Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

HlasováníKoaliceOpozice
26.5.2016 – Žižkova kasárna - soudní spor + demolice a suť v areálu bod 1.-4.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - bazén + hala tajné hlasování Brož bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - nová hala za 100 mil Knot bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - bazén + hala návrh Veselý bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Žižkova kasárna - hala + bazén prověření záměru bod 5.123456789101112131415161718192021222324252627
26.5.2016 – Bazén - rekonstrukce stávajícího ne pod lesnickou školou Hladík - Bod č.6123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Prodej budovy a pozemku U Honzíčka123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Strategie rozvoje soc. služeb do r.2030123456789101112131415161718192021222324252627
28.4.2016 – Dotace na sport123456789101112131415161718192021222324252627
31.3.2016 – Výstavba Gregorova/Zeyerova u MŠ123456789101112131415161718192021222324252627
PROPROTIZDRŽEL SENEHLASOVALNEPŘÍTOMEN

Česká pirátská strana

Volební program

1. Bezpečnost občanů

Písecko jako bezpečné místo k životu

Jsme pro zavedení nočních služeb v nové služebně městské policie na sídlišti Portyč. Souhlasíme s nočními pochůzkami strážníků a navození pocitu bezpečnosti nejen pro celé sídliště, ale celé město Písek. Podporujeme prevenci kriminality, pořádání přednášek pro studenty i seniory. Městští policisté v rámci dlouhodobého konceptu pracují s obyvateli tak, aby minimalizovali riziko kriminality. Dobrou informovaností a prací s obyvateli zastavují možné přestupky a činy v jejich počátcích, neřeší pouze důsledky tohoto chování.

Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Normální člověk má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů.

Práce strážníků jako prestižní a veřejně uznávané povolání

Povolání městského strážníka je důležitou a veřejně prospěšnou prací. Strážníci díky svým širším pravomocím neudělují pouze pokuty, ale mohou udělit domluvu, která může mít větší efekt ve vztahu k jejich práci. Při opakovaném porušování se drží legislativy a plní své povinnosti. Strážníci se zapojují do výchovy žáků mateřských i základních škol a svou prací pomáhají předcházet nejen dopravním nehodám, ale i nevhodnému chování a poškozování cizího majetku.

2. Finance a kontrola

Zprůhledníme financování

Všechny smlouvy obce umístíme na Internet.

Podle studií se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavřené obcí musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách obce v plném znění. Obdobně se budou zveřejňovat i smlouvy podniků a institucí vlastněné obcí. Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv, i když tento zákon ještě neplatí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s obcí sjednány. Pokud budou smlouvy obsahovat informace, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, budou tyto údaje vymazány a smlouva zveřejněna bez nich. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám. Slovensko zveřejňováním smluv ušetřilo již miliardy korun, měli bychom s tím začít i my.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví obce.

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem obec, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro obec samotnou.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že obec neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Obec stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.

Participativní rozpočet jako cesta k pochopení veřejných financí.

I nadále podporujeme v Písku zřízení Osadních výborů a možnost rozhodovat o veřejných financích společně nad každou oblastí zvlášť. Začlenění vlastního participativní rozpočtu chápeme jako dlouhodobý proces, kdy o části veřejných financích rozhodují obyvatelé města a mají z něho prospěch jak sami obyvatelé, tak i zástupci měst. Studií je prokázáno, že participativní demokracie vede k vyšší ochotě platit daně a tím přispívá k realizaci investic, nad kterými mají lidé přehled.

Budeme hospodařit efektivně

Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev.

V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odbory úřadu. Portál veřejných zakázek by měl umožnit automatické sdružování podobných poptávek.

Snížíme byrokracii.

Odstraníme přebujelou byrokracii obce, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Umělé udržování zaměstnanosti najímáním úředníků je neefektivní a ztěžuje podnikání. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace.

Vyrovnáme rozpočty

Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet.

Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést obec do vleklých finančních problémů. Obec by si měla tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obecních částí. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Obec však musí být vždy schopna tento schodek splatit během několika málo let.

Vedení hospodářské odpovědnosti.

Vedení obecního rozpočtu je odlišné od vedení firmy nebo rozpočtu rodinného, i přes to má společné 2 zásadní body – bod odpovědnosti a dlouhodobosti. Jsme pro zavedení politické odpovědnosti u veřejných zakázek a zveřejnění podepsaných smluv s konkrétními osobami. V neposlední řadě chceme upozornit, že s realizací nové stavby nebo investice vznikají i následné každoroční náklady na správu objektu, platy i opravy. Tyto mandatorní náklady musí být předem známy a diskutovány, jak zatíží každoroční rozpočet města Písku i měst okolních.

Povedeme úřady k úspornému hospodaření.

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování obecních či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné odbory obce by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu. Úřady si tímto způsobem mohou samy ušetřit na vlastní dílčí investiční akce (například vybavení, klimatizace apod.).

Dohlédneme na kvalitní veřejné služby

Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů.

Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem územní samosprávy. Šetření, které má za důsledek zavírání místních škol, pošt, knihoven či zanedbání silnic a jiné infrastruktury, chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj.

O příjmech a výdajích města budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.

Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.

3. Infrastruktura a doprava

Zlepšíme dopravní obslužnost

Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily a přechody byly dále řešeny bezbariérově.

Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a obecní hromadné. Ta musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici obce.

Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak. Propojování dopravních systémů není rozumné zavádět pomocí velikášských projektů typu Opencard. Lepší je nabídnout jednotlivým přepravcům otevřený systém, ke kterému se mohou přidat.

Dopravní infrastruktura s rozmyslem

Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.

Všechny dopravní organizace spadající pod obec musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na internetu.

Viditelné problémy odstraníme v co nejkratší době.

Přípojné a nájezdové pruhy v Písku chápeme jako velké nebezpečí v dopravě. Nájezdový pruh z obchodní zóny směrem na České Budějovice, ale i nájezdový přípojný pruh od Střední zemědělské školy na Prahu mají být samozřejmostí již při plánování, bohužel ani po dlouhých letech nejsou tyto problémové úseky řešeny. Rozhodně nesouhlasíme s teorií, že podobná nebezpečná místa budou vyhodnocována až na základě nehodovosti a počtu smrtelných nehod.

Jsme pro dlouhodobou strategii „severní smyčky“ a bezpečnostní úpravy komunikací.

Propojení čtyřproudé silnice směrem z Prahy s cestou na Tábor vnímáme jako možnost dopravně ulevit Kollárově ulici a využít nového potenciálu města ve své severní části. Neméně důležité z dlouhodobého hlediska vnímáme i bezpečnostní úpravu hlavní silnice spojující tah Tábor – České Budějovice a vybudování minimálně v návaznosti ulic Na Trubách a Rokycanova světelné bezbariérové křižovatky. Piráti také podporují vybudování kruhové křižovatky v obchodní zóně vedle Zemského hřebčince a mnoho dalších „logických“ kroků nejen v infrastruktuře města Písku, ale i okolních obcích.

Městská hromadná doprava pro obyvatele

Jízdní řád MHD Písek by měl vznikat za účasti místních firem a obyvatel. Při plánování jsou brány v potaz i úřední hodiny a napojení veřejné dopravy na zdravotnícká a sociální zařízení města. Při dalším jednání s provozovatelem jsme pro nákup i menších ekologických mikrobusů, které jsou schopny kompenzovat svým prostorem i časy mimo špičku za nižší náklady, ale dodržet pravidelnost a vysokou a rychlou dostupnost veřejné dopravy v Písku. Jsme pro úpravu a rozšíření zastávek MHD.

4. Kultura

Podporujeme kulturu, školství a sport

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu.

Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který každé obci uložil otevřít knihovnu. Učinil tak, aby měl každý občan skutečně otevřený přístup k informacím: novým znalostem a novým myšlenkám. To byl politik, který pro svou zem plánoval budoucnost… První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven.

Proč s tím něco neudělat? Pirátská strana podporuje místní knihovny, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu i mimo město Písek a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.

Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru obcí neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport.

V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.

Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě prosperují a jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity. Ve všech obcích by měl fungovat informační systém, který vyhodnotí zájem lidí o volnočasové aktivity a naopak jim poskytne informace o již existujících možnostech. Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů.

Jednoznačně jsme proti zpoplatnění části města za účelem pořádání kulturních akcí.

Kulturní, sportovní i volnočasové aktivity stavíme v Písku na stejnou úroveň. Kulturní akce by měly být pořádané především obyvateli Písecka a pořádány pro samotné obyvatele Písku a okolí. Můžeme si vzít příklad z fungujících kulturních akcí například v Ražicích, Miroticích i ostatních menších obcí Písecka, kde podobné akce vznikají za podpory a zapojení především obyvatel dané obce.

Dlouhodobá představa o směřování kultury města je prioritou Pirátů Písecko.

V souvislosti s tímto bodem si přestavujeme sestavení dlouhodobé vize k dosažení kulturních cílů při zachování rozmanitosti pořádaných akcí. Přerozdělováním dotací vznikají velmi dobré projekty, ale i dílčí přešlapy. Tato politika města by měla být podřízena právě dlouhodobé kulturní koncepci. Dále jsme pro zavedení kalendáře akcí, kde by mohli obyvatelé Písecka propagovat i vlastní místní akce. Zpětná vazba a anketa spokojenosti je pro nás samozřejmostí. Nápady a podněty obyvatel vnímáme a aktivně se zapojujeme do diskusí.

Kultura, školství, sport!

Jednoznačně podporujeme opětovné propojení těchto tří oblastí nejen v Písku, ale i kraji a na republikové úrovni. Tato významná odvětví by se měla řešit komplexně a společně. Sportující, studující a kulturně se vzdělávající člověk je pro město Písek potenciálem do let následujících. Zapojení žáků a studentů do aktivního sportu a kulturního dění zlepšuje pohled na město pro příchozí obyvatele, snižuje kriminalitu a zvyšuje celkovou spokojenost obyvatel.

5. Partnerské vztahy a cestovní ruch

Využijeme příležitosti pro cestovní ruch

Je třeba udržovat kulturní a přírodní památky, které jsou bohatstvím obce a zpřístupňovat je veřejnosti.

Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Pro informování turistů má sloužit přehledný web obce. Dostupné informace v držení obce (archivní fotografie, texty) by měly být poskytnuty projektům, jako je veřejná encyklopedie Wikipedie, které svou činností zlepšují informovanost o obci.

Město Písek jako cílová destinace turistů.

Celý bývalý okres Písecko má rozhodně co nabídnout, ale samotná existence památek pro zvýšení turistického ruchu nestačí. Jsme pro pokračující revitalizaci památek, ale i pro větší zapojení infocentra do propagace a průvodcovství, zaměření na kulturní program přímo pro příchozí turisty ideálně s přespáním na několik nocí.

Budeme aktivně pokračovat v dalších zahraničních spojeních.

Spojení se zahraničními městy vnímáme dobře jak z obchodní, tak i studentské stránky. Propojení studentů a podnikatelů má za následek rozvoj obchodního, studentského i obchodního hlediska. Další možností je i navázání spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi, které by do své nabídky zařadili prodej zájezdů do Písku jako cílové destinace. Písecko vnímáme jako komplexní ukázku jižních Čech a nabídka zájezdů za památkami, ale i přímo špičkovými kulturními akcemi, by zvedlo kredit nejen našemu královskému městu.

6. Podnikání a investice

Podpora místního podnikání

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v obcích tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.

Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií.

U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli copyrightu nemůžete program sami upravovat a doplňovat, i když si ho legálně koupíte. Také pro svobodný software existují komerční firmy, které se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného softwaru je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.

Zvýšíme podíl OSVČ i podnikatelů ve městě.

Víme, že jedinou daní, která kompletně zůstává v městském rozpočtu, je daň z nemovitosti. I přes rozdělování daní z příjmů právnických a fyzických osob procentuálně dle velikosti obce a kritérií výměry katastrálního území Písku jsme pro udržení podnikatelů, kteří vytváří především statky, dostupné služby a nová pracovní místa. Úlevy na daních a investiční pobídky by neměly být jen pro mezinárodní firmy.

Preferujeme i jiná kritéria výběrových řízení, než je pouze cena.

Preferovaným kritériem při výběrových řízeních by neměla být vždy jen cena, ale i transparentnost, solidnost dodavatele a obchodní podmínky, jako jsou záruka a přidaná hodnota. Vysoutěžená cena musí být konečná a zavazující! Aktivně informujeme písecké firmy a zpět je zapojíme do transparentních výběrových řízení.

Investice do užitečných projektů.

Jedním z ústředních témat Písku je vybudování útulku pro zvířata, který město potřebuje. Většina odchycených zvířat je po několik dnů uzavřena v karanténě a poté převezena do městského areálu a poté do jednoho z okolních vzdálených zařízení. Toto centrum by se financovalo pomocí „obarvení financí“ téměř samo, postačuje vzít část peněz za odvod poplatků ze psů. Při odběru zvířete z útulku jsou prominuty další poplatky za vlastnictví a záměr vzít si zvíře z útulku je podmíněn pravidelnou roční kontrolní návštěvou u veterináře, spojenou s očkováním. Výhoda útulku je i pro samotné obyvatele. Při ztrátě zvířecího člena domácnosti se dostane včas na kvalitní záchytnou stanici a bude o něj postaráno.

Sdružujeme podnikatele pod jednou střechou.

Další možností pro Písek je sdružení podnikatelů pod společnou energetickou smlouvu a tím docílení i výhodnějších sazeb s poskytovatelem elektrické energie. Odmítáme poplatek z reklamy podnikatelů před svou provozovnou z tak zvaných reklamních Aček. Pokud reklama zároveň odpovídá kulturním požadavkům města, je pro podnikatele samozřejmostí.

Podporujeme především místní zemědělce.

Jsme pro zavedení pravidelných velkých bezplatných farmářských trhů a to po celý den, aby si občané i po pracovní době mohli dojít nakoupit místní kvalitní suroviny. Místní příslušnost dokládají podnikatelé živnostenským listem a působností na Písecku.

7. Sociální a zdravotní sféra

Osobní přístup v sociálních a zdravotních službách

Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup.

Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto jsme pro to, aby se při plánování zdravotní a sociální péče obce brala v úvahu vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.

Obec by měla prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.

Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení, jako jsou vzdělání a důsledné potírání trestné činnosti.

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby.

Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

Obec by neměla vytvářet umělou zaměstnanost a plýtvat tak lidmi na něco, co prostě není potřeba.

Ostatní politické strany se předhánějí v tom, která zavede více nových pracovních míst. Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním zbytečných úředníků, za smysluplné řešení. Umělá pracovní místa by se měla zřizovat jen u lidí s postižením a v dalších zvláštních případech. Je třeba využít přirozené tržní mechanismy, v ostatních případech upřednostníme rekvalifikaci podle schopností.

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu.

Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaná je žena na mateřské dovolené, student připravující se na povolání, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře fungovat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti a navrhujeme, aby těmto lidem byla umožněna, nebo alespoň podpořena jejich činnost.

Piráti pomáhají místním organizacím, místním lidem, obyvatelům.

Podporujeme zachování Oddělení sociální práce a pomoci a zároveň Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Víme, že velmi kvalitně pomáhat v tíživých situacích dokáží kromě přátel a rodiny i odborníci v oboru. V dnešní turbulentní době se do sociálních i zdravotních problémů může dostat opravdu každý, proto je koordinace s Probační a mediační službou i ostatními správními úřady a územními samosprávními celky v případě nutnosti pomoci velmi důležitá. Stejně důležitá je i péče o ohrožené děti, zajištění poradenství a odborné pomoci a dlouhodobé sociální začlenění všech obyvatel města Písku zpět do společnosti a to jak mladých, tak i dospělých.

Obec pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci.

Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velkým demografickým problémem je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidí ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Obec by měla v této problematice spolupracovat s obvody obce i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.

8. Sport

Propojení sportu, školství a kultury jako dlouhodobé zachování lidských hodnot

Podpora sportu musí být nedílnou součástí rozpočtu města.

Pokud považujeme sport za standardní součást civilizovaného života, nezbývá než zajistit jeho podporu i z veřejných prostředků a to především v době, kdy je podpora z privátního sektoru opravdu minimální vzhledem k hospodářským výsledkům. Je třeba vyvinout odpovídající tlak na mezinárodní korporace, využívající investičních výhod v písecké průmyslové zóně aby se za tyto výhody revanšovaly odpovídajícím způsobem, například právě v píseckém sportu.

Koncepce, strategie, taktika jako při soutěžních kláních.

Z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že podpora mladých i dospělých sportovců má svůj pozitivní sociální i zdravotní význam. Písečtí žáčci, studenti i dospělí profesionálové vždy vynikali v mnoha sportovních disciplínách a to především díky strategii tréninků, přípravné taktice a celkové sportovní koncepci svého klubu. Proto jsme připraveni realizovat transparentním způsobem podporu organizací, které jsou jen na městských dotacích. Maximálně chceme podporovat sportovce do 18 let věku, ale samozřejmě i seniorský sport, protože po hlubší analýze se ukazuje, že obě kategorie se vzájemně dlouhodobě doplňují. Mládežnický sport nemá smysl bez seniorského a obráceně.

Práce se sportujícími studenty

Pro rodiče i město je ideálem buď sportující žák, nebo student zabývající se kulturou a při tom aktivně chodící do školy, kde dosahuje minimálně dobrých výsledků. Chceme tím říci, že písečtí žáci se nemusí ve svých mladých letech rozhodovat, zda si zvolí sportovní, kulturní nebo studentskou cestu. Z vlastní zkušenosti víme, že se člověk může aktivně věnovat všem třem cestám a dosahovat ve všech špičkových výsledků, vždy jde o přístup klubu, školy, kulturního zařízení i přístup rodiny.

Sport mandatorním výdajem

Po hlubší analýze jsme pro dlouhodobý koncept podpory sportu jako celku. Zdroje pro podporu sportu musí být identické z výše uvedenými oblastmi. Dle našeho názoru je třeba ukončit amorálnosti, jako je podpora sportu pouze, když jsou dostatečné poplatky z výherních automatů nebo jiné nestandardní příjmy.

9. Výchova a vzdělání

Kvalitní školy se nám vyplatí

Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.

Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah; jde hlavě o řemesla obecně, která dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků.

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem i dopravu do škol.

Zejména v základních školách, zřizovanými městem, chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod. Dítě ve školním věku by nemělo být rodině na obtíž. Píseční Piráti dále vidí svou úlohu v zajištění dostatečného servisu pro školy a školská zařízení v působnosti města (například aby do nich jednoduše nezatékalo).

Počátky výchovy získává člověk již v mateřské škole.

Jsme pro znovu otevření diskuse o sjednocení mateřských škol do jednoho subjektu. Piráti se vyslovují pro osamostatnění píseckých mateřských škol tak, aby nebyly pouhými přívesky škol základních. Dále jsme pro rozvoj mimoškolních aktivit již od útlého věku dětí jako součásti výchovného působení na děti a mládež v těsné vazbě na oblast kultury a sportu.

Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy.

Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Ředitel školy by měl být především výborným a nezávislým pedagogem. Město podporuje ředitele škol tak, aby se mohli věnovat především své pedagogické činnosti. To se týká i středních škol v úzké spolupráci s jejich zřizovatelem, protože i ty jsou součástí města Písku. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.

Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.

Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání. Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.

Usnadníme lidem samostatné celoživotní vzdělávání

Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání.

Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.

Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací.

Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commmons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost, jak kdysi nabyté znalosti doplňovat. Podporujeme svobodné vzdělávací projekty jako je Wikipedie, které považujeme za vhodné k zapojení studentů, jejichž snaha tak může být ku prospěchu ostatním.

10. Urbanismus a rozvoj města

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

Územní plán města Písku a strategický plán města.

Jsme toho názoru, že územní plán má odrážet vizi města Písku v širší urbanistické koncepci. Naše idea je vtažení celkového rozvoje do města, do centra a do vnitřních lokalit, tzv. brownfieldů. Zásadním tématem rozvoje města je revitalizace zbývajících sídlišť, využití potenciálu prostoru u Výstaviště, například pro sportoviště se širším zaměřením v otázce dopravy. Lávka sama o sobě pro nás není politické téma, ale nesouhlasíme s přístupem současné radnice, podobou financování a způsobem realizace.

Bazén, aquapark, brouzdaliště?

Jsme pro zachování sportovního charakteru plaveckého bazénu, který by odpovídal požadavkům republikových plaveckých soutěží. Podle našeho názoru Písek není schopný dlouhodobě „uživit“ aquapark, který by přinesl další každoroční náklady na údržbu a provoz a sloužil jen zábavě. Jsme pro otevření diskuse a znovu vyvolání referenda, zda má stát plavecký stadion v zastupiteli vybrané lokalitě, nebo se vrátit k původnímu záměru revitalizace stávajícího píseckého bazénu. Vypsané referendum ani anketa bohužel nenabízela možnost zachování stávající lokality, kde jsou již vybudovaná sportovní hřiště a přidružené provozní sítě. Pokud by byly vyřešeny majetkové vztahy, jsme pro stavbu v lokalitě vybrané pomocí referenda, které je pro nás, jako pro Piráty, zcela závazné.

Oživení veřejného prostoru jako důležitost všedního dne.

Jsme pro včlenění sportovních aktivit všedního dne do veřejného prostoru, především pro děti a mládež, jako součást jejich kultivace. Rádi bychom vytvořili podmínky a zázemí pro street aktivity, jako jsou míčové hry, workout, parkour i skateboarding a in-line bruslení a tyto aktivity dostat do centra města. Vnímáme absenci sportovních „plácků“ při probíhajících revitalizacích sídlišť. Zopakujeme, že jsme pro využití potenciálu u Výstaviště a řeky, v tomto případě například pod skalami, Sulanov i Václavské skály. Vnímáme nedostatky v budování a propojování cyklostezek, napojení Otavské cyklostezky na Písecké hory a vybudování pruhů pro cyklisty a in-line bruslaře v Písku.

Zavedeme architektonické soutěže jako standard.

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

Obec je připravena v územním plánování a dalších činnostech vyhradit pozemky a jinak pomoci veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím.

Věda a výzkum jsou klíčovým bodem programů Pirátů a jejich podporu je třeba zohlednit i na obecní úrovni. Pokud veřejná vysoká škola potřebuje vybudovat nový kampus pro studenty nebo zřídit moderní laboratoře, obec by jí měl vyjít vstříc a pamatovat na tyto potřeby při schvalování zásad územního rozvoje a v přidělování dotací. Rádi bychom vytvořili takové sociální prostředí a podmínky k životu, aby lidé neodcházeli za prací do velkých měst, jako jsou Praha a České Budějovice. Pokud společně s tím bude střídmě narůstat populace obyvatel Písku, budeme jen rádi.

Podpora veřejného internetu

Podporujeme volnou přístupnost internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích.

Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Dostupný internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet.

Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií.

Místo šetření na lidech zastavíme utrácení peněz za předražená technická řešení informační infrastruktury. Poučíme se v zahraničí, především u našich západních sousedů, kde řešení e-governmentu založená na svobodném softwaru šetří ročně miliony eur.

Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá.

Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k Internetu – v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.

11. Veřejná správa a majetek města

Usnadníme občanům styk s úřady

Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.

Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě obce a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.

Zpřístupníme úřady občanům. Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany.

Elektronický podpis je prostředek pro ověřování totožnosti účastníků elektronické komunikace a její bezpečnosti. Umožníme občanům komunikovat efektivně, pohodlně, snadno a bezpečně s úřady; ti si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky. Elektronický podpis společně s dalšími navrhovanými opatřeními umožní občanům se aktivně a účinně zapojit do státní správy.

Obec musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie.

www.piratipisecko.cz

Dotazy

Nezodpovězené / 0

 • Žádné dotazy k členům strany.

Zodpovězené / 8

 • Žádné odpovědi členů strany.

Příspěvky
 • KnotParkoviště školky /

  PTÁ SE: Šťastná M. 29. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  od prosince loňského roku nebyla zveřejněna žádná informace k této stavbě, všechny předpokládané termíny dokončení stavby již uplynuly. Mohu vědět, v jaké fázi se, k dnešnímu dni, stavba parkoviště u školky na Jihu nachází? Je na nějaké části této stavby povoleno (kdy bylo vydáno) předčasné užívání stavby, a které části to jsou? Děkuji za odpověď. M. Šťastná

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 2. 2. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní,

  Při předání stavby dne 20.12.2017<tel:20.12.2017> byla zjištěna závada bránící kolaudaci stavby, konkrétně spád nového chodníku ke školce nevyhověl platné normě pro tělesně postižené. Tato závada byla uplatněna v rámci reklamačním řízení pracovníky odboru investic a rozvoje a společnost ROBSTAV stavby k.s.  tuto závadu v současné době odstraňuje. Vzhledem ke skutečnosti, že tato závada je poměrně závažného charakteru a brání užívání stavby, nemohla být akce zkolaudována ani povoleno předčasné užívání. Dle vyjádření zástupce společnosti ROBSTAV stavby k.s. by závada měla být odstraněna v termínu do 5.2.2018 a následně požádá odbor investic o kolaudaci. Penále z prodlení bude dodavateli započteno v souladu s usnesením RM č. 797/17 ze dne 14.12.2017<tel:14.12.2017>.  Celá záležitost nás hodně mrzí zejména s přihlédnutím k omezením života občanů této lokality a to nejen ve vztahu k parkování ale také k provizornímu přístupu k objektu školky včetně komplikací dalšího běžného provozu.  Věřím, že mnou uvedený termín je opravdu konečný a výsledné, byť opožděné dokončení parkoviště bude pro občany přínosné.

   S pozdravem

   

   

  Josef Knot

  0
  0
 • KnotExterní audit u sportoviš… /

  PTÁ SE: Zbyněk Konvička (Pirátská strana) 25. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, pane místostarosto, mám na Vás stručný dotaz. Proč se tak vehementně bráníte externímu auditu nepřímé podpory od města Písku do sportovních areálů a sportovišť v Písku? Je-li vše tak, jak uvádí interní audity města - tedy v pořádku, není se čeho obávat. Naopak by se pak město mohlo pyšnit svou transparentností. A podotázka: Přijde Vám důstojná Vaše komunikace coby zastupitele občanů ke svému kolegovi Martinovi Brožovi, přestože je to opoziční zastupitel? Děkuji za odpovědi.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 26. 1. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Konvičko, podsouváte mi, že se ve zmíněné záležitosti vehementně bráním externímu auditu. To není pravda. Jen nesouhlasím s tím, aby městské prostředky byly vynakládány zbytečně. A v tomto případě by šlo o řádově statisíce korun. V minulosti byly zadány dva interní audity, v roce 2004 a 2009, na prověření smluv a všech dodatků mezi městem Písek a Městskými službami Písek, s. r. o. V roce 2010 Městské služby Písek nechaly provést revizi všech smluv. V roce 2014 byl proveden externí audit firmou BDO Praha za bezmála 300 tisíc korun, který byl navíc zaměřen i na ekonomickou výhodnost činností městských služeb a nebyly shledány žádné závady. Obecně je potřeba si uvědomit, že jednotlivé smlouvy na činnosti byly uzavírány v jiné době a za různých podmínek i na základě různých vlastnických vztahů, neboť některé objekty na sportovištích nejsou v majetku města. Toto je tedy velmi těžko porovnatelné. Dále každá provozovaná a městem podporovaná sportovní činnost vyžaduje jinak nastavené podmínky pro provoz i správu. Jinak to bude na travnatém hřišti, jinak na zimním stadionu a podobně. Proto není možné nastavit jednotnou smlouvu, která by všechny zásadní, avšak odlišné, podmínky sjednotila. Přímá podpora sportu je ošetřena nově přijatými „Zásadami pro poskytování dotací na sportovní činnost“, které byly přijaty zastupitelstvem s účinností od 1. ledna 2017. K Vaší podotázce chci uvést, že pokud se rozhodnete pracovat jako veřejně činná osoba v komunální politice, musíte počítat s vyšším stupněm kritiky, která navíc může být tvrdší a adresnější. Jednání zastupitelstva obvykle není debata nad šálkem kávy. Každý se snažíme hájit zájmy lidí, kteří nám dali svůj hlas, a přitom nalézt společnou řeč tak, aby naše rozhodnutí byla v souladu s názorem většiny obyvatel města. S pozdravem Josef Knot
  0
  0
 • KuličChybný zápis jednání ZM… /

  PTÁ SE: Šťastná M. 23. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  byl jste zvolen k ověření zápisu z jednání ZM dne 7.12. 2017. Usnesení č. 261/17 však vykazuje chybu v zápisu (v částce peněz, navržené na zařazení do rozpočtu). Oprava zápisu bude provedena cestou revokace usnesení? Budete navrhovat revokaci tohoto usnesení na jednání ZM 25. 1. 2018, tedy ve čtvrtek?
  Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Kulič Zdeněk 27. 1. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den

   

  ano  některé údaje byly chybně zapsané.   O chybě se vědělo a bylo domluveno, že  na čtvrtečním zastupitelstvu 25.1.2018 se budou tyto změny avizovat. A protože určitě chodíte na zastupitelstva tak víte, že tato zprava tam byla součástí programu a taky řádně zapsána. Když chodíte na zastupitelstvo tak určitě vidíte sekretářku jak tam píše a někdy chytá informace jako ptactvo. Nedivte se, že někdy dojde k tomu. že se opravdu přepíše. Určitě to není úmysl.

   

  Kulič Zdenek

  0
  0
 • GavlaszChybný zápis jednání ZM… /

  PTÁ SE: Šťastná M. 23. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  byl jste zvolen k ověření zápisu z jednání ZM dne 7.12. 2017. Usnesení č. 261/17 však vykazuje chybu v zápisu (v částce peněz, navržené na zařazení do rozpočtu). Oprava zápisu bude provedena cestou revokace usnesení? Budete navrhovat revokaci tohoto usnesení na jednání ZM 25. 1. 2018, tedy ve čtvrtek?
  Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Gavlasz Václav 28. 1. 2018

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den paní  Štastná,

  na Vámi položenou otázku Vám již odpověděl kolega pan ing. Kulič. Souhlasím s jeho odpovědí.  Současně si Vás dovoluji požádat pro rychlejší odpověď z mé strany v budoucnosti o případné zaslání otázky na moji mailovou adresu.

  Děkuji  a přeji hezký den.

  Václav Gavlasz     

  0
  0
 • HořánekUzavření lávky /

  PTÁ SE: Irena Slámová 27. 12. 2017

  OTÁZKA: Nám dotaz jak dlouho bude uzavřena lávka na 1.máje,zatím tak nikdo nic nekontroluje,na sídlišti je dost důchodců,kteří ji využívají na zastávku busu jo nemocnice a města,tak kdy se začne kontrolovat stav lávky a otevření děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 27. 12. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Slámová, prověřování technického stavu lávky zajišťuje její správce, tedy Městské služby Písek. Podle mých informací se v současné době odborníci podrobně seznamují s projektovou dokumentací a hned po Novém roce lávku prohlédnou s tím, že se zaměří na kritická místa, kde by mohlo dojít k poškození nosných lan. Následně pak vydají doporučení buď ke znovuotevření lávky, nebo k provedení případných oprav. Jelikož lávka procházela pravidelnými revizemi a byla na ní řádně vykonávána údržba, tak pevně věřím, že dojde na tu první variantu. Děkuji Vám za pochopení o naši snahu zabezpečit bezpečnost chodců. Jiří Hořánek
  0
  0
 • Knotchybí koše na cyklostezce… /

  PTÁ SE: Jaroslava Bellová 28. 11. 2017

  OTÁZKA: Letos cyklostezka do průmyslové zóny v Písku oslavila 10 let. Přibyly další kilometry. Opět bez odpadkových košů. Slyšela jsem, že proto, aby se nemusely vyvážet. Je to pravda? Nechápu to, každý den tudy projdou a projedou stovky lidí. Na ten velký nepořádek je smutný pohled. Je to ostuda! (Po zimě tu každoročně dobrovolníci v rámci ÚKLIDU OTAVY seberou více jak 20 pytlů odpadků. V létě odpad rozdrtí sekačky na trávu.)
  Předem děkuji za odpověď.Jaroslava Bellová
  (dobrovolný sběrač odpadků + 15

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Knot Josef 11. 12. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Dobry den,

   

  Jedná se o Cyklostezku do průmyslové zóny s primárním zaměřením na pracující v této lokalitě,  nikoli jako  „klasickou“  turistickou  trasu. Nicmene souhlasím, že nepořádku v této lokalitě je poměrně dost. Jedná se ovšem převážně o odpad v příkopech okolo silnice, ktery pravidelně uklízejí Městské služby. Odbor investic ve spolupráci s Městskými službami prověří možnost instalace alespoň několika odpadkových košů.

   

  S pozdravem Josef Knot

  0
  0
 • Hořánek2. Kdo "bezpáteřní hajz…/… /

  PTÁ SE: P.Novák 16. 11. 2017

  OTÁZKA: Na mojí předchozí otázku Kdo jsou "bezpáteřní hajzlové" jste mi neodpověděl. Měl jste tedy na mysli občany, neziskovky, úředníky nebo dokonce samotné politiky? Podle vás to řekl pan architekt Zborník ne vy? To tedy asi špatně poslouchám konec audiozáznamu ze zastupitelstva 9.11.2017. To mu to nemůžete říci soukromě? Mám vás taky vyzrcadlit? To by jste si asi nepřál, že. Občan to ale musí vydržet že. On je to jen váš volič. Zborník to sice neřekl, ale kde berete jistotu že si to nemyslí?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hořánek Jiří 16. 11. 2017

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Nováku, nejsem si jistý, zda moji předchozí odpověď nechápete, nebo ji chápat nechcete. Já jsem Vám již sdělil, tak jsem na zasedání neřekl, že někdo JE "bezpáteřní hajzl", proto Vám nyní nemohu na Vaši otázku říci, KDO to je. To, že jsem se domníval, že takto chápe pan Zborník členy zastupitelstva města, jsem Vám již též sdělil. Proto Vám nemohu nijak jinak odpovědět ani nyní. Přeji Vám hezký den. Jiří Hořánek
  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Varhany ve Největější Tro… /

  PTÁ SE: Michal Sup 16. 2. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den, po městě jdou fámy, že by cenné varhany, které cestovatel Jiří Hanzelka kdysi prodal městu Písek, měly snad být odstraněny z Kaple Nejsvětější Trojice a nahrazeny původním barokním oltářem. Chci se zeptat, zda to je opravdu jen fáma. Vždyť tato kaple slouží jako jediný zdejší významný koncertní prostor.

  Děkuji za odpověď.
  Michal Sup, Písek

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 16. 2. 2018

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Supe, moje odpověď bude trochu podrobnější. Do Písku se po mnoha letech vrací původní mobiliář Kostela Nejsvětější Trojice, který se dochoval v podstatě v úplnosti. Nabízela se tu možnost vrátit oltáře (hlavní oltář je z roku 1761) a soubor čtrnácti zastavení Křížové cesty do prostor, pro které byly kdysi vytvořeny. Umístěním oltářů na jejich původní místo a Hanzelkovy varhany instalovat na kůr, by došlo k velkému zhodnocení interiéru, který je využíván pro koncerty a jiné kulturně reprezentativní akce. Vznikl by velmi reprezentativní prostor plný pozdně barokní nádhery a podařilo by tak se zachránit čtvrt tisíciletí staré umělecké dílo, do kterého Písečtí kdysi nemálo investovali. Ale dle vyjádření odborníka nelze varhany přemístit v prostoru kostela a i manipulace s nimi by měla být velmi opatrná. Varhany tedy zůstanou na původním místě, i když tento nástroj s tak velkou dispozicí by si zasloužil větší prostor a varhany by měly být využívány co nejvíce, minimální hraní nástroji spíše škodí. Eva Vanžurová

  0
  0
 • Rozpočet města /

  PTÁ SE: Šťastná M. 22. 1. 2018

  OTÁZKA: Dobrý den,
  ZM schválilo na prosincovém jednání Rozpočet na r. 2018 Usnesením č. 260 a č. 261. Jednací řád Zastupitelstva města Písku však v Čl. 9 Hlasování uvádí:
  7.Je - li k některému bodu přijato usnesení, je považováno pro probíhající zasedání za konečné, stává se bodem usnesení ZM a již o něm nemůže být znovu na tomto jednání hlasováno.
  Domnívám se, že zde byl porušen Jednací řád Zastupitelstva města Písku. Mohu dostat vysvětlení, proč jsou citovaná usnesení ZM platná?
  Děkuji Šťastná M.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 24. 1. 2018

  ODPOVĚĎ: Vážená paní Šťastná, podle metodiky Odboru dozoru, kontroly a veřejné správy Ministerstva vnitra je jednací řád zastupitelstva pouhým vnitřním předpisem, kterým si kolektivní orgán stanovuje procesní postupy pro organizaci svého jednání. Jeho případné nedodržení není stiženo sankcí neplatnosti. Podstatné je, aby pro přijetí usnesení hlasoval předepsaný počet členů zastupitelstva města, což se stalo. Proto jsou uvedená usnesení zastupitelstva města platná. Eva Vanžurová

  0
  0
 • Parkování na jihu /

  PTÁ SE: Martin Š. 29. 11. 2017

  OTÁZKA: Vážená paní starostko,

  chtěl bych Vás požádat o termín, kdy bude dokončeno nově budované parkoviště na sídlišti Jih v lokalitě u 13. MŠ? Původní termín byl 31.10.17, zastupitelstvo jej prodloužilo do 10.11.17.
  Dnes je 29.11.17 a zdaleka to nevypadá, že by se práce na parkovišti blížily ke konci. Navíc na staveništi se ani příliš intenzivně nepracuje, i přes to, že je firma již v měsíčním skluzu. Možná by občas nebylo od věci podívat se jakým tempem se pracuje na městských zakázkách.

  Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 30. 11. 2017

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Martine, na místě budoucího parkoviště u 13. MŠ jsem se byla v posledních 3 týdnech dvakrát podívat. Máte pravdu, že se tam intenzivně nepracovalo, nikoho jsem tam v té době nezastihla. Našemu odboru rozvoje a investic jsem zadala proto úkol, zjistit skutečný stav a důvod pracovní nečinnosti. Výsledek jednání je následující. "Jednání týkající se dokončení nově budovaného parkoviště u školky na sídlišti JIH proběhlo na odboru investic a rozvoje naposledy 29.11.2017. Na tomto jednání dodavatel – společnost Robstav navrhla nový termín dokončení, kterým je 8.12.2017. Prodloužení termínu zdůvodnila složitostí zakázky, a to zejména ve vztahu k přeložkám inženýrských sítí, konkrétně součinnosti se společností Teplárna a.s. a také na existenci starého funkčního vodovodního řadu, který nebyl zakreslen nejen v projektové dokumentaci, ale ani zanesen v technickým mapách infrastruktury města Písku." O prodloužení termínu bude jednat rada města na svém zasedání dne 14.12.2017, ale protože nemohu souhlasit se všemi argumenty společnosti, a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že se na stavbě asi 14 dní opravdu nepracovalo, musí rada města rozhodnout, jak se bude řešit nesplnění termínu stavební zakázky, neboť ani prodloužený termín pro zhotovení nebyl dodržen. Pevně věřím, že akce bude 8.12.2017 už dokončena . Eva Vanžurová

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz