Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Územní plán města PísekDatum:3. 12. 2015
Návrh usnesení:

U s n e s e n í č. 280/15

Zastupitelstvo města po projednání:

1/ bere na vědomí dokumentaci Územního plánu Písek dle příloh 1-3 tohoto materiálu, výsledky projednání Územního plánu Písek a vyhodnocení uplatněných připomínek tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Územního plánu Písek – kapitola m).

Hlasování č. 7 pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

2/ konstatuje po předchozím prověření podle ustanovení § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), že Územní plán Písek není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 účinné ke dni 17.4.2015, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění aktualizace č. 1 účinné ke dni 6.1.2015, se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Hlasování č. 7 pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

3/ rozhoduje o níže uvedených námitkách takto:

3a/ vyhovuje v plném rozsahu námitkám:

 Růženy Váchové, Šobrova 886, 397 01 Písek, ve věci žádosti o ponechání pozemků parc.č. 1461/10, 1461/13 v kat. území Písek v plochách obytné funkce, jak ji definuje stávající ÚPnSÚ Písek.

 Ing. Eduarda Verenycha, Zátavské nábřeží 315, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 1848/1 v kat. území Písek do návrhové plochy pro výrobu, jak ji definuje ÚPnSÚ Písek.

 Ladislava Svojšeho, Ke Křížku 146, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 773/6 v kat. území Semice u Písku do návrhové plochy pro výrobu, skladování a drobnou řemeslnickou výrobu.

 Marie Maškové, Obecní 21, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí části pozemku parc.č. 105/27 v kat. území Semice u Písku do návrhových ploch bydlení.

 Ing. Miroslava Řeřichy a Dagmar Řeřichové, Ke Křížku 73, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 72/1 nebo jeho části v kat. území Semice u Písku do plochy umožňující výstavbu rodinného domku.

 Boženy Černé, Tř. Přátelství 1996, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 2612 v kat. území Písek nebo jeho části o výměře cca 800 m2 do návrhových ploch bydlení (pro výstavbu 1RD).

 Markéty Nepodalové, Vrcovice 21, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 1946/8 v kat. území Písek do ploch vodních a vodohospodářských.

 Miroslavy Pewnerové a Ing. Pavla Pewnera, Na Boubín 187, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 454/7 v kat. území Smrkovice do ploch obytných – nízkopodlažní zástavba tak, jak ji definuje ÚPnSÚ Písek.

 Pavla Srby, Na Spravedlnosti 613, 397 01 Písek, Jaroslavy Srbové, Na Spravedlnosti 613, 397 01 Písek, Lucie Mikešové, Rukáveč 3, 39901 Milevsko, Evy Beníškové, nábřeží 1. máje 1828, 397 01 Písek, Zdeňky Kadlecové, Za Pazdernou 1752, 397 01 Písek, Aloise Keřky, Dr. Horákové 1709, 397 01 Písek, ve věci posunutí veřejně prospěšné stavby komunikace na pozemky parc.č. 1055/4, 1055/5 a 1055/6 v kat. území Písek (mimo areál společnosti Elo+ spol.s.r.o.).

 Ivany Hajné, Hálkova 2260/18A, 370 04 České Budějovice, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 1405/5 v kat. území Písek do ploch sportu a rekreace.  Milana Peterky, U Jatek, 389 01 Vodňany, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 1405/1 v kat. území Písek do ploch sportu a rekreace.

 Mgr. Milady Mrázové, Hálkova 831/18, 370 04 České Budějovice, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 1405/6 v kat. území Písek do ploch sportu a rekreace.

 Ing. Věry Kožíškové, Dobrovského 1040/40, 397 01 Písek, Mgr. Ivany Sudové, Na Houpačkách 1567, 39701 Písek, Lubomía Milfaita, Karlova 109/5, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemků parc.č. 453/1, 453/8, 453/14 v kat. území Písek do plochy sportu a rekreace se specifickým využitím – zahrádkové osady.

 Ing. arch. Martina Zborníka, Bakaláře 165/7, 39701 Písek, ve věci

- požadavku na doplnění návrhu opatření eliminujících negativní dopady vznikající přetnutím města průtahem 1/20 a železnice směrem na Prahu.

- požadavku pracovat s řekou Otavou jako zásadním fenoménem určujícím charakter a historickou kontinuitu města.

- požadavku potřeby nalézt odpověď na základní koncepční otázky rozvoje území: Kam se má město rozvíjet, rozšiřovat do šířky, nebo „zahušťování" a intenzifikace stávajícího města.

- požadavku na řešení otázek dopravy či parkování, kde postavit aqvapark, co s opuštěnými areály kasáren, Jitexu, Elektropřístroje.

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, ve věci požadavku na způsob řešení přípustnosti rozvojových lokalit s možným zasažením negativních vlivů z provozu na stávajících i budoucích silnicích I. tř.

Hlasování č. 7 pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

 

3b/ vyhovuje částečně námitkám:

 Aleše Zemana, Dobrovského 580/19, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemků parc.č. 458/2, 439/1 v kat. území Písek do ploch rekreace se specifickým využitím – zahrádkové osady (RZ).

Hlasování č. 8 24 proti: 0 zdržel se: 0

 Michala Carvy, Čížová 126, 398 31 Čížová, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 449/15 v kat. území Smrkovice do ploch obytných – nízkopodlažní zástavba.

Hlasování č. 9 pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

 Josefa a Ireny Čížkových, Na Boubín 171, Smrkovice, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemku parc.č. 500/40 v kat. území Smrkovice do ploch umožňujících výstavbu rodinného domu vesnického charakteru.

Hlasování č. 10 pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

 Mgr. Ladislava Horníka, Tř. Přátelství 2006, 397 01 Písek, Mgr. Jitky Horníkové, Za Ptáčkovnou 229, 397 01 Písek, Jiřího Veselého, Denisova 913/12, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí části pozemku parc.č. 1973/1 v kat. území Písek do plochy umožňující výstavbu objektu pro umístění zemědělské techniky.

Hlasování č. 11 pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0 

 Lenky Dvořákové, Nádražní 129/14, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemků parc.č. 629/1, 629/2 v kat. území Písek mezi plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OV-KM).

Hlasování č. 12 pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

 Zdeňky Krupičkové, 17 listopadu 1592, 397 01 Písek, ve věci nesouhlasu s vymezenou plochou přestavby P1-25, a to v rozsahu pozemků parc.č. 883/4, 882/3 v kat. území Písek a ve věci žádosti o zapracování ochranného pásu zeleně – plochy zeleně ochranné a izolační.

Hlasování č. 13 pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

 Ing. arch. Martina Zborníka, Bakaláře 165/7, 397 01 Písek, ve věci

- požadavku na zapracování generelu zeleně města Písku do návrhu ÚP.

- požadavku na řešení koncepčních problematik v návrhu ÚP Písek (převzetí stávajícího územního plánu včetně nenaplněných navržených ploch, rozšíření severní průmyslové zóny před městem na další louky, diskutabilní doplnění města v prostoru za přeložkou na kopci za nádražím mezi Putimskou Vysokou a Hradištěm, včetně doplnění nového jižního obchvatu města. Je třeba upřednostňovat jiné druhy dopravy než je pouze doprava automobilová, jako je MHD, pěší, cyklodoprava v rámci města a zajistit novou větší prostupnost pro tyto druhy dopravy. Začlenit znovu do organismu města nevyužité areály, Zpřehlednit ÚP a vtisknout mu silnou a jasnou vizi. Zvážit rozšiřování města a tím zdelšování dostupné vzdálenosti ve městě a zvyšování nároků na dopravu.

Hlasování č. 14 pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, ve věci

- požadavků na způsob zapracování silničního koridoru pro umístění VPS silnice I/29 a na vymezení územní rezervy pro variantu 2 dle studie I/29 Písek – Kbelnice.

- požadavku na respektování podmínek k připojení ploch na silniční síť.

Hlasování č. 15 pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

 Společnosti Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek, ve věci požadavku na řešení problematiky zásobování teplem v návrhu ÚP Písek.

Hlasování č. 16 pro: 23 proti: 0 zdržel se: 0 a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu – oddíl II. A Textová část odůvodnění, kapitola l) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění (str. 149 – 177). Mimo takto vymezený rozsah se uplatněné námitky zamítají.

 

3c/ zamítá námitky:

 Aleše Zemana, Dobrovského 580/19, 397 01 Písek, ve věci požadavku zahrnutí pozemku parc.č. 402/9 v kat. území Písek do návrhových ploch zemědělských – zahrady a sady.

Hlasování č. 17 pro: 22 proti: 0 zdržel se: 2

 Růženy Váchové, Šobrova 886, 397 01 Písek, ve věci požadavku rozšíření zastavitelného území pro plochy bydlení na další části pozemků parc.č. 1461/6, 1478/14 v kat. území Písek.

Hlasování č. 18 pro: 22 proti: 0 zdržel se: 3

 Ladislavy Čalounové, Lázeňská 610/16, 397 01 Písek, ve věci požadavku zahrnutí pozemku (případně jeho části) parc.č. 1/8 k.ú.Hradiště u Písku do návrhových ploch obytné funkce – nízkopodlažní zástavby, případně ploch rekreace.

Hlasování č. 19 pro: 18 proti: 0 zdržel se: 5

 Ing. arch. Pavla Bečváře, Ovenecká 73/25, Praha 7, Věry Homoláčové, V Rybníčkách 5, Praha 10, Mgr. Jitky Snítilové, V Rybníčkách 5, Praha 10, JUDr. Václava Kaliny, Heydukova 101, 397 01 Písek, ve věci zahrnutí pozemků parc.č. 517/6, 521/6, 553/65 v kat. území Hradiště u Písku do návrhové plochy pro obytnou nízkopodlažní zástavbu a nesouhlasu se stávajícím funkčním vyhodnocením.

Hlasování č. 20 pro: 15 proti: 0 zdržel se: 9

 Společnosti Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, ve věci požadavku na změnu využití pozemku parc.č. 820/15 v kat. území Písek z funkční plochy veřejných prostranství na návrhové plochy smíšené obytné městské.

Hlasování č. 21 pro: 22 proti: 0 zdržel se: 1

 Ing. Davida Schwedta, Na Houpačkách 781/41, 39701 Písek, Ing. Martiny Schwedtové, Otavská 1796, 397 01 Písek, ve věci požadavku na změnu využití pozemku parc.č. 486/25 v kat. území Písek z plochy zemědělského půdního fondu na návrhovou plochu bydlení v rodinných domech.

Hlasování č. 22 pro: 15 proti: 0 zdržel se: 9

 Vladimíra Teringla, Tyršova 2035, 397 01 Písek, ve věci požadavku zahrnutí pozemku parc.č. 716/10 v kat. území Smrkovice do návrhové plochy zemědělské – zahrady a sady popř. na plochu individuální rekreace.

Hlasování č. 23 pro: 17 proti: 0 zdržel se: 7

 Marie Bečvářové, Nová 146, 397 01 Písek, Mgr. Michala Hanuse, 17. Listopadu 1706, 397 01 Písek, Milana Hanuse, Jablonského 386/8, 39701 Písek, Heleny Hanusové, Jeronýmova 421/28, 397 01 Písek, ve věci požadavku na změnu využití pozemku parc. č. 1724/1 v kat. území Písek z funkční plochy doprovodné a izolační zeleně na plochu umožňující kombinaci bydlení a drobného podnikání.

Hlasování č. 24 pro: 14 proti: 0 zdržel se: 10

 Společnosti JITEX Písek a.s., U Vodárny 1506, 397 01 Písek, ve věci:

- Požadavku na změnu využití pozemku parc. st. č. 2372/2 v kat. území Písek. z plochy výroby a skladování na plochu technické infrastruktury.

- Nesouhlasu s navrženou plochou smíšená obytná městská na pozemcích parc. č. 881/1 a 881/5 v kat. území Písek.

- Požadavku zahrnutí pozemku parc. č. 917/1 v kat. území Písek do plochy výroby a skladování.

Hlasování č. 25 pro: 22 proti: 0 zdržel se: 2

 Ing. arch. Martina Zborníka, Bakaláře 165/7, 397 01 Písek, ve věci:

- Požadavku na změnu funkčního využití pro domy Bakaláře čp. 165, 135, pro sousední domy v ulici Hradební II a Šrámkova ulice a parcel příslušných k domům v Píseckého ulici čp. 131-133, 1415 na plochu smíšenou obytnou – centrální.

- Požadakvu na vyhotovení generelu dopravy automobilové, včetně návrhu nezbytných parkovacích ploch, samostatný návrh řešení dopravy pěší, cyklodopravy a MHD.

- Požadavku na zjednodušení navržených funkčních regulativů.

- Změny trasy severního obchvatu města.

Hlasování č. 26 pro: 17 proti: 1 zdržel se: 6

 Miroslava Skaly, nábřeží 1. máje 1829, 397 01 Písek, ve věci požadavku zahrnutí pozemku parc.č. 228 k.ú. Smrkovice obytné funkce umožňující výstavbu rodinného domu.

Hlasování č. 27 pro: 21 proti: 0 zdržel se: 4

 Jaroslava Nováka, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Andrey Novákové, Mírové náměstí 1396, 397 01 Písek, ve věci požadavku na změnu pozemku parc.č. 476/3 v kat. území Písek z orné půdy na stavební parcelu.

Hlasování č. 28 pro: 21 proti: 0 zdržel se: 3

 Dušana Nováka, Kollárova 586/25, 397 01 Písek ve věci požadavku na změnu pozemků parc.č. 483/9, 469/3 v kat. území Písek z orné půdy na stavební parcelu.

Hlasování č. 29 pro: 19 proti: 0 zdržel se: 4

 Elišky Růžičkové, J. Srnky 2494, 397 01 Písek, ve věci požadavku ponechání návrhové funkce výrobních, nevýrobních a motoristických služeb na pozemcích parc.č. 966/6, 966/7 v kat. území Písek a funkce plochy zeleně ochranné a izolační na pozemku parc.č. 966/4 v kat. území Písek.

Hlasování č. 30 pro: 20 proti: 0 zdržel se: 4

 Ing. Ivana Majera, Bellušova 1815/29, 155 00 Praha 5, ve věci: – Požadavku specifikování šířky obchvatové komunikace v blízkosti ČOV na pozemcích 402/18 a 402/20. – Požadavku řešení kolize plánované trafostanice pro ČOV s obchvatem komunikace I/29.

Hlasování č. 31 pro: 20 proti: 0 zdržel se: 4

 

4/ vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (správní řád) Územní plán Písek.

Hlasování č. 32 pro: 24 proti: 0 zdržel se: 1

5/ ukládá radě města v termínu do 30.06.2016 připravit podklady pro samostatné jednání zastupitelstva města, které rozhodne o tom, které námitky a připomínky z těch, které byly zamítnuty, mají být při respektování Obecně závazných předpisů a limitů využití území řešeny v rámci 1. změny Územního plánu Písek. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby na toto zasedání připravila též informaci o rozsahu dotčení soukromých pozemků veřejným prostranstvím určeným dle nově schváleného ÚP.

Hlasování č. 33 pro: 22 proti: 1 zdržel se: 2 

Výsledek hlasování:PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 3
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Trambová Petra
2. Franců Tomáš
3. Janovský Miroslav
4. Vanžurová Eva
5. Tyll Rudolf
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11. Němeček Vratislav
12. Váně Tomáš
13. Brož Martin
14. Soumar Josef
15. Horák Michal
16. Konvička Zbyněk
17. Posekaný Tomáš
18. Nebes Lukáš
19. Hořánek Jiří
20. Keclík Josef
21. Čapek Michal
22. Přibáň Michal
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

Diskuse k bodu 6) Návrh územního plánu Písek

Uvedl Ing. Hořánek, poděkoval pověřenému zastupiteli panu Vodičkovi za odvedenou práci.

Starostka vyzvala Ing. Dědečkovou k úvodnímu slovu – pohovořila o historii územního plánu města Písku. Shrnula celý postup od r. 2012 do dnešní výsledné podoby předkládaného územního plánu. Poté starostka otevřela rozpravu.

JUDr. Průša – poděkování si zaslouží i zastupitel Ing. arch. Boček, který práci na ÚP jako pověřený zastupitel zahájil. Trápí jej skutečnost, že o námitkách musíme hlasovat jednotlivě, ale pokud bychom udělali jakoukoliv změnu, vracíme celý proces územního plánování na začátek. Občané mají právo se svými připomínkami vystoupit. Z minulého období byly i určité přísliby občanům, nechceme je udržovat v nejistotě, a proto musíme dát prostor pro vyjádření každého žadatele. Bude proto navrhovat usnesení ve smyslu svolání samostatného jednání a prověření jednotlivých zamítnutých žádostí.

Ing. Gavlasz – dotazuje se na rozdílné barevné vyznačení ploch na výkresech?

Pan Vodička – vysvětlil způsob zpracování, je to možné, že dochází ke změnám ploch.

Ing. Franců – poděkoval za dobře odvedenou práci i odboru výstavby.

Pan Vodička – vysvětlil postup při zpracování ÚP, snažili se co nejvíce připomínkám vyhovět.

JUDr. Průša – změna k horšímu je možná, ale musí být kompenzován finanční rozdíl.

Občan Kajtman – dotazuje se na svoji žádost, které bylo v r. 1998 vyhověno, a nyní se situace změnila? Znamená to, že původní rozhodnutí neplatí? Proč je nyní pozemek označen jako zeleň?

Pan Vodička – zamítnuté žádosti chceme dát do 1. změny ÚP, potřebujeme podrobnější údaje, cca do ½ roku bude situace řešena s každým zájemcem.

Občan Kalina – dotčené pozemky jsou v ÚP zařazeny jako veřejná zeleň, domnívá se, že je to nesmysl. Proběhne zde výstavba rodinných domků a každý domek bude mít zeleň. Město chce vytvořit mimo centrum města park o rozloze 10 ha a udržovat jej? Dělat zelenou plochu v zeleni je nesmysl. Žádá, aby se nad tím město zamyslelo.

Pan Vodička – názor architektů respektujeme, požadavek zařadíme do dalšího projednání.

Starostka ukončila rozpravu a navrhuje společné hlasování o bodech 1, 2, 3a) – usnesení schvaluje.

Hlasování č. 7 – body 1,2,3a) pro: 24 proti: 0 zdržel se: 1

Dále bylo hlasováno o jednotlivých bodech samostatně (hlasování č. 8-16 je uvedeno v textu usnesení), k bodu 3b) se na závěr doplňuje tento text:

„a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu – oddíl II. A Textová část odůvodnění, kapitola l) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění (str. 149 – 177). Mimo takto vymezený rozsah se uplatněné námitky zamítají.“

O bodu 3c) bylo hlasováno po jednotlivých žádostech (viz hlasování č. 17-31).

O bodu 4 bylo hlasováno samostatně (viz hlasování č. 32).

JUDr. Průša navrhuje doplnit usnesení o bod 5 (viz hlasování č. 33):

ZM ukládá RM v termínu do 30.06.2016 připravit podklady pro samostatné jednání ZM, které rozhodne o tom, které námitky a připomínky z těch, které byly zamítnuty, mají být při respektování Obecně závazných předpisů a limitů využití území řešeny v rámci 1. změny územního plánu Písek.

ZM ukládá RM, aby na toto zasedání připravila též informaci o rozsahu dotčení soukromých pozemků veřejným prostranstvím určeným dle nově schváleného ÚP. 


Seznam hlasování • TrambováParkovací dům / 533

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Trambová Petra Nezodpovězeno dnů: 533

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • PosekanýDopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 609

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 609

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • Konvičkaodstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Konvička Zbyněk 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • TrambováDotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Trambová Petra 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • PřibáňParkování na náměstí / 623

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Přibáň Michal Nezodpovězeno dnů: 623

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 630

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 630

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 533

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 533

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 591

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 591

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 606

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 606

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz