Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

HlasováníKoaliceOpozice
26.5.2016 – Žižkova kasárna - soudní spor + demolice a suť v areálu bod 1.-4.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - bazén + hala tajné hlasování Brož bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - nová hala za 100 mil Knot bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - bazén + hala návrh Veselý bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - hala + bazén prověření záměru bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Bazén - rekonstrukce stávajícího ne pod lesnickou školou Hladík - Bod č.6123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Prodej budovy a pozemku U Honzíčka123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Strategie rozvoje soc. služeb do r.2030123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Dotace na sport123456789101112131415161718192021222324252627
31.3.2016 – Výstavba Gregorova/Zeyerova u MŠ123456789101112131415161718192021222324252627
PROPROTIZDRŽEL SENEHLASOVALNEPŘÍTOMEN

Česká strana sociálně demokratická

Volební program

Motto: „Písek – naše město – bezpečné, čisté, přívětivé a spravedlivé.“ Královské město Písek je jedním z nejkrásnějších měst v České republice. Je centrem vzdělání, kultury a podle řady studií jedním z nejlepších míst pro život. Aby však tento trend mohl být udržen i v následujících letech, je nutné aktivně pracovat na jeho dalším rozvoji, podpoře aktivit obyvatel, zapojení dotačních zdrojů EU, obnově městské infrastruktury, podpoře podnikání … Pokud má být Písek i nadále nejlepším místem pro život (dle sociologické studie společnosti KPMG z roku 2012), nejen mezi jihočeskými městy, čeká nás i v letech 2014 – 2018 mnoho práce. Naši představu o naplnění zmíněných cílů jsme shrnuli do dvanácti zásadních témat. Jsme přesvědčeni, že právě vývoj Písku tímto směrem zajistí, abychom nejen my, ale i následující generace, mohli být na své město právem hrdí.

1. Transparentní město

Jedním z našich hlavních cílů v následujícím volebním období je pokračovat v systému „otevřeného města“, ve kterém mají občané plný přístup k informacím o dění ve městě, mají možnost se k němu vyjadřovat a ovlivňovat jej prvky přímé demokracie. Nastavili jsme tvrdá pravidla, která omezila možnost vzniku korupce a klientelismu. K naplnění těchto cílů nabízíme následující opatření:  

 • pokračování ve zveřejňování veškerých informací a materiálů na webových stránkách města, zachování přístupu opozičních zastupitelů na jednání rady města,
 • hledání dalších možností pro podávání všech informací o činnosti města (transparentní účet apod.)
 • transparentní výběr zástupců do komisí a výborů města z řad zájemců o tuto práci,
 • plná informovanost občanů o dění ve městě prostřednictvím médií a zpravodaje města,
 • podpora dalšího rozvoje aktivního zapojování občanů do dění ve městě – veřejná setkání, prezentace projektů, veřejná projednávání klíčových opatření.

2. Hospodaření města

V právě končícím volebním období jsme prokázali, že jsme schopni udržet vyrovnaný či mírně přebytkový rozpočet, aniž bychom vyprodávali městský majetek. Podařilo se nám nastavenými opatřeními zásadním způsobem eliminovat stavební vícepráce a zodpovědně hospodaříme s městským majetkem. Rozpočty v letech 2011 – 2013 skončily s celkovým  přebytkem 65 mil Kč. V nastoleném zodpovědném trendu hospodaření budeme pokračovat i nadále. V oblasti hospodaření města našimi prioritami jsou:

 • udržení vyrovnaného rozpočtu ve střednědobém horizontu, s výjimkou velkých investičních akcí, stejně jako v letech 2011-2014,
 • čerpání finančních úspor z minulých let pouze na velké investiční akce (např. nová knihovna, nový plavecký bazén, úpravna vody, čistírna odpadních vod, všesportovní hala),
 • získávání dotačních titulů na akce plánované městem pro jeho potřeby, hledání dalších dotačních zdrojů mimo dotace státu a EU,
 • hledání strategických partnerů pro využití a investice do budov, které jsou strategickým majetkem města (např. dům U Koulí, stávající budova knihovny po přestěhování, nerekonstruované části Sladovny, teplárna),
 • další tlak na zhotovitele projektů a staveb směřující k jejich důsledné práci a eliminaci víceprací – smluvní penále v případě nedodržení termínů atd.

3. INVESTICE

I v nastávajícím volebním období nás čekají velké investice, či jejich příprava. Za zásadní investice považujeme:

 • dokončení 6. a 7. etapy rekonstrukce Sladovny,
 • dokončení přípravy a realizace investice do bývalé ZŠ J. A. Komenského a její přeměna na novou moderní knihovnu – hledání možných dotací a podpor na tuto akci,
 • příprava výstavby nového plaveckého bazénu pod Lesnickou školou,
 • příprava rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie pro přesun městského úřadu z budovy v ulici Budovcova, s částečným bezbariérovým zpřístupněním historické radnice,
 • příprava projektu a zásadní rekonstrukce chaty Živec.

4. INFRASTRUKTURA

Ve volebním období 2010 – 2014 byla do infrastruktury města investována částka 76 mil. Kč, která byla využita na kompletní rekonstrukce ulic Rokycanova I. etapa, Erbenova I. etapa, třída Národní svobody, Fügnerovo náměstí, Šafaříkova a Dobrovského I. etapa, včetně inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků, zeleně, atd. Opravené a čisté ulice považujeme za samozřejmost každého města, natož našeho královského města Písek. V následujícím období se budeme věnovat těmto infrastrukturním projektům:

 • vybudování lávky pro pěší a cyklisty mezi místními částmi Hradiště a Sv. Václav, podle návrhu významného českého architekta Josefa Pleskota,
 • opravy povrchů komunikací podle strategického plánu obnovy komunikací – každý rok minimálně 5 komunikací,
 • opravy povrchů chodníků a vytvoření ročního plánu jejich oprav,
 • realizace velké infrastrukturní investice v dalších městských ulicích – Žižkova III. etapa, Erbenova II. etapa, Jeronýmova, Hradišťská II. etapa, Na Houpačkách,
 • dokončení revitalizace sídliště Portyč a pokračování v potřebné revitalizaci sídliště Jih.

5. Veřejný prostor

Upravený veřejný prostor je perlou každého města. Právě na jeho podobě, uživatelském komfortu a oddělení automobilů a chodců velmi záleží. Přívětivý veřejný prostor vytváří sounáležitost obyvatel se svým městem. Investice do veřejného prostoru byly do r. 2010 bohužel podceňovány. Pozitivní změna nastala v roce 2011 a v tomto trendu je nutné pokračovat. Hodláme dokončit započaté akce a připravit nové, jako například:

 • oprava průchodu z Heydukovy ulice do Palackého sadů (U Reinerů),
 • rekonstrukce mezimostního nábřeží před kulturním domem, podle výsledků architektonické soutěže,
 • dokončení II. etapy rekonstrukce Bakalářů – od novinového stánku po prostranství u pomníku „Lva“,
 • revitalizace nároží proti poště a zřízení parkoviště pro centrum města, hledání strategického partnera pro zástavbu tohoto nároží,
 • nalezení řešení pro proluku v Tylově ulici se zachováním počtu parkovacích míst a zacelením nevzhledného „zubu“ na okraji historického centra města,
 • přípravu projektů, kterými zapojíme řeku Otavy a drobné vodní toky do života města,
 • ustálení práce skupiny pro veřejný prostor – typování „bolestných míst“ ve městě a jejich postupná revitalizace,
 • hledání strategických partnerů pro revitalizaci Žižkových kasáren (po dořešení vlastnických vztahů) – změnit prostor bývalých kasáren na nové rozvojové centrum města.

6. Životní prostředí a městská zeleň

V oblasti životního prostředí se zaměříme na další opatření v oblasti efektivního nakládání s odpady, ochrany obyvatel a jejich majetku před velkou vodou, zvýšení atraktivity nebližšího okolí města pro jeho návštěvníky. Jestliže představuje infrastruktura páteř města, pak zeleň tvoří jeho plíce. Přestože docházelo k postupným krokům směřujícím k ozelenění a oživení města, pokládáme za důležité dát této oblasti větší význam a dynamiku.  Proto navrhujeme tato opatření:

 • přípravu revitalizace parků – Husovo náměstí, Na Sadech, Logry II. etapa,
 • založení nového parku v areálu nové zástavby Sv. Václav,
 • pokračování v zakládání parku Pakšovka,
 • přípravu projektu pro revitalizaci parku na Mírovém náměstí,
 • realizaci projektu „Zelené tepny města“ – propojení městských částí s okolím města,
 • hygienizaci kompostárny – II. etapa budování kompostárny,
 • přípravu projektů pro odpadové hospodářství po r. 2025, ve spolupráci s Jihočeským krajem,
 • zvýšení zájmu o MHD úpravou platby za MHD pro děti a mládež do 18 let na stejnou úroveň jako u seniorů od 65 let: 100,- Kč/rok, ostatní 260,- Kč/rok,
 • realizaci protipovodňových opatření na potoku Jiher,
 • přípravu projektů a postupnou realizaci opatření na Mehelnickém potoce – cesta od městského ostrova do Píseckých hor, zpřístupnění Klášterských rybníků,
 • úpravu přilehlých ploch u rybníků U Vodáka tak, aby zde vzniklo příjemné přírodní koupání,
 • obnovu fitness stezky v lese na Americe.

7. Místní části

Byť je Písek poměrně kompaktním městem, přesto má části, které do jisté míry žijí svým životem a jejich obyvatelé se s nimi cítí být spojeni (Smrkovice, Semice, Hradiště, čtvrť Svatý Václav, Nový Dvůr či Purkratice). Velký důraz proto klademe na spolupráci s osadními výbory a na opatření, která z těchto částí vytvoří místa s vlastním životem. Proto budeme prosazovat:

 • revitalizaci návsi ve Smrkovicích,
 • postupnou realizaci pěšího a cyklo propojení Smrkovice – Semice, Semice – Hřebčinec,
 • protipovodňová opatření na Mehelnickém potoce v Semicích,
 • vybudování komunikace pro mimoúrovňové křížení silnice I/20 s komunikací Smrkovice – Semice (pro osobní automobily),
 • vybudování přechodu pro pěší na železničním přejezdu Hradiště,
 • vybudování pěšího a cyklo přístupu z Hradiště do obchodní zóny a k nádražím,
 • ve spolupráci s Jihočeským krajem realizaci prodloužení mostu přes přeložku I/20 z ulice Hradišťská – napojení částí Hradiště, Putimská Vysoká a nové lokality za nádražím,  
 • pokračování v postupné revitalizaci říční plovárny Sv. Václav.

8. Školství, mládež, sport

Výchova a podpora zdravého a aktivního rozvoje mládeže jsou velmi důležitými kroky k udržení nastaveného rozvoje města i v blízké budoucnosti. V předchozích letech byly realizovány poměrně velké investice do škol a školských zařízení. Mezi léty 2011-2014 to bylo 103 mil. Kč, díky nimž máme moderní školy, dostatek míst v mateřských školkách a jedny ze dvou jeslí na území Jihočeského kraje. Byla dokončena síť dětských hřišť, vybudováno celkem 34 hřišť za částku 15 mil. Kč. Nyní je nutné zaměřit se také na náctileté. Bylo investováno do řady sportovišť. Byla také nastavena transparentní pravidla podpory činností s mládeží. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujícím volebním období a to díky následujícím opatřením:

 • pokračování rekonstrukcí škol a školských zařízení,
 • postupné řešení bezbariérových přístupů do škol,
 • aktivní hledání a podpora soukromého investora pro zřízení předškolního zařízení s celotýdenním provozem,
 • podpora školám při vyhledávání a realizaci dotačních titulů umožňujících modernizaci výuky,
 • úprava prostranství u městských jeslí v Erbenově ulici,
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti přístupu do předškolních zařízení (např. v ulici Pražská a Strakonická, vnitroblok Erbenova),
 • vybudování volnočasového areálu pro mládež na Výstavišti a u letního kina (parcour, fitness, skate, bike),  
 • příprava a realizace hřiště pro mládež specializovaného na míčové sporty,
 • příprava projektů pro výstavbu všesportovní haly, s cenou do 100 mil. Kč,
 • příprava a realizace podchodu pro pěší pod komunikací I/20 mezi Výstavištěm a sportovním areálem Spartak – propojení sportovišť,  
 • oprava šaten na atletickém stadionu Dukla,
 • pokračování  budování a značení cyklostezek a cyklotras a doplnění jejich inventáře podél Otavy (Otavská cyklostezka) a přes Písecké hory,
 • budování infrastruktury pro vodáky – Otavská plavba („vodáci končí až v Písku, ne na soutoku u Putimi“),
 • úprava pravidel pro činnost s mládeží zvýšením příspěvku města o 300 tis. Kč/rok (v případě zrušení fondu z výnosů VHP, VLT),
 • zvýšení finanční podpory dle sportovních pravidel o 4,5 mil. Kč/rok (v případě zrušení fondu z výnosů VHP, VLT).

9. Kultura a cestovní ruch

Písek je opravdovou perlou na Otavě s nezaměnitelným geniem loci. Ducha místa udržuje řada kulturních aktivit a činností, které se na území města konají. Jejich podstatou však není pouze naplnit vnitřní potřeby obyvatel města, ale také ukázat Písek jako vhodný cíl pro dlouhodobou návštěvu. Rozvoj cestovního ruchu považujeme za důležitý prvek růstu ekonomické síly města a jeho obyvatel. Proto budeme prosazovat:

 • vybudování nové stálé expozice Sladovny – dětský svět, workshopy,
 • další rozvoj návštěvnosti a propagaci Sladovny jako přirozeného turistického cíle (ve Sladovně došlo od roku 2010 ke zvýšení návštěvnosti z necelých 8 tisíc návštěvníků na více než 35 tisíc návštěvníků v r. 2013 a stala se přirozeným turistickým cílem),
 • revitalizaci letního kina na multifunkční areál s celodenním využitím,
 • zachování klíčových kulturních akcí v Písku (Cipískoviště, městská slavnost, Folklórní festival, FilmFest Písek, apod.) a podpora doplňujících aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem oživovat veřejný prostor města,
 • dokončení rozvojové strategie pro oblast kultury a cestovního ruchu,
 • podporu aktivit cestovního ruchu a kultury v letních měsících,
 • dokončení navigačního systému na záchytná parkoviště na komunikaci I/20,
 • rozvoj činnosti a práce kanceláře destinačního managementu, navázání spolupráce s novými oblastmi, stabilizaci destinace podle nových pravidel připravovaného zákona o cestovním ruchu,
 • jednání o zapojení se do exkluzivního společenství Česká inspirace,
 • zvýšení atraktivity pro pohyb pěších návštěvníků v historickém centru města – méně dopravy a více předzahrádek a relaxačních míst.

10. Bytová politika, sociální věci

Písek je město, které dokáže podat pomocnou ruku občanům v nouzi, ale zároveň dbá na to, aby tato pomoc nebyla zneužívána. K tomu jsou nutná opatření v oblasti bydlení a dalšího rozvoje sociálních služeb, stejně jako rozvoj kvality služeb v oblasti zdravotnictví. V této oblasti budeme prosazovat:

V oblasti bydlení

 • další zvyšování tlaku na nepřizpůsobivé nájemníky – přidělení městského bytu nemá zvyšovat sociální napětí a to ani u bytů v tíživé životní situaci,
 • úpravu pravidel pro prodej městských bytů – výhodnější prodej stávajícím nájemníkům,
 • zachování ekonomicky a sociálně výhodného počtu městských bytů o menší podlahové ploše (cca 400 bytů) pro občany, kteří si koupi vlastního bytu nemohou dovolit,
 • rekonstrukci domů na nábřeží 1. máje na byty v režimu DPS s možností dočasného využití na startovací byty pro mladé rodiny,
 • úpravu pravidel pro byty pro občany v tíživé životní situaci a byty startovací – vyšší tlak na reálnou dočasnost pronájmů.

V oblasti sociální a zdravotnictví

 • rozvoj spolupráce s neziskovým sektorem na aktivitách s vyloučenými skupinami dětí a mládeže s cílem jejich stažení z ulic a zapojení do běžné společnosti,
 • další podporu rozvoje služeb pro seniory nejen v rámci Pečovatelské služby města Písek,
 •  další zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných na území města v návaznosti na nový komunitní plán sociálních služeb,
 • rozvoj Nemocnice Písek prostřednictvím zastoupení města v dozorčí radě.

11. Bezpečnost, zrušení hazardu na území města

V oblasti bezpečnosti byla  přijata preventivní opatření, která bezesporu přispěla ke zlepšení situace v našem městě. Byla zřízena služebna městské policie se stálou službou na sídlišti Portyč. Osvědčil se také model strážníků – pochůzkářů. Byla obsazena pozice asistenta prevence kriminality, který spolupracuje s městskou policií zejména v problémových lokalitách. S bezpečností ve městě úzce souvisí provozování heren a hracích automatů, na které je v nemalé míře napojena drobná kriminalita. V následujícím období budeme prosazovat:

 • zachování zákazu provozu hracích automatů na území města od 1. 1. 2015 tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města,
 • zrušení fondu z výnosů VHP, VLT a převod finančních prostředků na podporu činnosti mládeže, kde budou prostředky rozděleny podle nastavených a jasných pravidel města,
 • podporu pozice asistenta/ů městské policie pro práci s vyloučenými skupinami obyvatel v problémových lokalitách,
 • vyhledávání a využití dotačních titulů pro oblast prevence kriminality a sociálně patologických jevů.  

12. Podpora podnikání a zaměstnanost

Pro zdravý rozvoj města jsou velmi důležitá opatření podporující rozvoj pracovních míst, snižování nezaměstnanosti a zlepšování ekonomické situace obyvatel města. V této oblasti budeme prosazovat:

 • vytvoření nové strategie pro oblast lidských zdrojů a zaměstnanosti,
 • pokračování spolupráce s JHK a místními podnikateli, pomoc při vytváření podmínek pro zachování a zvyšování počtu pracovních míst u místních podnikatelů,
 • další rozvoj spolupráce s podniky zasídlenými v průmyslové zóně, pomoc při vytváření propojení mezi středními školami a podniky, předcházení otřesům na trhu práce,
 • aktivní hledání nových partnerů pro III. etapu výstavby průmyslové zóny ve spolupráci s agenturou Czech invest, se zaměřením na pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou,
 • hledání strategického partnera pro vybudování truck parku v průmyslové zóně – vymístění kamionů z odstavných ploch uvnitř města a uličních částí průmyslové zóny.

www.cssd-pisek.cz

Dotazy

Nezodpovězené / 0

 • Žádné dotazy k členům strany.

Zodpovězené / 10

 • Žádné odpovědi členů strany.

Příspěvky
 • Knotchybí koše na cyklostezce… /

  PTÁ SE: Jaroslava Bellová 28. 11. 2017

  OTÁZKA: Letos cyklostezka do průmyslové zóny v Písku oslavila 10 let. Přibyly další kilometry. Opět bez odpadkových košů. Slyšela jsem, že proto, aby se nemusely vyvážet. Je to pravda? Nechápu to, každý den tudy projdou a projedou stovky lidí. Na ten velký nepořádek je smutný pohled. Je to ostuda! (Po zimě tu každoročně dobrovolníci v rámci ÚKLIDU OTAVY seberou více jak 20 pytlů odpadků. V létě odpad rozdrtí sekačky na trávu.)
  Předem děkuji za odpověď.Jaroslava Bellová
  (dobrovolný sběrač odpadků + 15

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 11. 12. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Dobry den,

   

  Jedná se o Cyklostezku do průmyslové zóny s primárním zaměřením na pracující v této lokalitě,  nikoli jako  „klasickou“  turistickou  trasu. Nicmene souhlasím, že nepořádku v této lokalitě je poměrně dost. Jedná se ovšem převážně o odpad v příkopech okolo silnice, ktery pravidelně uklízejí Městské služby. Odbor investic ve spolupráci s Městskými službami prověří možnost instalace alespoň několika odpadkových košů.

   

  S pozdravem Josef Knot

  0
  0
 • Hořánek2. Kdo "bezpáteřní hajz…/… /

  PTÁ SE: P.Novák 16. 11. 2017

  OTÁZKA: Na mojí předchozí otázku Kdo jsou "bezpáteřní hajzlové" jste mi neodpověděl. Měl jste tedy na mysli občany, neziskovky, úředníky nebo dokonce samotné politiky? Podle vás to řekl pan architekt Zborník ne vy? To tedy asi špatně poslouchám konec audiozáznamu ze zastupitelstva 9.11.2017. To mu to nemůžete říci soukromě? Mám vás taky vyzrcadlit? To by jste si asi nepřál, že. Občan to ale musí vydržet že. On je to jen váš volič. Zborník to sice neřekl, ale kde berete jistotu že si to nemyslí?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 16. 11. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Nováku, nejsem si jistý, zda moji předchozí odpověď nechápete, nebo ji chápat nechcete. Já jsem Vám již sdělil, tak jsem na zasedání neřekl, že někdo JE "bezpáteřní hajzl", proto Vám nyní nemohu na Vaši otázku říci, KDO to je. To, že jsem se domníval, že takto chápe pan Zborník členy zastupitelstva města, jsem Vám již též sdělil. Proto Vám nemohu nijak jinak odpovědět ani nyní. Přeji Vám hezký den. Jiří Hořánek
  0
  0
 • HořánekKdo jsou "bezpáteřní hajz… /

  PTÁ SE: P.Novák 15. 11. 2017

  OTÁZKA: Když říkáte na zastupitelstvu taková slova, kde jsou tedy podle Vás konkrétně ti "bezpáteřní hajzlové". Vy neříkáte přeci nic jen tak do větru a zvláště pak ne na veleváženém zastupitelstvu našeho ctihodného města. Vždy máte vše řádně promyšlené, prosím buďte tedy konkrétní, jsou to občané, neziskovky, úředníci nebo dokonce samotní politici? Třeba bych vám dal i v mnohém zapravdu.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 15. 11. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Nováku, Váš dotaz vychází ze zkreslených údajů. Původcem negativního hodnocení členů zastupitelstva města byl na zasedání pan Ing. Arch. Martin Zborník, který se vyjádřil na naši adresu kriticky. Já jsem neřekl, že někdo JE "bezpáteřní hajzl", ale dal jsem panu Zborníkovi najevo, že takto jeho slova VNÍMÁM. Tedy jsem použil komunikační metodu, které se říká zrcadlení, kdy adresát informace (já) vysílá zpětnou vazbu autorovi informace (pan Zborník), zda jeho informaci správně pochopil. Reagoval jsem tedy na obsah sdělení pana Zborníka, nikoliv na jeho osobu (nic proti němu nemám). Když mne následně pan Zborník ujistil, že nic takového neřekl, nabyl jsem dojmu, že nás, členy zastupitelstva města, za "bezpáteřní hajzly" tedy zřejmě nepovažuje. To je vše. Naši komunikaci si lze ověřit na audiozáznamu. Moje reakce na zasedání rozhodně nebyla předem promyšlená, protože jsem dopředu netušil, kdo a co tam řekne. Jsem zvyklý se vyjadřovat možná ne vždy dost zaobaleně a s diplomatickou jemností, ale rozhodně otevřeně a naplno. Přeji Vám hezký večer. Jiří Hořánek
  0
  0
 • HořánekBazén /

  PTÁ SE: Franta Sýkora 31. 10. 2017

  OTÁZKA: Dobrý den,
  ZM 9.11 2017 a v programu není bazén ?!

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 31. 10. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Sýkoro, podle mých informací se problematika výstavby nového plaveckého bazénu bude projednávat na zasedání zastupitelstva města dne 7. prosince 2017. Na tomto zasedání se též bude projednávat návrh rozpočtu města na rok 2018, což spolu souvisí. S přáním hezkého dne Jiří Hořánek
  0
  0
 • HořánekPozemky s.n.o.p. II /

  PTÁ SE: Šťastná M. 13. 10. 2017

  OTÁZKA: Dobrý den, omlouvám se, ale v Materiálech pro jednání zastupitelstva, zveřejněných na webu již před zasedáním ZM, tato smlouva zmínku o přeložení dvou trafostanic na náklady města obsahovala. Je zřejmé, že při zpracování smlouvy na městském úřadu úředníky odboru správy majetku kdosi tuto podmínku, neschválenou při projednání prodeje pozemků RM, do původně připraveného návrhu smlouvy napsal. Kdo tento závazek města nařídil do původního zpracování návrhu smlouvy vložit? Děkuji za odpověď.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 14. 10. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Šťastná, potřeba řešit v souvislosti s prodejem pozemku i záležitost trafostanic pravděpodobně vyvstala při přípravě kupní smlouvy na jednání mezi úředníky odboru správy majetku a zástupci firmy. Kdo konkrétně se jednání zúčastnil a kdo co navrhoval, zjistím příští týden, až budu na úřadu. Nicméně se jedná o běžný postup, kdy se v mezidobí mezi zveřejněním záměru a schvalováním kupní smlouvy dolaďují detaily. Rozhodující slovo má však schvalující orgán, v tomto případě zastupitelstvo města. Abych předešel možným konspiračním úvahám z Vaší strany – zástupce kupující firmy neznám a nikdy jsem s nimi nejednal ani na úřadě, ani sám. Přeji Vám hezký víkend. Jiří Hořánek
  0
  0
 • HořánekPozemky s.n.o.p. - smlouv /

  PTÁ SE: Šťastná M. 11. 10. 2017

  OTÁZKA: Dobrý den,
  do Konečného znění smlouvy na prodej pozemků firmě s.n.o.p. a.s. bylo zpracovatelem vloženo: Prodávající v
  souvislosti s tím na své náklady obstará a zajistí v co nejkratší době, pokud možno do 30.06.2018 realizaci nezbytného přemístění dvou trafostanic nacházejících....RM neodsouhlasila takový dodatek, mohu vědět, proč byl do smlouvy vložen? Kdo tento závazek města nařídil vložit do smlouvy? Jaká by byla cena za přemístění těchto trafostanic? Děkuji za odpověď.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 13. 10. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Šťastná, k Vašemu dotazu ohledně detailů smlouvy se S.N.O.P. Vám sděluji, že původně připravený text, který byl zpracován na městském úřadu úředníky odboru správy majetku a byl předložen na zasedání zastupitelstva města, byl v rámci jednání zástupců volebních stran o přestávce doplněn a dopracován tak, aby byl přijatelný pro většinu přítomných členů a mohl být schválen. Proto byl do smlouvy vložen i požadavek na přemístění trafostanic. Je zřejmé, že to nikdo nenařídil vložit do smlouvy, ale vyplynulo to v rámci oné „myšlenkové bouře“ o přestávce. Cena za přemístění těchto trafostanic by se měla vejít do 2 mil. Kč. V současné době máme k dispozici vyčíslení přeložení první trafostanice 840.000,-Kč. Z pohledu právní závaznosti není ale podstatné, kdo a kdy co navrhl, ale co bylo zastupitelstvem města schváleno v rámci usnesení a je platné. To, že se vůle kolektivního orgánu rodí někdy komplikovaně, se občas stává. S přáním hezkého dne Jiří Hořánek
  0
  0
 • KuličVyužití domova mládeže… /

  PTÁ SE: Šťastná M. 10. 10. 2017

  OTÁZKA: Dobrý den,
  od tohoto školního roku bylo zrušeno ubytování studentů škol v Sovově ulici. Majetkoprávní výbor se už zabýval otázkou, co s budovou dál? Jaké jsou záměry města s touto budovou? Stane se z ní ubytovna? Děkuji za odpověď.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Kulič Zdeněk 13. 10. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den

  na Váš dotaz musím odpovědět, že majetková komise se tímto problémem ještě nezabývala.

   Doporučuji se obrátit na někoho z rady města.

   

  Kulič Zdenek

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Opět Jih parkoviště / 12

  PTÁ SE: Franta Sýkora 1. 12. 2017

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 12

  OTÁZKA: Dobrý den,
  zodpovědný pan místostarosta nestíhá ,proč asi?

  0
  0
 • Parkování na jihu /

  PTÁ SE: Martin Š. 29. 11. 2017

  OTÁZKA: Vážená paní starostko,

  chtěl bych Vás požádat o termín, kdy bude dokončeno nově budované parkoviště na sídlišti Jih v lokalitě u 13. MŠ? Původní termín byl 31.10.17, zastupitelstvo jej prodloužilo do 10.11.17.
  Dnes je 29.11.17 a zdaleka to nevypadá, že by se práce na parkovišti blížily ke konci. Navíc na staveništi se ani příliš intenzivně nepracuje, i přes to, že je firma již v měsíčním skluzu. Možná by občas nebylo od věci podívat se jakým tempem se pracuje na městských zakázkách.

  Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 30. 11. 2017

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Martine, na místě budoucího parkoviště u 13. MŠ jsem se byla v posledních 3 týdnech dvakrát podívat. Máte pravdu, že se tam intenzivně nepracovalo, nikoho jsem tam v té době nezastihla. Našemu odboru rozvoje a investic jsem zadala proto úkol, zjistit skutečný stav a důvod pracovní nečinnosti. Výsledek jednání je následující. "Jednání týkající se dokončení nově budovaného parkoviště u školky na sídlišti JIH proběhlo na odboru investic a rozvoje naposledy 29.11.2017. Na tomto jednání dodavatel – společnost Robstav navrhla nový termín dokončení, kterým je 8.12.2017. Prodloužení termínu zdůvodnila složitostí zakázky, a to zejména ve vztahu k přeložkám inženýrských sítí, konkrétně součinnosti se společností Teplárna a.s. a také na existenci starého funkčního vodovodního řadu, který nebyl zakreslen nejen v projektové dokumentaci, ale ani zanesen v technickým mapách infrastruktury města Písku." O prodloužení termínu bude jednat rada města na svém zasedání dne 14.12.2017, ale protože nemohu souhlasit se všemi argumenty společnosti, a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že se na stavbě asi 14 dní opravdu nepracovalo, musí rada města rozhodnout, jak se bude řešit nesplnění termínu stavební zakázky, neboť ani prodloužený termín pro zhotovení nebyl dodržen. Pevně věřím, že akce bude 8.12.2017 už dokončena . Eva Vanžurová

  0
  0
 • Cítíte se jak bezpáteřní … /

  PTÁ SE: P.Novák 15. 11. 2017

  OTÁZKA: Na zastupitelstvu prohlásil váš nejbližší kolega místostarosta Hořánek, že jste "bezpáteřní hajzlové". Dovolte mi být osobní. Cítila jste se tak někdy ve své funkci? Bylo toto označení na místě? Má si dovolit říkat tato označení na adresu našich zastupitelů? Může dokonce tím překrucovat slova občana, jak říká nastavovat mu zrcadlo? Je to vhodné a důstojné na jednání zastupitelstva? Budete s tím něco dělat? Není to podle vás znevážení celého úřadu?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 21. 11. 2017

  ODPOVĚĎ: Dobrý den, pane Nováku, myslím, že pan Hořánek použil slova jako nadsázku a je třeba si nejdříve dobře poslechnout znovu celou část audio záznamu ze zastupitelstva, kde kolega Hořánek říká: "….. Děkuji, já odpovím panu architektu Zborníkovi. V podstatě co řekl, že jsme tady všichni bezpáteřní hajzlové. Já si to nemyslím. Nicméně minule když tady pan Sámek řekl, že s výjimkou kolegy pana Brože jsme ostatní nesvéprávní, tak jsem respektoval doporučení pana doktora Průši, že ve veřejných funkcích musíme snést větší míru kritiky a nesouhlasu s naším chováním, které děláme. Takže já v podstatě to beru jako Vaše zhodnocení naší práce a těžko k tomu dál víc zaujímat nějaký komentář. Prostě beru to tak. Děkuji za Váš názor". Přesná citace komentáře kolegy Hořánka je do jisté míry odpovědí na vaši otázku. Pan Zborník svůj problém vnímá velmi subjektivně, což do jisté míry lze chápat, ale zároveň celou otázku pronájmu nebytových prostor vyhrocuje. I když bych podobně expresivní vyjádření nikdy nepoužila, vnímala jsem hodnocení rozhodnutí zastupitelstva města panem Zborníkem podobně jako kolega Hořánek. I já se, pokud je to možné, snažím řídit doporučením, že jako veřejný představitel musím snášet kritiku, která se občas snáší na naše hlavy, s větší mírou trpělivosti. Vyjádření místostarosty Hořánka za znevážení úřadu nepovažuji. Je to jeho interpretace. S pozdravem Eva Vanžurová

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz