Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Prodej pozemku proti poštěDatum:11. 6. 2015
Návrh usnesení:

Materiály k bodu v příloze, diskuse níže.

 
U s n e s e n í č. 149/15
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.112/1 o výměře 1319 m2 , pozemku parc. č. 112/2 o výměře 2298 m2 , pozemku parc. č. 112/11 o výměře 53 m 2 , pozemku parc. č. st. 4786/1 o výměře 1168 m2 , jehož součástí je stavba – budova č. p. 2285 a pozemku parc. č. st. 4848 o výměře 109 m2 , jehož součástí je stavba – budova bez č. p. vše k. ú. Písek (celkově 4894 m 2 ) a ukládá radě města definovat: – podmínky jejich jasného funkčního využití – podmínky architektonicko-urbanistické – právní instrumenty zajišťující ochranu zájmů města ve vztahu k zajištění budoucí funkční náplně pozemků (závazný termín dokončení, záruky poskytnuté investorem apod). a předložit tyto podmínky pro prodej ke schválení orgánům města. 
Výsledek hlasování:PRO: 16, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 5, NEHLASOVAL: 0, NEPŘÍTOMEN: 1
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Tyll Rudolf
2. Hořánek Jiří
3. Keclík Josef
4.
5.
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11.
12. Přibáň Michal
13.
14. Brož Martin
15. Horák Michal
16. Posekaný Tomáš
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

Diskuse k bodu 13) Využití pozemků proti poště

Uvedl JUDr. Knot – zhodnotil jednotlivé možnosti, osobně podporuje variantu 1 a žádá o doplnění usnesení o pozemek parc.č. 112/11 o výměře 53 m 2 .

Ing. Krejča – dotazuje se, z čeho budeme vycházet – z ceny znaleckého posudku?

JUDr. Knot – to je otázka další diskuze, nelimitovat v této fázi zásadní částkou.

JUDr. Veselý – hledat investora jen na část pozemku, je možnost vykoupit i další pozemky, získali bychom vjezd i z druhé strany. Kloní se k var. 2a) s doplněním textu: „…či zřízení práva stavby k….“

Ing. Gavlasz – komise pro infrastrukturu projednala – nedoporučuje prodávat prostor – chybí komplexní pohled.

Ing. Trambová – komise pro urbanismus se územím zabývala několikrát: doporučuje prodat veškeré pozemky jako celek a zároveň jednoduchou srozumitelnou formou definovat podmínky prodeje (architektonicko-urbánní, dopravní a funkční) a zároveň upozorňuje na nutnost precizního zpracování právních smluvních požadavků. Komise v rámci těchto požadavků doporučuje jasně deklarovat minimální počet parkovacích stání pro potřeby města Písek.

Ing. Franců – potvrzuje, že se v komisi shodli na prodeji celého území – usnesení

1). Ing. Hořánek – máme 2 možnosti, buď postavíme sami parkovací dům nebo vysoutěžíme někoho, kdo to udělá za nás, musíme zkusit pozemky nabídnout a tím si udělat průzkum.

Ing. Krejča – přiklání se k variantě 1 s tím, že budoucí investor nesmí být omezen mnoha podmínkami. Navrhuje udělat obráceně, nejdříve si říct, co od plochy očekáváme a pak vyhlásit záměr.

Ing. Kulič – cituje stanovisko majetkové komise: doporučuje schválit s připomínkami záměr prodeje všech pozemků včetně budov a uložit radě města definovat podmínky jasného funkčního využití, definovat podmínky architektonicko-urbanistické a právní instrumenty + navrhuje zvážit postupný odprodej nemovitostí 1 zájemci (až po ukončení stavby parkovacího domu prodat přední část území pro výstavbu městského nárožního domu).

P. Vodička – vzhledem ke špatným zkušenostem z minulosti není nakloněn příliš spolupráci s developerem, přesto se domnívá, že bychom měli nabídnout investorovi obě části. Území je přístupné jen z jedné strany, proto stanovit podmínku nejprve zastavět zadní část a potom zastavět průčelí, stanovit podmínku zajištění parkování a víc nespecifikovat.

Ing. Franců – k výkupu dalšího pozemku – vjezd do území je možný jen ze Žižkovy ulice – dopravní inspektorát jinde vjezd nepovolí.

JUDr. Knot – odbor investic a rozvoje zakomponuje podněty a připomínky z diskuze do podmínek soutěže.

JUDr. Veselý se dotazuje na Roháčovu ul.?

Ing. Kovařík – do území je projednán a povolen vjezd i výjezd do Žižkovy ulice. Roháčova ul. je úzká, jsou zde úzké chodníky, kapacitní vjezd pro parkoviště zde není vhodný, ale ani nemožný.

Starostka – shrnula návrhy:

Základní návrh je 1a) s tím, že je doplněna parc. č 112/11 o výměře 53 m 2 .

JUDr. Veselý – usnesení 2a) s doplnění parc.č.112/11 a textu: „…či zřízení práva stavby k…“ Ing. Gavlasz – navrhuje neprodávat a předložit swot analýzu celé lokality.

Hlasování č. 22 o návrhu Ing. Gavlasze pro: 11 proti: 6 zdržel se: 9

Hlasování č. 23 o návrhu JUDr. Veselého pro: 11 proti: 6 zdržel se. 9

Hlasování č. 24 o návrhu 1a) pro: 16 proti: 5 zdržel se: 5 


Seznam hlasování • Parkovací dům / 820

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Tyll Rudolf Nezodpovězeno dnů: 820

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • Dopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 896

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 896

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • odstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • Dotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Tyll Rudolf 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • Parkování na náměstí / 910

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 910

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 917

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 917

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 820

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 820

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 878

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 878

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 893

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 893

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Zastupitelé

Opozice

VAŠE VOLBA

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz