Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Česká strana sociálně demokratická

Volební program

Motto: „Písek – naše město – bezpečné, čisté, přívětivé a spravedlivé.“ Královské město Písek je jedním z nejkrásnějších měst v České republice. Je centrem vzdělání, kultury a podle řady studií jedním z nejlepších míst pro život. Aby však tento trend mohl být udržen i v následujících letech, je nutné aktivně pracovat na jeho dalším rozvoji, podpoře aktivit obyvatel, zapojení dotačních zdrojů EU, obnově městské infrastruktury, podpoře podnikání … Pokud má být Písek i nadále nejlepším místem pro život (dle sociologické studie společnosti KPMG z roku 2012), nejen mezi jihočeskými městy, čeká nás i v letech 2014 – 2018 mnoho práce. Naši představu o naplnění zmíněných cílů jsme shrnuli do dvanácti zásadních témat. Jsme přesvědčeni, že právě vývoj Písku tímto směrem zajistí, abychom nejen my, ale i následující generace, mohli být na své město právem hrdí.

1. Transparentní město

Jedním z našich hlavních cílů v následujícím volebním období je pokračovat v systému „otevřeného města“, ve kterém mají občané plný přístup k informacím o dění ve městě, mají možnost se k němu vyjadřovat a ovlivňovat jej prvky přímé demokracie. Nastavili jsme tvrdá pravidla, která omezila možnost vzniku korupce a klientelismu. K naplnění těchto cílů nabízíme následující opatření:  

 • pokračování ve zveřejňování veškerých informací a materiálů na webových stránkách města, zachování přístupu opozičních zastupitelů na jednání rady města,
 • hledání dalších možností pro podávání všech informací o činnosti města (transparentní účet apod.)
 • transparentní výběr zástupců do komisí a výborů města z řad zájemců o tuto práci,
 • plná informovanost občanů o dění ve městě prostřednictvím médií a zpravodaje města,
 • podpora dalšího rozvoje aktivního zapojování občanů do dění ve městě – veřejná setkání, prezentace projektů, veřejná projednávání klíčových opatření.

2. Hospodaření města

V právě končícím volebním období jsme prokázali, že jsme schopni udržet vyrovnaný či mírně přebytkový rozpočet, aniž bychom vyprodávali městský majetek. Podařilo se nám nastavenými opatřeními zásadním způsobem eliminovat stavební vícepráce a zodpovědně hospodaříme s městským majetkem. Rozpočty v letech 2011 – 2013 skončily s celkovým  přebytkem 65 mil Kč. V nastoleném zodpovědném trendu hospodaření budeme pokračovat i nadále. V oblasti hospodaření města našimi prioritami jsou:

 • udržení vyrovnaného rozpočtu ve střednědobém horizontu, s výjimkou velkých investičních akcí, stejně jako v letech 2011-2014,
 • čerpání finančních úspor z minulých let pouze na velké investiční akce (např. nová knihovna, nový plavecký bazén, úpravna vody, čistírna odpadních vod, všesportovní hala),
 • získávání dotačních titulů na akce plánované městem pro jeho potřeby, hledání dalších dotačních zdrojů mimo dotace státu a EU,
 • hledání strategických partnerů pro využití a investice do budov, které jsou strategickým majetkem města (např. dům U Koulí, stávající budova knihovny po přestěhování, nerekonstruované části Sladovny, teplárna),
 • další tlak na zhotovitele projektů a staveb směřující k jejich důsledné práci a eliminaci víceprací – smluvní penále v případě nedodržení termínů atd.

3. INVESTICE

I v nastávajícím volebním období nás čekají velké investice, či jejich příprava. Za zásadní investice považujeme:

 • dokončení 6. a 7. etapy rekonstrukce Sladovny,
 • dokončení přípravy a realizace investice do bývalé ZŠ J. A. Komenského a její přeměna na novou moderní knihovnu – hledání možných dotací a podpor na tuto akci,
 • příprava výstavby nového plaveckého bazénu pod Lesnickou školou,
 • příprava rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie pro přesun městského úřadu z budovy v ulici Budovcova, s částečným bezbariérovým zpřístupněním historické radnice,
 • příprava projektu a zásadní rekonstrukce chaty Živec.

4. INFRASTRUKTURA

Ve volebním období 2010 – 2014 byla do infrastruktury města investována částka 76 mil. Kč, která byla využita na kompletní rekonstrukce ulic Rokycanova I. etapa, Erbenova I. etapa, třída Národní svobody, Fügnerovo náměstí, Šafaříkova a Dobrovského I. etapa, včetně inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků, zeleně, atd. Opravené a čisté ulice považujeme za samozřejmost každého města, natož našeho královského města Písek. V následujícím období se budeme věnovat těmto infrastrukturním projektům:

 • vybudování lávky pro pěší a cyklisty mezi místními částmi Hradiště a Sv. Václav, podle návrhu významného českého architekta Josefa Pleskota,
 • opravy povrchů komunikací podle strategického plánu obnovy komunikací – každý rok minimálně 5 komunikací,
 • opravy povrchů chodníků a vytvoření ročního plánu jejich oprav,
 • realizace velké infrastrukturní investice v dalších městských ulicích – Žižkova III. etapa, Erbenova II. etapa, Jeronýmova, Hradišťská II. etapa, Na Houpačkách,
 • dokončení revitalizace sídliště Portyč a pokračování v potřebné revitalizaci sídliště Jih.

5. Veřejný prostor

Upravený veřejný prostor je perlou každého města. Právě na jeho podobě, uživatelském komfortu a oddělení automobilů a chodců velmi záleží. Přívětivý veřejný prostor vytváří sounáležitost obyvatel se svým městem. Investice do veřejného prostoru byly do r. 2010 bohužel podceňovány. Pozitivní změna nastala v roce 2011 a v tomto trendu je nutné pokračovat. Hodláme dokončit započaté akce a připravit nové, jako například:

 • oprava průchodu z Heydukovy ulice do Palackého sadů (U Reinerů),
 • rekonstrukce mezimostního nábřeží před kulturním domem, podle výsledků architektonické soutěže,
 • dokončení II. etapy rekonstrukce Bakalářů – od novinového stánku po prostranství u pomníku „Lva“,
 • revitalizace nároží proti poště a zřízení parkoviště pro centrum města, hledání strategického partnera pro zástavbu tohoto nároží,
 • nalezení řešení pro proluku v Tylově ulici se zachováním počtu parkovacích míst a zacelením nevzhledného „zubu“ na okraji historického centra města,
 • přípravu projektů, kterými zapojíme řeku Otavy a drobné vodní toky do života města,
 • ustálení práce skupiny pro veřejný prostor – typování „bolestných míst“ ve městě a jejich postupná revitalizace,
 • hledání strategických partnerů pro revitalizaci Žižkových kasáren (po dořešení vlastnických vztahů) – změnit prostor bývalých kasáren na nové rozvojové centrum města.

6. Životní prostředí a městská zeleň

V oblasti životního prostředí se zaměříme na další opatření v oblasti efektivního nakládání s odpady, ochrany obyvatel a jejich majetku před velkou vodou, zvýšení atraktivity nebližšího okolí města pro jeho návštěvníky. Jestliže představuje infrastruktura páteř města, pak zeleň tvoří jeho plíce. Přestože docházelo k postupným krokům směřujícím k ozelenění a oživení města, pokládáme za důležité dát této oblasti větší význam a dynamiku.  Proto navrhujeme tato opatření:

 • přípravu revitalizace parků – Husovo náměstí, Na Sadech, Logry II. etapa,
 • založení nového parku v areálu nové zástavby Sv. Václav,
 • pokračování v zakládání parku Pakšovka,
 • přípravu projektu pro revitalizaci parku na Mírovém náměstí,
 • realizaci projektu „Zelené tepny města“ – propojení městských částí s okolím města,
 • hygienizaci kompostárny – II. etapa budování kompostárny,
 • přípravu projektů pro odpadové hospodářství po r. 2025, ve spolupráci s Jihočeským krajem,
 • zvýšení zájmu o MHD úpravou platby za MHD pro děti a mládež do 18 let na stejnou úroveň jako u seniorů od 65 let: 100,- Kč/rok, ostatní 260,- Kč/rok,
 • realizaci protipovodňových opatření na potoku Jiher,
 • přípravu projektů a postupnou realizaci opatření na Mehelnickém potoce – cesta od městského ostrova do Píseckých hor, zpřístupnění Klášterských rybníků,
 • úpravu přilehlých ploch u rybníků U Vodáka tak, aby zde vzniklo příjemné přírodní koupání,
 • obnovu fitness stezky v lese na Americe.

7. Místní části

Byť je Písek poměrně kompaktním městem, přesto má části, které do jisté míry žijí svým životem a jejich obyvatelé se s nimi cítí být spojeni (Smrkovice, Semice, Hradiště, čtvrť Svatý Václav, Nový Dvůr či Purkratice). Velký důraz proto klademe na spolupráci s osadními výbory a na opatření, která z těchto částí vytvoří místa s vlastním životem. Proto budeme prosazovat:

 • revitalizaci návsi ve Smrkovicích,
 • postupnou realizaci pěšího a cyklo propojení Smrkovice – Semice, Semice – Hřebčinec,
 • protipovodňová opatření na Mehelnickém potoce v Semicích,
 • vybudování komunikace pro mimoúrovňové křížení silnice I/20 s komunikací Smrkovice – Semice (pro osobní automobily),
 • vybudování přechodu pro pěší na železničním přejezdu Hradiště,
 • vybudování pěšího a cyklo přístupu z Hradiště do obchodní zóny a k nádražím,
 • ve spolupráci s Jihočeským krajem realizaci prodloužení mostu přes přeložku I/20 z ulice Hradišťská – napojení částí Hradiště, Putimská Vysoká a nové lokality za nádražím,  
 • pokračování v postupné revitalizaci říční plovárny Sv. Václav.

8. Školství, mládež, sport

Výchova a podpora zdravého a aktivního rozvoje mládeže jsou velmi důležitými kroky k udržení nastaveného rozvoje města i v blízké budoucnosti. V předchozích letech byly realizovány poměrně velké investice do škol a školských zařízení. Mezi léty 2011-2014 to bylo 103 mil. Kč, díky nimž máme moderní školy, dostatek míst v mateřských školkách a jedny ze dvou jeslí na území Jihočeského kraje. Byla dokončena síť dětských hřišť, vybudováno celkem 34 hřišť za částku 15 mil. Kč. Nyní je nutné zaměřit se také na náctileté. Bylo investováno do řady sportovišť. Byla také nastavena transparentní pravidla podpory činností s mládeží. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujícím volebním období a to díky následujícím opatřením:

 • pokračování rekonstrukcí škol a školských zařízení,
 • postupné řešení bezbariérových přístupů do škol,
 • aktivní hledání a podpora soukromého investora pro zřízení předškolního zařízení s celotýdenním provozem,
 • podpora školám při vyhledávání a realizaci dotačních titulů umožňujících modernizaci výuky,
 • úprava prostranství u městských jeslí v Erbenově ulici,
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti přístupu do předškolních zařízení (např. v ulici Pražská a Strakonická, vnitroblok Erbenova),
 • vybudování volnočasového areálu pro mládež na Výstavišti a u letního kina (parcour, fitness, skate, bike),  
 • příprava a realizace hřiště pro mládež specializovaného na míčové sporty,
 • příprava projektů pro výstavbu všesportovní haly, s cenou do 100 mil. Kč,
 • příprava a realizace podchodu pro pěší pod komunikací I/20 mezi Výstavištěm a sportovním areálem Spartak – propojení sportovišť,  
 • oprava šaten na atletickém stadionu Dukla,
 • pokračování  budování a značení cyklostezek a cyklotras a doplnění jejich inventáře podél Otavy (Otavská cyklostezka) a přes Písecké hory,
 • budování infrastruktury pro vodáky – Otavská plavba („vodáci končí až v Písku, ne na soutoku u Putimi“),
 • úprava pravidel pro činnost s mládeží zvýšením příspěvku města o 300 tis. Kč/rok (v případě zrušení fondu z výnosů VHP, VLT),
 • zvýšení finanční podpory dle sportovních pravidel o 4,5 mil. Kč/rok (v případě zrušení fondu z výnosů VHP, VLT).

9. Kultura a cestovní ruch

Písek je opravdovou perlou na Otavě s nezaměnitelným geniem loci. Ducha místa udržuje řada kulturních aktivit a činností, které se na území města konají. Jejich podstatou však není pouze naplnit vnitřní potřeby obyvatel města, ale také ukázat Písek jako vhodný cíl pro dlouhodobou návštěvu. Rozvoj cestovního ruchu považujeme za důležitý prvek růstu ekonomické síly města a jeho obyvatel. Proto budeme prosazovat:

 • vybudování nové stálé expozice Sladovny – dětský svět, workshopy,
 • další rozvoj návštěvnosti a propagaci Sladovny jako přirozeného turistického cíle (ve Sladovně došlo od roku 2010 ke zvýšení návštěvnosti z necelých 8 tisíc návštěvníků na více než 35 tisíc návštěvníků v r. 2013 a stala se přirozeným turistickým cílem),
 • revitalizaci letního kina na multifunkční areál s celodenním využitím,
 • zachování klíčových kulturních akcí v Písku (Cipískoviště, městská slavnost, Folklórní festival, FilmFest Písek, apod.) a podpora doplňujících aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem oživovat veřejný prostor města,
 • dokončení rozvojové strategie pro oblast kultury a cestovního ruchu,
 • podporu aktivit cestovního ruchu a kultury v letních měsících,
 • dokončení navigačního systému na záchytná parkoviště na komunikaci I/20,
 • rozvoj činnosti a práce kanceláře destinačního managementu, navázání spolupráce s novými oblastmi, stabilizaci destinace podle nových pravidel připravovaného zákona o cestovním ruchu,
 • jednání o zapojení se do exkluzivního společenství Česká inspirace,
 • zvýšení atraktivity pro pohyb pěších návštěvníků v historickém centru města – méně dopravy a více předzahrádek a relaxačních míst.

10. Bytová politika, sociální věci

Písek je město, které dokáže podat pomocnou ruku občanům v nouzi, ale zároveň dbá na to, aby tato pomoc nebyla zneužívána. K tomu jsou nutná opatření v oblasti bydlení a dalšího rozvoje sociálních služeb, stejně jako rozvoj kvality služeb v oblasti zdravotnictví. V této oblasti budeme prosazovat:

V oblasti bydlení

 • další zvyšování tlaku na nepřizpůsobivé nájemníky – přidělení městského bytu nemá zvyšovat sociální napětí a to ani u bytů v tíživé životní situaci,
 • úpravu pravidel pro prodej městských bytů – výhodnější prodej stávajícím nájemníkům,
 • zachování ekonomicky a sociálně výhodného počtu městských bytů o menší podlahové ploše (cca 400 bytů) pro občany, kteří si koupi vlastního bytu nemohou dovolit,
 • rekonstrukci domů na nábřeží 1. máje na byty v režimu DPS s možností dočasného využití na startovací byty pro mladé rodiny,
 • úpravu pravidel pro byty pro občany v tíživé životní situaci a byty startovací – vyšší tlak na reálnou dočasnost pronájmů.

V oblasti sociální a zdravotnictví

 • rozvoj spolupráce s neziskovým sektorem na aktivitách s vyloučenými skupinami dětí a mládeže s cílem jejich stažení z ulic a zapojení do běžné společnosti,
 • další podporu rozvoje služeb pro seniory nejen v rámci Pečovatelské služby města Písek,
 •  další zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných na území města v návaznosti na nový komunitní plán sociálních služeb,
 • rozvoj Nemocnice Písek prostřednictvím zastoupení města v dozorčí radě.

11. Bezpečnost, zrušení hazardu na území města

V oblasti bezpečnosti byla  přijata preventivní opatření, která bezesporu přispěla ke zlepšení situace v našem městě. Byla zřízena služebna městské policie se stálou službou na sídlišti Portyč. Osvědčil se také model strážníků – pochůzkářů. Byla obsazena pozice asistenta prevence kriminality, který spolupracuje s městskou policií zejména v problémových lokalitách. S bezpečností ve městě úzce souvisí provozování heren a hracích automatů, na které je v nemalé míře napojena drobná kriminalita. V následujícím období budeme prosazovat:

 • zachování zákazu provozu hracích automatů na území města od 1. 1. 2015 tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města,
 • zrušení fondu z výnosů VHP, VLT a převod finančních prostředků na podporu činnosti mládeže, kde budou prostředky rozděleny podle nastavených a jasných pravidel města,
 • podporu pozice asistenta/ů městské policie pro práci s vyloučenými skupinami obyvatel v problémových lokalitách,
 • vyhledávání a využití dotačních titulů pro oblast prevence kriminality a sociálně patologických jevů.  

12. Podpora podnikání a zaměstnanost

Pro zdravý rozvoj města jsou velmi důležitá opatření podporující rozvoj pracovních míst, snižování nezaměstnanosti a zlepšování ekonomické situace obyvatel města. V této oblasti budeme prosazovat:

 • vytvoření nové strategie pro oblast lidských zdrojů a zaměstnanosti,
 • pokračování spolupráce s JHK a místními podnikateli, pomoc při vytváření podmínek pro zachování a zvyšování počtu pracovních míst u místních podnikatelů,
 • další rozvoj spolupráce s podniky zasídlenými v průmyslové zóně, pomoc při vytváření propojení mezi středními školami a podniky, předcházení otřesům na trhu práce,
 • aktivní hledání nových partnerů pro III. etapu výstavby průmyslové zóny ve spolupráci s agenturou Czech invest, se zaměřením na pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou,
 • hledání strategického partnera pro vybudování truck parku v průmyslové zóně – vymístění kamionů z odstavných ploch uvnitř města a uličních částí průmyslové zóny.

www.cssd-pisek.cz

Dotazy

Nezodpovězené / 0

 • Žádné dotazy k členům strany.

Zodpovězené / 17

 • Veselý – Pan Blažek /

  PTÁ SE: Pavel Hadrbolec 3. 7. 2018

  OTÁZKA: Vaše argumentace zavání panem prezidentem a hledáním článku od Peroutky. Je vidět že ČSSD jde ke dnu, když právník a poslanec nedokáže pořádně argumentovat. Hanba! Kdy to projednání bylo?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 3. 7. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane, já nelžu. A pokud pro Vás mluvené slovo nemá žádnou relevanci, tak pro mě ano. Veřejné projednání bylo v KD Písek, koncem roku 2012, či počátkem roku 2013. A laskavě si odpusťte své invektivy.
  0
  0
 • Veselý – Pan Blažek /

  PTÁ SE: Pavel Hadrbolec 3. 7. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, můžete nějak podložit tvrzení, že pan Blažek během referenda zmiňoval cenu a dobu výstavby? Pokud ne, tak se jedná o křivé obvinění a měl byste se omluvit.
  Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 3. 7. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, tyto věci tvrdil na veřejném projednání. Zvukový záznam pořizován nebyl, ale bylo tam přes sto lidí. A znovu opakuji - jinde to bude levnější, do tří let to bude hotové. Když jsem mu říkal, že dřív než v r. 2019 stát nebude (a to tedy opravdu nebude), označil mě za lháře.
  0
  0
 • Veselý – ad zahájení PPO II… /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 5. 5. 2018

  OTÁZKA: Ano, nerozumíme si. Před volbami 2014 nebyla shoda, zato bylo vydáno pofidérní SP a "jako" zpětně zahájena stavba. Možné je všechno, když jde o veřejnou zakázku za 50 milionů korun. Nemusí mít smysl, hlavně že je a stavební povolení se svými podmínkami? Jen nepodstatná formalita.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 6. 5. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Paní Dobiášová, hlavně si nerozuméme v tom, že politik nemá (tedy neměl by mít), žádný vliv na to, zda stavební úřad vydá stavební povolení, či nikoliv. Jde totiž o výkon státní správy a pokud do něj politik vstupuje, pohybuje se za hranou trestného činu zneužití pravomoci.

  0
  0
 • Veselý – ad zahájení PPO II… /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 27. 4. 2018

  OTÁZKA: Takže na co se může občan spoléhat ve městě, kde se bez politické shody potvrzené usnesením zastupitelstva, povolují a potom předstíraně zpětně zahajují nesmyslné stavby za 50 milionů korun z veřejných rozpočtů?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 27. 4. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Paní Dobiášová,

  to si asi moc nerozumíme. Politická shoda ve vedení města nebyla před volbami v r. 2014. Po volbách nastat musela, jinak by nemohla být investice realizována. A že se současné vedení města s občany moc nebaví, to není žádná novinka.

  Ondřej Veselý

  0
  0

Příspěvky
 • KnotNová lávka u Václava / 2

  PTÁ SE: antonin kabat 24. 9. 2018

  DOTAZ PRO: Knot Josef Nezodpovězeno dnů: 2

  OTÁZKA: Dobrý den pane místostarosto,dotazuji se vás proč nově vybudovaná lávka za tak vysoké
  investice nebude mít osvětlení tak jako je tomu u lávky přes ostrov? Při své délce a umístnění
  bude podle mého názoru lávka ve tmě. Jak se asi bude po ní jezdit cyklistům v noci a v zimním období do průmyslové zóny.

  0
  0
 • KnotKoaliční partner Hladký… / 15

  PTÁ SE: František Novák 10. 9. 2018

  DOTAZ PRO: Knot Josef Nezodpovězeno dnů: 15

  OTÁZKA: dobrý den pane Knote.
  Viděl jsme Vás na velkém předvolebním plakátě s panem Hladkým. Lidi říkají, že byl za komoušů u vojenské kontrarozvědky, a po předminulých volbách kvůli tomu musel odstoupit z funkcí. Ředitelování ve Sladovně prý dostal jako trafiku za věrnost. Ale moc mu to nešlo, neoprávněně vyhodil předchozí ředitelku Fenclovou a prohrál s ní soud. Teď se ještě ukázalo, že se tam za něj ztratil majetek.
  Nevadí vám spojovat se s takovým partnerem?

  0
  0
 • HořánekDopis /

  PTÁ SE: Vojtěch Blažek 22. 8. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  hlasovali jste všichni jednomyslně , aby bylo uděleno vašemu předsedovi státní vyznamenání za boj proti korupci a stabilizaci společnosti? Pokud ano - co vás k tomu vedlo? Jaká je argumentace?

  Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 22. 8. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Blažku, návrh vzešel od našeho člena pana Ing. Makrlíka, je to jeho osobní iniciativa. Text jeho návrhu naleznete na našem webu http://pisek.anobudelip.cz/cs/aktuality/dopis-od-naseho-clena-35917 Na oblastním sněmu Oblastní organizace Písek konaném dne 12. února 2018 návrh podpořili všichni přítomní členové oblastní organizace. Těší mne Váš zájem o aktuality v našem hnutí a přeji Vám hezký den. Jiří Hořánek, předseda oblastní organizace
  0
  0
 • VeselýPan Blažek /

  PTÁ SE: Pavel Hadrbolec 3. 7. 2018

  OTÁZKA: Vaše argumentace zavání panem prezidentem a hledáním článku od Peroutky. Je vidět že ČSSD jde ke dnu, když právník a poslanec nedokáže pořádně argumentovat. Hanba! Kdy to projednání bylo?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 3. 7. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane, já nelžu. A pokud pro Vás mluvené slovo nemá žádnou relevanci, tak pro mě ano. Veřejné projednání bylo v KD Písek, koncem roku 2012, či počátkem roku 2013. A laskavě si odpusťte své invektivy.
  0
  0
 • VeselýPan Blažek /

  PTÁ SE: Pavel Hadrbolec 3. 7. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, můžete nějak podložit tvrzení, že pan Blažek během referenda zmiňoval cenu a dobu výstavby? Pokud ne, tak se jedná o křivé obvinění a měl byste se omluvit.
  Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 3. 7. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, tyto věci tvrdil na veřejném projednání. Zvukový záznam pořizován nebyl, ale bylo tam přes sto lidí. A znovu opakuji - jinde to bude levnější, do tří let to bude hotové. Když jsem mu říkal, že dřív než v r. 2019 stát nebude (a to tedy opravdu nebude), označil mě za lháře.
  0
  0
 • HladkýZtracený majetek ve Slado… / 112

  PTÁ SE: M. Novák 6. 6. 2018

  DOTAZ PRO: Hladký Jiří Nezodpovězeno dnů: 112

  OTÁZKA: Zajímalo by mě vaše vysvětlení ohledně ztraceného majetku ve Sladovně. Podle dostupných informací to totiž vypadá, že se ztratil, nebo nepředal, když jste byl ředitelem Sladovny právě vy. Doposud jsem žádné vaše stanovisko v této věci nikde neviděl.

  0
  0
 • KnotStavba protipovodňové zdi… /

  PTÁ SE: Ján Mital 15. 5. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,jako váš volič se ptám: Jak rychle začala stavba PPO, tak rychle /ne-li ještě rychleji/ ustala. Již 14 dnů veškerá činnost na staveništi ustala. Proč?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 15. 5. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane, dle stanovisko Povodí s.p, které je investorem akce nedošlo k žádnému zdržení ani prodlevě, v současné době jsou prováděny práce na zatrubněné části potoka JIHER a to jeho vnitřní části. Zatrubnění je součástí celé akce. Včera bylo dále započato s prováděním beranění štětovacích stěn protipovodňové zdi. Beranění nebylo možno zahájit dříve, protože bylo nutné vyčkat na statický posudek. Práce na akci probíhají dle schváleného harmonogramu bez jakýchkoliv zdržení. S pozdravem, Josef Knot
  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Protipoodňová zed /

  PTÁ SE: Ján Mitál 11. 9. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den paní starostko, mám dotaz ohledně výstavby protipovodňové zdi na sídlišti Portyč. Již 3 neděle se na stavbě nic nepohnulo,Neukázal se zde ani jeden pracovník, mezi lidmi kolují různé řeči. Jk to tedy se stavbou momentálně vypadá ? Děkuji za odpověď.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 11. 9. 2018

  ODPOVĚĎ: Dobrý den, paní starostka má tento týden dovolenou, k vašemu dotazu uvádím následující: stavební firma, která zmiňovanou stavbu provádí se dostala do více jak dvouměsíčního skluzu oproti schválenému harmonogramu. Důvodem zdržení byly komplikace při překládání inženýrských sítí a problém s podložím při zarážení ocelových stěn. Původně nasmlouvaná betonářská firma, která měla kapacitu na stavbu zdi, dle původního harmonogramu, přijala jinou zakázku a nyní nemá čas. Investor (Povodí Vltavy, s.p.) a stavební firma celou záležitost intenzivně řeší a snaží se zajistit náhradní firmu na betonářské práce. V moci ani kompetenci Města Písku není celou záležitost vyřešit a zatím nevíme, kdy budou práce na protipovodňové zdi zahájeny ani dokončeny. Až budou známy termíny postupu prací budeme, prostřednictvím webových stránek města Písku, občany informovat. S pozdravem Petr Jelínek

  0
  0
 • Sladovna - p. Hladký /

  PTÁ SE: J. Novotný 6. 6. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den paní Vanžurová. Přečetl jsem si v Píseckém světě, že mlčíte o ztraceném majetku ve Sladovně. Ředitelku Dobiášovou jste pořád otravovali, až radši odešla. A když se zjistilo, že to ztratil ředitel Hladký, tak o tom nechcete mluvit vy ani on, Připadá vám to v pořádku? Chceme vědět jak to bylo a co s tím budete dělat, když je to váš kamarád a zastupitel? s pozdravem Novotný

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 27. 6. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Novotný,

  podle informací, které jsem obdržela, se radní a popř. zástupci města ve správní radě již ke Sladovně vyjádřili. A jejich stanovisko je shodné s mým, tzn. z hlediska právního a účetního jsou vztahy mezi Sladovnou o.p.s. a městem Písek jako jejím zakladatelem vypořádány. A události, které se odehrály v minulosti, nebudu komentovat. S pozdravem Mgr. Eva Vanžurová

  0
  0
 • Varhany ve Největější Tro… /

  PTÁ SE: Michal Sup 16. 2. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, po městě jdou fámy, že by cenné varhany, které cestovatel Jiří Hanzelka kdysi prodal městu Písek, měly snad být odstraněny z Kaple Nejsvětější Trojice a nahrazeny původním barokním oltářem. Chci se zeptat, zda to je opravdu jen fáma. Vždyť tato kaple slouží jako jediný zdejší významný koncertní prostor.

  Děkuji za odpověď.
  Michal Sup, Písek

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 16. 2. 2018

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Supe, moje odpověď bude trochu podrobnější. Do Písku se po mnoha letech vrací původní mobiliář Kostela Nejsvětější Trojice, který se dochoval v podstatě v úplnosti. Nabízela se tu možnost vrátit oltáře (hlavní oltář je z roku 1761) a soubor čtrnácti zastavení Křížové cesty do prostor, pro které byly kdysi vytvořeny. Umístěním oltářů na jejich původní místo a Hanzelkovy varhany instalovat na kůr, by došlo k velkému zhodnocení interiéru, který je využíván pro koncerty a jiné kulturně reprezentativní akce. Vznikl by velmi reprezentativní prostor plný pozdně barokní nádhery a podařilo by tak se zachránit čtvrt tisíciletí staré umělecké dílo, do kterého Písečtí kdysi nemálo investovali. Ale dle vyjádření odborníka nelze varhany přemístit v prostoru kostela a i manipulace s nimi by měla být velmi opatrná. Varhany tedy zůstanou na původním místě, i když tento nástroj s tak velkou dispozicí by si zasloužil větší prostor a varhany by měly být využívány co nejvíce, minimální hraní nástroji spíše škodí. Eva Vanžurová

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz