Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

Zásadní hlasování

Název hlasování:JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Bazén - pod lesárnou bez všesportovní haly - návrh KnotDatum:29. 1. 2015
Návrh usnesení:

Materiályvčetně plánků a návrhu stavebního programu v příloze

U s n e s e n í č. 6/15

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o prověření místa hmotovou studií nového
plaveckého bazénu a všesportovní haly a schvaluje umístění nového plaveckého bazénu
v lokalitě pod lesnickou školou bez všesportovní haly a ukládá radě města zadat podnět
k zahájení architektonické soutěže

 

Výsledek hlasování:Návrh byl přijat: PRO: 20, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 5, NEHLASOVAL: 0, NEPŘÍTOMEN: 0
ZastupiteléProProtiZdržel seNehlasovalNepřítomen
1. Tyll Rudolf
2. Hořánek Jiří
3. Keclík Josef
4.
5.
6. Adámek Jan
7. Veselý Ondřej
8. Chytrý Karel
9. Turek Michal
10. Hladík Petr
11.
12. Přibáň Michal
13.
14. Brož Martin
15. Horák Michal
16. Posekaný Tomáš
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Taraba Jan
24. Kozlíková Helena
25. Vodička Karel
26. Lejčar Jiří
27. Anděl Marek

Přílohy

Související hlasování

Hlasování č. 7 o návrhu pana Hladíka http://www.piseckysvet.cz/zastupitele/hlasovani/6
 
Rozprava k bodu 5) Nový plavecký bazén v Písku – lokalizace a hmotová studie
 
Uvedl JUDr. Knot – důvod předložení materiálu je dvojí – jsou to podněty veřejnosti – proč budujeme bazén tam, kde měla být hala. Druhý důvod je, že minulé ZM vybralo lokalitu pod lesnickou školou, a protože došlo k obměně zastupitelstva a jedná se o velkou investici, domnívá se, že nové vedení by mělo mít možnost se k problematice vyjádřit, zhodnotit stavební program a hmotovou studii. Bylo provedeno posouzení, zda se do lokality vejde hala i bazén. Na všesportovní halu bylo v minulém období vydáno stavební povolení – investice by činila cca 180 mil. Kč bazén + venkovní prostor 30 mil. Kč bez DPH – kalkulace vycházela z cen v roce 2009.
Pracovní skupina, která se bazénem intenzivně zabývá, vytvořila stavební program, na kterém se velkou měrou podílela Ing. Trambová, které za jeho realizaci patří poděkování. Investici posuzovaly komise a výbor zastupitelstva města, jejich stanoviska jsou uvedena v materiálu, který byl předložen na stůl. Všichni se shodli na závěru – bazén pod lesnickou školou bez sportovní haly. Navrhuje přijmout usnesení v duchu doporučení komisí a výboru.
P. Vodička – při posuzování umístění bazénu v minulosti požadoval komplexní materiál, údaje nebyly vždy úplné. Nemá dostatek informací pro toto místo. V minulosti v severní části stály domy, které byly zlikvidovány z důvodu sesuvu půdy. Nemáme geologický průzkum, nevíme, zda je vhodné zde stavět bazén.
Ing. Hladík – výbor pro rozvoj a investice města se otázkou zabýval, v prvním usnesení se říká, že pokud nelze v plném rozsahu rekonstruovat stávající bazén bez přerušení provozu, pak výstavba nového bazénu pod lesnickou školou je vhodnou alternativou. Shodli se, že je potřeba něco dělat ve věci bazénu. Domnívá se, že vyjádření komisí jsou ovlivněna i časem, nesporuje lokalitu pod lesnickou školou, přesto je pro to, abychom věc neuspěchali a zatím zrekonstruovali stávající bazén. Navrhuje odložit rozhodnutí o výstavbě nového bazénu a zahájit činnost v rámci rekonstrukce stávajícího bazénu na příštích cca 10 let.
JUDr. Průša – byl zadán geologický průzkum, který provádí firma Stavební geologie – Ing. Janda – práce budou hotové do konce ledna, předběžný závěr je, že se nejedná o nebezpečnou lokalitu a nestabilní území, kde by hrozil sesun.
Ing. Sládek – historicky bylo toto území zahrnuto v geofondu zahrnuto jako rizikové, po 4 letech tato lokalita jako riziková zmizela.
Ing. Krejča – obává se, že v lokalitě mohou být problémy s vysokou hladinou podzemní vody, což je technicky řešitelné, ale je třeba s tím počítat při realizaci a nebýt zaskočeni.
Ing. Franců – Ing. Janda je zkušený geolog, věří předběžnému průzkumu. Zrekonstruovat stávající bazén nelze i s ohledem na referendum, které je závazné. Není možné bez uzavření bazénu rekonstruovat, muselo by být nové referendum.
Ing. Gavlasz – navrhuje doplnění v technické zprávě: odběr energie řešit z vlastní trafostanice, přednostně hledat vhodný prostor v rámci stavby (vestavěná trafostanice)
JUDr. Veselý – takto velká investice by měla zajišťovat rozvoj a vylepšení stávajícího stavu, ale to co nově postavíme, není o mnoho lepší než stávající bazén, tím tedy k žádnému rozvoji nedojde a rovněž částka tomu neodpovídá. Navíc nezískáme ani prostředky z grantů. K otázce referenda nevíme, zda by rekonstrukce stávajícího bazénu byla v rozporu? Mohlo by být realizováno po částech – provést rekonstrukci venkovního areálu při provozu vnitřního bazénu a naopak, referendum nestanovuje žádný termín dokončení.
Ing. Hladík – umístění bazénu pod hradbami není ideální, ale bazén umístěný mezi dvěma frekventovanými komunikacemi pod lesnickou školou také ne, navíc se předpokládají problémy s přívodem vody, odkanalizování. Nemyslí, že bychom v budoucnu nemohli nový bazén realizovat, ale překotně investovat 200 mil. Kč je v tuto chvíli zbytečné.
MUDr. Turek – původně bylo plánované aquacentrum, které bude sloužit pro celý region, to by pak muselo být v jiné lokalitě, ale při současné situaci podporuje návrh Ing. Hladíka. Dotazuje se JUDr. Knota – kolik bude stát úprava a rekultivace plochy v místě starého bazénu? Zřejmě není zahrnuto v částce 200 mil. Kč.
JUDr. Knot – demolice původního bazénu se odhaduje na částku cca kolem 20 mil. Kč. Domnívá se, že vzhledem k velké účasti občanů v referendu – je toto stanovisko pro nás závazné, proto postupujeme v souladu s tímto požadavkem. Chceme věc posunout dále.
JUDr. Průša – doplňující informace od Ing. Jandy – v horní části lokality je skála, ve spodní části hlinito-jílovitý povrch, neočekávají se žádné problémy se zakládáním stavby.
Dnešní diskuze může být vedena donekonečna, arch. Boček v minulosti dospěl k částce cca 80 mil. Kč nutné k rekonstrukci stávajícího bazénu, ale neměli bychom se vracet zpátky, máme dostatek informací. V lokalitě u lesnické školy se v budoucnu neočekává razantní navýšení dopravy.
Ing. Krejča – promarnili jsme šanci jít cestou rekonstrukce stávajícího bazénu, nyní už musíme hledět dopředu, každá lokalita má svá rizika a problémy.
Ing. Franců – aby mohl být možný další rozvoj nového bazénu a případné venkovní úpravy, upustilo se od realizace sportovní haly v této lokalitě.
JUDr. Knot – připomněl hospodaření města – přebytek 51 mil. Kč za loňský rok, dále má město má volné prostředky na účtech ve výši cca 400 mil. Kč. Prostředky tedy máme, zasloužíme si nový bazén.
Občan Horák – mrzí jej, že již 3 volební období se město nepokusilo sehnat peníze na všesportovní halu z fondů EU a její realizaci. Nelíbí se mu ani způsob, jakým se komise shodly na vyjádření ke stavbě bazénu a „odstřelení“ projektu sportovní haly. Házená ve městě má dlouholetou tradici a svými výsledky by si zasloužila důstojnější halu. Při projednávání v komisích měli být přizváni zástupci sportovních klubů, kterým velmi chybí zázemí sportovní haly.
JUDr. Průša – každé zastupitelstvo si musí stanovit své priority, v minulosti to byla i sportovní hala, nyní je to bazén. Hala není v dobrém stavu, problém se bude muset řešit, ale musíme na tom pracovat, pokud chceme získat dotace.
Občan Veselý – pokud by byla realizována hala i bazén současně, ušetříme 1/3 nákladů, může být společné zázemí např. společné šatny, nebo další technologie. Mělo by se projektovat dohromady, prostor by byl a ušetřily by se náklady.
Návrhy na usnesení:
Ing. Hladík – zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí ohledně umístění a výstavby nového plaveckého bazénu a ukládá odboru správy majetku zahájit přípravné práce na rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu.
Ing. Gavlasz – navrhuje usnesení b) doplnit: Odběr el. energie řešit z vlastní trafostanice, přednostně hledat vhodný prostor v rámci stavby (vestavěná trafostanice).
Ing. Trambová – můžeme zařadit do stavebního programu – bude v zadání.
Ing. Gavlasz – stahuje svůj návrh, není třeba o návrhu hlasovat jako o doplnění usnesení, pokud bude zakomponován do stavebního programu.
 

Seznam hlasování • Parkovací dům / 820

  PTÁ SE: Jan Kučera 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Tyll Rudolf Nezodpovězeno dnů: 820

  OTÁZKA: Ve smyslu lepšího kontaktu mezi občanem a jeho zastupiteli, bych se chtěl zeptat, proč nebyla doposud zahájena stavba parkovacího domu proti hlavní poště, když v roce 2016 se v "Postřezích" objevil článek, v němž tehdejší místostarosta lng. Knot sděluje, že majetkoprávní vztahy i další náležitosti jsou vyřešeny, tudíž na jaře roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Místo toho stavební plocha byla za jeden milion zaasfaltovaná.Je vůbec možný takový to šlendrián ve Smart city Písek?

  0
  0
 • Dopravní situace /

  PTÁ SE: Vladimír Somr 4. 1. 2021

  OTÁZKA: Vážený pane inženýre, s ohledem na dopravní nehodu o svátcích na křižovatce Vác. nám. - Vinická ul. Vás prosíme o řešení dopravní situace. Parkovacími místy, změny v přednosti v jízdě / přednost zprava/ nebo omezení rychlost,i to nás napadá jako laiky a nejjednodušší řešení. Proto se obracíme na Vás. Děkuji za pochopení. Vladimír Somr Václavské nám. 131.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: 23. 3. 2021

  ODPOVĚĎ:

  Hezký den, omlouvám se, že jsem na dotaz nezareagoval dříve, ale bohužel mi nepřišlo žádné upozornění. Situaci jsem řešil počátkem roku a na výjezdu z ulice Vinická bylo osazeno nové dopravní značení. Nevím, zda je to za Vás dostatečná náprava a budu rád, když se ne mne případně obrátíte přímo. Můžete i zavolat a problematiku probereme. Ohledně parkování je to složitější. OV se zabýval rozšířením parkovacích míst na Václavském náměstí, ale bohužel jsme neuspěli a lidé tak dál parkují i tam, kde by neměli. S pozdravem, Tomáš Posekaný
  0
  0
 • Veselýčerná skládka / 896

  PTÁ SE: Karel Spurný 17. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 896

  OTÁZKA: Nevím na koho bych se měl obrátit ,tak informuji vás .Věřím vám, že se pokusíte zjednat nápravu .Mezi mosty u Jitexu vzniká veliká černá skládka. Jistě budete vědět kdo by ji mohl odstranit a zpříjemnit cestu kolem řeky.

  0
  0
 • odstoupení zastupitele /

  PTÁ SE: M. Nosková 14. 12. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím můžete mi objasnit své důvody odstoupení ze zastupitelstva, vaší práce jsem si velmi vážila? Na prosincovém jednání zastupitelstva k tomu nikdo nic neřekl. Děkuji

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Posekaný Tomáš 15. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážená paní Nosková,

  děkuji Vám za dotaz i za podporu, které si vážím. K mé rezignaci jsem se vyjadřoval na webu Jihočeských Pirátů, FB Piráti Písecko i v týdeníku Písecké postřehy, které de facto citovaly právě ono vyjádření z krajského pirátského webu. Snad vás příliš nezklamu, když to hlavní ocituji i zde:

  „Hlavním důvodem mé rezignace na zastupitelský post je můj zájem věnovat energii do oblasti či prostředí, které je méně konfliktní a kde cítím více pozitivní energie. To je především oblast kultury a cestovního ruchu, prostředí mně dlouhodobě nejbližší.

  Radši se totiž snažím nacházet konsenzus, kompromis, řešení, na nichž se dohodne a shodne většina, naopak mi není blízká konfrontace. Větší smysl vidím ve spojování lidí, stejně jako mi přijde více smysluplné ukazovat dobré příklady a inspirovat se jimi – sdílet je.

  Z tohoto důvodu bych dál rád pokračoval v komisi pro kulturu a cestovní ruch města Písku. U Pirátů i nadále zůstávám a podporuji pirátský program, ideje a cíle k cestě ke svobodnější společnosti a udržitelnému rozvoji.

  Rád bych poděkoval za spolupráci nejen kolegům ze zastupitelského klubu Pirátů, ale i všem zastupitelům, kolegům z Osadního výboru Hradiště a všem pracovníkům městského úřadu či městských a jiných organizací, s nimiž jsem spolupracoval, a věřím, že s mnohými budu spolupracovat dál. Stejně tak chci poděkovat za důvěru v Piráty, kterou lidé projevili v komunálních volbách v roce 2018, a díky níž se do píseckého zastupitelstva dostalo pět pirátských zastupitelů.“

  Více se k tomu vyjadřovat opravdu nechci, děkuji za pochopení.

  Děkuji a přeji klidné adventní dny.

  Zbyněk Konvička

   

   

   

  0
  0
 • Dotaz na učast v dozo org… /

  PTÁ SE: Jiří Pokorný 10. 12. 2020

  OTÁZKA: DoDobrý den.Chci se jen zeptat v kolika dozorčích orgánech zasedáte a jak to vše jde zvládnout společně s povinostmi radní.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Tyll Rudolf 14. 12. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, pokud mi napíšete na e-mail petra.trambova@mupisek.cz, ráda Vám na dotaz odpovím. S pozdravem, Petra Trambová
  0
  0
 • Parkování na náměstí / 910

  PTÁ SE: Luboš Pospíšil 3. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 910

  OTÁZKA: Dobrý den, koukal jsem na hlasování ohledně parkování na náměstí. Zajímalo by mě, proč ODS nebyla pro vyškrtnutí částky z rozpočtu na revitalizaci, kdy ubude parkovacích míst. Nemáte nás podnikatele spíš chránit?

  0
  0
 • VeselýÚdržba nežádoucí zeleně… / 917

  PTÁ SE: Adéla Svatá 26. 11. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 917

  OTÁZKA: Vážený pane zastupiteli,
  Ráda bych se zeptala, proč se z Vaší strany navrhují naprosto zbytečné zásahy do hezké, čisté krajiny kolem třech rybníků U Vodáka, ale místa, která se Vám strategicky nehodí necháváte naprosto bez povšimnutí? Pod ulicí Na Trubách, kolem silnice ve směru k autoservis Frolík je to hezký příklad. Nechutné, nedotčené nežádoucí dřeviny, které by šlo na pár desítek tisíc vyřezat a nahradit dřevinami vhodnými na toto místo.

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Portyč / 820

  PTÁ SE: Vlasta Nová 3. 3. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 820

  OTÁZKA: Již podruhé se ptám, proč na sídlišti Portyč není širokodaleko lékárna, kde žije dost starších /pečovatelák/ a bankomat doufám že mě už někdo z vrchnosti odpoví.

  0
  0
 • Komunikace / 878

  PTÁ SE: M. Nosková 4. 1. 2021

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 878

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Prosím proč na Píseckém světě více než půl roku odmítá vedení města jakkoli komunikovat? To je ta nová pozitivní komunikační strategie, kterou vám za více než 400 000,- Kč v uplynulém roce 2020 doporučili mediální poradci pan Klokočka a Němec? Hodláte v tomto roce pokračovat ve stejném duchu a to jak k místním médiím, tak i směrem k veřejnosti? Kdo bude dělat v roce 2021 PR našeho města a kolik nás to bude stát?

  0
  0
 • Kontrola opatření / 893

  PTÁ SE: Hrubeš 20. 12. 2020

  DOTAZ PRO: Nezodpovězeno dnů: 893

  OTÁZKA: Dobrý den, měl bych prosím dotaz, jak se kontrolují dodržování opatření vlády. Zatímco velká většina restaurací v Písku dodržuje, je zavřená, tak bar dnes v neděli 20.12. v Čechově ulici je v pohodě otevřený celý den. Má venku i stoly a křesla, takže je to nepřehlédnutelné, tak prosím, jak probíhá kontrol a doufám, že město tohoto podnikatele v žádné případě nepodpoří. Děkuji za odpověď. Hrubeš

  0
  0

Zastupitelé

Opozice

VAŠE VOLBA

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz