Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Likvidace CK Písek o.p.s. - zrušit usneseníDatum:11. 6. 2015
Návrh usnesení:

Materiály pro jednání zastupitelstva v příloze, diskuse viz. níže

Usnesení nebylo přijato. 

Návrh JUDr. Ondřej Veselý: Zrušení usnesení zastupitelstva Města Písek č. 115/15

Návrh usnesení

1. Zrušení usnesení č. 115/15 a předání informace správní radě společnosti Centrum kultury Písek, o.p.s. k dalším krokům, zejména vypsání výběrového řízení na pozici ředitele společnosti

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

2. ukládá radě města předložit zastupitelstvu města k projednání strategii fungování o.p.s. a příspěvkové organizace v oblasti kultury.

 

Důvodová zpráva:

1. zrušení usnesení č. 115/15

Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 115/15 ze dne 23.4.2015, podle kterého

1. schvaluje záměr zahájení likvidace společnosti Centrum kultury Písek, o.p.s., IČ 26095840, Tylova 69, Písek od 01.01.2016 a předání informace správní radě společnosti Centrum kultury Písek, o.p.s. k dalším krokům k tomuto záměru,

2. neschvaluje převod stávající činnosti a majetku o.p.s. Centrum kultury Písek IČ 26095840, Tylova 69, Písek na nově zřízenou příspěvkovou organizaci Centrum kultury Písek, nábřeží 1. máje 1605, Písek a následné uvedení do dočasné nečinnosti o.p.s. Centrum kultury Písek bez zahájení likvidace,

3. schvaluje zřízení příspěvkové organizace Centrum kultury Písek, nábřeží 1. máje 1605, Písek k 01.07.2015 a zřizovací listinu, která je součástí materiálu.

Součástí materiálu, na základě kterého došlo ke schválení usnesení, jehož zrušení je tímto materiálem navrhováno, byl i předběžný propočet nákladů spojených s realizací usnesení s tím, že odhadované náklady na likvidaci společnosti měly činit 75 tis. Kč s tím, že ostatní náklady nelze vyčíslit.

Správní rada společnosti nechala vyčíslit předpokládané náklady spojené s likvidací a zrušením společnosti a ty jsou odhadovány na částku 2,1 mil. Kč v členění:

- 0,5 mil. Kč náklady likvidace, bez nákladů na znalecké posudky (ocenění majetku společnosti před prodejem) – viz příloha č. 1 k tomuto materiálu

- 1,6 mil. Kč odstupné zaměstnanců – viz příloha č. 1 k tomuto materiálu

Vedle těchto nákladů je třeba nárokovat do rozpočtu částku cca 8 mil. Kč (viz příloha č. 1) na výkup majetku o.p.s., který je příslušenstvím budov města, které má společnost v nájmu (hodnota majetku cca 8,8 mil. Kč, cca 10% majetku bude odepsáno). Pokud by město kupovalo vybavení zcela nové, byly by náklady na jeho pořízení podstatně vyšší. Z takto utržených výnosů z prodeje majetku by společnost v likvidaci musela odvést daň z příjmů a v některých případech DPH s tím, že daňový odvod by činil cca 25% z utrženého prodeje a čistý zisk společnosti z prodeje po zdanění by tak činil cca 6 mil. Kč. Po odečtení nákladů spojených s likvidací a zrušením společnosti ve výši 2,1 mil. Kč, by tak likvidační zůstatek společnosti, který by byl převeden na zřizovatele společnosti, tedy Město Písek, činil 3,9 mil. Kč.

V situaci, kdy výdaj města na výkup majetku společnosti bude cca 8 mil. Kč a výnos z likvidace společnosti cca 3,9 mil. Kč pak likvidace a zrušení společnosti nebude pro město spočívat ve finanční zátěži 75 tis. Kč, ale zátěži cca 4,1 mil. Kč.

Vedle výše vyčíslených nákladů mohou samozřejmě pro město vzniknout i náklady další, např. žádost podnájemců majetku města na vypořádání investic do majetku města (Divadelní kavárna, Kulturní dům apod.) v krajním případě jejich požadavky za zmařené investice. Zde je nutné upozornit na to, že ukončením nájemního vztahu mezi Městem Písek a Centrem kultury Písek, o.p.s. budou ukončeny i všechny podnájemní vztahy a jejich převod není možný.

Předkladatel materiálu chápe výtky vedení města směrem k fungování společnosti. Ty nicméně nevychází z právní formy společnosti, ale ze skutečnosti, že společnost je již více než rok bez řádného ředitele a dvě nejvyšší pozice ve společnosti zastává jedna osoba, což je stav dlouhodobě neudržitelný. Poté, co bývalý ředitel uzavřel v lednu letošního roku se společností dohodu o ukončení pracovního poměru ředitele, připravila správní rada společnosti ve spolupráci s městským úřadem výběrové řízení na obsazení této pozice. stránka 3 (celkem 3) K vyhlášení výběrového řízení však s ohledem na záměry zřizovatele společnosti Města Písek nedošlo. Proto je nutné v případě přijetí usnesení 1a) informovat správní radu společnosti tak, aby bylo vypsáno řádné výběrové řízení na pozici ředitele společnosti.

2. úkol radě města předložit strategický dokument

Rozhodnutí převést kulturní činnosti, které dosud vykonává Centrum kultury Písek, o.p.s. z o.p.s. na příspěvkovou organizaci je rozhodnutím zcela ojedinělým. V celé ČR, ale v zahraničí dochází ke zcela opačnému procesu, když o.p.s. je považována za daleko vhodnější organizaci pro výkon širší škály kulturních činností, než příspěvková organizace – viz strategie Hlavního města Prahy. Tento proces se v ČR zastavil po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, který k 1.1.2014 zrušil právní formu o.p.s. a pouze přechodnými ustanoveními zaručil fungování v té době zřízených o.p.s. podle dosavadních předpisů. Tam, kde byl zahájen proces transformace kulturních organizací z příspěvkových organizací na o.p.s. je tento proces pozastaven a čeká se na přijetí zákona o neziskových organizacích v oblasti kultury, které se očekává v r. 2017.

Zpracovatel tedy předpokládá, že rada města doporučila zastupitelstvu schválit likvidaci společnosti na základě podrobné strategické analýzy. Ta však nebyla součástí materiálu předkládaného zastupitelstvu ani není dohledatelná na webu města. Usnesením pod bodem 2 je proto radě města ukládáno tento strategický materiál zastupitelstvu předložit a učinit jej tak předmětem podrobné diskuze.

Výsledek hlasování:PRO: 11, PROTI: 7, ZDRŽEL SE: 7, NEHLASOVAL: 1, NEPŘÍTOMEN: 1
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Tyll Rudolf
2. Hořánek Jiří
3. Keclík Josef
4.
5.
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11.
12. Přibáň Michal
13.
14. Brož Martin
15. Horák Michal
16. Posekaný Tomáš
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

K bodu 6) Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 115/15 o zahájení likvidace Centra kultury Písek, o.p.s.

Uvedl JUDr. Veselý – v dodatečném materiálu zásadně nesouhlasí s nakládáním s majetkem o.p.s. a odstupným zaměstnanců. Na odstupné mají všichni zaměstnanci nárok, částka jim bude muset být vyplacena. Ke způsobu likvidace majetku – správní rada nepřistoupí na bezúplatný převod. Cituje, jak má postupovat likvidátor při převodu majetku. Náklad na likvidaci nebude v řádech desítek tisíc, ale v položkách milionu. Měli bychom ještě zvážit rozhodnutí o zrušení o.p.s. a zamyslet se nad typem organizace provozující kulturu. Trend je rušit příspěvkové organizace a zakládat organizace jiného typu, o.p.s. byl vhodný model. Nyní došlo k novele zákona o.p.s. mohou v činnosti nadále pokračovat, bude nový zákon v oblasti kultury.

Starostka – materiál byl konzultován s odborníky, ve věci odstupného je možné zaměstnance převést bez vyplacení odstupného, a co se týká majetku, tak se domnívá, že pokud majetek byl darován, bylo by vhodné jej vrátit městu zpět bezúplatně. Nemění se obsah a náplň práce Centra kultury, jen forma.

JUDr. Průša – oblast odstupného spadá do sféry soukromého práva, může dojít k dohodě se zaměstnanci a pak není nutné vyplatit odstupné. U obecně prospěšných společností se práva a povinnosti řídí původním předpisem – cituje paragrafy o způsobu likvidace. O.p.s. jsou vhodné pro kulturní sféru, protože jsou nezávislé, ale neplatí to pro servisní organizace, kterou Centrum kultury je. Ze strany CK není vidět žádná kreativita. Přijde nové vedení, vytvoří nový model, potřebujeme jasně nastavit parametry nájmu, stanovit požadavky města. Město má malé páky na řízení o.p.s. Údaje uvedené v materiálu JUDr. Veselého jsou velmi nadsazené, transformace může přinést schodek, ale ne příliš vysoký. Není důvod rušit usnesení ZM.

Ing. Hořánek – zastupitelstvo města již rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci, která bude poskytovat kulturní servis jako dříve, zaměstnanci přejdou, není nutné žádné odstupné. Domnívá se, že čekat na nový zákon nemá smysl, příspěvková organizace je legální, pojďme raději řešit náplň, ne formu.

RSDr. Lejčar – u tak zásadního rozhodnutí bychom neměli zjednodušovat fakta. Náklady na likvidaci jsou rozdílné v každém materiálu podle předkladatele. Musíme se zabývat koncepcí těchto zařízení.

JUDr. Veselý – trvá na tom, že zaměstnanci mají nárok na odstupné. O.p.s. byla sice servisní organizace města, ale z velké části i kreativně vytvářela svoji činnost.

P. Ondřich – ministerstvo kultury připravuje v současné době nový zákon o kulturních organizacích. Neměli bychom dělat nic narychlo, vše ještě řádně zvážit, abychom po přijetí zákona znovu nepřemýšleli o změně. Neměli bychom zbytečně vyhazovat prostředky města. Je pravda, že Centrum kultury kulturu nakupuje, nevytváří ji, ale není to jen obyčejná servisní organizace.

P. Anděl – v minulosti byl členem správní rady CK, není zastáncem likvidace o.p.s. Pokud tato forma nevyhovuje, proč neřešíme i o.p.s. Sladovna. Navrhuje ponechat o.p.s. CK, zmenšit a oddělit činnost, kdy příspěvková organizace by si mohla u ní objednávat služby.

JUDr. Průša – již v minulosti město transformovalo kulturní organizace a nebylo žádné odstupné. Kreativita se u stávající o.p.s. příliš neprojevuje, pokud porovnáme objednávky z let minulých, jsou zde stejné opakující se programy.

 JUDr. Veselý – město si stěžuje, že nevidělo do hospodaření CK, ale probíhaly pravidelné kontroly, audit provedený auditorkou města, kontroloval i odbor kultury – není pravda, že neznáme hospodaření.

P. Anděl – připravuje se i zrušení o.p.s. Sladovna?

Starostka – v současné době o tom neuvažujeme.

Ing. Gavlasz – co se týká diskuze o kreativitě, je znevažována práce zaměstnanců CK.

JUDr. Knot – pokud se jedná o komunikaci mezi Centrem kultury a městem, je nyní velmi špatná. Chce takovou organizaci, jejíž zástupce se bude účastnit pravidelných porad, což v současné době není. Apeluje na správní radu, aby zjednala nápravu.

P. Hladký – o.p.s. by měla hlavně sloužit písečákům, proč písecké kulturní soubory nefungují v prostorách kulturního domu, ale pronajímají si prostory jinde – to je kreativita?

JUDr. Veselý – soubory odešly v době rekonstrukce kulturního domu. JUDr.

Průša – důvod transformace je jasný, město nemá šanci ovlivňovat provoz, vzniká konflikt s městem, to nechceme, musí být jednotná linie, město poskytuje finanční prostředky.

Pí Kudrlová – pokud je problém mezi správní radou a městem, vyhrotilo se až nyní. Je členka správní rady, v minulosti jsme komunikovali s městem bez problémů. Nerozumí, proč musí být provedena změna, aby najednou CK pracovalo lépe? Má město připravenou studii? Když budeme investovat prostředky do změny, musíme vědět, co bude fungovat jinak. Pokud radnice má pocit, že může věci málo ovlivňovat, může mluvit se správní radou, nic nezatajují. Nabídla své místo k dispozici, aby mohla mít koalice svého člena ve správní radě. Starostka – u příspěvkové organizace bude lepší kontrola hospodaření i uzavírání smluv, bude rychlá zpětná vazba, problémy se mohou okamžitě řešit, navrhuje ukončit diskuzi.

Hlasování č. 7 o ukončení diskuze: pro: 17 proti: 4 zdržel se: 3

Starostka navrhuje hlasovat o usnesení 1a, 2. Hlasování č. 8: pro: 11 proti: 7 zdržel se: 7

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.


Seznam hlasování • Parkovací dům / 820

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Tyll Rudolf Nezodpovězeno dnů: 820

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • Dopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 896

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 896

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • odstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • Dotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Tyll Rudolf 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • Parkování na náměstí / 910

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 910

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 917

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 917

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 820

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 820

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 878

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 878

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 893

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 893

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Zastupitelé

Opozice

VAŠE VOLBA

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz