Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Česká strana sociálně demokratická

Volební program

Motto: „Písek – naše město – bezpečné, čisté, přívětivé a spravedlivé.“ Královské město Písek je jedním z nejkrásnějších měst v České republice. Je centrem vzdělání, kultury a podle řady studií jedním z nejlepších míst pro život. Aby však tento trend mohl být udržen i v následujících letech, je nutné aktivně pracovat na jeho dalším rozvoji, podpoře aktivit obyvatel, zapojení dotačních zdrojů EU, obnově městské infrastruktury, podpoře podnikání … Pokud má být Písek i nadále nejlepším místem pro život (dle sociologické studie společnosti KPMG z roku 2012), nejen mezi jihočeskými městy, čeká nás i v letech 2014 – 2018 mnoho práce. Naši představu o naplnění zmíněných cílů jsme shrnuli do dvanácti zásadních témat. Jsme přesvědčeni, že právě vývoj Písku tímto směrem zajistí, abychom nejen my, ale i následující generace, mohli být na své město právem hrdí.

1. Transparentní město

Jedním z našich hlavních cílů v následujícím volebním období je pokračovat v systému „otevřeného města“, ve kterém mají občané plný přístup k informacím o dění ve městě, mají možnost se k němu vyjadřovat a ovlivňovat jej prvky přímé demokracie. Nastavili jsme tvrdá pravidla, která omezila možnost vzniku korupce a klientelismu. K naplnění těchto cílů nabízíme následující opatření:  

 • pokračování ve zveřejňování veškerých informací a materiálů na webových stránkách města, zachování přístupu opozičních zastupitelů na jednání rady města,
 • hledání dalších možností pro podávání všech informací o činnosti města (transparentní účet apod.)
 • transparentní výběr zástupců do komisí a výborů města z řad zájemců o tuto práci,
 • plná informovanost občanů o dění ve městě prostřednictvím médií a zpravodaje města,
 • podpora dalšího rozvoje aktivního zapojování občanů do dění ve městě – veřejná setkání, prezentace projektů, veřejná projednávání klíčových opatření.

2. Hospodaření města

V právě končícím volebním období jsme prokázali, že jsme schopni udržet vyrovnaný či mírně přebytkový rozpočet, aniž bychom vyprodávali městský majetek. Podařilo se nám nastavenými opatřeními zásadním způsobem eliminovat stavební vícepráce a zodpovědně hospodaříme s městským majetkem. Rozpočty v letech 2011 – 2013 skončily s celkovým  přebytkem 65 mil Kč. V nastoleném zodpovědném trendu hospodaření budeme pokračovat i nadále. V oblasti hospodaření města našimi prioritami jsou:

 • udržení vyrovnaného rozpočtu ve střednědobém horizontu, s výjimkou velkých investičních akcí, stejně jako v letech 2011-2014,
 • čerpání finančních úspor z minulých let pouze na velké investiční akce (např. nová knihovna, nový plavecký bazén, úpravna vody, čistírna odpadních vod, všesportovní hala),
 • získávání dotačních titulů na akce plánované městem pro jeho potřeby, hledání dalších dotačních zdrojů mimo dotace státu a EU,
 • hledání strategických partnerů pro využití a investice do budov, které jsou strategickým majetkem města (např. dům U Koulí, stávající budova knihovny po přestěhování, nerekonstruované části Sladovny, teplárna),
 • další tlak na zhotovitele projektů a staveb směřující k jejich důsledné práci a eliminaci víceprací – smluvní penále v případě nedodržení termínů atd.

3. INVESTICE

I v nastávajícím volebním období nás čekají velké investice, či jejich příprava. Za zásadní investice považujeme:

 • dokončení 6. a 7. etapy rekonstrukce Sladovny,
 • dokončení přípravy a realizace investice do bývalé ZŠ J. A. Komenského a její přeměna na novou moderní knihovnu – hledání možných dotací a podpor na tuto akci,
 • příprava výstavby nového plaveckého bazénu pod Lesnickou školou,
 • příprava rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie pro přesun městského úřadu z budovy v ulici Budovcova, s částečným bezbariérovým zpřístupněním historické radnice,
 • příprava projektu a zásadní rekonstrukce chaty Živec.

4. INFRASTRUKTURA

Ve volebním období 2010 – 2014 byla do infrastruktury města investována částka 76 mil. Kč, která byla využita na kompletní rekonstrukce ulic Rokycanova I. etapa, Erbenova I. etapa, třída Národní svobody, Fügnerovo náměstí, Šafaříkova a Dobrovského I. etapa, včetně inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků, zeleně, atd. Opravené a čisté ulice považujeme za samozřejmost každého města, natož našeho královského města Písek. V následujícím období se budeme věnovat těmto infrastrukturním projektům:

 • vybudování lávky pro pěší a cyklisty mezi místními částmi Hradiště a Sv. Václav, podle návrhu významného českého architekta Josefa Pleskota,
 • opravy povrchů komunikací podle strategického plánu obnovy komunikací – každý rok minimálně 5 komunikací,
 • opravy povrchů chodníků a vytvoření ročního plánu jejich oprav,
 • realizace velké infrastrukturní investice v dalších městských ulicích – Žižkova III. etapa, Erbenova II. etapa, Jeronýmova, Hradišťská II. etapa, Na Houpačkách,
 • dokončení revitalizace sídliště Portyč a pokračování v potřebné revitalizaci sídliště Jih.

5. Veřejný prostor

Upravený veřejný prostor je perlou každého města. Právě na jeho podobě, uživatelském komfortu a oddělení automobilů a chodců velmi záleží. Přívětivý veřejný prostor vytváří sounáležitost obyvatel se svým městem. Investice do veřejného prostoru byly do r. 2010 bohužel podceňovány. Pozitivní změna nastala v roce 2011 a v tomto trendu je nutné pokračovat. Hodláme dokončit započaté akce a připravit nové, jako například:

 • oprava průchodu z Heydukovy ulice do Palackého sadů (U Reinerů),
 • rekonstrukce mezimostního nábřeží před kulturním domem, podle výsledků architektonické soutěže,
 • dokončení II. etapy rekonstrukce Bakalářů – od novinového stánku po prostranství u pomníku „Lva“,
 • revitalizace nároží proti poště a zřízení parkoviště pro centrum města, hledání strategického partnera pro zástavbu tohoto nároží,
 • nalezení řešení pro proluku v Tylově ulici se zachováním počtu parkovacích míst a zacelením nevzhledného „zubu“ na okraji historického centra města,
 • přípravu projektů, kterými zapojíme řeku Otavy a drobné vodní toky do života města,
 • ustálení práce skupiny pro veřejný prostor – typování „bolestných míst“ ve městě a jejich postupná revitalizace,
 • hledání strategických partnerů pro revitalizaci Žižkových kasáren (po dořešení vlastnických vztahů) – změnit prostor bývalých kasáren na nové rozvojové centrum města.

6. Životní prostředí a městská zeleň

V oblasti životního prostředí se zaměříme na další opatření v oblasti efektivního nakládání s odpady, ochrany obyvatel a jejich majetku před velkou vodou, zvýšení atraktivity nebližšího okolí města pro jeho návštěvníky. Jestliže představuje infrastruktura páteř města, pak zeleň tvoří jeho plíce. Přestože docházelo k postupným krokům směřujícím k ozelenění a oživení města, pokládáme za důležité dát této oblasti větší význam a dynamiku.  Proto navrhujeme tato opatření:

 • přípravu revitalizace parků – Husovo náměstí, Na Sadech, Logry II. etapa,
 • založení nového parku v areálu nové zástavby Sv. Václav,
 • pokračování v zakládání parku Pakšovka,
 • přípravu projektu pro revitalizaci parku na Mírovém náměstí,
 • realizaci projektu „Zelené tepny města“ – propojení městských částí s okolím města,
 • hygienizaci kompostárny – II. etapa budování kompostárny,
 • přípravu projektů pro odpadové hospodářství po r. 2025, ve spolupráci s Jihočeským krajem,
 • zvýšení zájmu o MHD úpravou platby za MHD pro děti a mládež do 18 let na stejnou úroveň jako u seniorů od 65 let: 100,- Kč/rok, ostatní 260,- Kč/rok,
 • realizaci protipovodňových opatření na potoku Jiher,
 • přípravu projektů a postupnou realizaci opatření na Mehelnickém potoce – cesta od městského ostrova do Píseckých hor, zpřístupnění Klášterských rybníků,
 • úpravu přilehlých ploch u rybníků U Vodáka tak, aby zde vzniklo příjemné přírodní koupání,
 • obnovu fitness stezky v lese na Americe.

7. Místní části

Byť je Písek poměrně kompaktním městem, přesto má části, které do jisté míry žijí svým životem a jejich obyvatelé se s nimi cítí být spojeni (Smrkovice, Semice, Hradiště, čtvrť Svatý Václav, Nový Dvůr či Purkratice). Velký důraz proto klademe na spolupráci s osadními výbory a na opatření, která z těchto částí vytvoří místa s vlastním životem. Proto budeme prosazovat:

 • revitalizaci návsi ve Smrkovicích,
 • postupnou realizaci pěšího a cyklo propojení Smrkovice – Semice, Semice – Hřebčinec,
 • protipovodňová opatření na Mehelnickém potoce v Semicích,
 • vybudování komunikace pro mimoúrovňové křížení silnice I/20 s komunikací Smrkovice – Semice (pro osobní automobily),
 • vybudování přechodu pro pěší na železničním přejezdu Hradiště,
 • vybudování pěšího a cyklo přístupu z Hradiště do obchodní zóny a k nádražím,
 • ve spolupráci s Jihočeským krajem realizaci prodloužení mostu přes přeložku I/20 z ulice Hradišťská – napojení částí Hradiště, Putimská Vysoká a nové lokality za nádražím,  
 • pokračování v postupné revitalizaci říční plovárny Sv. Václav.

8. Školství, mládež, sport

Výchova a podpora zdravého a aktivního rozvoje mládeže jsou velmi důležitými kroky k udržení nastaveného rozvoje města i v blízké budoucnosti. V předchozích letech byly realizovány poměrně velké investice do škol a školských zařízení. Mezi léty 2011-2014 to bylo 103 mil. Kč, díky nimž máme moderní školy, dostatek míst v mateřských školkách a jedny ze dvou jeslí na území Jihočeského kraje. Byla dokončena síť dětských hřišť, vybudováno celkem 34 hřišť za částku 15 mil. Kč. Nyní je nutné zaměřit se také na náctileté. Bylo investováno do řady sportovišť. Byla také nastavena transparentní pravidla podpory činností s mládeží. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujícím volebním období a to díky následujícím opatřením:

 • pokračování rekonstrukcí škol a školských zařízení,
 • postupné řešení bezbariérových přístupů do škol,
 • aktivní hledání a podpora soukromého investora pro zřízení předškolního zařízení s celotýdenním provozem,
 • podpora školám při vyhledávání a realizaci dotačních titulů umožňujících modernizaci výuky,
 • úprava prostranství u městských jeslí v Erbenově ulici,
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti přístupu do předškolních zařízení (např. v ulici Pražská a Strakonická, vnitroblok Erbenova),
 • vybudování volnočasového areálu pro mládež na Výstavišti a u letního kina (parcour, fitness, skate, bike),  
 • příprava a realizace hřiště pro mládež specializovaného na míčové sporty,
 • příprava projektů pro výstavbu všesportovní haly, s cenou do 100 mil. Kč,
 • příprava a realizace podchodu pro pěší pod komunikací I/20 mezi Výstavištěm a sportovním areálem Spartak – propojení sportovišť,  
 • oprava šaten na atletickém stadionu Dukla,
 • pokračování  budování a značení cyklostezek a cyklotras a doplnění jejich inventáře podél Otavy (Otavská cyklostezka) a přes Písecké hory,
 • budování infrastruktury pro vodáky – Otavská plavba („vodáci končí až v Písku, ne na soutoku u Putimi“),
 • úprava pravidel pro činnost s mládeží zvýšením příspěvku města o 300 tis. Kč/rok (v případě zrušení fondu z výnosů VHP, VLT),
 • zvýšení finanční podpory dle sportovních pravidel o 4,5 mil. Kč/rok (v případě zrušení fondu z výnosů VHP, VLT).

9. Kultura a cestovní ruch

Písek je opravdovou perlou na Otavě s nezaměnitelným geniem loci. Ducha místa udržuje řada kulturních aktivit a činností, které se na území města konají. Jejich podstatou však není pouze naplnit vnitřní potřeby obyvatel města, ale také ukázat Písek jako vhodný cíl pro dlouhodobou návštěvu. Rozvoj cestovního ruchu považujeme za důležitý prvek růstu ekonomické síly města a jeho obyvatel. Proto budeme prosazovat:

 • vybudování nové stálé expozice Sladovny – dětský svět, workshopy,
 • další rozvoj návštěvnosti a propagaci Sladovny jako přirozeného turistického cíle (ve Sladovně došlo od roku 2010 ke zvýšení návštěvnosti z necelých 8 tisíc návštěvníků na více než 35 tisíc návštěvníků v r. 2013 a stala se přirozeným turistickým cílem),
 • revitalizaci letního kina na multifunkční areál s celodenním využitím,
 • zachování klíčových kulturních akcí v Písku (Cipískoviště, městská slavnost, Folklórní festival, FilmFest Písek, apod.) a podpora doplňujících aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem oživovat veřejný prostor města,
 • dokončení rozvojové strategie pro oblast kultury a cestovního ruchu,
 • podporu aktivit cestovního ruchu a kultury v letních měsících,
 • dokončení navigačního systému na záchytná parkoviště na komunikaci I/20,
 • rozvoj činnosti a práce kanceláře destinačního managementu, navázání spolupráce s novými oblastmi, stabilizaci destinace podle nových pravidel připravovaného zákona o cestovním ruchu,
 • jednání o zapojení se do exkluzivního společenství Česká inspirace,
 • zvýšení atraktivity pro pohyb pěších návštěvníků v historickém centru města – méně dopravy a více předzahrádek a relaxačních míst.

10. Bytová politika, sociální věci

Písek je město, které dokáže podat pomocnou ruku občanům v nouzi, ale zároveň dbá na to, aby tato pomoc nebyla zneužívána. K tomu jsou nutná opatření v oblasti bydlení a dalšího rozvoje sociálních služeb, stejně jako rozvoj kvality služeb v oblasti zdravotnictví. V této oblasti budeme prosazovat:

V oblasti bydlení

 • další zvyšování tlaku na nepřizpůsobivé nájemníky – přidělení městského bytu nemá zvyšovat sociální napětí a to ani u bytů v tíživé životní situaci,
 • úpravu pravidel pro prodej městských bytů – výhodnější prodej stávajícím nájemníkům,
 • zachování ekonomicky a sociálně výhodného počtu městských bytů o menší podlahové ploše (cca 400 bytů) pro občany, kteří si koupi vlastního bytu nemohou dovolit,
 • rekonstrukci domů na nábřeží 1. máje na byty v režimu DPS s možností dočasného využití na startovací byty pro mladé rodiny,
 • úpravu pravidel pro byty pro občany v tíživé životní situaci a byty startovací – vyšší tlak na reálnou dočasnost pronájmů.

V oblasti sociální a zdravotnictví

 • rozvoj spolupráce s neziskovým sektorem na aktivitách s vyloučenými skupinami dětí a mládeže s cílem jejich stažení z ulic a zapojení do běžné společnosti,
 • další podporu rozvoje služeb pro seniory nejen v rámci Pečovatelské služby města Písek,
 •  další zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných na území města v návaznosti na nový komunitní plán sociálních služeb,
 • rozvoj Nemocnice Písek prostřednictvím zastoupení města v dozorčí radě.

11. Bezpečnost, zrušení hazardu na území města

V oblasti bezpečnosti byla  přijata preventivní opatření, která bezesporu přispěla ke zlepšení situace v našem městě. Byla zřízena služebna městské policie se stálou službou na sídlišti Portyč. Osvědčil se také model strážníků – pochůzkářů. Byla obsazena pozice asistenta prevence kriminality, který spolupracuje s městskou policií zejména v problémových lokalitách. S bezpečností ve městě úzce souvisí provozování heren a hracích automatů, na které je v nemalé míře napojena drobná kriminalita. V následujícím období budeme prosazovat:

 • zachování zákazu provozu hracích automatů na území města od 1. 1. 2015 tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města,
 • zrušení fondu z výnosů VHP, VLT a převod finančních prostředků na podporu činnosti mládeže, kde budou prostředky rozděleny podle nastavených a jasných pravidel města,
 • podporu pozice asistenta/ů městské policie pro práci s vyloučenými skupinami obyvatel v problémových lokalitách,
 • vyhledávání a využití dotačních titulů pro oblast prevence kriminality a sociálně patologických jevů.  

12. Podpora podnikání a zaměstnanost

Pro zdravý rozvoj města jsou velmi důležitá opatření podporující rozvoj pracovních míst, snižování nezaměstnanosti a zlepšování ekonomické situace obyvatel města. V této oblasti budeme prosazovat:

 • vytvoření nové strategie pro oblast lidských zdrojů a zaměstnanosti,
 • pokračování spolupráce s JHK a místními podnikateli, pomoc při vytváření podmínek pro zachování a zvyšování počtu pracovních míst u místních podnikatelů,
 • další rozvoj spolupráce s podniky zasídlenými v průmyslové zóně, pomoc při vytváření propojení mezi středními školami a podniky, předcházení otřesům na trhu práce,
 • aktivní hledání nových partnerů pro III. etapu výstavby průmyslové zóny ve spolupráci s agenturou Czech invest, se zaměřením na pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou,
 • hledání strategického partnera pro vybudování truck parku v průmyslové zóně – vymístění kamionů z odstavných ploch uvnitř města a uličních částí průmyslové zóny.

www.cssd-pisek.cz

Dotazy

Nezodpovězené / 0

 • Žádné dotazy k členům strany.

Zodpovězené / 15

 • Veselý – ad zahájení PPO II… /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 5. 5. 2018

  OTÁZKA: Ano, nerozumíme si. Před volbami 2014 nebyla shoda, zato bylo vydáno pofidérní SP a "jako" zpětně zahájena stavba. Možné je všechno, když jde o veřejnou zakázku za 50 milionů korun. Nemusí mít smysl, hlavně že je a stavební povolení se svými podmínkami? Jen nepodstatná formalita.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 6. 5. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Paní Dobiášová, hlavně si nerozuméme v tom, že politik nemá (tedy neměl by mít), žádný vliv na to, zda stavební úřad vydá stavební povolení, či nikoliv. Jde totiž o výkon státní správy a pokud do něj politik vstupuje, pohybuje se za hranou trestného činu zneužití pravomoci.

  0
  0
 • Veselý – ad zahájení PPO II… /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 27. 4. 2018

  OTÁZKA: Takže na co se může občan spoléhat ve městě, kde se bez politické shody potvrzené usnesením zastupitelstva, povolují a potom předstíraně zpětně zahajují nesmyslné stavby za 50 milionů korun z veřejných rozpočtů?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 27. 4. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Paní Dobiášová,

  to si asi moc nerozumíme. Politická shoda ve vedení města nebyla před volbami v r. 2014. Po volbách nastat musela, jinak by nemohla být investice realizována. A že se současné vedení města s občany moc nebaví, to není žádná novinka.

  Ondřej Veselý

  0
  0
 • Veselý – ad zahájení PPO /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 26. 4. 2018

  OTÁZKA: Jinak: je možné, aby obec zahájila investiční akci za 50 mil. bez zařazení do rozpočtu obce? Neschválit finance=neschválit realizaci, pokud neběháme u blbejch na dvorku dokolečka. Bylo možné v roce 2014 zahájit stavební práce spojené s totální destrukcí značné části cyklostezky, na kterou město v roce 2010 čerpalo dotaci ze SFDI, to podle PD z r. 2016?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 26. 4. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den,

  nejen, že to je možné, ale poměrně běžné. Velmi často jsou připravovány investiční akce, aniž by byly zařazeny do rozpočtu města. A realizovány jsou právě podle toho, zda jsou zařazeny, či nikoli. Neběžné na této akci je, že byla dovedena až ke stavebnímu povolení, aniž by byla předběžně projednána a schválena ve vedení města. Chcete-li, nebyla pro ni předjednána politická shoda.

   

  Ondřej Veselý

  0
  0
 • Veselý – zahájení PPO 2014… /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 24. 4. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, kdo v roce 2014 rozhodl o zahájení realizace PPO bez finančního zajištění?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 26. 4. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den,

  jak jsem Vám psal již mailem, jde o situaci starou již 4 roky a skutečně si nejsem schopen vzpomenout na všechny detaily. Nicméně mohu potvrdit, že jsme finance na akci neuvolnili úmyslně, abychom ji zastavili. V té době jsme totiž razili názor, že vodní toky (Otavu i potoky) je třeba zpřístupňovat a otevírat. Opačný model je totiž již minimálně 30 let přežitý. Je mi proto velmi líto, že se současné vedení města k tomuto přežitému modelu opět vrátilo. 

  0
  0

Příspěvky
 • HladkýZtracený majetek ve Slado… / 20

  PTÁ SE: M. Novák 6. 6. 2018

  DOTAZ PRO: Hladký Jiří Nezodpovězeno dnů: 20

  OTÁZKA: Zajímalo by mě vaše vysvětlení ohledně ztraceného majetku ve Sladovně. Podle dostupných informací to totiž vypadá, že se ztratil, nebo nepředal, když jste byl ředitelem Sladovny právě vy. Doposud jsem žádné vaše stanovisko v této věci nikde neviděl.

  0
  0
 • KnotStavba protipovodňové zdi… /

  PTÁ SE: Ján Mital 15. 5. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,jako váš volič se ptám: Jak rychle začala stavba PPO, tak rychle /ne-li ještě rychleji/ ustala. Již 14 dnů veškerá činnost na staveništi ustala. Proč?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 15. 5. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane, dle stanovisko Povodí s.p, které je investorem akce nedošlo k žádnému zdržení ani prodlevě, v současné době jsou prováděny práce na zatrubněné části potoka JIHER a to jeho vnitřní části. Zatrubnění je součástí celé akce. Včera bylo dále započato s prováděním beranění štětovacích stěn protipovodňové zdi. Beranění nebylo možno zahájit dříve, protože bylo nutné vyčkat na statický posudek. Práce na akci probíhají dle schváleného harmonogramu bez jakýchkoliv zdržení. S pozdravem, Josef Knot
  0
  0
 • HořánekProč vám vadí Písecký svě… /

  PTÁ SE: Mirek Novák 7. 5. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Jsem volič ANO a nerozumím tomu, proč v poslední době útočíte na Písecký svět, který publikuje zajímavé oblastní informace. Jako možný budoucí starosta by jste měl umět s tiskem komunikovat trochu jinak, než to co píšete ve svém posledním článku Už jsi čet Písecký svět? – Jiří Hořánek VERSUS Písecký svět. Můžete mi tedy vysvětlit co vám na Píseckém světě tak vadí, že vám stojí za to před volbami riskovat pověst celého místního ANO?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 10. 5. 2018

  ODPOVĚĎ:

  9. 5. 2018 (09:36)  –  Vážený pane Nováku, z čeho usuzujte, že mi vadí Písecký svět? Nikdy jsem nic takového neřekl, nenapsal ani se tak netvářil. Odpověď na svoji otázku najdete na tomto webu v mém vyjádření k textu Ing. Zborníka. Tedy znovu – nekritizoval jsem Písecký svět jako komunální politik, ale jako občan, kterému není jedno, když se manipuluje s veřejným míněním. To nemá s politikou nic společného.
  Nicméně Vám děkuji za přízeň.

  0
  0
 • KnotTchaipei letos - kde je i /

  PTÁ SE: Šťastná M. 5. 5. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  na webu Smart Písek, ani jinde jsem nenašla informace o letošním mezinárodní setkání a výstavě Smart City Summit & Expo, i když jste již přes měsíc z cesty zpět. Kde najdu něco konkrétnějšího o letošním setkání, jak se Písek prezentoval? Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 6. 5. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Šťastná, na pozvání a náklady pořadatele jsem vedl delegaci z Jihočeského kraje složenou ze zástupců JHK, podnikatelů, akademiků z JČU…. Na oficiálních stránkách města a taktéž v tisku byl jako konkrétní výstup z této akce prezentován podpis memoranda o spolupráci a chystaný projekt chytrého domu na autobusovém nádraží v Písku, který by měla financovat taiwanská společnost ve spolupráci se společností EON. S pozdravem Josef Knot
  0
  0
 • Veselýad zahájení PPO III /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 5. 5. 2018

  OTÁZKA: Ano, nerozumíme si. Před volbami 2014 nebyla shoda, zato bylo vydáno pofidérní SP a "jako" zpětně zahájena stavba. Možné je všechno, když jde o veřejnou zakázku za 50 milionů korun. Nemusí mít smysl, hlavně že je a stavební povolení se svými podmínkami? Jen nepodstatná formalita.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 6. 5. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Paní Dobiášová, hlavně si nerozuméme v tom, že politik nemá (tedy neměl by mít), žádný vliv na to, zda stavební úřad vydá stavební povolení, či nikoliv. Jde totiž o výkon státní správy a pokud do něj politik vstupuje, pohybuje se za hranou trestného činu zneužití pravomoci.

  0
  0
 • Veselýad zahájení PPO II /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 27. 4. 2018

  OTÁZKA: Takže na co se může občan spoléhat ve městě, kde se bez politické shody potvrzené usnesením zastupitelstva, povolují a potom předstíraně zpětně zahajují nesmyslné stavby za 50 milionů korun z veřejných rozpočtů?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 27. 4. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Paní Dobiášová,

  to si asi moc nerozumíme. Politická shoda ve vedení města nebyla před volbami v r. 2014. Po volbách nastat musela, jinak by nemohla být investice realizována. A že se současné vedení města s občany moc nebaví, to není žádná novinka.

  Ondřej Veselý

  0
  0
 • Veselýad zahájení PPO /

  PTÁ SE: Lenka Dobiášová 26. 4. 2018

  OTÁZKA: Jinak: je možné, aby obec zahájila investiční akci za 50 mil. bez zařazení do rozpočtu obce? Neschválit finance=neschválit realizaci, pokud neběháme u blbejch na dvorku dokolečka. Bylo možné v roce 2014 zahájit stavební práce spojené s totální destrukcí značné části cyklostezky, na kterou město v roce 2010 čerpalo dotaci ze SFDI, to podle PD z r. 2016?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Veselý Ondřej 26. 4. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den,

  nejen, že to je možné, ale poměrně běžné. Velmi často jsou připravovány investiční akce, aniž by byly zařazeny do rozpočtu města. A realizovány jsou právě podle toho, zda jsou zařazeny, či nikoli. Neběžné na této akci je, že byla dovedena až ke stavebnímu povolení, aniž by byla předběžně projednána a schválena ve vedení města. Chcete-li, nebyla pro ni předjednána politická shoda.

   

  Ondřej Veselý

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Sladovna - p. Hladký / 20

  PTÁ SE: J. Novotný 6. 6. 2018

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 20

  OTÁZKA: Dobrý den paní Vanžurová. Přečetl jsem si v Píseckém světě, že mlčíte o ztraceném majetku ve Sladovně. Ředitelku Dobiášovou jste pořád otravovali, až radši odešla. A když se zjistilo, že to ztratil ředitel Hladký, tak o tom nechcete mluvit vy ani on, Připadá vám to v pořádku? Chceme vědět jak to bylo a co s tím budete dělat, když je to váš kamarád a zastupitel? s pozdravem Novotný

  0
  0
 • Varhany ve Největější Tro… /

  PTÁ SE: Michal Sup 16. 2. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, po městě jdou fámy, že by cenné varhany, které cestovatel Jiří Hanzelka kdysi prodal městu Písek, měly snad být odstraněny z Kaple Nejsvětější Trojice a nahrazeny původním barokním oltářem. Chci se zeptat, zda to je opravdu jen fáma. Vždyť tato kaple slouží jako jediný zdejší významný koncertní prostor.

  Děkuji za odpověď.
  Michal Sup, Písek

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 16. 2. 2018

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Supe, moje odpověď bude trochu podrobnější. Do Písku se po mnoha letech vrací původní mobiliář Kostela Nejsvětější Trojice, který se dochoval v podstatě v úplnosti. Nabízela se tu možnost vrátit oltáře (hlavní oltář je z roku 1761) a soubor čtrnácti zastavení Křížové cesty do prostor, pro které byly kdysi vytvořeny. Umístěním oltářů na jejich původní místo a Hanzelkovy varhany instalovat na kůr, by došlo k velkému zhodnocení interiéru, který je využíván pro koncerty a jiné kulturně reprezentativní akce. Vznikl by velmi reprezentativní prostor plný pozdně barokní nádhery a podařilo by tak se zachránit čtvrt tisíciletí staré umělecké dílo, do kterého Písečtí kdysi nemálo investovali. Ale dle vyjádření odborníka nelze varhany přemístit v prostoru kostela a i manipulace s nimi by měla být velmi opatrná. Varhany tedy zůstanou na původním místě, i když tento nástroj s tak velkou dispozicí by si zasloužil větší prostor a varhany by měly být využívány co nejvíce, minimální hraní nástroji spíše škodí. Eva Vanžurová

  0
  0
 • Rozpočet města /

  PTÁ SE: Šťastná M. 22. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  ZM schválilo na prosincovém jednání Rozpočet na r. 2018 Usnesením č. 260 a č. 261. Jednací řád Zastupitelstva města Písku však v Čl. 9 Hlasování uvádí:
  7.Je - li k některému bodu přijato usnesení, je považováno pro probíhající zasedání za konečné, stává se bodem usnesení ZM a již o něm nemůže být znovu na tomto jednání hlasováno.
  Domnívám se, že zde byl porušen Jednací řád Zastupitelstva města Písku. Mohu dostat vysvětlení, proč jsou citovaná usnesení ZM platná?
  Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 24. 1. 2018

  ODPOVĚĎ: Vážená paní Šťastná, podle metodiky Odboru dozoru, kontroly a veřejné správy Ministerstva vnitra je jednací řád zastupitelstva pouhým vnitřním předpisem, kterým si kolektivní orgán stanovuje procesní postupy pro organizaci svého jednání. Jeho případné nedodržení není stiženo sankcí neplatnosti. Podstatné je, aby pro přijetí usnesení hlasoval předepsaný počet členů zastupitelstva města, což se stalo. Proto jsou uvedená usnesení zastupitelstva města platná. Eva Vanžurová

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz