně uklízejí Městské služby. Odbor investic ve spolupráci s Městskými službami prověří možnost instalace alespoň několika odpadkových košů.

   

  S pozdravem Josef Knot

  0
  0
 • Hořánek2. Kdo "bezpáteřní hajz…/… /

  PTÁ SE: P.Novák 16. 11. 2017

  OTÁZKA: Na mojí předchozí otázku Kdo jsou "bezpáteřní hajzlové" jste mi neodpověděl. Měl jste tedy na mysli občany, neziskovky, úředníky nebo dokonce samotné politiky? Podle vás to řekl pan architekt Zborník ne vy? To tedy asi špatně poslouchám konec audiozáznamu ze zastupitelstva 9.11.2017. To mu to nemůžete říci soukromě? Mám vás taky vyzrcadlit? To by jste si asi nepřál, že. Občan to ale musí vydržet že. On je to jen váš volič. Zborník to sice neřekl, ale kde berete jistotu že si to nemyslí?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 16. 11. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Nováku, nejsem si jistý, zda moji předchozí odpověď nechápete, nebo ji chápat nechcete. Já jsem Vám již sdělil, tak jsem na zasedání neřekl, že někdo JE "bezpáteřní hajzl", proto Vám nyní nemohu na Vaši otázku říci, KDO to je. To, že jsem se domníval, že takto chápe pan Zborník členy zastupitelstva města, jsem Vám již též sdělil. Proto Vám nemohu nijak jinak odpovědět ani nyní. Přeji Vám hezký den. Jiří Hořánek
  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Varhany ve Největější Tro… /

  PTÁ SE: Michal Sup 16. 2. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, po městě jdou fámy, že by cenné varhany, které cestovatel Jiří Hanzelka kdysi prodal městu Písek, měly snad být odstraněny z Kaple Nejsvětější Trojice a nahrazeny původním barokním oltářem. Chci se zeptat, zda to je opravdu jen fáma. Vždyť tato kaple slouží jako jediný zdejší významný koncertní prostor.

  Děkuji za odpověď.
  Michal Sup, Písek

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 16. 2. 2018

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Supe, moje odpověď bude trochu podrobnější. Do Písku se po mnoha letech vrací původní mobiliář Kostela Nejsvětější Trojice, který se dochoval v podstatě v úplnosti. Nabízela se tu možnost vrátit oltáře (hlavní oltář je z roku 1761) a soubor čtrnácti zastavení Křížové cesty do prostor, pro které byly kdysi vytvořeny. Umístěním oltářů na jejich původní místo a Hanzelkovy varhany instalovat na kůr, by došlo k velkému zhodnocení interiéru, který je využíván pro koncerty a jiné kulturně reprezentativní akce. Vznikl by velmi reprezentativní prostor plný pozdně barokní nádhery a podařilo by tak se zachránit čtvrt tisíciletí staré umělecké dílo, do kterého Písečtí kdysi nemálo investovali. Ale dle vyjádření odborníka nelze varhany přemístit v prostoru kostela a i manipulace s nimi by měla být velmi opatrná. Varhany tedy zůstanou na původním místě, i když tento nástroj s tak velkou dispozicí by si zasloužil větší prostor a varhany by měly být využívány co nejvíce, minimální hraní nástroji spíše škodí. Eva Vanžurová

  0
  0
 • Rozpočet města /

  PTÁ SE: Šťastná M. 22. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  ZM schválilo na prosincovém jednání Rozpočet na r. 2018 Usnesením č. 260 a č. 261. Jednací řád Zastupitelstva města Písku však v Čl. 9 Hlasování uvádí:
  7.Je - li k některému bodu přijato usnesení, je považováno pro probíhající zasedání za konečné, stává se bodem usnesení ZM a již o něm nemůže být znovu na tomto jednání hlasováno.
  Domnívám se, že zde byl porušen Jednací řád Zastupitelstva města Písku. Mohu dostat vysvětlení, proč jsou citovaná usnesení ZM platná?
  Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 24. 1. 2018

  ODPOVĚĎ: Vážená paní Šťastná, podle metodiky Odboru dozoru, kontroly a veřejné správy Ministerstva vnitra je jednací řád zastupitelstva pouhým vnitřním předpisem, kterým si kolektivní orgán stanovuje procesní postupy pro organizaci svého jednání. Jeho případné nedodržení není stiženo sankcí neplatnosti. Podstatné je, aby pro přijetí usnesení hlasoval předepsaný počet členů zastupitelstva města, což se stalo. Proto jsou uvedená usnesení zastupitelstva města platná. Eva Vanžurová

  0
  0
 • Parkování na jihu /

  PTÁ SE: Martin Š. 29. 11. 2017

  OTÁZKA: Vážená paní starostko,

  chtěl bych Vás požádat o termín, kdy bude dokončeno nově budované parkoviště na sídlišti Jih v lokalitě u 13. MŠ? Původní termín byl 31.10.17, zastupitelstvo jej prodloužilo do 10.11.17.
  Dnes je 29.11.17 a zdaleka to nevypadá, že by se práce na parkovišti blížily ke konci. Navíc na staveništi se ani příliš intenzivně nepracuje, i přes to, že je firma již v měsíčním skluzu. Možná by občas nebylo od věci podívat se jakým tempem se pracuje na městských zakázkách.

  Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 30. 11. 2017

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Martine, na místě budoucího parkoviště u 13. MŠ jsem se byla v posledních 3 týdnech dvakrát podívat. Máte pravdu, že se tam intenzivně nepracovalo, nikoho jsem tam v té době nezastihla. Našemu odboru rozvoje a investic jsem zadala proto úkol, zjistit skutečný stav a důvod pracovní nečinnosti. Výsledek jednání je následující. "Jednání týkající se dokončení nově budovaného parkoviště u školky na sídlišti JIH proběhlo na odboru investic a rozvoje naposledy 29.11.2017. Na tomto jednání dodavatel – společnost Robstav navrhla nový termín dokončení, kterým je 8.12.2017. Prodloužení termínu zdůvodnila složitostí zakázky, a to zejména ve vztahu k přeložkám inženýrských sítí, konkrétně součinnosti se společností Teplárna a.s. a také na existenci starého funkčního vodovodního řadu, který nebyl zakreslen nejen v projektové dokumentaci, ale ani zanesen v technickým mapách infrastruktury města Písku." O prodloužení termínu bude jednat rada města na svém zasedání dne 14.12.2017, ale protože nemohu souhlasit se všemi argumenty společnosti, a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že se na stavbě asi 14 dní opravdu nepracovalo, musí rada města rozhodnout, jak se bude řešit nesplnění termínu stavební zakázky, neboť ani prodloužený termín pro zhotovení nebyl dodržen. Pevně věřím, že akce bude 8.12.2017 už dokončena . Eva Vanžurová

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz